Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 1 Aff-Kommittén Ordförande 9 ledamöter BeställareKonsulter Förvaltnings- entreprenörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 1 Aff-Kommittén Ordförande 9 ledamöter BeställareKonsulter Förvaltnings- entreprenörer."— Presentationens avskrift:

1 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 1 Aff-Kommittén Ordförande 9 ledamöter BeställareKonsulter Förvaltnings- entreprenörer

2 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 2 Hyresfastigheter i Sverige Totalt: 157 milj kvm i flerbostadshus o. 77 milj kvm lokaler

3 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 3 Privata beställare  Ca 45.000 priv. fastighetsföretag (>85% äger en fastighet)  Ca 80.000 privata hyreshus

4 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 4 Offentliga beställare  Staten  Ca 10 organisationer  Ca 12 milj kvm  21 landsting  Ca 28 milj kvm  289 kommuner  Ca 50 milj kvm  Kommunala bostadsföretag  Ca 400 företag  Ca 56 milj kvm  Ca 850.000 lgh De offentliga beställarna dominerar bland Aff-användarna

5 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 5 Fastighetsentreprenörerna  22 större aktörer, varav - 6 med FM-inriktning - 6 med inriktning på driftentreprenader - 8 med inriktning på trad. fastighetsförvaltning  Förvaltar ca 60 milj kvm

6 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 6 Parterna  Fastighetsägare, privata hyresfastigheter 110 milj kvm  Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) 300 medlemmar – 56 miljoner kvm  UFOS – Offentliga fastighetsägare ca 100 milj kvm  HSB/ Riksbyggen/SBC – Bostadsrättsföreningar  Fastighetsentreprenörerna – 60 miljoner kvm ca 25 %  FEBO  Övriga – Egen förvaltning ca 75 %

7 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 7 Ordning i förvaltningen

8 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 8 Vad har jag köpt?

9 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 9 Vems är ansvaret?

10 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 10 Vad är Aff?

11 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 11 Bakgrund Förvaltning på entreprenad ökar Ingen gemensam standard för förfrågan och anbud - svårt att jämföra anbud - vad har man köpt - pris - omfattning – kvalitet? Fastighetsägarna och SABO initierar projektet 1993 Första generationen dokument publiceras 1995 Aff-kommittén startar 1997, övertar ansvaret Aff-kommittén överlåter 2000 utveckling och marknadsföring på Svensk Byggtjänst

12 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 12 Förenklad Mall Fastighets- skötsel Mall Städ 99 Aff för mindre drift- entrepr. Upp- handlings väg- ledning Aff-dokumenten ABFF 04 Aff Definitioner 04 SF 04 Objekts- beskrivning 99 ADM 99 TEKNIK 99 Förenklad Mall Adm Kontrakts- Formulär 04 Mall Utemiljö 99 Gräns- dragning- Lista 99 Upp- handlings- föreskrifter 99 Beskrivning VT 04 Objekts- beskrivning VT 04 Gräns- dragnings- lista VT 04

13 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 13 En grund – två vägar! Traditionell fastighets- förvaltning Verksamhets- anknutna tjänster Gemensamma dokument

14 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 14 Kontrakt 04 VT & Förvaltning Verksamhetsanknutna tjänsterFörvaltning

15 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 15 ABFF 04 Allmänna bestämmelser f. förvaltningsentreprenader. Reglerar avtalets grund- läggande villkor Den ”lag” som en domstol utgår ifrån vid en tvist ABFF 04, innehåll - Omfattning - Utförande - Organisation - Tider - Ansvar - Ekonomi - Slutkontroll - Avbeställning och hävning - Tvist

16 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 16 Definitioner av termer som används i Aff- dokumenten TillsynSkötsel Planerat underhåll Felavhjälp. underhåll Drift Reparation/ utbyte Aff Definitioner 04 Underhåll Anskaffa Utplacera Tillhandahålla Driftsätta Bekosta

17 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 17 Drift = Åtgärder med ett förväntat intervall < 1 år vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt Mediaförsörjning = Driftåtgärder som omfattar tillförsel av elenergi, vatten, bränsle, fjärrvärme och fjärrkyla, samt tv-, radio-, tele och datorsignaler. Tillsyn = Driftåtgärder som omfattar observation av funktionen hos ett förvaltningsobjekt och rapportering av eventuella avvikelser Begreppet ”Drift” Skötsel = Driftåtgärder som förutom justering o vård av förvaltningsobjekt omfattar byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial

18 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 18 Underhåll = Åtgärder som syftar t.att återställa funktionen hos ett förvaltningsbegrepp Felavhjälpande underhåll = Underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Akut underhåll Övrigt felavhjälpande underhåll Begreppet ”Underhåll” Planerat underhåll = Underhåll som är planerat till tid, art och omfattning

19 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 19 Särskilda föreskrifter Hjälpmedel för att ge entreprenadspecifika föreskrifter där ABFF 04 är dispositiv Kapitelindelning - Omfattning - Utförande - Organisation - Tider - Ansvar - Ekonomi - Slutkontroll - Hävning o avbeställning - Tvist Särskilda Föreskrifter 04

20 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 20 Vad avgörs i SF 04 ? Beställarens mål (SF 0.3) Förteckning över handlingar (SF1.1) Kvalitets- och miljökrav (SF2.1- 2) Material och varor som ska ingå (SF1.2) Parternas organisation (SF3.1) Kvalitets- och miljöledning (SF3.4- 5) Tidsförhållanden (SF 4), -kontraktet och utförandet Försäkringsfrågor o andra ansvarsfrågor, ex brand (SF5) Ersättningsfrågor, betalning (SF6) Slutkontroll, hävning och tvist (SF7,8,9)

21 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 21 Redovisar formaliteter under upphandlingsprocessen - När anbud ska vara inlämnade - Hur anbud utvärderas Bygger på BKK:s upphandlingsregler 2000 Upphandlingsföreskrifter 99 Hjälpmedel för att upp- rätta upphandlings- föreskrifter för förvalt- ningsentreprenader

22 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 22 Kapitelindelning A0 Allmänt A1Löpande ekonomisk adm A2Budgetering, uppf., rapporter. A3Skatter, avgifter,mynd.uppg. A4Lån och samhällsstöd A5Hyresgäster/bostadsrättsh. A6Register,arkiv och nycklar A7Teknisk planering, upphandl. A8Vakant A9Övrigt A10Konsulttjänster Fastighetsrelaterade Adm. arbetsuppgifter -Struktur arbetsuppg. av adm. karaktär -Beskrivningsråd, ex. på beskrivningstexter Administration 99

23 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 23 Kapitelindelning T0Allmänt T1Tomt T2Byggnad utvändigt T3Byggnad invändigt T4VA-,VVS-,KYL m m T5Elsystem T6Tele- och Datasystem T7Transportsystem T8Styr- och övervakning Tekniska arbetsuppgifter -Struktur f beskrivning av teknisk arbetsuppg. (kollektivanställd pers.) -Beskrivningsråd och ex. på beskrivningstext Teknik 99

24 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 24 Kapitelindelning Basdata för förvaltningsobjekt Mängduppgifter om förvaltningsobjekt Indelning lika ADM och Teknik Objektsbeskrivning 99 Objektsbeskrivning Beskrivning av förvaltningsobjektet. Tekniska och administrativa mängduppgifter.

25 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 25 Adm och Teknik Avgör vem som gör vad och vad som ingår i fast arvode Samma struktur som i Adm och Teknik Ingick tidigare i Adm och Teknik Gränsdragningslista Hjälpmedel f. att avgöra ansvarsfördelningen mln de olika aktörerna samt hur den ekonomiska ersättningen skall utgå.

26 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 26 Innehåller förlagor till: Anbudsförfrågan och upphandlingsföreskrifter Anbudsformulär Särskilda föreskrifter för entreprenaden Kontrakt Beskrivning adm tjänster Beskrivning tekniska tjänster Beskrivning städtjänster Aff för driftentreprenader mindre än 2 basbelopp Aff för mindre driftentreprenader

27 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 27 Administrativa arbetsuppgifter Kontraktsformulär Särskilda föreskrifter Mall för upprättande av beskrivningar av administrativa arbetsuppgifter Fastighetsskötsel Kontraktsformulär Särskilda föreskrifter Mall för upprättande av beskrivningar av fastighetsskötsel och därtill relaterad administration Aff-mallar

28 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 28 Upphandlingsföreskrifter & anbudsformulär Särskilda föreskrifter Städbeskrivning (metod och frekvens) Städbeskrivning (kvalitetskrav på städresultat) Anvisningar för kvalitetsmätning (INSTA 800) Definitioner, städtermer Aff-mall Städupphandling Mall för beskrivning av städtjänster. - Städkvalitet, baseras på INSTA 800 - Metod och frekvens

29 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 29 Innehåll Bygger på Moviums ”Skötselmanual 98” Eftersatt område och mallen höjer ”ribban” för utemiljöskötsel Slår ett slag för nya skötselmetoder Innefattar även säkerhetskontroll av lekplatser Aff-Mall ”Utemiljö” Mall för att upprätta särskilda föreskrifter och teknisk beskrivning av drift och underhåll av utemiljö

30 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 30 Innehåll Beskrivning av dokumenten o några viktiga begrepp Stegen i en upphandling -analys -prekvalificering -förfrågningsunderlag -anbudsgranskning -anbudsprövning -beslut -kontrakt Upphandlingsvägledning Handbok för upphandlings- processen

31 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 31 -kompletterar handboken om upphandling -relevant även för annan upphandling Upphandling enligt LOU (fr.1998, ändrad senare) Fyra värderingsmodeller 1.Modell Karpe konsult (viktade kvalitetspoäng - kompletta exempel) 2.Modifierad vägverksmodell (värdering av mervärden) 3.Modell Locum (pris, referenser, kvalitet) 4.Modell Fastigo konsult (viktade kvalitetspoäng) Värdering av anbud Handbok f. utvärdering av anbud (vid LOU)

32 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 32 Aff Nyheter Aff Nyheter Aff Nyheter Aff Nyheter Innehåll Nyheter om Aff Allmänna fastighetsnyheter 4 nr / år ”Beskrivningsnytt” = nya och reviderade beskrivningstexter Aff-nyheter Tidskrift om Aff och fastighetsförvaltning

33 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 33 Pärm 2 Mallar, vägledningar etc -Mallar (vita dokument) -Vägledningar (beiga dokument) Produkten Aff 99/04 Pärm 1 Centrala dokument - ABFF 04 - Definitioner 04 - Kontraktsformulär 04 - Upphandlingsföreskrifter 99 - SF 04 - Gränsdragningslista 99 - Teknik 99 - ADM 99

34 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 34 Verksamhetsanknutna tjänster FT = fastighetsanknutna tjänster Aff 99 VT = verksamhetsanknutna tjänster VS= verksamhetsstöd VL = logistik VF = försäljning, marknad VP = produktion VU = produktutveckling FT VL VF VP VU VS

35 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 35 VSVerksamhetsstöd VS1Felanmälan, reception, uh-tjänst post- paket- och godshantering VS2Utrymmes- och inrednings- försörjning, flyttning, avfallshantering VS3Personalanknutna tjänster, måltider, reseservice, persontransporter m.m. VS4Hjälpmedels- och varuförsörjning VS5Informationshant., mångfaldigande VS6Säkerhet, sekretess m.m. VS7Ekonomiadministration VS8Diverse tjänster VS9Övriga tjänster Aff VT 04, Beskrivning Beskrivning Förutsättningar Tjänstens innehåll Funktionskrav Acceptanskriterier Mätmetoder

36 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 36 Avgör gränser mellan Vem som gör vad Vad som ingår i fast arvode - tjänster - förbrukningsmaterial - material/varor för D&U Samma struktur som Aff VT 04 Beskrivning Gränsdragningslista VT 04 Gränsdragningen mellan de olika aktörernas ansvar samt hur den ekonomiska ersättningen skall utgå.

37 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 37 Kapitelindelning Struktur och tillämpnings- exempel för Basdata för förvaltningsobjekt Befintlig utrustning - antal - typ, prestanda,funktion etc. - D&U som B tillhandahåller Indelning lika som Aff VT 04, Beskrivning Objektsbeskrivning 04 Objektsbeskrivning Beskrivning av befintlig inredning och utrustning

38 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 38 Aff som webbtjänst 1 (2)

39 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 39 Aff som webbtjänst 2 (2) Fastighets- anknutna- Tjänster Verksamhets- anknutna- tjänster Administrativa tjänster Drift och underhåll Skötsel byggnad Skötsel utemiljö Städning A0 - A10 T2 - T8 T1.1-T1.8 CD VS1 -VS9

40 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 40 På gång! - Färdig våren 2006 På gång - Aff Funktionskrav Teknik 05 Funktion Ny! Gräns- dragningslista 05 Rev! Objekts- beskrivning 05 Rev!

41 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 41 Boken om Aff Innehåll -Aff-Kommittén -Aff:s uppdatering o utveckling 1.Bygg-, förvaltnings- och FM-processerna 2.Om Aff-dokumenten 3.Aff vid upphandling av FT o VT 4.Förfrågningsunderlag för FT 5.Förfrågningsunderlag för VT 6.Upphandlingsprocessen 7.Upphandling av städning Lagar, standardavtal o avtalstolkning vid Tjänsteupphandling Tillämpningsexempel Användarhandbok Utbildningsmaterial

42 Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 42 Pengar att spara!


Ladda ner ppt "Aff-presentation oktober 2005 Aff-kommitténNr: 1 Aff-Kommittén Ordförande 9 ledamöter BeställareKonsulter Förvaltnings- entreprenörer."

Liknande presentationer


Google-annonser