Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård i livets slutskede delkurs 3 i Omgivning, hälsa och ohälsa (OM3260) Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Institutionen för vårdvetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård i livets slutskede delkurs 3 i Omgivning, hälsa och ohälsa (OM3260) Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Institutionen för vårdvetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Vård i livets slutskede delkurs 3 i Omgivning, hälsa och ohälsa (OM3260) Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

2 Före dödsfallet. Dödsfall, omhändertagande. Efter dödsfallet.

3 ”Du betyder något för att du är du Du betyder något till det sista ögonblicket i ditt liv Och vi skall göra allt vi kan för att inte bara hjälpa dig att dö i frid utan även leva tills du dör” Cicely Saunders

4 Våga prata om döden! En process. De 6 S:en (Avery Weisman, En god död) Vad är värdefullt för den döende? Göra patienten delaktig i sin död! 1. Symtomlindring 2. Självbestämmande 3. Sociala relationer 4. Självbild 5. Syntes 6. Samtycke att dö

5 Hur lång tid är det kvar? ”Livets sista tid” av Ulla Söderström. Det mänskliga döendet enl Loma Feigenberg -Biologisk process; generella fysiska symtom. -En psykologisk händelse; utseendeförändringar och funktionsbortfall. -En social händelse; Dö ifrån familjen/livet. -En andlig händelse; Vad händer efter döden?

6 Om närstående finns på plats/och vill bli lämnade. Andrum! Konstaterande av dödsfall SOSFS 2005:10 ; (sjuksköterskor med delegering vid förväntat dödsfall eller kontakta läkare) Varaktigt hjärt-och andningsstillestånd som lett till total hjärninfarkt. -Ingen palpabel puls. -Inga hörbara hjärtljud vid auskultation. -Ingen spontanandning. -Ljusstela, vida pupiller. -Notera tid och datum i journal.

7 Kontakta närstående och läkare. Inga närstående. Kontakta socialtjänsten/boutredningsenheten. Fint ”städat” rum, stäng av ev. apparatur. Bra bemötande är avgörande för det kommande sorgekrisarbetet. Samtal med närstående. Önskemål? Vill de vara med? Inkontinensskydd!!! Slutna ögon och mun!! ID-märkning om ej märkt. Borttagande av infarter/utfarter. Om Pacemaker lämnas kvar skall begravningsbyrån informeras om detta. Vaktmästare/bårhämtning/kisthämtning.

8 Önskar dö i hemmet annars enskilt rum på sjukhus. Inte ensam. Bikt inför döden – sända bud efter en katolsk präst. Finns sju sakrament (bejaka guds närvaro, hjälp att leva rätt). Vid sjukdom tre sakrament; -Nattvarden. -Bikten (försoningens sakrament). -Sista smörjelsen (den sjukes sakrament) ger kraft att övervinna sjukdom eller dö i frid. -Obduktion/transplantation. (Olsson I, Geels A, Kide P 2008, Respekt och Hänsyn- Landstingsförbundet 1990)

9 Döden förenad med frid och vila. Enskilt rum, fritt från religiösa symboler. Anhöriga vill själv tvätta den avlidne. Män sköter män, kvinnor sköter kvinnor. Armarna läggs ut med sidorna. Ljus vid huvudgärden, brinner tills begravning, ej lämnas ensam. Helst begravning inom ett dygn. Jordbegravning ej kremering. Helst inte obduktion/transplantation. (Olsson I, Geels A, Kide P 2008, Respekt och Hänsyn- Landstingsförbundet 1990 )

10 Vill dö i hemmet eller i ett enskilt rum. Närstående hos sig. Vänner kommer. Fritt från religiösa symboler. Trosbekännelsen. Tvättning; -Man tvättas av man. Kvinna sköts av kvinna. -Läggs på rygg. -Huvud, högra kroppshalvan, vänstra kroppshalvan. -Svepning i tyg, utan sömmar. -Obduktion helst ej. (Olsson I, Geels A, Kide P 2008, Respekt och Hänsyn- Landstingsförbundet 1990)

11 Behandlande läkare eller läkaren som konstaterat dödsfallet skriver dödsbevis (Pacemaker?) Läkaren skriver dödsorsaksintyg skickas till socialstyrelsen inom tre veckor oftast behandlande läkare. Om rättsmedicinsk undersökning skriver rättsmedicinalverket dödsorsaksintyget. Kopior i journalen. (SOSFS 1996:29)

12

13

14 Donation; donationsregister, donationskort eller muntligen genom närstående (SOSFS 2009:30) Obduktion; -Klinisk obduktion en kvalitetskontroll för hälso-och sjukvården. -Fastställa dödsorsak. -Skriftligt/muntligt samtycke. -Rättsmedicinsk undersökning faller utanför hälso-och sjukvårdens ansvarsområde. Utförs ej klinisk obduktion (SOSFS 1996:28). -Anatomisk dissektion krävs skriftligt samtycke, undervisning i anatomi vid högskoleenhet (SOSFS 1996:28).

15 Fortlöpande information! Respekt för den avlidne! Värdigt avslut för närstående!


Ladda ner ppt "Vård i livets slutskede delkurs 3 i Omgivning, hälsa och ohälsa (OM3260) Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Institutionen för vårdvetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser