Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 16 A R b ETSFÖRHÅ LL AN d EN KAPITEL 16 A R b ETSFÖRHÅ LL AN d EN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 16 A R b ETSFÖRHÅ LL AN d EN KAPITEL 16 A R b ETSFÖRHÅ LL AN d EN."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 16 A R b ETSFÖRHÅ LL AN d EN KAPITEL 16 A R b ETSFÖRHÅ LL AN d EN

2 LIBER AB OH 16 Arbetstidslagen Ordinarie arbetstid får inte vara längre än 48 timmar per vecka Undantag får göras om det är nödvändigt med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt, t ex sjukvård, polisarbete etc Högst 50 timmars övertid under en månad och högst 200 timmars övertid per kalenderår Arbetsmiljöverket kan ge dispens för mer övertid, högst 150 timmar per år Övertiden ska gälla tillfälliga arbetsanhopningar Arbetsgivaren ska ge de anställda besked om arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg, om inte särskilda skäl gör detta omöjligt En anställd ska ha behövlig nattvila och här ska ingå tiden mellan kl 00.00 och 05.00 :1.1

3 LIBER AB OH 16 Arbetstidslagen Nattarbete får förekomma i genomsnitt högst åtta timmar per dygn under en period av högst fyra månader En anställd har rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet för varje sjudagarsperiod, denna veckovila ska i möjligaste mån förläggas till veckoslutet Huvudregeln är att arbete får pågå högst fem timmar i följd utan rast. Med rast menas uppehåll i arbetet på minst 15 minuter enligt Arbetsmiljöverket, rast räknas inte in i arbetstiden Utöver rast ska man också ha pauser i arbetet, paus är kortare än rast och räknas in i arbetstiden Det finns möjlighet att genom avtal mellan arbetsgivare och fackförbund göra undantag från arbetstidslagen. Om man inte kommer överens kan Arbetsmiljöverket ge dispens :1.2

4 LIBER AB OH 16

5 LIBER AB OH 16 Semesterlagen En anställd har vanligen rätt till 25 dagars semesterledighet per semesterår, lördagar och söndagar räknas normalt inte som semesterdagar, semetern blir därför 5 veckor En anställd som börjar sitt arbete efter den 31 augusti har endast rätt till fem semesterdagar Den anställde har rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni– augusti Arbetsgivaren ska enligt MBL förhandla om förlägg- ningen av semestern. Kan man inte komma överens bestämmer arbetsgivaren Om den anställde blir sjuk under semestern ska inte sjukdagarna räknas som semester : 2

6 LIBER AB OH 16

7 LIBER AB OH 16 SEMESTERLÖN OCH SEMESTERERSÄTTNING En anställd har normalt rätt till semesterlön under sin semesterledighet Semesterlönen intjänas med 12 % av lönen under intjänandeåret, dvs. t o m 31 mars semesteråret, vilket ska motsvara lön för fem veckors semester : 3.1

8 LIBER AB OH 16 SEMESTERLÖN OCH SEMESTERERSÄTTNING En anställd har rätt att spara högst fem semesterdagar under fem år Den som slutar en anställning och har arbetat mer än 60 timmar under tre månader har rätt att få ut innestående semesterlön, s k semesterersättning Det är inte tillåtet att avtala att semesterlön eller semesterersättning ska ingå i den ordinarie lönen Semesterersättning kan dock ingå i lönen för en tidsbegränsad anställning som varar högst tre månader. : 3.2

9 LIBER AB OH 16

10 LIBER AB OH 16 SJUKLÖN OCH SJUKPENNING De första 14 sjukdagarna har en anställd rätt till sjuklön från arbetsgivaren med 80 % av lönen, dock är första dagen en karensdag utan lön Man kan drabbas av högst 10 karensdagar hos samma arbetsgivare under ett år För att få sjuklön fr o m 8:e sjukdagen måste man lämna läkarintyg till arbetsgivaren Fr o m 15:e sjukdagen får man sjukpenning från Försäkringskassan med ca 80 % av lönen De flesta tjänstemän har rätt till ca 90 % av lönen under sjuktiden (max 90 dagar). Mellanskillnaden sjukdag 15 till sjukdag 90 betalas då av arbetsgivaren : 4

11 LIBER AB OH 16

12 LIBER AB OH 16 FÖRÄLDRAPENNING Föräldrar har rätt till föräldrapenning från Försäkringskassan i samband med barns födelse i sammanlagt 480 dagar Under 390 dagar av föräldrapenning erhålls ca 80 % av lönen, dock minst 180 kr per dag, och under 90 dagar endast garantinivån som är 60 kr per dag 60 dagar av föräldrapenningen är reserverade för vardera föräldern och kan inte överlåtas Vid vård av sjukt barn under 12 år betalas tillfällig föräldrapenning med ca 80 % av lönen från Försäkringskassan När barnet är nyfött kan pappan ta ut 10 s k pappadagar t o m 60:e dagen efter det att barnet kommit hem : 5

13 LIBER AB OH 16

14 LIBER AB OH 16 ARBETSMILJÖLAGEN Arbetsgivare och arbetstagare ska gemensamt arbeta aktivt med arbets- miljön Huvudansvaret för arbetsmiljön har arbetsgivaren som ska vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och förhindra att olyckor uppstår Som anställd är man skyldig att följa arbetsgivarens regler och föreskrifter Skolan är enligt arbetsmiljölagens regler också en arbetsplats och omfattas därför av lagens regler Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med minst fem anställda : 6.1

15 LIBER AB OH 16 Skyddsombudet representerar de anställda i arbetsmiljöfrågor Skyddsombud kan stoppa arbete med bristfälliga skydds- förhållanden som innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa Skyddsombud ska genomföra skyddsrond och se till så att arbetsmiljöförbättringar genomförs av arbetsgivaren Skyddsombud ska delta i planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder o d På arbetsplatser med minst 50 arbetstagare ska skyddskommitté finnas. Den ska delta i planering av förebyggande åtgärder, företagshälsovård etc Förutom skyddsombud på arbetsplatsen finns också regionala skyddsombud som stöder arbetet på de företag som inte har skyddskommitté ARBETSMILJÖLAGEN : 6.2

16 LIBER AB OH 16

17 LIBER AB OH 16 JÄMSTÄLLDHET Diskrimineringslagen ska bl a främja kvinnors och mäns lika rätt arbetslivet Arbetsgivaren måste vart tredje år kartlägga och analysera skillnader i löne- och anställningsvillkor för att se om det finns osakliga skillnader mellan könen Företag med minst 25 anställda ska göra en jämställdhetsplan vart tredje år med planerade åtgärder för jämställdhet. Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska motverka orättvis behandling i arbetslivet beroende på kön : 7

18 LIBER AB OH 16

19 LIBER AB OH 16 DISKRIMINERINGSLAGEN Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering bl a i arbetslivet, i skolan, på högskolan, i butiken, på restaurangen, vid köp eller hyra av bostad och inom andra viktiga samhällsområden, t ex socialtjänst, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Diskrimineringen kan ske på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning Ingen får behandlas sämre än andra i motsvarande situation genom – direkt diskriminering, – indirekt diskriminering eller genom – trakasserier Det är den som blivit anklagad för diskriminering som måste bevisa att det inte har varit fråga om diskriminering Den som blivit diskriminerad kan anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen DO Den som döms för diskriminering kan tvingas betala skadestånd : 8

20 LIBER AB OH 16

21 LIBER AB OH 16 Skadestånd i arbetslivet Vid brott mot arbetsrättsliga lagar kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd, såväl till den anställde som till den fackliga organisationen En arbetsgivare kan enligt skadeståndslagen bli skyldig att betala skadestånd för skador som anställda orsakar, s k principalansvar Om den anställde har handlat grovt vårdslöst kan arbetsgivaren kräva skadeståndsbeloppet av den anställde, s k regressrätt För att någon ska bli skyldig att betala skadestånd enligt skadeståndslagen krävs att skadan vållats genom uppsåt eller genom vårdslöshet (gäller ej vid strikt ansvar, t ex vid järnvägstrafik) : 9

22 LIBER AB OH 16

23 LIBER AB OH 16 Webbplatser Arbetsmiljöverket (www.av.se), har tillsynsansvar över arbetsmiljön i Sverigewww.av.se Arbetsförmedlingen (www.amv.se), information om arbetsmarknadenwww.amv.se Arbetslivsinstitutet (www.arbetslivsinstitutet.se), nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågorwww.arbetslivsinstitutet.se Jämställdhetsombudsmannen (www.jamombud.se)www.jamombud.se Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se)www.do.se :X


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 16 A R b ETSFÖRHÅ LL AN d EN KAPITEL 16 A R b ETSFÖRHÅ LL AN d EN."

Liknande presentationer


Google-annonser