Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SyvBarometern Ung TM 2015 Östergötland Data: Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: SyvBarometern Ung TM 2015 Online-undersökning (kvantitativ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SyvBarometern Ung TM 2015 Östergötland Data: Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: SyvBarometern Ung TM 2015 Online-undersökning (kvantitativ."— Presentationens avskrift:

1 SyvBarometern Ung TM 2015 Östergötland Data: Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: SyvBarometern Ung TM 2015 Online-undersökning (kvantitativ enkätstudie bland deltagande skolor i regionen) 12/05/15 – 12/06/15 Elever i årskurs 9 i Östergötland 1716st. av 3481st. (49% svarsfrekvens)

2 1.INTRODUKTION 2.NYCKELTAL 3.BAKGRUND 4.ELEVERNAS UPPFATTNING OM UTBILDNINGS- & YRKESVALET 5.SKOLANS ROLL I ELEVERNAS UTBILDNINGS- & YRKESVAL 6.ELEVERNAS UPPFATTNING OM SKOLANS VÄGLEDNING 7.METODBESKRIVNING INNEHÅLL 2

3 1 INTRODUKTION

4 INTRODUKTION 4 BAKGRUND SYVBAROMETERN UNG™ 2015 SyvBarometern Ung™ 2015 är en uppföljning av studien med samma namn som genomfördes 2013. En av anledningarna till att studien genomförs är att skolans studie- och yrkesvägledning fått en allt viktigare roll att spela på grund av de stora förändringar som skett inom den svenska skolan sedan 2011. Utbildningssystemet upplevs av många elever som allt mer komplext och svåröverblickat samtidigt som det har blivit allt viktigare att de förstår konsekvenserna av de gymnasieval de gör. Utöver detta spelar vägledningen med bakgrund till den fortfarande höga ungdomsarbetslösheten en central roll för att ställer ungdomarnas intressen och drömmar mot realistiska chanser på arbetsmarknaden. SyvBarometern Ung™ är ett utvärderings- och ett arbetsverktyg för den kommunala och regionala studie- och yrkesvägledningsverksamheten. Studien är nästa steg i det arbete med att förbättra förutsättningarna för att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning som Skolsamverkan och Ungdomsbarometern inledde 2011, genom att genomföra den nationella studien SyvBarometern. Vid detta tillfälle stod situationen för landets studie- och yrkesvägledare i fokus – denna gång har vi vänt på perspektiven och satt landets niondeklassare i fokus; hur upplever de sin situation inför gymnasiet och de många framtidsval de står inför, och i vilken utsträckning känner de att skolans studie- och yrkesvägledning har hjälpt dem att skingra dimmorna och fatta väl underbyggda beslut? Studiens ramverk har utvecklats med målsättningen att tillhandahålla varje kommun/huvudman eller region ett faktaunderlag utifrån skolans styrdokument och de, av Skolverket utgivna, allmänna råden om studie- och yrkesvägledning. Studiens frågor fokuserar kring tre huvudområden: Elevernas allmänna uppfattning om utbildnings- & yrkesvalet Skolans roll i elevernas utbildnings- & yrkesval Elevernas uppfattning om skolans vägledning I denna rapport jämförs resultaten från årets undersökning med resultaten från SyvBarometern Ung™ 2013. Vår ambition är att rapporten ska utgöra ett konkret arbetsverktyg för att följa upp, utveckla, förbättra och kvalitetssäkra skolans studie- och yrkesvägledning. Stockholm, juli 2015 Gabriella Holm, projektledare Skolsamverkan Meike Büscher, projektledare/teknisk ansvarig

5 INTRODUKTION PUBLICERINGSREGLER Vid publicering av undersökningsresultat eller annat material från denna rapport efter samtycke, ska källan alltid anges. Källa anges med varumärket SyvBarometern Ung™. Ungdomsbarometern och Skolsamverkan förbehåller sig rätten att publicera rättelser samt korrekta och/eller kompletterande resultat i lämpliga källor. Ungdomsbarometern och Skolsamverkan reserverar sig för eventuella tryckfel och andra felaktigheter utom vår kontroll. OM SIFFRORNA I GRAFERNA: Resultaten i denna rapport redovisas på total nivå och/eller nedbruten på bakgrundsfrågorna. De procenttal som anges över/vid respektive stapel i graferna är avrundade till närmaste heltal (t.ex. 49% istället för 49,3%). Dock bygger graferna på resultat som inte är avrundade, vilket gör att det ibland går att utläsa mindre skiftningar i resultatet via staplarna som inte syns i de avrundade siffrorna. 5

6 2 NYCKELTAL

7 Hur stressad kände du dig över att välja gymnasieprogram? Allt sammantaget, hur bra tycker du att skolan har förberett dig inför gymnasievalet och framtiden? UTVALDA NYCKELTAL DEL 1 ”Ganska/Mycket stressad” 29% ”Bra/ Mycket bra” 53% 7 ”Ganska/Mycket stressad” 26% ”Bra/ Mycket bra” 55% RESULTAT 2013 RESULTAT 2015 Hur säker känner du dig på att du har valt rätt gymnasieprogram? ”Ganska säker/ Mycket säker” 73% ”Ganska säker/ Mycket säker” 78%

8 Tycker du att du har fått tillräckligt med information om valet av gymnasieutbildning för att kunna göra det val som passar bäst för dig? Pratade du ensam med en studie- och yrkesvägledare inför gymnasievalet? UTVALDA NYCKELTAL DEL 2 ”Jag har fått all/nästan all information jag behövde” 71% ”Ja, en gång/Ja, flera gånger” 86% 8 ”Jag har fått all/nästan all information jag behövde” 74% ”Ja, en gång/Ja, flera gånger” 90% RESULTAT 2013 RESULTAT 2015 När började ni prata i skolan om utbildningar, arbetsliv och framtida yrkesval? ”Innan årskurs 9” 40% ” Innan årskurs 9” 37%

9 3 BAKGRUND

10 BAKGRUND Frågor: Vilket är ditt kön?; Är du född i Sverige?/Är någon av dina föräldrar födda i något annat land än Sverige?; Har någon av dina föräldrar läst på högskola/universitet? 10 KÖNSFÖRDELNINGAKADEMIKERBAKGRUND UTLÄNDSK BAKGRUND

11 TROR DU ATT DU KOMMER LÄSA VIDARE INOM TRE ÅR EFTER GYMNASIET? Fråga: Tror du att du kommer läsa vidare (t.ex. på högskola/universitetet) inom tre år efter gymnasiet? 11

12 MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB I REGIONEN Fråga: Hur ser du på möjligheterna att få jobb i den region du bor, efter att du utbildat dig färdig? Med utbildat dig färdigt menar exempelvis gått ut gymnasiet om du planerar att börja jobba då, eller efter högskolan om du tänkt läsa vidare. 12

13 BOR KVAR I REGIONEN I FRAMTIDEN? Fråga: Tror du att du kommer att bo kvar i den region du bor idag, i framtiden? 13

14 PÅSTÅENDE: JAG HAR STORA MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA MIN EGEN FRAMTID Fråga: ”Var vänlig ta ställning till följande påståenden” 14

15 PÅSTÅENDE: JAG SER POSITIVT PÅ FRAMTIDEN Fråga: ”Var vänlig ta ställning till följande påståenden” 15

16 PÅSTÅENDE: JAG HAR BRA KUNSKAPER OM OLIKA JOBB OCH UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Fråga: ”Var vänlig ta ställning till följande påståenden” 16

17 PÅSTÅENDE: JAG KÄNNER TILL VAD OLIKA GYMNASIEVAL KAN FÅ FÖR BETYDELSE I FRAMTIDEN Fråga: ”Var vänlig ta ställning till följande påståenden” 17

18 PÅSTÅENDE: JAG TYCKER ATT DET KÄNNS ROLIGT ATT VÄLJA TILL GYMNASIET Fråga: ”Var vänlig ta ställning till följande påståenden” 18

19 4 ELEVERNAS UPPFATTNING OM UTBILDNINGS- & YRKESVALET

20 GYMNASIEPROGRAM – VILL HELST LÄSA VS. HAR JAG VALT Frågor: Vilket gymnasieprogram skulle du helst vilja läsa om du fick välja helt fritt (oberoende av dina nuvarande betyg)? vs. Vilket gymnasieprogram har du valt inför hösten? Sorterad efter ”har valt” 20

21 GYMNASIEPROGRAM – VILL HELST LÄSA Frågor: Vilket gymnasieprogram skulle du helst vilja läsa om du fick välja helt fritt (oberoende av dina nuvarande betyg)? 21

22 GYMNASIEPROGRAM – JAG HAR VALT Frågor: Vilket gymnasieprogram har du valt inför hösten? 22

23 TILL DE SOM HAR INTE VALT SAMMA PROGRAM SOM DE VILL HELST LÄSA: VARFÖR HAR DU INTE VALT DET PROGRAM DU HELST VILL LÄSA? Frågor: Hur kommer det sig att du inte valt det program du helst vill läsa? 23

24 GYMNASIEPROGRAM – MÖJLIGHETER I FRAMTIDEN Fråga: Har du en tydlig bild av vilka möjligheter det gymnasieprogram du har valt kommer att ge dig i framtiden? 24

25 GYMNASIEPROGRAM – MÖJLIGHETER I FRAMTIDEN Fråga: Har du en tydlig bild av vilka möjligheter det gymnasieprogram du har valt kommer att ge dig i framtiden? Nedbrytning: kön 25

26 GYMNASIEPROGRAM – SÄKER PÅ VALET? Fråga: Hur säker känner du dig på att du har valt rätt gymnasieprogram? 26

27 GYMNASIESKOLA – SÄKER PÅ VALET? Fråga: Hur säker känner du dig på att du har valt rätt gymnasieskola? 27

28 GYMNASIEPROGRAM/SKOLA – SÄKER PÅ VALET? Fråga 1: Hur säker känner du dig på att du har valt rätt gymnasieprogram? Fråga 2: Hur säker känner du dig på att du har valt rätt gymnasieskola? 28

29 GYMNASIEPROGRAM/SKOLA – SÄKER PÅ VALET? Fråga 1: Hur säker känner du dig på att du har valt rätt gymnasieprogram? Fråga 2: Hur säker känner du dig på att du har valt rätt gymnasieskola? Nedbrytning: kön 29 GYMNASIEPROGRAM GYMNASIESKOLA

30 GYMNASIEPROGRAM – LÄTT ELLER SVÅRT VAL? Fråga: Tycker du det kändes lätt eller svårt att välja gymnasieprogram? 30

31 GYMNASIEPROGRAM – LÄTT ELLER SVÅRT VAL? Fråga: Tycker du det kändes lätt eller svårt att välja gymnasieprogram? Nedbrytning: kön 31

32 GYMNASIEPROGRAM – STRESSAD ÖVER VALET? Fråga: Hur stressad kände du dig över att välja gymnasieprogram? 32

33 GYMNASIEPROGRAM – STRESSAD ÖVER VALET? Fråga: Hur stressad kände du dig över att välja gymnasieprogram? Nedbrytning: kön 33 GYMNASIEPROGRAM

34 VAR DET NÅGOT SÄRSKILT SOM STRESSADE DIG MED ATT VÄLJA GYMNASIEPROGRAM? Utvalda exempelsvar (av alla svar från region Östergötland) 34 ”Att välja något som inte skulle passa mig och att det ska begränsa mig. Att jag om 3 år har ändrat mig helt och vil bli något som min inriktning inte tillåter.” ”Jag var jätte osäker på vilket jag skulle välja, och tiden var för kort. Så jag valde sista dagen och då hade jag inte äens hunnit välja vad jag ville gå.” ”Jag visste ingenting för jag hade inte fått tillräckligt med information så jag oroade mig för massa onödiga saker. Jag vägrade inse att jag skulle börja på gymnasiet, ville gå kvar på högstadiet i min nuvarande skola.” ”Att man ska välja rätt val och kunna ha en framtid men även att man inte baserar hela sin framtid på sitt gymnasieval.” ”Ja alla vuxna som man träffade frågade om vilken skola man skulle gå och framförde tydligt sina åsikter. Även alla i klassen och lärarna frågade om var man skulle Sedan var jag också osäker på var jag skulle gå så då är det också jobbigt att alla ska komma med sina åsikter.” ”Intagningspoäng och betyg, rädd att inte komma in eller sänka sig inom det sista året. Speciellt på skolor som finns få av som teater. Där det samtidigt inte finns plats för alla.” ”Vad alla program innebar.”

35 GYMNASIEPROGRAM/SKOLA – DISKUTERADE MITT VAL MED Fråga: Diskuterade du ditt val av gymnasieprogram/-skola med någon av följande? 35

36 GYMNASIEPROGRAM/SKOLA – EGET BESLUT? Fråga: Känner du att du fattade ett 'eget' beslut när du valde gymnasieprogram/-skola? 36

37 5 SKOLANS ROLL I ELEVERNAS UTBILDNINGS- & YRKESVAL

38 GYMNASIEUTBILDNING – FÅTT TILLRÄCKLIGT MED INFORMATION OM VALET? Fråga: Tycker du att du har fått tillräckligt med information om valet av gymnasieutbildning för att kunna göra det val som passar bäst för dig? 38

39 GYMNASIEUTBILDNING – FICK TILLRÄCKLIGT MED INFORMATION FRÅN SKOLAN OM… Fråga: Vad av följande tycker du att du fick tillräckligt med information från din skola om, inför valet av gymnasieutbildning? 39

40 GYMNASIEUTBILDNING – VELAT DISKUTERA VAL MER MED…? Fråga: Hade du velat diskutera ditt val av gymnasieutbildning mer med någon av följande? 40

41 VAD HAR NI GJORT I ELLER GENOM SKOLA? Frågor: Vad av följande har ni gjort i eller genom skolan, minst en gång? 41

42 VAD HAR NI GJORT VS. VAD ÖNSKAR DU NI HADE GJORT MER AV? Frågor: Vad av följande har ni gjort i eller genom skolan, minst en gång? vs. Vad av detta har du haft störst nytta av inför gymnasievalet? Sorterad efter ”Vad har du haft störst nytta av” 42

43 NÄR BÖRJADE NI PRATA OM FRAMTIDSVALET I SKOLAN? Fråga: När började ni prata i skolan om utbildningar, arbetsliv och framtida yrkesval? 43

44 HUR MYCKET HAR NI PRATAT OM UTBILDNINGAR/ARBETSLIV/FRAMTIDA YRKESVAL I SKOLAN Fråga: Hur mycket har ni pratat om utbildningar, arbetsliv och framtida yrkesval i skolan? Med detta menar vi under hela din skoltid, inte bara nu i samband med gymnasievalet 44

45 6 ELEVERNAS UPPFATTNING OM SKOLANS VÄGLEDNING

46 SAMTAL MED SYV + VELAT HA MER TID ATT PRATA MED SYV Fråga 1: Pratade du ensam med en studie- och yrkesvägledare inför gymnasievalet? Fråga 2: Hade du velat ha mer tid att prata med studie- och yrkesvägledaren inför gymnasievalet? 46 Ensamsamtal med en studie- och yrkesvägledare Velat ha mer tid att prata med en studie- och yrkesvägledare (följdfråga till de som har svarar ”ja, flera gånger” eller ”ja, en gång”) Ja: 2013: 90% 2015: 86%

47 VAD HAR SKOLAN HJÄLPT DIG MED? Fråga: Här kommer ett antal påståenden om vad skolan har hjälpt dig med! Vilka tycker du stämmer? Andel som instämmer i respektive påstående 47 Påståenden 20132015 Skolan har gett mig praktisk information kring gymnasievalet (t.ex att jag skulle välja flera alternativ för att vara säker på att komma in någonstans) 58%56% Skolan har hjälpt mig att förstå vilken utbildning jag behöver för att kunna arbeta med det jag är intresserad av i framtiden 42%40% Skolan har gett mig tid och möjlighet att fråga mer om olika gymnasieprogram och inriktningar 41%38% Skolan har gjort mig nyfiken på framtiden31%27% Skolan har gett mig kunskaper om jobb och utbildningsmöjligheter som jag inte hade tidigare 27% Skolan har gjort mig positivt inställd till framtiden29%26% Skolan har hjälpt mig att komma fram till vad jag skulle välja för utbildning i gymnasieskolan 30%25% Skolan har hjälpt mig upptäcka utbildningar jag inte kände till sedan tidigare24%21% Skolan har hjälpt mig att förstå vilka olika arbeten och utbildningar som kan passa mig 27%21% Skolan har hjälpt mig upptäcka jobb och arbetsplatser jag inte kände till sedan tidigare 16%15%

48 HAR DITT KÖN PÅVERKAT VÄGLEDNINGEN? Fråga: Upplever du att ditt kön har påverkat vägledningen och informationen om yrken och utbildningar som du har fått av skolan? 48

49 HAR DITT KÖN PÅVERKAT VÄGLEDNINGEN? Fråga: Upplever du att ditt kön har påverkat vägledningen och informationen om yrken och utbildningar som du har fått av skolan? Nedbrytning: kön 49

50 HAR DIN BAKGRUND PÅVERKAT VÄGLEDNINGEN? Fråga: Upplever du att din bakgrund har påverkat vägledningen och informationen om yrken och utbildningar som du har fått av skolan? 50

51 HAR DIN BAKGRUND PÅVERKAT VÄGLEDNINGEN? Fråga: Upplever du att din bakgrund har påverkat vägledningen och informationen om yrken och utbildningar som du har fått av skolan? Nedbrytning: utländsk bakgrund 51

52 HAR DITT KÖN VS. DIN BAKGRUND PÅVERKAT VÄGLEDNINGEN? Fråga: Upplever du att ditt kön har påverkat vägledningen och informationen om yrken och utbildningar som du har fått av skolan? 52

53 FÖRÄLDRAR MED I ETT SAMTAL MED EN STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE? Fråga: Skulle du vilja ha med dina föräldrar i ett samtal med en studie- och yrkesvägledare? 53

54 NÖJD MED SKOLANS FÖRBEREDELSE INFÖR GYMNASIEVALET /FRAMTIDEN? Fråga: Allt sammantaget, hur bra tycker du att skolan har förberett dig inför gymnasievalet och framtiden? 54

55 VAD HADE SKOLAN KUNNAT GÖRA BÄTTRE? Fråga: Finns det något som du tycker att skolan hade kunnat göra annorlunda/bättre för att förbereda dig inför gymnasievalet? Utvalda exempelsvar (av alla svar från region Östergötland) 55 ”Syv hade kunnat vara mer engagerad och samtalet jag hade med henne var inte alls givande, hon frågade bara vad mina föräldrar jobbade med och samtalet varade bara 10 min.” ”Pratat mer på lektionerna om vad man ska välja, om alla program och framtida jobb. Även träffa personer som jobbar med olika saker” ”Jag skulle vilja ha prao, då skulle man kunna få känna hur det vore att ha ett visst jobb.” ”Ta upp det tidigare och inriktat sig mer på att informera oss om arbetslivet.” ”Ta in alla elever i en klass var för sig till studievägledaren och prata med den så att eleven är fullt säker på vad den ska välja och att det valet som studenten gör leder till den utbildningen hen vill.” ”Prata mer om utbildningarna man är intresserad av fast fokusera mer på VAD de utbildningarna leder till för arbeten och VAD man arbetar med på dem” ”Vi kunde har fått mer information om arbetslivet och vilka jobb val jag kan välja efter mitt program på gymnasiet, samt hur jag ska kunna fortsätta min vidareutbildning. ” ”Tycker att lärare och studievägledare ska ge mer allmän information, så man slipper ta reda på precis allting själv genom föräldrarna.”

56 7 METODBESKRIVNING

57 METODBESKRIVNING OM UNDERSÖKNINGEN Ungdomsbarometern och Skolsamverkan har på eget initiativ genomfört undersökningen, i samarbete med flera av Sveriges kommuner. SYFTE Syftet med undersökningen är att generera en barometer över hur landets niondeklassare tycker att de upplever sin situation inför gymnasiet och de många framtidsval de står inför. I vilken utsträckning känner de att skolans studie- och yrkesvägledning har hjälpt dem att skingra dimmorna och fatta väl underbyggda beslut? MÅLPOPULATION Undersökningens målpopulation har varit elever i årskurs 9 i Östergötland DATAINSAMLING Datainsamlingen har genomförts via en online-enkät som distribuerats till eleverna (årskurs 9) bland deltagande skolor. Samtliga svar har inhämtats via internet genom datainsamlingsverktyget Confirmit. FÄLTPERIOD 2015: 12/05/15 – 12/06/15 2013: 13/05/13 – 16/06/13 ANTAL RESPONDENTER 2015: 1716 st. av 3481 st. (49% svarsfrekvens) 2013: 1467 st. av 3904 (38% svarsfrekvens) 57

58 METODBESKRIVNING DATAREDOVISNING Resultaten från undersökningen redovisas i valida procent. Detta innebär att vi i grafer och tabeller, där ej annat anges, visar procent av de som svarat på den aktuella frågan och ej procent av totalen. VERKTYG Databearbetningen har genomförts med hjälp av produktionssystem från Universum Communications AB samt med hjälp av de statistiska programvara SPSS. DATABEARBETNING Datarensning har utförts i syfte att reducera felkällor som osannolikt systematiska svar. Resultaten är inte viktade. BORTFALLSANALYS En bortfallsanalys har genomförts genom att jämföra datamängder från olika urvalsramar med olika stort bortfall för att kontrollera om dessa skiljer sig i avseende på både bakgrundvariabler och övriga variabler. Då datamängder med olika stort bortfall uppvisat mycket små variationer har ytterligare bortfallsanalys i form av kompletterande intervjuer inte bedömts nödvändig. Potentiella felkällor kan således antas ha påverkat hela materialet likvärdigt och är oberoende av olika bortfall i de olika urvalsramarna. 58


Ladda ner ppt "SyvBarometern Ung TM 2015 Östergötland Data: Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: SyvBarometern Ung TM 2015 Online-undersökning (kvantitativ."

Liknande presentationer


Google-annonser