Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykoterapier vid behanding av depression – är internetbaserad terapi ett behandlingsalternativ för yngre vuxna? Monica Ålgars, psykolog, FD HNS, Åbo Akademi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykoterapier vid behanding av depression – är internetbaserad terapi ett behandlingsalternativ för yngre vuxna? Monica Ålgars, psykolog, FD HNS, Åbo Akademi."— Presentationens avskrift:

1 Psykoterapier vid behanding av depression – är internetbaserad terapi ett behandlingsalternativ för yngre vuxna? Monica Ålgars, psykolog, FD HNS, Åbo Akademi

2 Psykologiska komponenter Psykologiska komponenter är relevanta för depressioners uppkomst, upprätthållande och behandling:  Negativa livshändelser  Tankemönster  Känslohantering  Beteendemönster  Sociala relationer  Inre konflikter

3 Unga vuxna Tidig vuxenålder (18-29 år) är associerat med mer psykiska problem, och förekomsten av depression är som högst bland unga vuxna (Hankin et al., 1998) En tid av förändring och rollskiften: boende, studier/jobb, parförhållanden, familjebildning… Dessa utvecklingsteman och transitionen till vuxenlivet tar allt längre tid → ökad frihet, men också ambivalens och osäkerhet

4 Psykoterapi En stor mängd studier visar att psykoterapi är en långvarigt effektiv behandling, som kan förhindra återfall och har mycket få negativa biverkningar Vid lindrig eller medelsvår depression är psykoterapi lika effektivt som (eller t.om. att föredra framom? Se Fournier et al. 2010) antidepressiv medicinering (Duodecim 2014)

5 Psykoterapi Släppa föreställningar som begränsar livet Förändra destruktiva eller maladaptiva beteenden Lära sig nya färdigheter för att kunna hantera sina problem Komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem Acceptera begränsningar och brister som tillhör livet Hantera förändringar Förstå hur vissa beteenden på kort sikt kan minska besvär men på lång sikt förvärra dem (omarbetat från Svensson, 2012)

6 Kognitiv beteendeterapi (KBT) Fokus på samspelet mellan tankar, känslor och beteende Målorienterad, strukturerad terapi Aktiv terapeut Huvudfokus på nuet, aktivt arbete för förändring Fokus på handlingars mening och avsikt Symptom ses som uttryck för inre konflikter Ökad självinsikt Terapeutens neutralitet (anonymitet) betonas Psykodynamisk terapi

7 Men… Endast ca hälften av alla med psykiska problem får vård Tillgången till vård är ojämlik Otillräckliga resurser Psykiska problem är den största orsaken till sjukpensionering, år 2013 var pensionskostnaderna på grund av depression 509 miljoner euro och rekordmånga under 35-åringar pensionerades (FPA; Social- och hälsovårdsministeriet, 2016)

8 Internetbaserad behandling Bättre tillgänglighet till vård Kan förverkligas oberoende av tid och plats Kostnadseffektivt Kan sänka tröskeln för att söka vård

9 Nätterapi Vid HNS sedan 2013 www.mielenterveystalo.fi → Nettiterapiat Depression, generaliserat ångestsyndrom, panikstörning, bipolär störning och alkoholproblem Baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) Självhjälp med stöd av en terapeut: klienten träffar inte terapeuten även om terapeuten ger skriftlig feedback och möjlighet att skicka meddelanden finns

10 Nätterapi Vårdansvaret stannar hos den remitterande instansen Remissinstruktioner finns på www.mielenterveystalo.fi → nettiterapiatwww.mielenterveystalo.fi Vilken läkare som helst kan göra remiss, patientens hemkommun betalar nätterapin Gratis för patienten

11 Nätterapi vid depression Personer över 18 år med lindrig eller medelsvår depression Kontraindikationer  långvarig, återkommande depression  förhöjd självmordsrisk eller akut självdestruktivitet  psykos  svår personlighetsstörning  sänkt kognitiv funktionsnivå  svårigheter att använda dator  beroendeproblematik som sänker funktionsnivån

12 Nätterapi vid depression Sju ”sessioner”/moduler Teman bl.a:  Psykoedukation om depression  Beteendeaktivering, meningsfull sysselsättning  Sambandet mellan tankar, känslor och beteende; modifiering av maladaptiva tankemönster  Problemlösning

13 Men fungerar det verkligen?

14 Hur effektiv är nätterapi? I meta-analyser av RCT-studier av internetbaserade behandlingar av depression har man funnit medelstora effekter på depressiva symptom, och stor effekt på ångestsymptom (Andersson et al., 2009; Andrews et al., 2010; Spek et al., 2007) Patienter med svår depression vanligen exkluderade I huvudsak KBT-baserade behandlingar

15 Hur effektiv är nätterapi? Nätbaserade interventioner med terapeutstöd är mer effektiva och fullföljs oftare än interventioner utan terapeutstöd (Andersson, 2016) Flera studier visar att klienterna vanligen bedömer alliansen med terapeuten som god (Sucala, 2012) Finns dock även studier som visar att unga vuxna i genomsnitt föredrar face-to-face-terapi framom nätterapi (Rogers et al., 2009)

16 God medicinsk praxis ”Tietotekniikka-avusteiset ja internetterapiat (ns. nettiterapiat) soveltuvat täydentämään tavanomaista perustason hoitoa ja auttavat vähentämään masennusoireita pääosin lieväoireisissa masennustiloissa” (Duodecim, 2014)

17 Tankar? Frågor? Tack!


Ladda ner ppt "Psykoterapier vid behanding av depression – är internetbaserad terapi ett behandlingsalternativ för yngre vuxna? Monica Ålgars, psykolog, FD HNS, Åbo Akademi."

Liknande presentationer


Google-annonser