Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva en projektplan Wibke Jonas VT 2016 Fri efter Cecilia Eriksson Linsmeier Fredrik von Wowern 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva en projektplan Wibke Jonas VT 2016 Fri efter Cecilia Eriksson Linsmeier Fredrik von Wowern 2014."— Presentationens avskrift:

1 Att skriva en projektplan Wibke Jonas VT 2016 Fri efter Cecilia Eriksson Linsmeier Fredrik von Wowern 2014

2 Farhågor? Főrväntningar?

3 Examensarbete på avancerad nivå -Ett examensarbete på avancerad nivå är en akademisk slutprodukt, vilket innebär att krav ställs på kritisk reflektion, teoretisk anknytning, problemformulering och metodologiska ställningstaganden. -Ett examensarbete på avancerad nivå bör bidra till kunskapsutveckling. -Ett examensarbete på avancerad nivå utmärks av hög grad av självständighet dvs. självstyrt lärande.

4 Varför behövs en projektplan? En projektplan… lägger grunden till hela projektarbetet definierar vad som ska göras, hur och varför tydliggör hur det kommande examensarbetet uppfyller de uppsatta målen. Är en ”bästa möjliga uppskattning” om hur projektet kommer att genomföras ska vara baserad på kvalificerad, känd information som man har just för tillfället

5 Varför behövs en projektplan? Den bakgrund, syfte, frågeställning, metod och disposition som anges i projektplanen ska i stort sett vara densamma som sedan presenteras i slutgiltiga examensuppsats.

6 Varför behövs en projektplan? Det lönar sig därför att lägga ner ett ordentligt jobb på projektplanen då det förenklar genomförandet och uppsatsskrivandet under examensarbetet! Projektplanen tillsammans med litteraturstudie utgör en stor del av arbetet vid ett examensarbete.

7 Vem ska granska och godkänna projektplanen? Projektplanen ska vara granskad och godkänd av handledaren samt av projektplan seminariets ledare. Projektets genomförbarhet, omfattning, relevans Frågeställningarna överensstämmer med syftet? Vald undersökningsmetod är relevant med hänsyn till frågeställningarna?

8 Projektplanen ska innehålla följande komponenter Titel Titeln/rubriken på uppsatsen har två funktioner: Att definiera ämnet Att locka läsaren att välja att läsa just denna uppsats. Titeln kan vara en fråga eller ett påstående och kan i vissa fall även innehålla en underrubrik. Relevant och kort/koncis!!!

9 Introduktion/Bakgrund Beskriver forskningsområdet och referera till befintlig kunskap inom området Definierar utgångspunkterna Ska leda fram till det vetenskapliga problem som arbetet tar sin utgångspunkt i Mynna ut i formuleringen av ett övergripande syfte och specifika frågeställningar OBS! EXEMPEL! Stycket kan delas in efter följande frågor: vad vet vi, vad vet vi inte och varför är det viktigt att vi tar reda på det vi inte vet? Tre frågor som stöd när du/ni ska skriva bakgrund/introduktion

10 Syfte Syftet ska innefatta uppsatsens inriktning, t.ex. att beskriva, förklara, förstå, jämföra, undersöka eller utvärdera någonting. Exempel på syfte är ”att utvärdera de huvudsakliga skillnaderna mellan blodprov X och Y” Ett övergripande syfte ska alltid presenteras.

11 Frågeställning(ar) Frågeställningarna utgör preciseringar av det väldefinierade syftet. Utifran frågeställningarna väljs metod för projektet. Kan vara “Specific aims”

12 Etik Här ska de forskningsetiska frågeställningarna noga definieras och övervägas. Vårdetiska frågeställningar Omdet krävs/finns etiskt tillstånd för projektet ska detta tydligt anges i projektplanen. Rådfråga alltid handledaren i dessa frågor! OBS! Gamla studiehandledning!

13 Metodbeskrivning Detta avsnitt ska beskriva hur man planerar besvara de specifika frågeställningarna, d.v.s. arbetssättet Att kunna beskriva hur man ska gå tillväga är helt avgörande för att projektplanen ska kunna genomföras! Arbetssättet beror på typen av arbete. Beskrivning av ditt material Beskrivning av ev. statistiska metoder/analyser

14 Tidsplan Ca 10 veckor Ange beräknad tidsplan för projektets startpunkt, tidpunkter för olika delmoment studien (t.ex. insamling av data, bearbetning av data, skrivande) När ska projektet beräknas vara avslutat? Finns det tillräckligt med tid för de olika delarna av projektet? Finns det undersökningsmaterial? Patienter? Tillgång till databaser? Färdiga data? Det är inget fel med att revidera sin tidsplan. Det är bättre att ha en osäker plan än ingen alls.

15 Betydelse (eventuellt)

16 Handledarkontakt Bestäm i planeringsfasen med din handledare hur ofta du skall ha handledarträffar och ungefär när. Dessa träffar ska ske under arbetets gång. Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera att arbetet fortskrider enligt tidsplanen och att det verkar bli klart på utsatt tid! Genom att sätta upp delmål för ditt/ert arbete, planera in avstämningar/handledarträffar synliggör man hur arbetet fortskrider.

17 Handledning Tiden för handledning uppgår till maximalt 15 timmar per examensarbete. Hushålla med tiden, betänk att handledaren ska hinna läsa arbetet för att kunna ge konstruktiv kritik. Skriv alltid ditt/ert namn, kursens namn och titel på arbetet på alla dokument som skickas!!!


Ladda ner ppt "Att skriva en projektplan Wibke Jonas VT 2016 Fri efter Cecilia Eriksson Linsmeier Fredrik von Wowern 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser