Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiskt vägforum NVF Kompetens utan gränser Juli 2008 1/23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiskt vägforum NVF Kompetens utan gränser Juli 2008 1/23."— Presentationens avskrift:

1 Nordiskt vägforum NVF Kompetens utan gränser www.nvfnorden.org Juli 2008 1/23

2  NVF grundades år 1935.  Tidigare hette förbundet Nordiska Vägtekniska Förbundet  Förbundet främjar utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportsektorn genom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige.  Förbundet har över 800 personmedlemmar inom sina utskott, temagrupper och 6 avdelningsstyrelser.  Förbundet har ca 280 medlemsorganisationer runtom i Norden. www.nvfnorden.org Juli 2008 2/23

3 Verksamheten:  NVF utgör en plattform för kunskaps- och informationsutväxling mellan nordiska kolleger.  NVF skall sprida information också över förbunds- och utskottsgränserna till hela vägsektorn i Norden.  NVF arbetar bl.a. för harmonisering av regelverken inom Norden. www.nvfnorden.org Juli 2008 3/23

4 Verksamheten, forts.:  Varje land har en nationell avdelning.  Förbundet leds i fyraårsperioder av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Perioden 2008 - 2012 leds av NVF Island.  Förbundets utskott och temagrupper fungerar på både nationell och nordisk nivå.  Exempel på verksamhet är möten och seminarier, samt kongressen Via Nordica som arrangeras vart fjärde år. www.nvfnorden.org Juli 2008 4/23

5 Kongressperiodens strategiska teman är: 1. Förstärkt helhetstänkande 2. Nya roller och ny kompetens 3. Miljö 4. Trafiksäkerhet www.nvfnorden.org Juli 2008 5/23 Transportsystemtänkande Mobility Management Livscykeltänkande i väghållningsprocessen Kundperspektiv och medborgarservice Städernas transportsystem Transportsektorns samhälleliga effekter Informationsförvaltning Universell utformning Beställar- och utförarkompetens Innovation och produktivitet Livscykeltänkande Globalisering – samspel – partnering Nya handlings-, finansierings- och organisationsmodeller Tillgänglighet till data Rekrytering till vägsektorn Klimat och energi Hälsa och välbefinnande Estetik och vägmiljö Bruk av naturresurser Trafiksystem – förare – fordon Särskilda trafikantgrupper Trygghet och säkerhet

6 www.nvfnorden.org Juli 2008 6/23 Man strävar till  att ha nyckelpersonerna med i utskottsverksamheten  att uppnå balanserad köns- och åldersfördelning  förbättrad motivation, bättre engagemang  kompetens utan gränser med hjälp av öppna seminarier, kommunikation utan gränser

7 www.nvfnorden.org Juli 2008 7/23 UtskottArbetsområde Organisering och marknadVägsektorns marknadsutveckling och organisationsförnyelse. Upphandlingsmetodik. InformationssystemAnvändning av informationssystem och informationsteknologi kopplad till väghållning. systemstyrning, datamodeller. Strategisk planeringTrafiksystemet och dess funktion, vägsektorns strategiska planering. Transport i städerStadstrafiksystemet och dess funktion. Utformning av vägar och gatorUtformning av vägar och gator med hänsyn till trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet. Vägens konstruktionVägens undergrund, uppbyggnad och dimensionering. Ekonomi och kvalitet. BeläggningBeläggningstyper, produktion och utläggning. Ekonomi och kvalitet. TunnlarEffektiv tunneldrift. Bruk av ny tunnelteknologi. Säkerhet. BroarEffektiv brodrift. Bruk av ny broteknologi. Drift och underhållPlanering och styrning av drift och underhåll. Teknikutveckling. Fordon och transporterSamspel fordon-väg-förare. Effektiva och säkra transporter. Harmonisering. ITSIntelligenta transportsystem. System för trafikstyrning och -information. TrafiksäkerhetUtvecklande av ett säkert vägtrafiksystem. MiljöUtvecklande av ett miljövänligt vägtrafiksystem. TemagrupperArbetsområde Långsiktig kompetensförsörjning Upprätthållande och utvecklande av kompetens. Rekrytering. TillgänglighetUniversell utformning. Tillgängligt trafiksystem för alla.

8 www.nvfnorden.org Juli 2008 8/23 Nationell sekretare Nationella avdelningsstyrelser Förbundsstyrelse Sekreterargrupp Förbunds- sekretariat Kommunikations- grupp Nationellt sekretariat Representant i PIARC:s sekretariat Förbundsutskott och temagrupper Nationella avdelningsutskott och temagrupper

9 www.nvfnorden.org Juli 2008 9/23 Förbundsstyrelsen  Förbundsstyrelsen är det översta ledande organet i NVF:s organisation.  Medlemmar i förbundsstyrelsen är medlemsländernas avdelningsstyrelses ordförande, vice ordförande och sekreterare.

10 www.nvfnorden.org Juli 2008 10/23 Förbundssekretariatet  Under pågående kongressperiod finns förbundssekretariatet i Island.  Som förbundssekretariatets referensgrupp arbetar sekreterarutskottet, vars medlemmar utgörs av respektive lands avdelningssekreterare.

11 www.nvfnorden.org Juli 2008 11/23 Medlem i NVF  Företag eller organisationer som är intresserade av förbundets verksamhet kan ansöka om medlemskap i förbundet. Medlemsorganisationerna placeras under respektive nationell avdelning.  Personer som är intresserade av att ta del i utskotts- eller styrelsearbetet kan väljas till utskotts- eller styrelsemedlemmar. Generellt sett betyder det, att personens arbetsgivarorganisation bör vara förbundets medlemsorganisation.  En person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt främjat förbundets ändamål eller verksamhet kan utnämnas till hedersmedlem i Nordiskt vägforum NVF.

12 www.nvfnorden.org Juli 2008 12/23 Är du intresserad av att bli en av förbundets över 800 utskotts- och styrelsemedlemmar?

13 www.nvfnorden.org Juli 2008 13/23 Det här erbjuder vi utskottsmedlemmarna  ett omfattande och välfungerande nätverk av experter från hela sektorn  tillgång till mångsidig information, kunskap och värdefulla erfarenheter  möjlighet till aktivt deltagande i seminarier och kongresser  möjligheter att bidra till branschens utveckling och samarbetsformer i Norden  en port till ett vidare internationellt samarbete med t.ex. Baltic Road Association och World Road Association

14 www.nvfnorden.org Juli 2008 14/23 Det här förutsätter vi av utskottsmedlemmarna  ett genuint intresse för internationellt samarbete  en beredskap att "ge för att kunna få" på kunskapens marknadsplats  öppet sinne och mod att röra sig i en kreativ omgivning med många språk  nödvändiga tid- och penningresurser samt acceptans av den egna arbetsgivaren

15 www.nvfnorden.org Juli 2008 15/23 Hur blir man medlem i ett utskott?  Om du är intresserad av att ta del av utskotts- eller styrelsearbetet, ta då kontakt med avdelningssekreteraren i ditt eget land. (Gå till www.nvfnorden.org för närmare uppgifter.)

16 www.nvfnorden.org Juli 2008 16/23 Via Nordica  Vägkongressen Via Nordica arrangeras vart 4 år.  Följande Via Nordica-kongress tar plats i Reykjavik 2012 > www.vianordica2012.is  Via Nordica 2008 var NVF:s 20:e kongress och arrangerades i Helsingfors.

17 www.nvfnorden.org Juli 2008 17/23 Internationellt samarbete  Nordiskt vägforum samarbetar med t.ex. World Road Association (PIARC) och Baltic Road Association (BRA).  I samarbete med BRA arrangerar NVF s.k. NordBalt-seminarier.

18 www.nvfnorden.org Juli 2008 18/23 Språkpolicy  Den på de skandinaviska språken baserade språkliga gemenskapen har alltid varit av stor betydelse i det nordiska samarbetet. Denna betydelse har inte minskat och därför kommer danskan, norskan och svenskan också i fortsättningen att vara huvudspråk i NVF:s verksamhet.  Vid NVF:s möten är de danska, norska och svenska språken officiella mötesspråk. Diskussioner förs och föredrag hålls i huvudsak på något av dessa språk.  I de fall språket innebär ett hinder för att bli förstådd eller kunna ta emot information, kan man använda sig av engelska.

19 www.nvfnorden.org Juli 2008 19/23 Hemsidan www.nvfnorden.org  www.nvfnorden.org är förbundets hemsida.  Ansvaret för hemsidan ligger hos förbundssekretariatet.  Hemsidan innehåller såväl information som kan vara till intresse för branschen i sin helhet, som hjälpmedel för förbundets utskotts- och styrelsemedlemmar.  Hemsidan är förbundets viktigaste marknadsföringskanal.

20 www.nvfnorden.org Juli 2008 20/23 Hemsidan www.nvfnorden.org: NVF Nyheter  NVF Nyheter är ett nyhetsarkiv med branschnyheter från hela Norden.  NVF Nyheter innehåller även förbundets egna nyheter.  Genom att beställa nyhetsbrevet "Nyheter från nvfnorden.org" försäkrar man sig om att få alla förbundsnyheter direkt i e-posten.

21 www.nvfnorden.org Juli 2008 21/23 Hemsidan www.nvfnorden.org: NvfJob  NvfJob är ett nordiskt arbetsplatsforum på www.nvfnorden.org.  NVF erbjuder sina medlemsorganisationerna att utan extra kostnad spara sina öppna arbetsplatser, praktikplatser och säsonganställningar på NvfJob.  NvfJob marknadsförs åt branschens högskolor i Norden - Detta ger medlemsföretagen en möjlighet att marknadsföra sig som arbetsgivare för sektorns blivande arbetstagare.  Med hjälp av NvfJob lär branschens studeranden även känna förbundet.

22 www.nvfnorden.org Juli 2008 22/23 Hemsidan www.nvfnorden.org: Medlemsdatabas  På hemsidan samlas såväl förbundets utskotts- och styrelsemedlemmar som förbundets medlemsorganisationer i varsin medlemsdatabas.  Utskotts- och styrelsemedlemmarna har tillgång till persondatabasens fullständiga uppgifter.  Utomstående kan också bläddra i en mer ofullständig version av databasen, och har tillgång till medlemmarnas namn, titel, arbetsgivare och postadress.

23 www.nvfnorden.org Juli 2008 23/23 Hemsidan www.nvfnorden.org: Utskottens sidor  Utskottens egna hemsidor ligger under www.nvfnorden.org.  På sina hemsidor presenterar utskotten sin verksamhet, sina arbetsteman och kommande arrangemang.

24 Utskott Drift och underhåll Medlemmar i det svenska utskottet Kenneth Wåhlberg, Vägverket HK, ordförande Gudrun Öberg, VTI, sekreterare Sven Agardh, SWECO Björn Eklund, Vägverket driftavdelningen Lotten Herrman, Vägverket, region Mälardalen Claes Kempe, SMHI Patrik Lidström, Svevia Helen Lott, Falu kommun Leif Olsson, Skanska Christer Rosenblad, Stockholm kommun Jan Salkert, seko Eva-Lotta Thunqvist, KTH

25 Projekt Utskottet driver 5 nordiska projekt under perioden 2008-2012: Säkerhet vid vägarbeten – hur optimerar vi vägarbetarnas och trafikanternas säkerhet å ena sidan och framkomlighet å andra sidan? Behöver det vara ett motsatsförhållande? Klimatanpassning – hur förebygger vi problem och anpassar vi oss till ökad nederbörd? Vad kan vi lära av grannländerna? Kundorienterad drift och underhåll – hur använder vi dialoger, enkäter osv för att bättre anpassa oss till kunderna behov och önskemål? Vinterdrift – hur utnyttjar vi erfarenheter från grannländerna för att utveckla vinterdrift? Sommardrift – hur utnyttjar vi erfarenheter från grannländerna för att utveckla sommardrift, främst renhållning och gröna ytor

26 Samarbetsformer Finland är ledande land (ordförandeland) för utskottet Det svenska utskottet håller normalt 2 möten per år hos någon av medlemmarna. Dagordningen brukar vara uppdelad i en del som är ”utskottsfrågor” och en del som är fördjupning inom något område. Exempel från de senaste mötena kompetensförsörjning till DoU och Förbifart Stockholm Varje år håll ett nordisk flerdagarsmöte med dels avrapportering av projekten dels fördjupningar inom något område samt studiebesök. 2009 var mötet i Skagen/Danmark och 2010 blir mötet i Nådendal/Finland Ordförande och sekreterare möts 2-3 gånger per år Var fjärde år hålls kongressen Via Nordica med avrapportering av periodens arbete. 2012 hålls kongressen i Reykjavik


Ladda ner ppt "Nordiskt vägforum NVF Kompetens utan gränser Juli 2008 1/23."

Liknande presentationer


Google-annonser