Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-lag - synpunkter från Finland Aki Hietanen, Justitieministeriet, Finland E-lag, Rosenbad 14.10.2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-lag - synpunkter från Finland Aki Hietanen, Justitieministeriet, Finland E-lag, Rosenbad 14.10.2003."— Presentationens avskrift:

1 E-lag - synpunkter från Finland Aki Hietanen, Justitieministeriet, Finland E-lag, Rosenbad 14.10.2003

2 E-författningar n Lag om Finland författningssamling (2000): Författningssamlingen och fördragsserien skall hållas gratis tillgängliga för allmänheten på ett datanät (nu: Internet) (§ 12) n Också ministerieförordningar och föreskrifter utfärdade av andra centralförvaltningsmyndigheter skall hållas gratis tillgängliga

3 Grundlagen och publicering av förattningar n Den nya grundlagen trädde i kraft 1.3.2000 n Endast små förändringar i paragrafen om publicering och ikraftträdande av författningar n ”Statsrådet skall utan dröjsmål publicera lagen i Finlands författningssamling”

4 Publicering av förattningar (GrundL) n 79 § - Publicering och ikraftträdande n Om en lag har stiftats i grundlagsordning, skall detta framgå av lagen. n En lag som har stadfästs eller som träder i kraft utan stadfästelse skall undertecknas av republikens president och kontrasigneras av den föredragande ministern. Statsrådet skall därefter utan dröjsmål publicera lagen i Finlands författningssamling. n Av en lag skall framgå när den träder i kraft. Av särskilda skäl kan i en lag anges att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms genom förordning. Har en lag inte publicerats senast vid den tidpunkt som har bestämts för ikraftträdandet, träder den i kraft samma dag den publiceras. n Lagarna stiftas och publiceras på finska och svenska.

5 Principer i publicering av förattningar n Ingen officiell konsolidering av statsrådet eller riksdagen (=ändringen av lagen innehåller endast förändrade paragraf) n Författningarna publiceras på finska och svenska (dels också på samiska, e.g. n Lagar och förordningar publiceras i Finlands författningssamling. n Till författningssamlingen hör en separat del (fördragsserien ) för kungörande av fördrag och andra motsvarande dokument n Ministerieförordningar som har liten allmän betydelse kan publiceras i ministeriets föreskriftssamling

6 Lagen om Finlands författningssamling n Publiceringssättet (12§): författningssamlingen och fördragsserien ges ut i tryckta häften. n Författningssamlingen och fördragsserien skall dessutom hållas gratis tillgängliga för allmänheten på ett datanät och de kan även ges ut i form av andra upptagningar än sådana som avses i 1 mom.

7 Normhierarkin i Finland Presidents förordn./ statsrådets förordning Ministerie- förordning Lag Grundlag 12 § Lag om författningssamling GrundL 79 § *********************************** Myndigheters författningssamlingar

8 Lagen om Finlands författningssamling n Författningssamlingen och fördragsserien skall dessutom hållas gratis tillgängliga för allmänheten på ett datanät –Den elektroniska författningssamlingen 1995 -> –FINLEX -lagdatabaser uppdaterade författningar författningar i originaltext n i form av andra upptagningar: konsoliderade versioner, CD- ROM-lagsamlingar och dylika produkter

9 Distributionen av författningssamlingen n Justitieministeriet svarar för utgivningen och distributionen av författningssamlingen och fördragsserien n Edita Ab svarar för själva tryckningen och distributionen (avtal mellan Justitieministeriet och Edita Ab, 2003-2008) n Den elektroniska versionen är gratis, papperversionen kostar 235 € / år

10 Lagen om Finlands författningssamling 13§ n Force majeure: Om det till följd av ett oöverstigligt hinder inte är möjligt att publicera en författning tryckt,skall det anses att författningen har blivit publicerad när den via ett datanät har gjorts tillgänglig för allmänheten

11 Publicering av författningar n Cirka 400-550 lagar varje år, sammanlagt 1200-1400 författningar n 3500-5000 sidor i Finland författningssamling (både på finska och svenska) n 5-10 författningar på samiska n Ministeriernas och andra myndigheters författningssamlingar också i elektronisk form (en myndighetsdatabas i Finlex)

12 Finlands författningar - statistik 1920-2002 – Antalet LagarFörordningarSidor författningar n 1920 338 16 154 897 n 1960 558140 239 1 415 n 19801 107274 462 2 404 n 19901 394463 559 2 981 n 20021 371546 392 5 634

13 Produktionskedjan av författningssamlingen n Samarbete mellan ministerierna, riksdagen och trycket (Edita Prima Ab) n Det centrala systemet är beslutsfattandesystemet inom statsrådet (PTJ-systemet) n Författningar i Word 2000-format kan sändas med e- post från ministeriet till trycket (e-post-funktionen inom PTJ) n Komplicerade dokument (e.g. tekniska bilagor) fotograferas från papperversionen

14 Ministerier /riksdagen PTJ-systemet (Statsrådet) Tryckeriet Elektronisk kommunikation Versioner Författnings- samlingen Elektroniska FörFs- samlingen

15 FINLEX - rättslig information n Den första FINLEX databasen redan år 1973 (Högsta förvaltningsdomstolen) n FINLEX Författningsdata öppnades i oktober 1997 n Allmänt tillgänglig och gratis service på Internet www.finlex.fi

16 FINLEX - författningsdata n använder SGML-dokument-standard n Dynatext/Dynaweb och Oracle som sökprogramm n Elektronisk författningssamling i PDF- form n Textdatabasen i html-form till utnyttjande

17 FINLEX - systemet n Lagstiftning – Författningsregister (alla författningar fr.o.m. 1800-talet), uppgifter om ändringar av författningar –Författningstexter på finska, svenska och samiska –Uppdaterade författningar –Daglig elektronisk författningssamling (PDF) –Länk till behandling i riksdagen

18

19 FINLEX - på svenska n Författningar n Högsta domstolens prejudikat n Fördragsserie n Myndighetsnormer n Regeringspropositioner n Översättningar av författningar: på engelska cirka 300 författningar

20 Kommersiella företag och juridisk information n Edita Ab: –Edilex - författningar, fördrag, regeringens propositioner och domstolsbeslut –Miljölagstiftning, Skatteinfo –EU-lagboken (Internet) –Edilex-CD n Talentum Media Ab: –Lagboken ”Suomen Laki” –Lagboken ”Finlands Lag” –EU-lag –Regeringens propositioner Internet, CD-ROM

21 E-lag i Finland - utmaningar n ministerierna har olika tekniska system n PTJ-systemet för beslutsfattande inom statsrådet kommer att förnyas (PTJ2 med XML-dokument) n starkt Windows Word2000-beroende n litet erfarenhet med elektroniska signaturen i praktiken

22 E-lag i Finland - målsättningar n äktheten av författningsdokument - digital signatur för elektroniska dokument (lag om elektroniska signaturer 14/2003) n säkra och lätta lösningar att verifiera dokument och säkra identiteter på e-post mellan ministerierna, riksdagen och trycket n XML eller likadan standardformat för dokument

23 E-lag - historisk perspektiv n Storfurstendömet Finlands författningssamling fr.o.m 1860 på finska och svenska n ”Uppläses från predikstolen” n Elektronisk Finlands författningssamling fr.o.m. 1995 n ”Uppläses på Internet www.finlex.fi”

24 E-lag - utvecklingslinjen Kvalité Autenticitet Papperversionen E-lag (word/pdf/html) Konsoliderad E-lag med digital signatur Informationsfunktionen Ökad utnyttjande av texter Ökad säkerhet Lag

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


Ladda ner ppt "E-lag - synpunkter från Finland Aki Hietanen, Justitieministeriet, Finland E-lag, Rosenbad 14.10.2003."

Liknande presentationer


Google-annonser