Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald1 KURSINNEHÅLL Transportledning/Transportorganisation TL2 Att leda, förmedla och planera, såväl processer, människor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald1 KURSINNEHÅLL Transportledning/Transportorganisation TL2 Att leda, förmedla och planera, såväl processer, människor."— Presentationens avskrift:

1 2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald1 KURSINNEHÅLL Transportledning/Transportorganisation TL2 Att leda, förmedla och planera, såväl processer, människor samt transporter TL2 Kunna planera och strukturera samt prioritera intressenter och uppdrag TL2 Kvalitets- och miljöarbete i en transportorganisation TL2 Avstämnings- och uppföljningsarbete TL2 Introduktion till IT inom transportledning Grundläggande teorier, psykologin bakom gott ledarskap Att skapa och upprätthålla goda kundrelationer Projektmetodik

2 2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald2 Transportledning/Transportorganisation ( trpt ledn 2) Omfattning:8 Poäng ( del av) Mål: Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda kunskaper i att organisera, planera och administrera transportledningsfunktionen inom en verksamhet, med hänsyn till intressenternas behov av kvalité, miljö, säkerhet och effektivitet. Examination: Kursen bedöms med betygen Godkänd (krävs 50%) och Väl Godkänd (krävs 80%.) Tentamenspliktigt: Litteratur, eventuellt utdelat material, information på föreläsningar som ej finns dokumenterat. Litteratur: Sveriges Åkeriföretags Åkerihandbok (utdelas vid kursstart) och ev. kurslitteratur som meddelas vid kursstart och presentationer.

3 2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald3 De åtta ledningsprinciperna värdegrunder för kvalitetsledning -ISO 9000:2000 presenterar åtta ledningsprinciper som utgör basen för ett bra kvalitetsledningssystem. Dessa principer utgör värdegrunden i alla olika modeller för verksamhetsutveckling, enligt ISO 9001, TQM eller olika branschmodeller. -Med dessa åtta principer som ledstjärna kan alla typer av organisationer åstadkomma resultat. -Men få organisationer har fullt ut nyttjat potentialen som finns i tillämpningen av principerna visar fler undersökningar, se Framgång för Sverige (www.siq.se)

4 2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald4 De åtta ledningsprinciperna Övning Beskriv vilka intressenter som kan finnas till ett företag:……… Beskriv vilka resurser som kan finnas i ett företag: ………………

5 2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald5 De åtta ledningsprinciperna Kundfokus Organisationen är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar. Ledarskap I ledningens roll ligger bl a krav på att ge de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget. Medarbetarnas engagemang Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. Processinriktning Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process.

6 2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald6 De åtta ledningsprinciperna Systematiskt angreppssätt för ledning Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål. Ständig förbättring Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål. Faktabaserade beslut Verkningsfulla strategier och beslut baseras på fakta. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer.

7 2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald7 Vad är en process? En process är en grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall. (Definition enligt ISO 9000:2000)

8 2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald8 Varför processer? Oftast är en organisation uppdelad i traditionella, eller praktiska, avdelningar som var och en gör en liten insats i den vara eller tjänst som produceras. Genom att tänka i processer, som skär igenom dessa avdelningar, är det lättare att få fram en helhetsbild över flödet i organisationen och mycket lättare att hitta problemen i de gränssnitt som finns mellan olika avdelningar eller moment.

9 2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald9 Problem som kan uppstå med traditionell organisation Svårt med kundfokusering Bristande helhetssyn Ineffektiva flöden och tidsslöseri Svårt att engagera medarbetare och ta till vara deras förmåga. Revirtänkande; gränser mellan avdelningar. Processer finns överallt men vi är dåliga på att kartlägga dem av flera orsaker. - tankesättet med processer relativt nytt - "krocka" med traditionellt tänkande i avdelningar vilket kan göra att medarbetare känner sig hotade.

10 2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald10 Redovisning av övningsuppgift Marknads- föra Sälja Köpa in Planera Utföra tjänster Fakturera Följa upp Ruttplanering Planera transporter Personal- planering Planera beställningar Kundorder- mottagning Orderutdeln. Kundservice via telefon Fraktsedels- registrering Vägleda förare Ta emot fax Inköp Upphandling Köp av transport- tjänster Prissättning Fakturering Kontroll av fakturor Utvärdering Huvudprocess Behov från intressenter Kunder, anställda, ägare, leverantörer, samhället, Nöjda intressenter Stödprocess Ledningsprocess

11 2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald11 Några skillnader mellan processorientering och ett traditionellt tänkande Traditionellt tänkande Processorienterat tänkande De anställda är problemet Processen är problemet Jag gör mitt arbete Jag hjälper till att få saker uträttade i vår organisation Förändra anställda Förändra processer Lita inte på någon Samarbeta mot gemensamma lösningar Vem gjorde fel?! Vad tillät felet att uppstå? En bra genomförd processorientering kan bland annat ge följande fördelar: Ökad förståelse för både helheten och detaljerna Medarbetare förstår sin roll i helheten Ger underlag för förbättringsarbete Synliggör var det är lämpligt att gå in med mätningar i processen

12 2016-09-19Trpt ledn 2 - 16 sept 09/B Sigvald12 Tanktransporter 4 % Miljötransporter 7,7 % Lantbrukstransporter 8,3 % Övriga transporter 9,9 % Skogstransporter 12,9 % Närtransporter 15,9 % Fjärrtransporter 22,3 % Bygg- och anlägg- 38,6 % ningstransporter Åkeriföretagens verksamhet Andel av medlemsföretagen sysselsatta inom olika verksamheter

13

14

15 Kvalitetsarbetets utveckling TQM Offensiv kvalitetsutveckling = ständiga förbättringar Kvalitetssäkring Kvalitetsstyrning Kvalitetskontroll EFTERÅT NUFÖRESTÄNDIGT Tid Kvalitetsutveckling = verksamhetsutveckling idag!?

16 Kvalitet och lönsamhet jämför med övningsuppgiften Effekter av förbättrad kvalitet Nöjdare kunder Nöjdare personal (minskad sjukfrånvaro) Bättre marknadsposition Kortare ledtider Minskade räntekostnader (kapitalbindning) Minskade kassationer och omarbetning Högre produktivitet

17 Kvalitet - vad är det? Qualitas (lat, Cicero 106-43 f Kr. ) - beskaffenhet ” Uppfyllande av satta krav ” (Crosby 1979) ” L ä mplighet f ö r sitt syfte ” (Juran 1951) ” Samh ä llets totala f ö rluster orsakade av produkten efter dess leverans ” (Taguchi 1979) ” Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller f ö rv ä ntning som ä r angiven, i allm ä nhet underf ö rst å dd eller obligatorisk ” (ISO 9000:2000)

18 Offensiv kvalitetsutveckling ”Hörnstenar” Engagerat ledarskap Arbeta med processer Arbeta med processer Basera beslut på fakta Basera beslut på fakta Arbeta med förbättringar Arbeta med förbättringar Skapa förutsättningar för delaktighet Skapa förutsättningar för delaktighet Sätt kunderna i centrum Sätt kunderna i centrum

19 Rätt från början Att inte göra rätt från början ökar kostnaderna ca 10 ggr per utvecklingsfas 1 10 100 1000 IdéPrototyp Serie- produktion Hos kund

20 Nöjd personal ger nöjdare kunder 2009-09-30 Såväl kunder som leverantörer gör hellre affärer med företag som har nöjda anställda. Det visar en undersökning beställd av Ingenjörsvetenskapsakademien, Iva. När de anställda trivs med arbetet, så lockas även kunder. Det kan verka självklart, men sambandet är ändå underskattat i näringslivet. Därför har Iva beställt en undersökning för att få bättre belägg för sambandet. Undersökningen visar en tydlig koppling mellan personalens välmående och styrkan hos företagets varumärke. UNDERSÖKNINGEN har bestått i att hundra personer som gör affärer med ett visst företag har frågats om vad de tycker om att göra affärer med företaget, och om vad de tror om företagets arbete med sin personal. Det visade sig att personalarbetet var den sjätte viktigaste faktorn efter sådant som service, kundorientering och ledarskap. – Om man har företaget som leverantör upplever man kanske att det är tryggt att göra affärer med ett företag där personalen trivs och mår bra. Företaget uppfattas som en god samhällsmedborgare, säger Frans Melin.

21 Långsiktig framgång F ö r att n å l å ngsiktig framg å ng i ett f ö retag kr ä vs att man beaktar ett antal olika aspekter: Kunderna - f ö r ä ndrar sina behov och f ö rv ä ntningar det g ä ller att ” snappa ” upp dessa i tid Ä garna - vill att v ä rdet i ä gandet ska v ä xa ger ä ven stabilitet f ö r jobben Medarbetare - st ä ller krav p å social gemenskap, god arbetsmilj ö och sj ä lvf ö rverkligande Samh ä llet - st ä ller krav som st ä ndigt f ö r ä ndras vilket ä r viktigt att bevaka och tillgodose Visioner och m å l skapar f ö ruts ä ttningarna och anger riktningen Viktigt att utv ä rdera och agera. Det skapar engagemang och motivation Vilken grupp saknas?

22 Modell för processbaserat ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2000 Kunder Krav Kunder Tillfreds- ställelse Produkt- framtagning Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Ledningens ansvar Ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet InsatsUtfall Produkt Medarbetare, samhälle, ägare, kunder och leverantörer ska tillfredsställas

23 Struktur SS EN ISO 9001:2000 0. Introduktion 1.Omfattning 2.Bindande referens 3.Termer och definitioner 4.Kvalitetsledningssystem (4.2, 4,5, 4,16) 5.Ledningens ansvar (4.1) 6.Resursstyrning (4.1, 4.9, 4,18) 7.Produktförverkligande (4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.15, 4.19) 8.Mätning, analys och förbättring (4.10, 4.13, 4.14, 4.17, 4.20)

24 De 8 ledningsprinciperna TQM Ömsesidigt utbyte med leverantörer Ömsesidigt utbyte med leverantörer Kundfokus Ledarskap Process- inriktning Process- inriktning System- metodik för ledning System- metodik för ledning Ständig förbättring Ständig förbättring Engagerad personal Engagerad personal Det finns både interna och externa kunder Förutsättning och inriktning Utveckling beror av att alla är engagerade Processerna är motorn i verksamheten Processerna har ett syfte och samband med andra processer Genom målstyrning med uppföljning, kommunikation och att lära av erfarenheter Fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde Fakta- baserade beslut Fakta- baserade beslut Verkningsfulla beslut bygger på analys av relevant information

25 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Allmänna krav, 4.2 Dokumentationskrav 4.1 Allmänna krav Ständiga förbättringar Processer skall identifieras och - ordningsföljd, samverkan och sekvens fastställas - kriterier och metoder för drift och styrning fastställas - resurser för funktion och övervakning av funktion säkerställas - metodik för övervakning, mätning och analys finnas Utlagda processer skall styras

26 Allmänt Krav för att säkerställa effektiv drift och styrning av processer skall dokumenteras Kvalitetsmanual Kvalitetssystemets omfattning inkl undantag från standarden (som skall motiveras) Styrning av specificerande dokument Inga direkta krav på dokumentförteckningar Externa dokument – identifierbara samt styrd distribution Styrning av redovisande dokument 4.2.1 4.2.2 4.2 Dokumentationskrav 4.2.3 4.2.4

27 5.1 Ledningens åtagande Bevis från ledningen på sitt åtagande att utveckla, införa och förbättra kvalitetsledningssystemet Kundfokus Säkerställa att kundens behov fastställs och uppfylls Kundtillfredsställelse som målsättning Kvalitetspolicy Uppfylla krav Ständiga förbättringar Uppdatering 5.2 5 Ledningens ansvar 5.1 Ledningens åtagande, 5.2 Kundfokus, 5.3 Kvalitetspolicy, 5.4 Planering 5.5 Ansvar, befogenhet och kommunikation, 5.6 Ledningens genomgång 5.3

28 5.4.1 Kvalitetsmål Relevanta funktioner och nivåer Uppfylla produktrelaterade krav Skall vara mätbara och överensstämma med kvalitetspolicy Processers förmåga att uppfylla planerade resultat Kundtillfredsställelse som målsättning Planering för ledningssystem för kvalitet Uppfyllande av mål Ändringar i kvalitetssystemet Enligt krav i 4.1 5.4.2 5.4 Planering

29 5.5.1 Ansvar och befogenhet (ingen ändring i sak, kortare skrivet) Ledningens representant Utses av högsta ledningen Skall skapa medvetenhet om kundkrav i organisationen Intern kommunikation Högsta ledningens ansvar Bra kommunikationsprocesser även omfattande kvalitetsledningssystemets verkan 5.5.3 5.5 Ansvar, befogenhet och kommunikation 5.5.2

30 5.6.1 Allmänt Skall omfatta förbättringsmöjligheter / behov av ändring i kvalitetsledningssystemet, inkl policy Underlag för genomgång Revisionsresultat Kundreaktioner Processduglighet Produktöverensstämmelse Korrigerande och förebyggande åtgärder Uppföljning från föregående möte Planerade ändringar som kan påverka systemet Resultat av genomgång Förbättring av systemet och dess processer, produkter relaterade till kundkrav samt resursbehov 5.6.3 5.6 Ledningens genomgång 5.6.2

31 6.1 Tillhandahållande av resurser Fastställa behov och tillhandahålla resurser för att hålla systemet levande, förbättra dess effektivitet och öka kundtillfredsställelse Personalresurser 6.2.1 Bas för kompetens  utbildning, upplärning, skicklighet och erfarenhet 6.2.2 Kompetens, medvetenhet och praktisk utbildning Utvärdering av genomförd utbildning Medvetenhet skall säkerställas: Hur påverkar mitt arbete kvalitet /kvalitetsmål? Dokumenteras ! Infrastruktur – t. ex byggnad och arbetsplats, prod.utrustning Verksamhetsmiljö – dok. och styrning av arbetsmiljökrav för att säkerställa produktkvalitet 6.2 6 Hantering av resurser 6.1 Tillhandahållande av resurser, 6.2 Personalresurser, 6.3 Infrastruktur, 6.4 Verksamhetsmiljö 6.3 6.4

32 Planering av produktframtagning Processer skall planeras och utvecklas för bl akvalitets- mål och krav på produkter Kundanknutna processer 7.2.1 Fastställande av produktanknutna krav Specificerande kundkrav – krav på leverans och aktiviteter efter leverans Krav som är nödvändiga för produktens användning, enligt lagar och bestämmelser samt organisationens egna krav skall fastställas 7.2.2 Genomgång av produktanknutna krav Skall omfatta alla krav identifierade i 7.2.1 7.2.3Kommunikation med kund Kommunikationsvägar rörande produktinformation och kundsynpunkter (inkl klagomål) skall fastställas 7.1 7.2 7 Produktframtagning 7.1 Planering av produktframtagning, 7.2 Kundanknutna processer, 7.3 Konstruktion och utveckling, 7.4 Inköp, 7.5 Produktion a varor och utförande av tjänster, 7.6 Behandling av övervakningsutrustning

33 Konstruktion och utveckling 7.3.1Planering och utveckling – inget nytt 7.3.2 Underlag för konstruktion och utveckling Skall innefatta tillämplig information från tidigare utveckling 7.3.3Resultat av konstruktionsutveckling Skall inkludera information för inköp, produktion och service 7.3.4Genomgång av konstruktion och utveckling Syftar till att utvärdera möjligheten att uppfylla kraven samt att identifiera problem och föreslå åtgärder 7.3.5Verifiering av konstruktions- och utvecklingsresultat - inget nytt 7.3.6Validering av konstruktions- och utvecklingsresultat Skall om möjligt ske före leverans. 7.3.7 Styrning av ändringar i konstruktions- och utvecklingsresultat Även effekter av ändringar på ingående delar och tidigare levererade produkter 7.3 Undantag begränsade till kap 7 och kan bero på Organisationens produkt

34 7.4 Inköp 7.4.1Inköpsprocessen Kriterier för bedömning och val av skall fastställas för nya och befintliga leverantörer 7.4.2Inköpsinformation – inget nytt 7.4.3 Verifiering av inköpt produkt – inget nytt

35 7.5 Produktion av varor och utförande av tjänster 7.5.1Styrning - inget nytt 7.5.2Validering av processer Speciella processer innefattar även metoder, rutiner, dok.krav och omvalidering 7.5.3Identifikation och spårbarhet – inget nytt 7.5.4Kundens egendom Omfattar även ”icke-fysisk egendom”, t.ex. sekretessbelagd information 7.5.5Skyddande av produkt Kortare beskrivet. Styrande ”bevara överensstämmelse med kundkrav” Behandling av övervakningsutrustning Validering krävs för mjukvara använd för mätning och övervakning 7.6

36 Allmänt – inget nytt Övervakning och mätning 8.2.1Kundtillfredsställelse - Skall kunna mätas 8.2.2Intern revision – kriterier skall anges 8.2.3Övervakning och mätning av processer Skall göras för att visa processernas förmåga att uppfylla planerat resultat Ej uppnått resultat – korrigerande åtgärder. 8.2.4Övervakning och mätning av produkt – inget nytt 8.1 8.2 8 Mätning, analys och förbättring

37 8.3 Behandling av avvikande produkt Omfattar även avvikelser upptäckta efter leverans. Analys av information Insamling och analys av data för att visa systemets effektivitet och upptäcka förbättringsmöjligheter inkl: leverantörer, kundtillfredsställelse,process- och produktkaraktäristik och deras trender inkl möjligheter till förebyggande åtgärder. Förbättring 8.5.1 Ständig förbättring Genom användning av kvalitetspolicy, kvalitetsmål, revisionsresultat, dataanalys, korrigerande och förebyggande åtgärder och ledningens genomgång. 8.5.2 Korrigerande åtgärder – inget nytt 8.5.3 Förebyggande åtgärder – inget nytt 8.4 8.5

38 Det gäller att tänka efter före man skriver

39 Utdrag ur Vikingalagen i Eddan År 1000 e.Kr. Var en bra handelsman Finn ut vad köparen vill ha Lova ej mer än vad Du kan hålla Ta ej för mycket betalt Bädda så att Du kan återkomma Håll ordning på Ditt lager Ha bra ordning på vad var och en gör Se till att alla gör nyttiga saker Gör trevliga saker som stärker gruppen Be alla i gruppen om Deras råd Exempel på en ”tidig effektiv rutin”

40 Kraven Dokumentationen Verkligheten Utförandet

41 1.Finns ledningssystemet? 2.Är det dokumenterat? 3.Är det infört? 4.Fungerar det? 5.Har vi (alla) nytta av det?

42 Syftet med revisionen är att bedöma; om tillämpning överensstämmer med policy, planering och dokumentation? om kraven (från standarden och företagets egna) är uppfyllda om systemet har lämplig omfattning (rensa efter tre år) och ge underlag till förbättringar och för att bedöma systemets effektivitet

43

44 Hur påverkar jag miljön?

45 5 min övning Reflektera över denna bild och ge Dina synpunkter på människans miljöpåverkan och resursfördelningen på jorden.

46 2016-09-19 : 46 Källa, delvis: Naturvårdsverket

47 VäxthuseffektenVäxthuseffekten Ju tjockare glasväggar CO 2 (CO 2 ) desto varmare i växthuset (atmosfären) !

48 2016-09-19 : 48

49 Vanliga kemiska begrepp i miljö/trpt-sammanhang... Kväveoxider (NO x ) Kolväten ( HC ) Kolmonoxid (CO) Koldioxid (CO 2 ) Partiklar / sot (PM) Växthuseffekten Försurande Hälsoproblem Hälsoproblem Hälsoproblem, nedsmutsning

50 ” Två sorters koldioxid (CO 2 )...” Fossila bränslen Fossila bränslen ( diesel,bensin, kol, naturgas ) ( diesel,bensin, kol, naturgas ) CO 2 bunden i miljontals år frigörs.Ger nettotillskott till atmosfären ( växthuseffekten) Biobaserade bränslen Biobaserade bränslen ( etanol,metanol, RME,etc) ( etanol,metanol, RME,etc) ”Det korta kretsloppet” ”Det korta kretsloppet” Samma mängd CO 2 som Samma mängd CO 2 som frigörs binds snabbt igen frigörs binds snabbt igen ( fotosyntesen)

51 OzonOzon En vanlig syremolekyl (O 2) med en extra syreatom = O 3 Ozon i atmosfären Skyddar mot ultraviolett strålning Förstörs av freoner,mm (ozonhålet) Förstörs av freoner,mm (ozonhålet) Marknära ozon Marknära ozon Skadar växtligheten Skadar växtligheten Påverkar hälsan Påverkar hälsan Bildas av solljus och kolväten (avgaser) Bildas av solljus och kolväten (avgaser) Bra ! Dåligt ! Ozonhålet

52 Vatten Vattenledningsvatten innehåller bla klor och fluor Luft Luftkvalitetsnormer finns fastställda pga av att det finns betydande luftföroreningar som är hälsovådliga Jfr Miljöklassningen av bilar där bla kväveoxider, koloxid, partiklar och kolväten begränsas. Mat De flesta vanliga livsmedel innehåller miljögifter. Det visar en stickprovsundersökning av matvaror i sju europeiska länder, som gjorts på uppdrag av Världsnaturfonden. Högst halter i svensk strömming och nötfärs. Visst konsumenttryck finns (KRAV; Svenskt Sigill, mm) Kläder Undersökningar visar att våra kläder innehåller en mängd kemikalier som bly, kadmium, nickel, krom och kvicksilver. Datorer, tv-apparater, bilklädslar, andra textilier, mm Innehåller bla bromerade flamskyddsmedel som utöver andra problem också är kraftigt hälsovådliga Vatten Vattenledningsvatten innehåller bla klor och fluor Luft Luftkvalitetsnormer finns fastställda pga av att det finns betydande luftföroreningar som är hälsovådliga Jfr Miljöklassningen av bilar där bla kväveoxider, koloxid, partiklar och kolväten begränsas. Mat De flesta vanliga livsmedel innehåller miljögifter. Det visar en stickprovsundersökning av matvaror i sju europeiska länder, som gjorts på uppdrag av Världsnaturfonden. Högst halter i svensk strömming och nötfärs. Visst konsumenttryck finns (KRAV; Svenskt Sigill, mm) Kläder Undersökningar visar att våra kläder innehåller en mängd kemikalier som bly, kadmium, nickel, krom och kvicksilver. Datorer, tv-apparater, bilklädslar, andra textilier, mm Innehåller bla bromerade flamskyddsmedel som utöver andra problem också är kraftigt hälsovådliga Kemikalier i vår vardag…

53

54

55 Fem generationer 1880 2080190019201940196019802000202020402060 T-Fordens tidevarv börjar Världskrig där olja hade betydelse Ekonomisk tillväxt tack vare olja 1:a oljekrisen Allmänt miljö- medvetande börjar gry Dieselfordon börjar debatteras Oljan slut?

56 Förutsättning Miljöarbete handlar ytterst om att bevara förutsättningarna för liv Nu konsumerar vi 1 ½ jordklot Med nuvarande utveckling kommer vi snart att vara uppe i 2 jordklot!

57 Buller Avgaser Avfall DrivmedelsförbrukningDäck Bränsle- och oljespill Minskad tomkörningÖkad beläggning Kemikalier BränsleBiodrivmedel TRB

58 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, följa upp, redovisa med hänsyn till intressenters intresse enligt GRIs redovisningsprinciper; ekonomisk-, miljö- och social påverkan mänskliga rättigheter produktansvar anställningsförhållanden och organisationens roll i samhälle. Planera, påverka, följ upp

59 Hållbarhetsredovisning Innehållsförteckning VD har ordet 3 Nyckeltal & granskning 3 Organisationsprofil 5 Produkter 7 Redovisningens omfattning 9 Intressenter 11 Risk & Möjligheter 14 Policy & Mål 15 Ekonomi Försiktighetsprinciper 17 Ekonomi 18 Miljöredovisning 19 Fordonspark 22 Miljöpåverkan 23 Planera, påverka, följ upp - Luft 24 - Energi 25 - Avfall 26 - Vatten 27 - Slam 28 Medarbetare 30 Hälsa & säkerhet 32 Utbildning & utveckling 34 Mångfald & jämställdhet 36 Trafiksäkerhet 38 Samhälle 42 Data & Tabeller 44 GRI Index 47 Ordlista 48 Revisionsberättelse 49

60 Nyttan med redovisningen Bättre insyn, större påverkan, intern kontroll och rapportering Bättre samarbete med alla intressenter Insikt och förtroende genom; tydlighet, riktighet och tillförlitlighet Mätbara mål Helhetssyn med fokus på väsentlighet, relevans för intressenter och fullständighet Minskade revisionsanmärkningar Ökad kunskap om våra svagheter och styrkor (även för leverantörer) Mätningar med åtgärder gör nytta (ökad bältesanvändning, minskade hastighetsöverträdelser, ökat intresse för sparsam körning, alternativa bränslen från leverantörer) Resultat av Hållbarhetsredovisningen

61

62

63

64 Beskriv vad företaget kan göra för att förbättra sitt Ledarskap Utbildning, kurser, Ledarskapsmetodik Självkännedom Synlig ledare, vara med Motivera personalen Information Kommunikation Rätt kompetens på rätt roll målstyrning Medarbetarskap Förståelse för hela organisaionen och sin del i den

65 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald65 Interna revisioner Som förberedelse till teoridelen göra en övning i interna revisioner. Uppgiften är att lämna synpunkter på genomförandet av kursplan trpt ledn 2 (Bengts del)

66 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald66 Interna revisioner Som förberedelse till teoridelen göra en övning i interna revisioner. Uppgiften är att lämna synpunkter på genomförandet av kursplan trpt ledn 2 (Bengts del)

67 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald67

68 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald68

69 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald69

70 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald70

71 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald71

72 V 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald72

73 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald73

74 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald74

75 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald75 Mobil kommunikation 2009-11-19 övningsuppgift genomgång av några exempel praktiskt exempel på Alltransport

76 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald76 Transportledaren Uppgifter om transportuppdraget

77 Introduktion till IT inom transportledning Mobil kommunikation Övningsuppgift: Det finns en mängd information som kan vara värdefull att kommunicera mobilt. Ange vad Du tror att det finns för information som hanteras mobilt som rör: Transportledaren, Föraren och dennes arbetsuppgifter, Information om lasten och dess status, Information om fordonet. 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald77

78 2016-09-19Trpt ledn 2 – 4 nov 09/B Sigvald78 MjukvaruverktygHårdvaruverktyg Digital Signatur (POD)Digitala & analoga kopplingar Digitala formulärGPS FordonsekonomiKamera Geozoner (Geofencing)Magnetkortsläsare Gods- & materialspårningMobila utskrifter InspektionslösningRFID-avläsning ISAStreckkodsläsare Kalender & ärendebokningar Temperaturavläsare Meddelanden Mobilt GIS Multimedia Navigering Order & ärendehantering Personligt nödlarm Positionering Push2Talk Ruttoptimering Skisser & ritningar Tidrapportering

79 Information till blivande transportledare på KY- programmet i Norrköping på Alltransport torsd. den 19 nov. 2009, kl. 13.00 - 15.30 Program för ca 15 blivande transportledare 13.00 - 14.00 Presentation av Alltransports orderhanteringssystem Cockpit, Calle Gustavsson 14.00 - 14.30 Fika + så här jobbar våra transportledare, Mikael Roos, Transportplaneringsansvarig 14.30 - 15.30 Visning på transportledningen och av våra fordon/maskiner

80 2016-09-19KY-utb AT-info

81 Sammanfattning av kursen Verksamhetsutveckling med helhetssyn! För att ta vara på den potential som finns i varje verksamhet behövs ett medvetet utvecklingsarbete. Vi har på kursen identifierat några områden som behöver särskild uppmärksamhet: Den dagliga driften - Vad orsakar mest störningar eller bidrar till onödigheter och hur kan arbetsflödena förbättras mer systematiskt? Vi har tränat på processkartläggning och identifierat gränssnitt som kan ledas till störningar; t.ex. mellan sälj och produktion. Ledarskapet och engagemanget - Hur påverkar du som formell eller informell ledare personligen engagemang för verksamhetens utveckling? Kulturen - Vilka värderingar bör behållas och stärkas. Här kan ledningsprinciperna hjälpa till! Intressentbehoven - Hur håller vi oss ajour med behov och förväntningar hos dem vi är till för? Reflektera över vad som genererar en framgångsrik verksamhet. Hur kan man med hjälp av enkla och konkreta verktyg skapa bättre driv i förbättringsarbetet. Genom intern granskning/revisioner kan man få insikt om hur öppenhet och ”självransakan” är bra drivkrafter till ständiga förbättringar, vilket bl.a. hållbarhetsredovisningens principer bygger på. Gå från åsikt till insikt, så får Du en kul tur som transportledare! Lycka till /Bengt.


Ladda ner ppt "2016-09-19Trpt ledn 2 - 9 sept 09/B Sigvald1 KURSINNEHÅLL Transportledning/Transportorganisation TL2 Att leda, förmedla och planera, såväl processer, människor."

Liknande presentationer


Google-annonser