Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämlik vård – styrning mot ökad kvalitet och minskade kostnader Mattias Elg, professor i Logistik- och Kvalitetsutveckling, Institutionen för ekonomisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämlik vård – styrning mot ökad kvalitet och minskade kostnader Mattias Elg, professor i Logistik- och Kvalitetsutveckling, Institutionen för ekonomisk."— Presentationens avskrift:

1 Jämlik vård – styrning mot ökad kvalitet och minskade kostnader Mattias Elg, professor i Logistik- och Kvalitetsutveckling, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet Jesper Stenberg, chef för enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Region Skåne. Fellow vid Intermountain Healthcare Leadership Institute.

2 Jämlik vård Variation Det är en fråga om kvalitet, inte kostnader Varför gör de inte som vi säger? To do list för meso- och makrosystemet!

3 Utgångspunkter Sjukvårdens organisationslogik – Professionell – Autonomi, strukturell komplexitet, koordinering – Behov av teknostruktur Det kliniska mikrosystemet – Värdeskapandet – Kunskaper om effektiva team ex.vis scrum – Meso/makro-ledarskapets roll Patientens process vs funktionsorganisationen

4 Jämlikhet som kvalitetsdimension Equality Quality

5 Dimensioner av jämlikhet i relation till vårdsituationer 1(2) Tillgång till vård – Geografi – Landstingens självstyre – Vårdenheters kompetenser och resurser Patientens kompetenser – Kompetens att söka vård – Kompetens att artikulera vårdbehov – Kompetens att ställa krav på vård (ny patientlag) – Kompetens att vara ”patient”

6 Socio-ekonomiska faktorer (SCB, 1982) – Baseras på yrken – Inkomst, utbildning, sysselsättningsgrad (+ ålder, kön, bostadsort … ) Diskrimineringsgrunder (DO 2008) – Kön, Könsidentitet eller könsuttryck – Etnisk tillhörighet – Religion eller annan trosuppfattning – Funktionsnedsättning – Sexuell läggning – Ålder Dimensioner av jämlikhet i relation till vårdsituationer 1(2)

7 Jämlik vård - börja i analysen Systematisk eller naturlig variation? Hur stort är problemet- inte förlita sig på medeltalsberäkningar Analysera tillsammans med dem som ska förändra beteenden och skapa nya resultat. Omsätt statistik i praktik, exvis elektiva och akuta flöden…buffertar!! Etablera efterfråga på feedback, visuellt.

8 Variation- so what? Makrojämförelser (OECD, WHO) Makro/meso (ÖJ, vården i siffror) Variation mellan och inom Bli bättre än snittet… Variation i mikrosystemet Kan den observerade variationen i erbjudande och utförande av sjukvård hanteras? Svaret är … kanske.

9 Var(resultat) = Varifrån kommer variationen i observationer av resultat? Var(sättet vi mäter) + Var(case-mix) + Var(arbetsprocesser) + Var(slump)

10 Perspektiv på jämlik vård Oskäliga skillnader -Mellan landsting -Inom landsting -Inom samma patientgrupp -Mellan patientgrupper

11 Det är en fråga om kvalitet inte kostnader! Resultat avgörande för kostnaderna.

12 Kvalitetsbristkostnader – Ojämlik vård – Procedurer som behöver göras om, felaktiga läkemedelslistor – När patienter är inskrivna längre än förväntat då de utsatts för undvikbar vårdsskada eller när patienter oplanerat återinskrivs – Brister kopplade till patienter och närståendes delaktighet – Kontrollkostnader – Bristande kommunikationsflöde i hierariska organisationer – Bristande psykologisk säkerhet – Kostnader för övertid, hög personalomsättning, bristande kontinuitet, outnyttjade gemensamma resurser som operationsavdelningar, diagnostik mm Teoretiskt minst 40 procent av kostnaderna!

13 Input till förändringar… Organisationsinternt fokus – Ovanifrån kommande direktiv, riktlinjer, policies, Interventioner som ger effekt på beteenden? – Konsensusprocesser, återkommande feedback, auskultation mmm – Inte katedral föreläsning, riktlinjer mm – Systemförbättringar

14

15 Görande och handlande Mätning av resultat Anpassningsinriktat lärande och mätningar Feedback

16 Görande och handlande Systemfaktorer: ger förutsättningar för det som görs, ex: Utvecklingsinriktat lärande Arbetsorganisation IT Policy Kompetens Lärande och förbättring Förstå variation! Mätning av resultat

17 Vad motiverar oss? Purpose- Relatedness – Vara del av något större än sig själv. Vad är meningen med föreningen? Skills- Competence – Ständigt öka sina färdigheter, blir bra på något. Lärandeperspektiv. Autonomy- Autonomy – Tillit till varandra. Känsla av frihet att fatta vissa beslut. Pink, Daniel H. Drive: The surprising truth about what motivates us. Penguin, 2011. Ryan, Richard M., and Edward L. Deci. "Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions." Contemporary educational psychology 25.1 (2000): 54-67.

18 We have to ask why places like the Geisinger Health system in rural Pennsylvania, Intermountain Health in Salt Lake City/.../can offer high quality care at a cost below average, but other places in America can’t. We need to identify the best practices across the country, learn from success, and replicate that success elsewhere”. Barack Obama (2011) www.whitehouse.gov

19 “ How much could Medicare save? Given the strong national reputations enjoyed by such organized practices as the Mayo Clinic and Intermountain Healthcare, and the objective evidence that they deliver more efficient, higher quality care, it seems reasonable to use these systems as benchmarks for the rest of the country. Were all providers in the country to achieve the same level of efficiency for inpatient spending on supply-sensitive care, we estimate a 28 percent reduction in hospital spending under a Mayo benchmark and a 43 percent reduction under an Intermountain benchmark.” www.dartmouthatlas.org

20 Iakttagelser Taylorism: hierarkisk, command and control underminerar ständigt förbättringsarbete, minskar omställningsförmåga Modern managementkunskap (Intermountain, Mayo mfl) Öka förståelsen kring vad som motiverar medarbetarnas engagemang Kunskapssyn på implementering Resursfördelning framtagande av riktlinjer vs implementering? Ersättningssystem: Brent James vs Porter (kapitering vs VBV) Enorma möjligheterna till förbättring finns om medarbetarna kan medverka på systematiskt sätt och vinsten i att olika yrkeskategorier har samma målsättning med arbetet.

21 To do list: Macro: -Informationssystem -Jämlik vård -Kunskapsstöd Meso: -Professionell mgmnt -PostTaylorism -Tillit Micro: - Lärande- feedback- färdighet - Team -Personcentrerad vård Egenvård Patient och enskild vårdgivare Mikrosystem Makrosystem Landsting/region, nation Mesosystem

22 SVEUS- data Strategi för förbättringsarbete 2016-2020 Region Skåne Fokus på omsättning/implementering

23 Kunskapsfält att behärska som ledare!


Ladda ner ppt "Jämlik vård – styrning mot ökad kvalitet och minskade kostnader Mattias Elg, professor i Logistik- och Kvalitetsutveckling, Institutionen för ekonomisk."

Liknande presentationer


Google-annonser