Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdag om informationssäkerhet Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdag om informationssäkerhet Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdag om informationssäkerhet Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL

2 Avdelningen för Digitalisering, Center för eSamhället E-hälsa Patrik Sundström Skola och lärande Johanna Karlén Näringsliv och arbete Bengt Svenson Samhälls- byggnad, transporter och miljö Daniel Antonsson Kultur, fritid och besöks- näring Bengt Svenson Demokrati och delaktighet Anders Nordh Grundläggande förutsättningar (arkitektur, informationssäkerhet, juridik), Ulf Palmgren, Jeanna Thorslund, Sarah Meunier Sektionschef Åsa Zetterberg Gemensamma funktioner och tjänster, Anna Gillquist J

3 Informationssäkerhet prioriterat område för SKL  Från planeringsdokument för 2015: ”IT och datakommunikation är kritiskt i stora delar av kommuner och landstings verksamhet, men kunskapen om informationssäkerhetens betydelse och roll finns inte i tillräcklig utsträckning hos medlemmar. SKL gör bedömningen att en kraftsamling behöver genomföras där kunskapen höjs likväl som förståelsen för de möjligheter som informationssäkerheten skapar om det beaktas tillräckligt tidigt i utvecklingen.” J

4 Agenda för dagen  Vad är informationssäkerhet och varför är det viktigt?  Hur får man in informationssäkerhet i verksamhetens processer?  Verktyg och metoder  Hur går man från teori till verklighet? J

5 Vad är informationssäkerhet och varför är det viktigt? J

6 Vad är Informationssäkerhet? Information som är viktig för verksamheten Finns något som kan hota den? Skydda den Verksamhetens mål J

7 Informationssäkerhet Administrativ säkerhet Teknisk säkerhetFysisk säkerhetIT-säkerhetDatasäkerhet Kommunikations- säkerhet Definition Informationssäkerhet – SIS-standard ISO 27001 Flytta fokus från IT till verksamhet! J

8 Ansvar och roller Förmedla krav Stödja verksamheten Genomföra Följa avtal och instruktioner Ansvar Beställare Behov Personuppgifts- ansvar Genomföra Följa avtal och instruktioner LeverantörerVerksamheten Intern ITIT-Drift J

9 Vad är Informationssäkerhet? Information Hur länge kan vi vara utan den? Hur viktigt att den är rätt? Hur hemlig är den? Vem har ändrat? Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Spårbarhet J

10 Skyddsvärt Informationssäkerhet TillgänglighetRiktighetKonfidentialitetSpårbarhet Teknisk säkerhet Administrativ säkerhet Rutiner & utbildning Uppföljning & revision Regler & Roller Skyddsåtgärder PatientsäkerhetPatientintegritet Insikt & Acceptans Fysisk säkerhet IT- säkerhet Kommunika tions- säkerhet Ett annat sätt att beskriva samma sak L

11 Varför är det viktigt? Bevara tillit Undvika negativa händelser Verksamhet ens behov Kvalitet Lagkrav J

12 Liten omvärldsspaning Utmaningar Bristande resurser Ökade krav och uppgifter Svårt att rekrytera Effektivisera Digitalisering Förändringsresa Organisationen Brukare Kunder

13 MSB Rapport: 175 kommuner har en informationssäker hetspolicy 170 kommuner arbetar inte systematiskt med informationssäker het 102 kommuner har ingen informationssäker hetsfunktion

14

15 Undersökning av Askus och Handelshögskolan  Syfte med studien att bedöma risk för företag med att inte hantera eller få ”kris” inom olika ansvarsområden  Metoder för och effekt av åtgärder för riskminimering  10 000 respondenter, bl.a. konsumenter  Prof. Richard Wahlund, Handelshögskolan i Stockholm  Daniel Dellham, Askus CR-Monitor

16 Källa: Askus CR-Monitor

17 ” Om ni inte använder det här skyddet, kommer ni att råka ut för en katastrof ” Känner ni igen detta... L

18 ” Incidenten gjorde att vi fick medel att åtgärda det vi tjatat och bett om i åratal. - Vad var det jag sa….. ” … eller detta … L

19 L

20 Låt oss vända på steken! L

21 En mer hållbar strategi är att fokusera på det som upplevs som positivt t.ex. nyttoeffekter och att nå verksamhetens mål. – Det kommer vi ihåg! Naturligtvis en balans mellan att hantera risker/hot och möjlighet att nå mål och nytta. – Undvika naivitet och ”strutsbeteende” L Alternativt förhållningssätt

22 Mål som är viktiga för verksamheten Finns något som kan hindra måluppfyllnad? Undvik hindren och nå målen Undvik hindren och nå målen Parallella synsätt Informationssäkerhet = Kvalitet Information som är viktig för verksamheten Finns något som kan hota den? Skydda den

23 Lagkrav på informationssäkerhet? PUL PDL SoL SäkLOSLLSS J

24 Kommande lagkrav på informationssäkerhet! Dataskydds- förordning EU PDL SoL SäkLOSLLSS J

25 Hur får man in informationssäkerhet i verksamheten? L

26 Informationssäkerhet i olika processer IT- förvaltning Projekt Intern styrning Upphandling J

27 Projektarbete och Informationssäkerhet J

28 Tid KvalitetKostnad J Styrning av projekt

29 Projektbeställning och kvalitet Tid Rättsäkerhet God kvalitet Patientsäkerhet Trygghet Integritet Informations- säkerhet J

30 När ska informationssäkerhet tas in? Beskriv informations- processen Klassa Preliminär bedömning av säkerhetskrav Förstudie Beslut om klassning Beslut om kravnivå Projektarbete / Förändring Genomföra Införa Godkänn Resultat / Införande Ny analys vid förändring Kontroll och uppföljning Förvaltning J

31 Exempel: Upphandlingsprocess Behovs- beskrivning Informations- process? Typ av information ? Särskilda krav? Använd klassning Krav- formulering Krav som pekar mot effekten vid införandet Skydds- nivåer? Färdiga krav? Leverans Leverans- godkänna nde? J

32 Informationssäkerhet för IT-förvaltning i vardagen Leverantörer Uppföljning Förändringar Utveckling Systemförvaltning Klassning Riskanalys Budget Uppföljning, brister Medarbetare Utbildning Awareness J

33 L

34 Informationssäkerhet på olika nivåer IT-säkerhet Säkerhetsnivåer Krav på leverantörer Kommunikation m.m. Anpassade rutiner Klassning Instruktioner medarbetare m.m. Ledningssystem för informationssäkerhet, LIS Styrdokument Strategisk nivå Hela organisationen SocialtjänstIT-driftLeverantörerSkolaLeverantör

35 Mognadstrappan Ordning & Reda Klassa & Prioritera Genomföra & Införa Strukturerat & Genomgående Upprätthålla kontinuerligt

36 Plan DoCheck Act Ordning & Reda Klassa & Prioritera Genomföra & Införa Strukturerat & Genomgående Upprätthålla kontinuerligt Mognadstrappan

37 Verktyg och metoder J

38 Informationssäkerhet - Verktygslådan: KLASSA Informationsklassning NordSec RSA Risk- och Sårbarhetsanalyser DISA LIS Ledningssystem för Informationssäkerhet Q Utbildning Ledningssystem för kvalitet L

39 Plan DoCheck Act L

40 Ledning Medarbetare Användare Utbildning och… L

41 Insikt!

42 Deltagare WS för informationsklassning och riskanalys System- förvaltning IT-arkitekt IT-system- förvaltare Verksamhetschef Användare Informations- säkerhets- samordnare Jurist? Arkivarie? Specialist? LeverantörVerksamhet Intern ITIT-drift L

43 Riskhantering Fokusera inte för mycket på metoden – det viktigaste är att risker hanteras! RiskSKR 1. Risk att….323 2. Risk att….412 3. Risk om….142 4. Risk att….346 L

44 Informationsklassificering  Bestämmer värdet på informationen  Utgår från verksamhetens behov  Blir en beställning om önskat skydd  Utgår ifrån Kriterierna: - Riktighet - Konfidentialitet - Tillgänglighet - Spårbarhet J

45 J

46 Skyddsnivåer 4 Allvarlig konsekvens 3 Betydande konsekvens 2 Måttlig konsekvens 1 Obetydlig konsekvens för verksamheten Mycket hög skyddsnivå Hög skyddsnivå Normal skyddsnivå (grundnivå) Låg skyddsnivå J

47 KLASSA – verktyg för informationsklassning Informations- säkerhetsklassa Riktighet Konfidentialitet Tillgänglighet Spårbarhet Handlingsplan Riktad mot verksamhet Riktad mot IT Upphandlingskrav Ger ett underlag J

48 KLASSA  Du hittar KLASSA här: https://klassa-info.skl.se/  Filmer om KLASSA: http://play.skl.se/video/filmen-om-klassa http://play.skl.se/video/sa-funkar-klassa J

49 HUR GÅR MAN FRÅN TEORI TILL VERKLIGHET? L

50 Sammanfattning: Vad är informationssäkerhet och varför är det viktigt?  I enskilda projekt /System: - Verksamhetens ansvar att analyser sker - KLASSA - Efterfråga riskanalyser - Återrapportering  Strategisk nivå: - Övergripande Policydokument krävs - Instruktioner och anvisningar om - Behörighet och loggning - ATT analyser ska göras och metod - Uppföljning

51 Mål och kvalitet  Enas om mål för informationssäkerheten - Sätt i förhållande till verksamhetsmålen  Förankra hos övriga ledningen  Övergripande styrdokument?  Långsiktig plan?  Kvalitetsledningssystem? - Komplettera styrdokument som redan finns

52 Sammanfattning: Hur får man in informationssäkerhet i verksamhetens processer?  Se över projektmodellen - Riskanalys för säkerhet  Riktlinjer för upphandling - Krav på säkerhet ska ställas  Systemförvaltningsmodellen - Årliga uppföljningar  Strategisk styrning - Ledningssystem!

53 Sammanfattning: Verktyg och metoder  Informationsklassificera - Nyttigt att enas om informationsprocess - Vad är viktigt - Bättre chans att säkerhetsåtgärder kan genomföras - Ta hjälp av KLASSA  Risk- och sårbarhetsanalys - Verksamheten ska ta besluten - Ta tid till diskussion - Dokumentera och gå tillbaka

54 Goda råd:  Betrakta informationssäkerhet som en aspekt av kvalitet  Bättre att göra något än inget!  Sunt förnuft!  Värna individernas tillit!  Hoppa inte över riskanalyser!  Beställ kvalitet – inte tid!

55 Hur går jag vidare?  Har du koll på läget? - Gör en kartläggning av system  Använd NordSec för att få en nulägesbild  Läs i metodstödet under ”Förbereda” - www.informationssäkerhet.se - Gör en GAP-analys  Använd KLASSA för verksamhetssystemen

56 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! jeanna.thorslund@skl.se


Ladda ner ppt "Utbildningsdag om informationssäkerhet Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL."

Liknande presentationer


Google-annonser