Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapssyn, prov och bedömning Kursdel i LHK210 Tre tillfällen 6/9, 8/9, 13/9 föreläsning, övningar, workshop, diskussion och reflektion om kunskapssyn,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapssyn, prov och bedömning Kursdel i LHK210 Tre tillfällen 6/9, 8/9, 13/9 föreläsning, övningar, workshop, diskussion och reflektion om kunskapssyn,"— Presentationens avskrift:

1 Kunskapssyn, prov och bedömning Kursdel i LHK210 Tre tillfällen 6/9, 8/9, 13/9 föreläsning, övningar, workshop, diskussion och reflektion om kunskapssyn, prov, bedömning samt Lgr11 Helene Wåhlander helene.wahlander@ped.gu.se

2 Utdrag ur kursplan för LHK210 Innehåll Samband mellan kunskapssyn, prov och bedömning av elevers lärande. Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: (6) diskutera centrala ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska begrepp och perspektiv och kunna använda dessa i undervisningssammanhang (7) kritiskt granska och tillämpa metoder för prov och bedömning av elevers lärande Former för bedömning Examination av mål 7 sker i form av en skriftlig hemtentamen som genomförs såväl individuellt som i grupp mål 6 examineras även i seminarium med enskild skriftlig inlämning. mål 6 examineras dessutom i enskilda fördjupningsuppgifter som redovisas muntligt.

3 Tisdag 6/9, kl 09.00-12.00 Föreläsning, diskussion, övning begreppet kunskapssyn i kurslitteraturen och i styrdokument (Lgr11 med kursplan i hem- och konsumentkunskap, www.skolverket.se)www.skolverket.se Förbered dig till lektionstillfället: Läs igenom Lgr11, kursplanen för hem- och konsumentkunskap, Gå in på www.skolverket.se och informera dig omwww.skolverket.se aktuellt material om Lgr11, ämnesfilm, betyg och bedömning Tag med obligatorisk litteratur enligt nedanstående lista. Tag även med referenslitteratur som du har tillgång till

4 Torsdag 8/9, kl 09.00-11.45, Föreläsning, diskussion, workshop begreppet bedömning och lärande i förhållandet till prov – undervisning – styrdokument undervisning med relevant innehåll och arbetssätt kopplat till prov och bedömningsformer i hem- och konsumentkunskap, provformat och provkonstruktion - uppgifter

5 Tisdag 13/9 kl 13.00-16.00 Seminarium, workshop Vad = Innehåll Begreppet bedömning i litteraturen och i relation till eget bedömningsarbete Provkonstruktion Hur = Redovisning Förbered redovisning Läs kurslitteratur om prov och bedömning enligt anvisning i kurshandledningen, tag med anteckningar som du kan använda som underlag för workshop och seminarium. Tänk igenom bedömning ( dvs provmaterial och bedömningsmaterial) a) i relation till kursuppgiften i LHK210 b) i relation till kunskapskravet i hem- och konsumentkunskap Seminarium med workshop Vid seminariet redovisar gruppen med 3-5 ”bilder” i en ppt och kommenterar dem muntligt under 3-4 minuter. Varför = koppling till kursplan för LHK210 samt den tolkning som finns i kurshandledningen

6 en dold talang

7 vilken kunskap räknas?

8 Vad är kunskap? ”Skolans mest centrala funktion är att hantera kunskap” Skillnad mellan kunskap och information? Lgr 80 ”människor är aktiva och kunskapsbyggande till sin natur” Lpo 94 ”de fyra F-en” Lgr 11?

9 ”If you only have a hammer every problem seems to be a nail”

10 att veta, att kunna, att handla klokt Episteme - ”vetandet” vetenskaplig teoretisk kunskap, vetande om begrepp, om objektiva förhållanden, faktakunskap, sann kunskap Techne – ”kunnandet” praktisk- produktiv kunskap, kunskap som sitter i händerna och i kroppen, skapande verksamhet, pragmatism, kunskap i handling Fronesis - praktisk klokhet - ett mellanmänskligt handlande, att kunna göra väl övervägda ställningstaganden och visa förmåga till omdömesgillt handlande, utveckla ett gott omdöme – att handla klokt, etiskt och politiskt (Gustafsson, B. 2000; 2002, s 13-17; 2004, s 8-13)

11 Bernt Gustavsson om kunskapsbegreppet ”...den kunskap vi har för att orientera oss i tillvaron bygger på långvarig erfarenhet, men den förändras och förnyas. Kunskap är därför i hög grad inte utbytbar, men förnyelsebar” ”kunskap bärs av människor” ”...en enskild människa ständigt förändrar sin kunskap...” ”...kunskap är något vi skaffar oss i en ständigt pågående process”

12 Veta att och veta hur Den reflekterande praktikern Förmågan ”att göra” och att förstå det man gör och att kunna föra ett resonemang om det

13 Lgr11, läroplan, kursplaner Bedömning, lärande, undervisning Kunskapskrav Centralt innehåll Mål – förmågor Syfte Vilka kunskaper ska utvecklas?

14 Synen på kunskap, lärande och ämnet är central för bedömning. Vilken syn på ämnet har jag som lärare? Vad anser jag som lärare är viktigt att kunna? Vilken grund har jag för att jag anser det?

15 varför vadhurnärvem

16 att bedöma kunskap i handling att bedöma kunskapande processer att bedöma arbetsprocesser att bedöma reflekterat handlande

17 För elever och lärare i HKK innebär bedömning en utmaningen…………..

18 1400 elever i Europa 11-18 år Variation – jag kan visa det jag kan Fokus på det nyttiga Möjligt att lära sig (det här behöver jag kunna) Klarhet och tydlighet Rättvisa – veta vad det är som bedöms Tillräckligt med tid Utmaning

19 Bedömning för lärande återkoppla effektivt till eleverna elevernas ansvarstagande elevers självbedömning kopplat till förståelse för hur de ska förbättra sig anpassa undervisningen till bedömningsresultatet (se Pettersson 2010 s 9)

20 forts eleverna och delaktighet i lärandemålen eleverna och återkoppling som leder till att de vet nästa steg och hur de ska ta sig dit förstärka uppfattningen att varje elev kan förbättra sig elevernas möjlighet att bedöma sig själva (se Pettersson 2010 s 9)

21 Begrepp om bedömning Varför? Syftet med bedömningen! Diagnostiskt? Formativ mening? Summativ mening? Vad! Vad ska vi bedöma vid olika tillfällen? Hur ska elever kunna förstå vad de skall kunna? Matriser? Hur? Provformat och svarsformat. Skriftligt? Muntligt? Handlingsbaserat? Individuellt? I grupp?

22 .....begrepp..... Vem? Inte enbart lärarens ansvar! Eleven är expert på sitt eget lärande! Externt stöd av annan lärare, Nationella prov Bedömning är en gemensam angelägenhet! Självbedömning!! Vem lär sig? JAG!! Kamratbedömning (peer assement) Lärarbedömning Extern bedömnng

23 ...begrepp Vad leder det till? Validitet: Att mäta ”rätt”, mäta det som ska mätas, bedöma det som ska bedömas, inte för ”smalt”, hur hantera ”bias” att gynna/missgynna vissa elever? Reliabilitet: ”rättvist”, likvärdigt, hantera slumpens inverkan, vara överens mellan lärare och med sig själv, dvs intra- och interbedömarreliabilitet

24 Bedömning för lärande Bedömning av lärande Formativ mening (assessmentSummativ mening (testing culture) culture) Bra undervisning och bra bedömningsformer Hur går lärandet, går eleven framåt? Bra lärare Handledning i lärandet Utifrån styrdokumenten Utan att fragmentisera, urval, helhet! Att kunna se elevernas förutsättningar!

25 Att se och att kommunicera det vi ser Lärandet är inte linjärt! Stegvis! Tango! Dialog med eleverna på ett professionellt språk! Muntligt, skriftligt Bygga på det starka; ”handlingsplan” för det man ska göra för att komma vidare i sitt lärande Lärare och elev tillsammans, feed-back och feed- forward

26 Kursplanen i hem- och konsumentkunskap Lgr11 Diskutera kursplanen i hem- och konsumentkunskap Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap

27 Läroplan och kursplan Verksamhets/Undervisningsmål/kunskapskravet Eleven utvecklar olika kunskapskvaliteter Bedömning, Vad? Bedömning, Hur? (exempelvis klassprov, läxförhör, skolprov, kommunprov, nationella prov, muntliga prov, skriftliga prov, individuellt, grupp, multiple-choice, kortsvar, öppna uppgifter, uppsatser, föredrag, laborationer, projektarbeten, portföljer, observationer, dagboksanteckningar, analysschema, bedömningsmatriser, kunskapsprofiler, lärarbedömning, kamratbedömning, självbedömning)

28 Analysera och tolka Vilka ”bevis” finns för elevens/barnets kunnande? Vilken tolkning/slutsats gör vi av elevens/barnets visade kunnande? Dokumentation, Vad? Hur? (profiler, scheman, matriser, portföljer, betyg m.m.) Kommunikation med elever, föräldrar, kollegor, skolledare m.fl.

29 BANANPROVET Berätta i gruppen HUR provet var konstruerat Kommentera lärandet VAD kan bedömas och HUR? Hur skulle provet kunna användas, dvs i vilket syfte? Hur upplevde ni att genomföra provet?


Ladda ner ppt "Kunskapssyn, prov och bedömning Kursdel i LHK210 Tre tillfällen 6/9, 8/9, 13/9 föreläsning, övningar, workshop, diskussion och reflektion om kunskapssyn,"

Liknande presentationer


Google-annonser