Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvinnlig och manlig syn på lärande under forskarutbildningen En kvalitativ undersökning bland doktorander från Sverige och Danmark 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvinnlig och manlig syn på lärande under forskarutbildningen En kvalitativ undersökning bland doktorander från Sverige och Danmark 2012."— Presentationens avskrift:

1 Kvinnlig och manlig syn på lärande under forskarutbildningen En kvalitativ undersökning bland doktorander från Sverige och Danmark 2012

2 Bakgrund Forskning inom doktorandutbildning och doktorandrelaterade frågor – för lite. Forskning bland doktorander hur de upplever sin forskarutbildning utifrån genusperspektiv – nästan ingenting.

3 Tidigare forskning, Chiang (2003) Inriktning Doktoranders egen syn på sin forskarutbildning Reflektioner kring hur doktorander kan stödjas på bästa möjliga sätt under forskarutbildningen. Slutsats Vikten av miljö för lärande, t.ex. öppen och trevlig atmosfär på institutionen Det sätt på vilket doktoranderna interagerar med sina handledare, seniordoktorander och andra kollegor.

4 Tidigare forskning, Haggis (2002) Doktoranders lärande präglas av individuella och andra specifika processer som har samband med doktoranders sociala och kulturella egenskaper. Vår utgångspunkt är att genus också är en viktig egenskap som har betydelse för hur doktorander av olika kön upplever sin forskarutbildning.

5 Syfte med vår studie Hur upplever kvinnliga och manliga doktorander sitt lärande under sin forskar- utbildning? Vilken roll spelar kön i doktorandernas syn på sitt eget lärande?

6 Kvalitativ m etod 10 doktorander varav 7 kvinnliga och 3 manliga PhD studenter Fyra fakulteter och 2 universitet – Lunds universitet samt Köpenhamn universitet Kvalitativ, semi-strukturerad intervju Intervju-guide och uppföljande frågor Intervjun tog ca 30 minuter Intervjun blev inspelad och analyserad i efterhand

7 Analysmetod Innehållsanalys Lyssna igenom alla intervjuer grundligt samt eventuellt transkribera ordagrant Opdele teksten i meningsunits, sub-kategorier og kategorier = det manifeste indhold Diskussion forskergruppen imellem indtil konsensus om kategorier Såfremt der havde været tale om mere dybdegående interviews ville et tema evt. kunne identificeres = det latente indhold

8 Resultat Sex kategorier: miljö för lärande upplevelse av avhandlingsskrivandet planering av forskarutbildningen, tidsplaner prioriterade aspekter i lärande syn på den individuella lärande processen eventuella könsskillnader i lärande processen

9 Metoddiskussion - Intervjuer Det kvalitative semi-strukturerede interview har vi fundet egnet til at indhente information om Ph.d. studerendes oplevelse af deres egen læring (proces, miljø, udbytte m.m.).

10 Metodediskussion - informantgruppen Deltagarna kom från olika institutioner, forskningsgrupper samt länder. Både en styrka samt svaghet i vår studie. Styrka: I kvalitativ forskning är bredden i variationen bland deltagare en styrka I kvalitativ forskning är det en styrka, att deltagarna har erfarenhet inom det ämnet det forskas inom samt att de kan uttrycka sig verbalt. Svaghet: Stora kulturella skillnader (ämnen, bakgrund, ursprungsland, personlighet, kön) Få män i studien- svårt att fånga ev. genusperspektiv

11 Metoddiskussion - forskargruppen Forskargruppen består av tre kvinnliga doktorander med olika professionella samt kulturella bakgrunder. Olika erfarenhet av kvalitativ forskning och intervjuer. Intervjuteknik är ett hantverk som tränas upp. Vi har inte agerat observatörer på varandras intervjuer och således inte kunnat ge feedback eller justera intervju tekniken.

12 Diskussion av resultaten 1. Miljö för lärande Interaktion med andra PhD studerande gav en känsla av lärandeutbyte utöver den sociala biten ”Jag är bland andra forskare och kan dra nytta av deras erfarenhet. Det är motiverende”. ”Även om vi inte studerar inom samma ämen, så bidrar detta till ett lärandeutbyte”. Undervisning gav inspiration till eget lärande ”Tappar lust att bara sitta själv. Det är kul att undervisa”.

13 Diskussion av resultaten 2. Upplevelse av avhandlingsskrivandet Tid för lärande ”Jeg har fått stor respekt for PhD utbildningen och den stora självständigheten som ligger i utbildningen.” ”Utmanande, frustrerande ibland, roligt när det fungerar”. Stepstone för karriären Industrin Stanna inom akademin ”Jeg ser mig själv som en forskare i framtiden.” ”Jättespännande, intressant, inte något onödigt.” ”Utmanande, frustrerande ibland, roligt när det fungerar.”

14 Diskussion av resultaten 3. Planering av forskarutbildningen, tidsplaner Några studenter uttryckte en vilja att skapa en tidsplan för lärande ”Jeg hade från starten inte många förväntninger till vad jag skulle/ville lära mig”. Projektplanen ses mer som ett administrativt än ett lärande verktyg Handledaren har kompetensen att guida studenterna till att fördela tiden mellan forskning och lärande ”Jag skulle ha planerat saker mycket mer”.

15 Diskussion av resultaten 4. Prioriterade aspekter i lärandet Jeg har udviklet mig selv rigtig meget. Har lært meget om kommunikation og om formidling. Vil gerne lære mere statistik og mere kommunikation. Att välja bort, koncentrera, hitta på en ledtråd, skriva. Att läsa texter, vara kritisk, snabbt hitta kärnpunkten i en text. Att läsa, skriva och sakta jobba framåt.

16 Diskussion av resultaten 5. Syn på den individuella lärande processen Självutveckling var en viktig del av lärandeprocessen ”Det viktigaste jeg har lärt mig är mer självständighet och att tro på mig selv”. ”Jeg lär mig hela tiden”. ”Jeg förväntar mig att att lärandeprocessen fortsätter framöver”. Även praktiska saker nämndes ”Lättare att både skriva och läsa nu”. ”Jag har blivit bättre på självständigt arbete och mer kritiskt till vetenskapliga källor”.

17 Diskussion av resultaten 6. Eventuella könsskillnader i lärande processen Svårt att dra slutsatser kring manliga samt kvinnliga skillnader. Skillnaderna tycks mer bero på Individuella personligheter Fakultetsbakgrund samt lärande kultur på falkulteten Jämställdhet inom PhD utbildningen beror mer på: Individuella skillnader (Bakgrund, kulturell bakgrund) Fakultet tillhörighet De intervjuade doktoranderna nämnde inte kön som aspekt på lärande

18 Slutliga reflektioner Det var svårt att få tag i manliga doktorander för intervjuer. Inte några stora skillnader mellan kvinnlig och manlig syn på lärande under forskarutbildning. De skillnader som har konstaterats beror först och främst på individuell backgrund och kultur på institutionen. Ytterligare forskning i samma område behövs.

19 TACK FÖR DIN UPPMÄRKSAMHET!


Ladda ner ppt "Kvinnlig och manlig syn på lärande under forskarutbildningen En kvalitativ undersökning bland doktorander från Sverige och Danmark 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser