Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärosäteskonferens 2015-11-18/19 12.00 - 13.00Lunch 13.00 - 14.15Information om Förskolelyftet - Karin Améen 14.15 - 15.45Information om Lärarlyftet –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärosäteskonferens 2015-11-18/19 12.00 - 13.00Lunch 13.00 - 14.15Information om Förskolelyftet - Karin Améen 14.15 - 15.45Information om Lärarlyftet –"— Presentationens avskrift:

1 Lärosäteskonferens 2015-11-18/19 12.00 - 13.00Lunch 13.00 - 14.15Information om Förskolelyftet - Karin Améen 14.15 - 15.45Information om Lärarlyftet – pågående utbildning och framtid (inkl. fika) - Daniel Lundström, Kristin Linell 15.45 - 16.15Statistik om behörighetsläget ur ett Lärarlyftsperspektiv - Kristina Klerdal, Skolverket 17.30 Middag Skolverket inbjuder till gemensam middag. Restaurang Trattorian - Norr Mälarstrand, kajplats 464 Dag 2 08.30 - 09.30Nya uppdrag till Skolverket Nationella skolutvecklingsprogram – Emma Wimmerstedt, Skolverket Insatser för nyanlända elever - Ulrica Dahl, Skolverket 09.30 - 10.00Validering inom Lärarlyftet – genomslag & erfarenheter. Diskussion - Daniel Lundström 10.00 - 10.45Fika med tipsrunda Möjlighet att ställa frågor om projektets olika delar 10.45 - 11.30Utvärdering av Lärarlyftet - deltagarundersökning Karin Améen 11.30 - 12.00Fortbildning för förskolechefer Lena Högback Nimhed, Skolverket 12.00 - 12.15Sammanfattning av konferensen Avslutning med gemensam lunch Restaurang Stadshuskällaren, Stadshuset

2 Lärarlyftet/Förskolelyftet Projektgruppen Daniel Lundström Karin Améen Lena Ålander Kristin Linell Ebba Wallin Andrei Lindblom Attila Tarisznyas Per-Erik Jalava Elin Lindberg

3 Förskolelyftet.

4 Kurser ht + vt 2015  Flerspråkighet 33 kurser  NT 29 kurser  Dokumentera 24 kurser  Utmana 10 kurser  Ledakursen 2 kurser

5 Statusrapport 2015 35 miljoner i budget för 2015 Vt-15 totalt 40 kurser varav  0 campus/distans  40 kommunförlagda Ht-15 totalt 58 kurser varav  29 campus/distans  29 kommunförlagda

6 Förskolelyftet C/D Ht 2015 Ca 1000 sökande (prio 1)via UHR till 1080 platser/ 30 kurser 830 antagna (742 UHR + 88 EA) + 61 reserver Maxtal 867 efter revidering Antal registrerade 658

7 Kommunförlagda kurser 2014

8 Kommunförlagda kurser tom 2015

9 Fördel kommunförlagt  Kursträffar på hemmaplan istället för på campus  Huvudmannen har en aktiv(are) roll  Förutsättningar för större effekt och genomslag i verksamheterna  Bättre villkor för deltagarna  Flexibel start och sluttidpunkt  Flexibel studiefart

10 Lärosätets villkor För kommunförlagda kurser gäller  Samma villkor som för övriga kurser  5000:- i resebidrag  På lärosätets/huvudmannens initiativ  Ansökan och behörighetsgranskning sköts av lärosätet  Skrivs som reviderad överenskommelse (ny bilaga)

11 Inför vt-16  Inget beslut om förlängning efter 2015 taget  Fortbildningsmedel finns i budgeten  Skolverkets förslag till departementet om fortsättning + ev nya kurser

12 Inför 2016  Kölistan kvar tills vidare  Vt-16 - ev kommunförlagda kurser?  Ht-16 - ev även sökbara kurser?

13 Inför vt-16  Kurser kan fortgå över årsskifte  Inga c/d-kurser för vt-16  Håll kölistan uppdaterad  Marknadsför via t ex ruc  Glöm inte de fristående förskolorna

14 Deltagarutvärdering vt-15  Enkät i juni till alla vårens deltagare  Stabila svar över tid  Bara kommunförlagda kurser  Info från närmaste chef  Arbetsgivaren mer positiv än till c/d-kurser  Bättre studieförhållanden  För låga krav och förväntningar  Utbildare o innehåll får höga betyg

15 Deltagarutvärdering vt-15  85 procent rekommenderar utbildningen  Effekterna bedöms som stora  Mer studietid önskas  Mycket litteratur / hp  Praktiska tips efterfrågas

16 Praktiskt  Fakturor och statistikuppgifter till Attila bums  Använd redovisningsmallen för litteratur  Statistik genomströmning + k-förlagt  Beställ Skolverkskassar för litteraturen

17 På hemsidan  Nya platser kommunförlagt  Exempel på villkor till deltagarna  Engelsk översättning  Ny prel HM-blankett för 2016

18 Kurser för förskolans personal

19 Lärarlyftet – pågående utbildning och framtid Daniel Lundström, Kristin Linell

20 Lärarlyftet HT15 – hur gick det? Började med Kurser för lärare: 179st Kurser för fritidspedagoger: 10st Speciallärarutbildningar: 3st Hur gick det? 42 inställda kurser varav 4 för fritidspedagoger. 1 av 3 speciallärarutbildningar ställdes in.

21 HT 15 forts Totalt antagna 1668st av 2476st sökande  Lärare1575st  FP 49st  Spec 44st Varav efterantagna 356st mot HT14 249st

22 Hur gick det med 1-90hp kurserna? Hur många av kurserna kom till start? 12 av 17 Flest antagna? Juridik kursen

23 HT 15 – Topp 5 (Antagna) Topp 5 Sv2 inkl sfi Eng So No/Te Ma Topp 5 åk 1-3Topp 5 åk 4-6Topp 5 7-9Topp 5 Gy SoEngSv2Ju EngSoMa No/Te SlNa TeSv2GeSv2 MaTeEnSh Hkk

24 VT16 - Hur ser det ut? Kurser för lärare: 37st Kurser för fritidspedagoger: 3st 14st åk 1-3, 14st åk 4-6, 6st åk 7-9 och 3st Sfi Hur ser söktrycket ut?

25 VT 16 - forts Vid sista anmälningsdag 960st sökande Sökande idag: 1161st Genomsnitt sökande per kurs  För lärare: 29,78st  För FP: 14,75 st

26 VT16 – Topp 5 (sökande) Topp 5 Sv2 inkl Sfi So Eng No/Te Mat Topp 5 åk 1-3Topp 5 åk 4-6Topp 5 åk 7-9 SoSv2 No/TeEngHkk EngSoGe Ma Sl Sv2Te

27 VT16 forts Urvalet och antagningsbesked 11 december Antagningstal: minst mintal* I samtal med UHR hur vi gör vid ett beslut om större anslag?  Alt 1: att LS kallar sina reserver  Alt 2: inplacering görs av reserver, utgår från maxtal. Återkommer med mer information om detta! * För de kurser som inte kommer upp i angivet mintal med behöriga sökande gäller vanliga omförhandlingen

28 Lärarlyftet i media

29

30 Lärarlyftet 2015 228 mnkr i anslag Vi beräknar att hela anslaget kommer att gå åt ”Antagningsstopp” i början av september 2600 antagna Drygt 2400 som påbörjat

31 Lärarlyftet nuläge/VT16 Budgetpropositionen: ”…Regeringen föreslår därför att satsningen Lärarlyftet II förlängs samt föreslår att 100 mnkr avsätts för 2016 för detta ändamål. För 2017 beräknas 150 mnkr och för 2018 beräknas 100 mnkr för samma ändamål” ” I enlighet med vad som avviserades i Budgetpropositionen för 2014 har sedan tidigare dessutom 75 mnkr beräknats för 2016.” Vi hoppas/räknar alltså med 175 mnkr för 2016 I dagsläget dock endast 75 mnkr beslutade för 2016!

32 Lärarlyftet nuläge/VT16 75 mnkr beslutade – förhoppningsvis 175 mnkr. Vad innebär detta rent praktiskt för VT16? Endast 40 sökbara kurser VT16 Vissa begränsningar i antal platser/antagna Reserver kan fylla på så snart beslut finns - Skolverkets regleringsbrev strax innan jul vi återkommer om formerna för detta

33 Lärarlyftet – VT16 Anslaget ”räcker” till 500-600 deltagare Kan enligt tidigare info, framskrivet i överenskommelserna, bli aktuellt att begränsa antalet deltagare något per kurs. Troligtvis kommer de flesta som uppfyller kraven på att få påbörja kurs att bli antagna. Vissa kan komma att bli reservplacerade – men betydligt färre än vad vi tidigare trott. Kommer att räkna på kostnader/platser de kommande dagarna

34 Lärarlyftet – VT16 Omförhandling nästa vecka Handlar primärt om att bekräfta/meddela det antal personer som kommer att kunna antas. De flesta kommer troligtvis att kunna antas I de fall antalet understiger minimiantalet – diskussion om ersättningsnivå alternativt ställa in Skolverket lägger in antagningstal i NyA

35 Lärarlyftet HT16 och framåt Större kursutbud – förhoppningsvis 175 mnkr för 2016 varav ca 75 går åt till VT16 Hur många kurser kommer vi att köpa HT16? Oklart Ev förändrade regler för ersättning/betalning till lärosätena. I dagsläget möjlighet till förskottsbetalning. Kan ändras. Kostnader skjuts i så fall framåt en stor del av kostnaderna för kurser HT16 belastar anslaget för 2017 och 2018 ett stort kursutbud HT16 innebär mindre pengar till köp kommande terminer. Anslaget för 2016 kommer inte att kunna utnyttjas fullt ut

36 Lärarlyftet HT16 och framåt Ev löpande fakturering – dvs terminsvis. Påverkar antalet kurser som kan köpasbelastar kommande års anslag Vid sådant beslut – beräkningar kring hur många vi ser är rimligt att köpa för att även kunna erbjuda ett vettigt utbud 2017 och 2018. Ett större intresse för kurser inom Sv2/Sfi Noterat en minskning i p/e-ämnen, framförallt inom Fp, 1-3 och 4-6

37 Lärarlyftet HT16 - offertförfrågan En förfrågan ej garanti för köp Kurserna ska svara mot de krav som ställs i offertförfrågan – innehållsbedömning görs av ämneskunniga inom Skolverket Möjlighet att erbjuda och genomföra validering Tidigare erfarenhet av hur lärosätet hanterat uppdragsutbildning inom Lärarlyftet. - Hur fungerar informationsspridningen? Är information på websidor korrekt? Är kurserna sökbara första anmälningsdag? Osv Tidigare intresse/sökbild, geografisk spridning samt behov Utvärderingar Besked lämnas senast 6 februari

38 Fler inriktningar inom Speciallärarutbildningen? Budgetpropositionen: ”Regeringen avser även att bredda insatsen inom Lärarlyftet till att gälla även andra specialiseringar än utvecklingsstörning. För detta ändamål föreslår regeringen 32 mnkr 2016 och beräknar samma belopp årligen för 2017-2019”. På andra ställen i propositionen står 2016-2018… Inväntar någon form av uppdrag för detta – först då offertförfrågan

39 Uppföljning av statsbidrag HT15 andra uppföljningen för de kursdeltagare som studerat på kurser inom Lärarlyftet (kurser som avslutades HT14). Skolverket behöver information om vilka kursdeltagare det är som fullföljt respektive inte fullföljt studierna med godkänt resultat för de kurser som avslutades HT14. Begära in Ladokutdrag - gärna vara i Excel-format som mailas in. Någon gång de närmsta veckorna – Skolverket skickar uppgifter om vilka kurser vi är intresserade av

40 Uppföljning av statsbidrag Skolverket kommer att kontakta de huvudmän som har deltagare som de lyft statsbidrag för och som inte fullföljt sina kurser med godkänt resultat och fråga om orsaken till avhopp. Om det finns särskilda skäl till avhoppet blir huvudmannen inte återbetalningsskyldig, annars måste Skolverket återkräva utbetalt statsbidrag för samtliga terminer.

41 Sökandeinformation Hur det kan se ut för sökande under antagningsprocessen. Exempel 1: Sökande har sökt två olika kurser och fått meddelande kopplat till sin anmälan. Exempel 2: Sökande har sökt en kurs och blivit avvisad

42 Exempel 1 För handläggaren kan det se ut så här

43 Exempel 1 forts Hur det ser ut för sökande på antagning.se efter att denne har loggat in på sina sidor.

44 Exempel 1 forts

45

46 Meddelandet

47 Exempel 2 För en handläggare kan det se ut så här:

48 Exempel 2 forts För sökande kan det se ut så här när denne loggar in.

49 Exempel 2 forts När en handläggare ”låser” ärendet

50 Exempel 2 forts

51 Statistik om behörighetsläget ur ett Lärarlyftsperspektiv Kristina Klerdal Utbildningsråd Enheten för utbildningsstatistik

52 Personalstatistik Lärarregistret: 15 oktober 2014 eller närliggande vardag  22 ämnen i grundskolan  Nivå: L, M, H, LM, LH, MH, LMH  21 ämnen i gymnasieskolan Uppgifter om lärarnas lärarlegitimation har hämtats från Skolverkets förskollärar- och lärarlegitimationsregister per den 17 augusti 2015 (4 februari 2015)

53 Grundskolan Antal tjänstgörande lärare Antal lärare med lärarlegitimation med behörighet i ämnet och nivånAndel behöriga (%)Ökning Hem- och konsumentkunskap3 4531 46742,57,6 Teknik13 0405 75844,27,5 Svenska som andraspråk6 6263 36550,87,3 Bild18 4419 97554,17,3 Musik11 2016 15354,97,2 Slöjd6 6203 66855,47,1 Moderna språk, spanska2 2131 24956,410,5 Engelska27 41515 69957,38,4 Idrott och hälsa11 9017 52463,29,5 Geografi6 1783 97964,48,9 Samhällskunskap6 4254 28666,78,8 Moderna språk, franska1 4801 01068,26,1 Fysik6 1734 24968,88,6 Moderna språk, tyska1 6361 14269,87,4 Religionskunskap6 1614 30469,98,9 Naturorienterande ämnen25 33417 746708,5 Kemi6 0494 25170,38,3 Samhällsorienterande ämnen27 28719 29770,78,4 Biologi6 3824 54071,18,2 Historia6 1794 53373,48,6 Matematik39 11530 21777,39,6 Svenska40 91832 26878,99,3

54 Upplägg Grundskolan  Årskurs 1-3 (L, LM, LH, LMH)  Årskurs 4-6 (M, LM, MH, LMH)  Årskurs 7-9 (H, LH, MH, LMH) Gymnasieskolan

55 Årskurs 1-3 AntalAndel Behöriga i alla ämnen15 18243,8 Behöriga i minst ett ämne11 43833,0 Ej behörig i något ämne8 07723,3 Antal lärare som undervisar i åk 1-334 697100,0

56 Lärare behöriga för ämnet och åk 1-3 AntalAndel LH140,5 LM2 56686,7 LMH38112,9 1 753 unika lärare Antal Lärare matematik577 Lärare svenska som andraspråk523 Lärare svenska495 Lärare naturorienterande ämnen231 Lärare bild210 Lärare engelska179 Lärare samhällsorienterande ämnen179 Lärare idrott och hälsa119 Lärare musik91 Lärare teknik41 Lärare slöjd26 Lärare samhällskunskap24 Lärare religionskunskap23 Lärare geografi20 Lärare biologi19 Lärare historia19 Lärare kemi17 Lärare fysik16 Lärare spanska2 Summa2 811

57 Praktiskt estetiska ämnen Behöriga i årskurs 7-9 Antal Lärare bild4 Lärare hem- och konsumentkunskap2 Lärare idrott och hälsa15 Lärare musik8 Lärare slöjd36 Summa65

58 Behöriga i åk 1-3 men ej i ämnet 11 197 unika lärare Antal Lärare engelska4 434 Lärare bild3 210 Lärare samhällsorienterande ämnen3 151 Lärare teknik2 809 Lärare naturorienterande ämnen2 636 Lärare musik2 202 Lärare idrott och hälsa1 318 Lärare matematik734 Lärare svenska457 Lärare slöjd385 Lärare hem- och konsumentkunskap284 Lärare geografi178 Lärare svenska som andraspråk178 Lärare religionskunskap165 Lärare samhällskunskap164 Lärare historia151 Lärare biologi120 Lärare fysik119 Lärare kemi116 Lärare spanska8 Lärare tyska6 Lärare franska4 Summa22 829

59 Hur många kurser per lärare? Antal kurserAntal lärareAndel 15 41648,4 22 67123,9 31 56113,9 48637,7 54203,8 61461,3 7640,6 8270,2 990,1 10130,1 1140,0 1210,0 1310,0 1610,0 Summa11 197100

60 Årskurs 4-6 AntalAndel Behöriga i alla ämnen21 54148,9 Behöriga i minst ett ämne10 60524,1 Ej behörig i något ämne11 89327,0 Antal lärare som undervisar i åk 4-644 039100,0

61 Lärare behöriga för ämnet och åk 4-6 804 unika lärare AntalAndel LM12610,1 LMH25820,7 MH86169,2 Summa1245100,0 Antal lärare Lärare matematik212 Lärare svenska201 Lärare engelska151 Lärare svenska som andraspråk74 Lärare naturorienterande ämnen65 Lärare samhällsorienterande ämnen60 Lärare idrott och hälsa52 Lärare bild51 Lärare slöjd51 Lärare fysik47 Lärare teknik42 Lärare kemi41 Lärare geografi36 Lärare biologi32 Lärare musik27 Lärare religionskunskap27 Lärare samhällskunskap24 Lärare historia23 Lärare hem- och konsumentkunskap11 Lärare spanska11 Lärare tyska4 Lärare franska3 Summa1 245

62 Praktiskt estetiska ämnen Behöriga i årskurs 7-9 Antal Lärare bild14 Lärare hem- och konsumentkunskap12 Lärare idrott och hälsa41 Lärare musik15 Lärare slöjd43 Summa125 124 unika lärare

63 Behöriga i åk 4-6 men ej i ämnet 11 807 unika lärare Antal Lärare engelska3 091 Lärare bild2 697 Lärare teknik2 278 Lärare matematik2 210 Lärare svenska2 140 Lärare naturorienterande ämnen1 691 Lärare samhällsorienterande ämnen1 623 Lärare svenska som andraspråk1 444 Lärare geografi732 Lärare hem- och konsumentkunskap729 Lärare samhällskunskap663 Lärare musik655 Lärare idrott och hälsa635 Lärare religionskunskap580 Lärare historia519 Lärare fysik488 Lärare kemi475 Lärare biologi472 Lärare slöjd330 Lärare spanska101 Lärare tyska62 Lärare franska51 Summa23 666

64 Hur många kurser per lärare? Antal kurserAntalAndel 16 43954,5 22 39920,3 31 34011,4 47476,3 54173,5 62091,8 71131,0 8620,5 9440,4 10190,2 11120,1 1230,0 1310,0 1420,0 Summa11 807100,0

65 Slut dag 1 Middag: 17.30 Start imorgon : 08.30

66 Lärosäteskonferens 2015-11-18/19 Dag 2 08.30 - 09.30Nya uppdrag till Skolverket Nationella skolutvecklingsprogram – Emma Wimmerstedt, Skolverket Insatser för nyanlända elever - Ulrica Dahl, Skolverket 09.30 - 10.00Validering inom Lärarlyftet – genomslag & erfarenheter. Diskussion - Daniel Lundström 10.00 - 10.45Fika med tipsrunda Möjlighet att ställa frågor om projektets olika delar 10.45 - 11.30Utvärdering av Lärarlyftet - deltagarundersökning Karin Améen 11.30 - 12.00Fortbildning för förskolechefer Lena Högback Nimhed, Skolverket 12.00 - 12.15Sammanfattning av konferensen 12.30 - 13.30Avslutning med gemensam lunch Restaurang Stadshuskällaren, Stadshuset

67 Årskurs 7-9 AntalAndel Behöriga i alla ämnen20 11158,6 Behöriga i minst ett ämne4 65013,5 Ej behörig i något ämne9 57527,9 Antal lärare som undervisar i åk 7-934 336100,0

68 Lärare behöriga för ämnet och åk 7-9 662 unika lärare AntalAndel LH101,1 LMH667,1 MH85291,8 Summa928100,0 Antal Lärare svenska117 Lärare engelska106 Lärare franska87 Lärare tyska70 Lärare matematik64 Lärare spanska59 Lärare historia39 Lärare biologi38 Lärare kemi36 Lärare samhällsorienterande ämnen33 Lärare svenska som andraspråk33 Lärare idrott och hälsa32 Lärare religionskunskap31 Lärare fysik30 Lärare samhällskunskap29 Lärare geografi25 Lärare slöjd25 Lärare naturorienterande ämnen23 Lärare teknik23 Lärare musik11 Lärare bild9 Lärare hem- och konsumentkunskap8 Summa928

69 Uppdelat på behörighet BehörighetAntalAndel Ämnet åk 4-61 3219,7 Ämnet åk 1-34773,5 Ej ämne men åk 7-93 97829,1 Ej ämne men åk 4-61391,0 Ej ämne men åk 1-320,0 Ej behörig i åk 1-97 77556,8 Summa13 692100,0

70 Aktuella för lärarlyftet AntalAndel Lärare svenska1 25411,9 Lärare matematik1 12510,7 Lärare engelska1 09110,4 Lärare svenska som andraspråk8768,3 Lärare teknik8528,1 Lärare geografi7397,0 Lärare samhällskunskap6766,4 Lärare religionskunskap4824,6 Lärare fysik4744,5 Lärare kemi3673,5 Lärare biologi3553,4 Lärare bild2952,8 Lärare historia2832,7 Lärare hem- och konsumentkunskap2792,7 Lärare naturorienterande ämnen2682,5 Lärare idrott och hälsa2512,4 Lärare slöjd2352,2 Lärare samhällsorienterande ämnen2302,2 Lärare spanska1731,6 Lärare musik1161,1 Lärare tyska600,6 Lärare franska540,5 Summa10 535100,0 5 917 unika lärare

71 Hur många kurser per lärare? Antal kurserAntalAndel 13 74963,4 21 13919,3 361410,4 42073,5 5791,3 6380,6 7300,5 8290,5 9100,2 10110,2 1140,1 1210,0 1310,0 1440,1 1610,0 Summa5 917100,0

72 Gymnasieskolan Antal tjänstgörande lärare Antal lärare med lärarlegitimation och behörighet i ämnetAndel behöriga (%)Ökning Svenska som andraspråk1 20936430,18,6% Teknik28611038,54,9% Musik61636859,711,5% Filosofi45027160,213,3% Naturkunskap1 50192061,311,1% Moderna språk, spanska82756067,711,7% Bild28219368,412,7% Geografi39527168,67,6% Idrott och hälsa2 0291 43270,610,2% Matematik4 2553 02971,27,4% Psykologi79660676,112,4% Samhällskunskap2 6332 01076,38,5% Moderna språk, franska57644076,45,2% Moderna språk, tyska62749078,15,5% Religionskunskap1 7301 36278,710,3% Engelska3 9233 09578,98,4% Fysik1 2941 03880,27,1% Svenska4 6623 78981,38,1% Kemi96879081,66,2% Biologi1 03084882,36,5% Historia2 4122 01683,69,3%

73 Gymnasieskolan AntalAndel Behöriga i alla ämnen13 23968,0 Behöriga i minst ett ämne1 9379,9 Ej behörig i något ämne4 30822,1 Antal lärare som undervisar i gymnasieskolan19 484100,0

74 Uppdelat på behörighet BeörighetAntalAndel Ämnet åk 7-91 14317,6 Ämnet åk 4-62273,5 Ämnet åk 1-31612,5 Gymnasiet1 78527,5 Åk 7-9851,3 Åk4-6110,2 Ingen legitimation3 09147,5 Summa6 503100,0

75 Aktuella för lärarlyftet 3 154 unika lärare Antal Lärare svenska som andraspråk636 Lärare matematik597 Lärare naturkunskap396 Lärare svenska379 Lärare samhällskunskap364 Lärare engelska318 Lärare religionskunskap197 Lärare historia182 Lärare filosofi118 Lärare idrott och hälsa111 Lärare teknik96 Lärare psykologi94 Lärare fysik88 Lärare geografi88 Lärare kemi85 Lärare spanska75 Lärare biologi71 Lärare franska40 Lärare tyska40 Lärare bild35 Lärare musik15 Summa4 025

76 Hur många kurser per lärare? Antal kurserAntalAndel 12 53780,4 244014,0 31274,0 4351,1 5120,4 610,0 720,1 Summa3 154100,0

77 Tack så mycket!

78 Nyanlända elever – Skolverkets insatser Ulrika Dahl, Kvalitetsutvecklingsenheten

79 Pågående insatser 2013-2016 Kompetensutveckling om mottagande och utbildning för nyanlända Utarbetande av kartläggningsmaterial samt bedömningsmaterial i svenska Konferenser om kartläggning av nyanlända elever Reviderade allmänna råd om mottagande av nyanlända elever Informationsmaterial på olika språk om den svenska skolan

80 Reform januari 2016 Ändringar i Skollagen för obligatoriska skolformer definition av nyanländ elev bedömning av elevens kunskaper beslut om placering inom två månader delvis förberedelseklass

81 Regeringsuppdrag Insatser för att stärka utbildningens kvalitet 2016-2019 (U2015/3356/S): Systematiska insatser för att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Syftet ska vara att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för nyanlända elever och vid behov elever med annat modersmål än svenska. Målgrupp: huvudmän, rektorer, lärare i alla ämnen, modersmålslärare, studiehandledare på modersmål samt annan personal. Grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolans introduktionsprogram.

82 Skolverkets genomförandeplan Beslutad 15 oktober 2015 Två huvudinriktningar i insatser 2016-2019 - generella insatser -riktade insatser Planen finns på Skolverkets webb http://www.skolverket.se/publikationer?id=3534 http://www.skolverket.se/publikationer?id=3534

83 Insatser Skoldialog - Samverkan för bästa skola Nationella skolutvecklings- program Nyanlända Generella insatser Riktade insatser 1.Huvudmän och skolor i störst behov 2.Nuläges- och behovsanalys 3.Överenskommelsem ellan huvudman och Skolverket utifrån åtgärdsplan 1.Normering, implementering 2.Kompetens- utveckling, t ex språk -och kunskaps-utveckling för alla lärare, SYV. 3.Information, kommunikation

84 Exempel på utmaningar för verksamheterna Många nyanlända med kort varsel, varierande erfarenhet hos huvudmän och skolor när det gäller organisering och genomförande av utbildning för nyanlända, och ev. elever med annat modersmål. Bristande tillgång till lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare och studiehandledare på modersmål Tekniska möjligheter, t ex fjärrundervisning Brister i det systematiska kvalitetsarbetet och resursfördelningssystem Kompetensutvecklingsbehov hos skolans personal

85 Några tips… Telefonlinje med knappval nyanlända 08-527 332 00 Skolverkets webb: skolverket.se/nyanlanda Chatt den 30 november kl.15.00-17

86 Nationella skolutvecklingsprogram Emma Wimmerstedt, Enheten för Undervisningsstöd

87 Lärarlyftet – diskussion om validering

88 Diskussionsfrågor Information: Har ni lyckats nå ut med information om möjlighet till validering? På vilka sätt? Har ni fått många frågor om validering? Intresse: Har intresset varit stort? Hur många är det som ansökt om validering? Är det några särskilda målgrupper som visat större intresse? Mindre intresse? Är det inom några särskilda ämnen/skolformer som man kan se intresse? Utfall: Vad har valideringen konkret mynnat ut i? Tillgodoräknande av moment/delkurs? Många/få hp? Befrielse från moment? Utfall i förhållande till vad deltagarna trott/förväntat sig? Metod: Har ni väl fungerande metoder för validering? Har berörda institutioner haft en fungerande beredskap/organisation? Har ni använt er av det valideringsstöd som projektet vid Stockholms universitet ansvarat för? Övrigt: Har ni upplevt några problem? Något oförutsett ni blivit varse? Övrigt?

89 Kaffe

90 Deltagarutvärdering Lärarlyftet Karin Améen

91 Deltagarutvärdering Lärarlyftet  4 terminers utvärderingar (3 enkätomgångar)  Bakgrundsfrågor  Frågor om utbildningen  Frågor om förutsättningar  Frågor om innehåll  Frågor om effekter  Effektmätning även efter 1 år

92 Resultat nedbrutet på:  Skillnader mellan kursämnen  Skillnader mellan skolformer  Skillnader mellan lärosäten  Skillnader mellan lärare och fritidspedagoger  Skillnaden mellan när man svarat (bortfallsanalys)

93 Innehållet i kursen Andelen som svarat 5-6 på en 6-gradig skala, där 6 står för att det ”Stämmer helt” %

94 Kursupplägget och innehållet Medelvärden, 6-gradig skala där 6 står för ”Instämmer helt”

95 Skulle kunna rekommendera kursen till andra Andelen deltagare som svarat 5-6 på där 6 står för ”Ja, helt och hållet”

96 Kursupplägget och innehållet Medelvärden för lärare resp fritidspedagoger, 6 står för ”Instämmer helt”

97 Innehållet i kursen Andelen som svarat 5-6 på där 6 står för att det behandlades ”I hög utsträckning ” %

98 Utbildarna Medelvärden, 6-gradig skala där 6 står för ”Alla”

99 Effekter av utbildningen Medelvärden för grundskola resp gymnasieskola, 6 står för ”Stämmer helt”

100

101 Skulle kunna rekommendera kursen till andra Svarsfördelning per skalsteg för grundskola resp gymnasieskola, 6-gradig skala %

102 Skulle kunna rekommendera kursen till andra Svarsfördelning per skalsteg för lärare resp fritidspedagoger, 6-gradig skala %

103 Effekter av utbildningen Medelvärden för lärare resp fritidspedagoger, 6 står för ”Stämmer helt”

104 Effekter av utbildningen Andelen som svarat att man tycker arbetsgivaren tagit tillvara de erfarenheter man skaffat sig %

105 Effekter av utbildningen Andelen som svarat där 6 står för att det ”Stämmer helt %

106 %

107 Fortbildning för förskolechefer Lena Högback Nimhed, Professionsutvecklingsenheten

108 Fortbildning för förskolechefer (7,5 hp)

109 Fortbildning för förskolechefer Regeringsuppdrag att svara för fortbildning för verksamma förskolechefer Fortbildningssatsning för åren 2015-2018 7,5 hp på grundnvinå Inriktning mot styrnings- och ledarskapsfrågor Skolverket tagit fram måldokument för fortbildningen Reglerad i samma förordning (SFS 2011:183) som befattningsutbildning för rektorer och fortbildning för rektorer

110 Fortbildning för förskolechefer Snabbt igång ht 2015 = 6 lärosäten samma som fortbildningen för rektorer Allmän intresseförfrågan för 2016-2018 skickas ut 1 dec för perioden 2016-2018 - hur förskolechefer utvecklar sitt pedagogiska ledarskap - hur utgångspunkt i måldokumentet - hur förankra i förskolekontext - hur knyta ihop teori och praktik - särskilda kompetenser om förskola och ledarskap/utbildningsledning

111 Fortbildning för förskolechefer Kontaktuppgifter: Lena Högback Nimhed Telefon 08-5273 3237 lena.hogback.nimhed@skolverket.se


Ladda ner ppt "Lärosäteskonferens 2015-11-18/19 12.00 - 13.00Lunch 13.00 - 14.15Information om Förskolelyftet - Karin Améen 14.15 - 15.45Information om Lärarlyftet –"

Liknande presentationer


Google-annonser