Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avropardagen 23 november - IT-utbildning 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avropardagen 23 november - IT-utbildning 2010"— Presentationens avskrift:

1 Avropardagen 23 november - IT-utbildning 2010 mikael.larsson@kammarkollegiet.se

2 Agenda Information om ramavtalet IT-utbildning 2010 Stöd på avropa.se – Vägledning, mallar för avrop och kontrakt Hur avrop kan göras – exempelavrop 1. Avrop av enstaka kurser- schemalagda 2. Avrop av anpassade kurser- skräddarsydda 3. Avrop av Utbildningspartner Frågestund

3 IT-utbildning 2010

4 Kortfakta Sju ramavtal Många underleverantörer (ca 100 st) Omfattar staten, alla landsting och ca 225 kommuner Avtalstid 8 juni 2011 - 30 juni 2013 (+ 24 månader) Endast förnyad konkurrensutsättning Inga prislistor – Takpris för utbildningsdag och utbildningstjänster Kurs - och tjänsteutbud på ramavtalsleverantörernas webbar

5 Ramavtalseverantörer Addskills AB Cornerstone Sweden AB Informator Utbildning Svenska AB IT-IQ Enterprise MK AB Learning Tree International AB Lexicon AB NFI Competence AB

6 Övergripande Omfattar i princip alla sorters IT-utbildningar Schemalagda standardutbildningar, specialutbildningar, distansutbildningar, skräddarsydda utbildningar... Två konsulttjänster; kompetenskartläggning och kompetensförvaltning Flergångskort

7 Utbildningsformer Schemalagda, lärarledda utbildningar hos leverantören Lärarledda utbildningar hos kunden Lärarledda utbildningar på distans (videokonferensystem eller via internet) Skräddarsydda, lärarledda utbildningar hos leverantören Skräddarsydda lärarledda utbildningar hos kunden Färdigpaketerade självstudieutbildningar som levereras via internet eller på olika media För kunden skräddarsydd självstudie, eller verktyg för utveckling av självstudieutbildningar på elektronisk media inte ingår i ramavtalet.

8 Utbildningsområden Kontor & administration Systemutveckling Ledning och styrning Infrastruktur och teknik Kontorsstöd,informations- försörjning,statistikprogram m m Utvecklingsverktyg, programmering, kravhantering och test m m IT-projektledning,Riskhantering, ITIL, Grön IT m m IT-infrastruktur,nätverk, hårdvara, operativsystem,IP-telefoni m m

9 Priser Utbildningar – bestäms vid avropet (förnyad konkurrensutsättning) Men.... Leverantören har i upphandlingen angett sina takpriser per utbildningsdag inom respektive utbildningsområde. En utbildningsdag definieras som en schemalagd lärarledd utbildning hos ramavtalsleverantören eller underleverantör och omfattar minst sex (6) timmars utbildning inklusive utbildningsdokumentation, lunch och kaffe. Takpriset avser en utbildningsdag för en utbildningsdeltagare. Flergångskortets pris per dag får inte överskrida takpriset för en utbildningsdag. Ramavtalsleverantören har angivit takpriser för tjänsterna kompetenskartläggning samt kompetensförvaltning. Takpriserna finns i Vägledning för IT-utbildning 2010

10 Takpriser Utbildningsdag

11 Takpriser Utbildningstjänster

12 Avtalskonstruktion Statens inköpscentrals egna avtal ➢ Ramavtalet – reglerar förhållandet mellan Statens inköpscentral och ramavtalsleverantören ➢ Allmänna villkor – reglerar förhållandet mellan Kund (myndigheten) och ramavtalsleverantören Kundvänligt

13 Miljöklausul Om Kunden så begär ska distansöverbryggande teknik användas i syfte att minska antalet resor. Om Kunden så begär, ska konsulten följa Kundens mötes-, rese- och miljöpolicy alternativt Kundens uppställda miljömål. Kund och Ramavtalsleverantör kan överenskomma om att följa Ramavtalsleverantörens miljöpolicy. Sådan överenskommelse ska regleras i Kontraktet.

14 Trygghetsklausul! Om inte annat överenskommes i Kontraktet (leveransavtalet) äger Kunden rätt att med iakttagande av 30 dagars uppsägningstid, helt eller delvis säga upp ett Kontrakt, avseende ännu inte genomförda delar, utan angivande av skäl.

15 Information på www.avropa.se Ramavtalområdessida: Upphandlingsunderlaget, Ramavtalen, Allmänna villkor m.m. Vägledning Mall för kontrakt Mall för avropsförfrågan (plan för revidering Q1 2012) Sammanställning underleverantörer Sändlista (funktionsbrevlåda) till samtliga ramavtalsleverantörer

16 Leverantörssidor på avropa.se Leverantörernas ramavtalssida: Leverantörens egna ramavtal Underleverantörer som ingår i ramavtalet Tilläggsavtal Länk till leverantörens egna webbsida: Presentation av sitt ramavtal Kurs - och tjänsteutbud Takpriser för utbildningsdag och konsulttjänsterna

17 Förvaltning av ramavtalen ● Avtalsansvariga: Mikael Larsson ochYvonne Tuoremaa Kontakter för ramavtalsfrågor: Mikael Larssonmikael.larsson@kammarkollegiet.semikael.larsson@kammarkollegiet.se Yvonne Tuoremaayvonne.tuoremaa@kammarkollegiet.seyvonne.tuoremaa@kammarkollegiet.se ● Ramavtalsservice 08-700 07 70ramavtalsservice@kammarkollegiet.seramavtalsservice@kammarkollegiet.se

18 Avrop

19 Innan avrop Förstudie – syfte med avropet, kompetensmål, behov, budget Kartlägg utbudet – webbplatser, tidningar, konferenser, prata med andra myndigheter, fråga samtliga ramavtalsleverantörer, fråga utbildningsleverantörer etc. Strategi för avropet – Standardkurs, anpassad kurs, utbildningspartner, certifieringar, orter etc. - Pedagogik och metodik - Kompetensutvecklingsplaner Utvärderingskriterier, lägsta pris eller pris + kvalité?

20 Avropsflöde Skapa en avropsförfrågan Skicka ut avropsförfrågan till samtliga leverantörer Lämna skälig tid för att svara Hantera frågor och svar Utvärdera och fatta tilldelningsbeslut Frivillig avtalsspärr (10 dagar eller 15 dagar) Teckna kontrakt (leveransavtal) Successiva leveranser Följ upp! – avstämningar minst 1 ggr/år (enligt ramavtalet)

21 Vanliga frågor Skall-krav på ort? När är det tillämpbart? - icke-diskriminerande (snedvrida konkurrensen) - proportionerligt Får jag ange kompetensbehovet i form av produkt/system etc? Vilka utbildningar ingår? Utbildningar inom IT-området. Kontraktslängd – Kontrakt (leveransavtal) bör inte ingås med längre giltighetstid än åtta månader efter det att Ramavtalets giltighetstid har upphört max 4 år (2+2år) Omfattning och precisering i avropet (kontraktet), optioner? Ställa frågor till leverantörerna innan avrop. Vad? Hur?

22 Exempel på avrop från IT-utbildning 2010

23 Exempelavrop för schemalagd lärarledd utbildning (1) 5 st kurser i Excel grundkurs (3 utbildningsdagar) i dec -11 5 st kurser i Excel fortsättningskurs (2 utbildningsdagar) i jan-12 Utvärderingskriterier a) Lägsta pris (totalpris) b) Pris 50% + kvalité 50% Kvalité ort (40%) möjlighet till certifiering (20%) och tidslängd på användarstöd efter utbildningen (40%)

24 Exempelavrop för schemalagd lärarledd utbildning (2) Krav: Ort (40%) - ort A (20%), Ort B (12 %) alternativt distans (50 km) från ort A (8%) Certifiering (20%) - Möjlighet till certifiering (ja/nej) (80%) - Möjlighet till certifiering i anslutning till kurstillfället (ja/nej) (20%) Användarstöd efter kursen (40%) - Tidslängd (1 mån, 3 mån), tillgänglighet (via webb, personligt, helpdesk) Svarstid: 7-14 dagar Tilldelningsbeslut – Frivillig avtalsspärr 10 dagar (e-post). Kontrakt tecknas

25 Exempelavrop för skräddarsydd lärarledd utbildning (1) 3-4 st personer i webbverktyget Drupal vid två tillfällen I myndighetens lokaler (ort), 2 alternativa orter A + B I myndighetens tekniska miljö Kompetenskartläggning innan utbildningen Övrigt (Kompetens, certifiering, användarstöd, dokumentation) Utvärderingskriterier: - Pris 50% - Kvalité 50% Kvalité: ort/lokaler (40%) Teknisk miljö (10%) Kompetenskartläggning (20%) och övrigt (30%)

26 Exempelavrop för skräddarsydd lärarledd utbildning (2) Ort (40%) - ort A (30%) Ort B (10%) Teknisk Miljö (10%) - Ja/nej (10%) Kompetenskartläggning (20%) - Ja/nej (10%) - Antal timmar per person, relativ bedömning i anbuden, 1-7p (5%)

27 Exempelavrop för skräddarsydd lärarledd utbildning (3) Krav: Övrigt (30%) - Kompetens på lärare, behörigheter, certifiering, erfarenhet (10%) - Certifiering, möjlighet till certifiering Ja/Nej (6%) - Dokumentation, språk, mediatyp etc (4%) - Lunch & kaffe (2%) - Användarstöd efter utbildningen 3 mån, Ja/Nej (8 %) Svarstid: 7-14 dagar Tilldelningsbeslut – Frivillig avtalsspärr 10 dagar (e-post). Kontrakt tecknas

28 Exempelavrop för en Utbildningspartner E xempel på avrop av utbildningspartner: Inköp av ca 400 utbildningsdagar årligen inom utbildningsområdena Distansutbildningar inom kontor&administration 100 dagar Kompetenskartläggning och kompetensförvaltning Certifiering Information om avtalet + beställningsadministration (portal) Övrig utbildning (volym och uppskattat värde) - option 50 dagar Avtalstid 2 år + option på maximalt 1 år (3 år) Uppskattad total volym (1650 dgr) och uppskattat värde 5 Mkr

29 Exempelavrop för en Utbildningspartner (2) Utvärdering 60% kvalité, 40% pris Avtalstid: 2 år + 1 års option Kvalité: Funktionskrav Kompetens (35%) - Certifierade lärare, bredd på kompetens kopplat till utbildningsområdena Certifiering (10 %) - Möjlighet till certifiering av kursdeltagare i anslutning till/efter kursen Distansutbildning (15%) - Verktyg/portal, metod, funktionalitet, kursutbud inom Kontor&admin

30 Exempelavrop för en Utbildningspartner (3) Krav: Ort (10%) - namngiven ort A (7%) namngiven ort B (3%) Information och beställningsfunktion (15%) - Leverantörsportal ja/nej - Information, portal, kataloger, intranät - Beställning, olika nivåer i organisationen, ex centralt, avd/förvaltningar Kompetenskartläggning och kompetensförvaltning (15%) - Ja/nej, Metod, rapporter, uppföljning, verktyg etc

31 Exempelavrop för en Utbildningspartner (4) Dokumentation (5%) - språk kurslitteratur - mediatyp etc Användarstöd (5%) - efter utbildningen 3 mån, Ja/Nej (5 %)

32 Exempelavrop för en Utbildningspartner (5) Utvärdering Pris (40%): Lunch & kaffe ska ingå i pris för utbildningsdagar (priset kan reduceras vid kurs i kundens egna lokaler) Totalpris inköp 400 utbildningsdagar60 % Totalpris distansutbildningar 100 dagar20 % Totalpris kompetenskartläggning 100 tim/sek10 % Totalpris kompetensförvaltning fast pris/år/sek10 % Summa 100 %

33 Exempelavrop för en Utbildningspartner (6) Krav: Avtalstid (max 4 år, 2+2) 2 år + 1 år Svarstid avropsförfrågan: +14 dagar Utvärdering Tilldelningsbeslut – Frivillig avtalsspärr (10 dagar e-post) Kontrakt (leveransavtal) tecknas GLÖM INTE..... FÖLJ UPP REGELBUNDET !

34 Frågestund

35 Preciserbara krav (1) Antal utbildningsdagar Användarstöd till utbildningsdeltagare Av-och ombokning Certifiering Distansutbildning Dokumentation Erfarenhet Funktionshinder

36 Preciserbara krav (2) Förmåga att leverera IT-utbildningar till offfentlig verksamhet i utlandet Giltlighetstid Information Innehåll Kompetens Kundtjänst Lunch och kaffe Marknadsföring

37 Preciserbara krav (3) Media Ort Pedagogik och metodik Pris Registerkontrollerad utbildare eller konsult Språk Tid Utvärdering


Ladda ner ppt "Avropardagen 23 november - IT-utbildning 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser