Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CBRN förbundet. Beställning 2009 Grundkurs CBRN civil, vecka 33 i Falsterbo. Program och budget enligt redovisning 10-30. Reputb CBRN civil våren 09 vecka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CBRN förbundet. Beställning 2009 Grundkurs CBRN civil, vecka 33 i Falsterbo. Program och budget enligt redovisning 10-30. Reputb CBRN civil våren 09 vecka."— Presentationens avskrift:

1 CBRN förbundet

2 Beställning 2009 Grundkurs CBRN civil, vecka 33 i Falsterbo. Program och budget enligt redovisning 10-30. Reputb CBRN civil våren 09 vecka 12 eller 13 alt 14, fre-lör alt lör – sön. Inriktning samverkan. Program och budget enligt redovisning 10-30. Deltagande i internationellt seminarium. Separat dialog och resurstilldelning vid behov Marknadsföring av MSB´s och ”Verkens” utbildnings- och kursverksamhet, regionalt och centralt genomförande. Påbörjas i november med avrapportering 090301 för ev reviderad inriktning Ledningsspel inom SoTp SoTp flyttar detta på framtiden.

3 CBRN förbundet I samverkan med Försvarsutbildarna erbjuder Banverket, Energimyndigheten, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Vägverket utbildning inom CBRN-skydd och stabsarbetsmetodik. Efter genomförd utbildning skall deltagarna, inom ramen för frivilligt stöd till samhällets krishantering, vara beredda att delta i samband med övningar och allvarligare krishantering. Kursen syftar till att stödja utvecklingen av CBRN-förmåga inom respektive myndighet för att bidra till samhällets krishantering. Kursdeltagarna skall: - efter kursen vara beredda att som frivillig verka som CBRN-företrädare på olika stabsnivåer inom Banverket, Energimyndigheten, Luftfartsverket, Sjöfartsverket eller Vägverket. - vara beredda att, genom kontrakt med respektive myndighet, ställa sig till för- fogande i samband med krishantering och vid vissa planerade övningar. Krav på förkunskaper: Genomförd grundutbildning som befälsuttagen vid Totalförsvarets Skyddscentrum eller motsvarande civil examen. Kursnummer: C 19318 Kursplats och vecka:Falsterbo v 33

4 CBRN förbundet Målgrupp: För att genomgå utbildning till CBRN-företrädare gäller följande grundkrav; - genomgången utbildning vid Totalförsvarets Skyddscentrum (12/15 mån) eller motsvarande utbildning inom marinen och flygvapnet (rekryteringsbrev skickas före 15/11) - alternativt godkända Högskolestudier inom området med minst 120 p. (rekryteringsinsatser på Högskolan påbörjas) Tid: 2009-08-09 -- 15 Plats Falsterbo kursgård Rekrytering mot målgrupp enligt ovan påbörjas snarast med avrapportering 090301 för beslut om ev förändrad inriktning.

5 CBRN förbundet Hotbild Verks- presentation Kris- ledning B dag Länsvet alt i Skåne alt Smittsyddsläk C- och Kem dag Rätj i Skåne Och ev repr för Lsty Åter- koppling Tillämpat spel Utvärdering Avslutning 1115 Utryckning Inryckning före 1600 1800 samling och inledning Studie- besök Lämplig reg- anl i Skåne, Regional sv Buss 35 personer Stabs- stöd Handledare/ instruktör RIB Spel Förbered- elser spel Tillämpat Spel Länsvet och Rätj i Skåne deltar Kurs-middag Lunch 12 - 13 Översikt CBRN civil, vecka 32 i Falsterbo Sön Mån Tis OnsTors Fre Lör

6 CBRN förbundet Elevkostnader25 eleverSumma 237 500 Elevvecka (Mat o boende)4500 kr/elev Resor o dagpenning5000 kr/elev Instruktörskostnader3 instrSumma 25 000 Arvode 900 kr/dag o instr Resor1500 kr/instr Kursspecifika kostnaderSumma 45 000 Föreläsare3 st6500 kr/instr Busskostnad, halvdag3500 kr Riktad rekrytering 2000 kr Kursfördyringar 20000 kr OH kostnader20 % på 307500 Summa 61 500 Totalkostnad369 000 Kostnadsuppskattning CBRN civil

7 CBRN förbundet Kostnadsuppskattning CBRN civil, repkurs Elevkostnader10 eleverSumma 35 000 Elevhelg (Mat o boende)2000 kr/elev Resor o dagpenning1500 kr/elev Instruktörskostnader2 instrSumma 6 600 Arvode 900 kr/dag o instr Resor1500 kr/instr Kursspecifika kostnaderSumma 6 000 Föreläsare1 st2500 kr/instr Fordonskostnader3500 kr OH kostnader20 % på 47 600 Summa 9 250 Totalkostnad56 850

8 CBRN förbundet Planeringsantaganden Lärare/instruktörer engageras ur den lokala fackkpmpetensen, länsveterinär, smittskyddsläkare, räddningstjänst samt RIB utbildare Lektionssal för 25 elever samt 4 grupprum Ett studiebesök skall inleda utbildningen, t ex Kävlinge alt regional ledningscentral. Buss till studiebesöket. Tullverkets bil bör visas upp, Anders Gustavsson Verksgenomgångarna skall om möjligt inte klumpas ihop och genomföras på två separata pass Fritidsaktiviteter enligt SkolC Utskriftmöjligheter Datorer till grupperna lånas från SkyddC (inkl programvaror) NBC Analysis, RIB och WIS (information om) Intresse för resp verk kan anmälas innan? Vi kommer i Malmö, Stockholm och Umeå vända oss till studenter på Brandingengör-, Biomedicin-, Toxikologi-, ”renodlade” kemi- fysik och biologiutbildningar. Samt även lämpliga studentföreningar. Bilaga till offert CBRN civil

9 CBRN förbundet Områden att beröra vid verkspresentationerna Kort introduktion av verksamheten. Verksamhetens uppgifter, ansvar och befogenheter. Krisorganisation och beredskap idag. Risker och hot mot verket/myndigheten. Exempel på verkliga händelser, orsak och konsekvenser. Verkets/myndighetens resurser inom CBRN-området. Hur avser verket/myndigheten nyttja tillförd CBRN- kompetens? Bilaga till offert CBRN civil

10 CBRN förbundet Övergripande mål:Eleverna skall uppnå grundlagd förmåga att som stabsmedlem planlägga verksamhet vid CBRN hot eller beredskapshöjning i samverkan med övriga myndigheter på central, regional eller lokal nivå. - Kursen omfattar grunder med fredstida CBRN händelser som är av antagonistisk art eller olyckshändelser, taktiska exempel, framtagande av beslutsunderlag samt samverkan. - Eleverna skall under veckan ges kunskap om vilka behov de olika myndigheterna/befattningarna har. - Grundlagd förmåga som CBRN instruktör med prioritet till C- och B- händelser samt orientering om tillgänglig materiel. Huvudmål: Eleverna skall efter genomförd kurs: - Ha förståelse för respektive "Verks" uppgifter och arbetsmetodik. - Kunna leda utvärdering och analys av rapporterade händelser. - Kunna sammanställa genomförd analys och föreslå adekvata åtgärder. - Sammanställa utbildningsbehov och föreslå prioriteringar. CBRN civil kurs Bilaga till offert CBRN civil

11 CBRN förbundet Delmål Verkspresentationer Syfte: Eleverna skall informeras om respektive trafikverks krisorganisation, arbetsmetodik, behov och materiel. Beskriva hotbild och faktiska CBRN-händelser. Mål: Eleven skall efter genomförd utbildning ha förståelse om trafikverkens Arbetsmetodik och vara förberedd att delta i trafikverkens krisorganisation. Hotbild Syfte: Ge elevenerna en bild av risker i samhället idag, vilka ämnen som finns i vår vardag och vilka risker som finns vid en CBRN-händelse. Exempel ges på aktuella händelser. Mål: Eleverna ska veta vilka farliga ämnen som finns i samhället, samt vilka risker som anses störst vid olycka och antagonistisk händelse. Studiebesök Bilaga till offert CBRN civil

12 CBRN förbundet Krisledning, ansvar och mandat Syfte: Att ge eleven förutsättning att kunna agera som stabsmedlem i civil stab inom området CBRN Mål: Övergripande kännedom om samhällets olika aktörer avseende ansvar och mandat vid CBRN-relaterad händelse. B-, C- och Kem Syfte: Ge eleven fördjupade kunskaper inom respektive block anpassade till respektive verk. Mål: Eleven ska ha kännedom om ämnen, verkan, spridning, konsekvenser och åtgärder. Efter genomgånget block ska eleven utifrån ett fall kunna ge förslag på åtgärder vid CBRN-händelse. Omfattning: Föreläsningar inom B och C, presentation av verkliga fall, med inriktning på trafikverkens behov. Bilaga till offert CBRN civil

13 CBRN förbundet Spel Syfte: Att ge eleven möjlighet att tillämpa sina kunskaper i verklighetsbaserade övningar. Eleven får praktisk övning i krishantering i stab/ledningscentral. Mål: Eleven ska ha kännedom om hur en kris hanteras på ledningsnivå, samt kunna fungera som CBRN-expert i respektive verks ledningscentral. Omfattning: Spel som grundar sig på möjliga och verkliga händelser. Spelen knyts samman av föreläsningar och efterföljande diskussioner. Stabsstöd Syfte: Eleverna skall kunna använda databaserade informationssystet RIB och ha fått information om WIS samt ERG. Mål: Kunna använda RIB och förstå WIS som stöd i arbetet. Bilaga till offert CBRN civil

14 CBRN förbundet Validering Valideringen genomförs av kursledningen i samråd med SoTp i följande steg; - Utbildningsplanen motsvarar SoTP CBRN ställda krav och är godkänd av SoTP CBRN - Utbildningen följer den av SoTP CBRN godkända utbildningsplanen med utbildningsmaterial/kursdokumentation som har godkänts av SoTP CBRN - Kursutvärdering genomförs efter varje avslutad utbildning. Bilaga till offert CBRN civil


Ladda ner ppt "CBRN förbundet. Beställning 2009 Grundkurs CBRN civil, vecka 33 i Falsterbo. Program och budget enligt redovisning 10-30. Reputb CBRN civil våren 09 vecka."

Liknande presentationer


Google-annonser