Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Program som pågår 2014-2022 Kerstin Karlsson, Chef Senior Göteborg – Samordnare AH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Program som pågår 2014-2022 Kerstin Karlsson, Chef Senior Göteborg – Samordnare AH."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Program som pågår 2014-2022 Kerstin Karlsson, Chef Senior Göteborg – Samordnare AH

2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Våren 2013 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten Utredningen resulterade i en rapport och våren 2014 beslutade kommunstyrelsen om en strategiplan för hemtjänsten. Strategiplanen = program för Attraktiv Hemtjänst Regelbundna rapporter i KS Hemtjänstuppdraget

3 9 300 personer får hemtjänst 3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Medarbetare: 120 chefer 265 handläggare och 2 600 undersköterskor/vårdbiträde

4 4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Mål Den enskildes inflytande och självbestämmande ska öka Medarbetarna i hemtjänsten ska uppfatta yrket attraktivt Styrgrupp med representanter från: SDF, SLK & Intraservice Strategiledare Samordnare Facklig referensgrupp LAGA Omsorgs- handledare OC Hemtjänst Processledare Strategier Införa rambeslut Införa välfärdsteknologi Införa IT-stöd i verksamheten Skapa goda arbetsplatser Samråds- grupper Projekt Rambeslut, ÄBIC Trygghets- kamera, digitala trygghetslarm, positionering, ljud och bild Införa planeringsstöd Introduktion, marknadsföring, chefsförsörjning, administratör arbetsmiljö Projekt- medlemmar ”Utifrån mina behov, kan jag välja hur och med vad, jag vill få hjälp” ”Jag trivs och är stolt över mitt jobb”

5 Aktuellt - rambeslut

6 Rambeslut hemtjänst 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Beslut om hemtjänst fattas i tid efter utredning av den enskildes behov och målsättning med beslut om hemtjänst. Den enskilde planerar tillsammans med sin kontaktpersonal vad som ska göras, hur och när. Planeringen dokumenteras i en genomförandeplan. Utbildningsinsatser för alla handläggare och all omsorgspersonal 42 omsorgshandledare har rekryterats av stadsdelarna.

7 Rambeslut hemtjänst införs successivt 7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Sedan 12 juni 2015 fattar Askim-Frölunda-Högsbo och Norra Hisingen rambeslut. Övriga stadsdelar börjar successivt fatta rambeslut under hösten. From 2 november fattas rambeslut i alla nya ansökningar.

8 Rambeslut hemtjänst utvärderas 8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Modell för utvärdering av hemtjänsten (UH) har tagits fram. Handläggaren intervjuar den enskilde inom tre månader och en gång om året. Den enskilde ska värdera kvalitet och nöjdhet och svara på nio frågor.

9 ÄBIC ska införas 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Äldres behov i centrum (ÄBIC) - en modell för att arbeta behovsinriktat och systematiskt med individen i centrum utifrån strukturerad dokumentation och ett gemensamt språk. Ger både handläggare och utförare stöd i att bedöma, tillgodose och följa upp den enskildes behov, arbeta individinriktat. Handläggare och utförare får ett gemensamt språk, gemensamma begrepp och strukturerad, tydligare dokumentation.

10 Bakgrund 10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Politiskt beslut 2014 att införa ÄBIC i Göteborgs Stad och anpassa till IBIC. För att säkra att den enskildes rättsäkerhet och behov tillgodoses utifrån rambeslut i hemtjänsten. Konsekvens ÄBIC införs i all äldreomsorg. Socialstyrelsen fått i uppdrag att anpassa ÄBIC till IBIC. Göteborgs Stad avvaktat nationell modell IBIC. Fokus på rambeslut med delar av ”ÄBIC - tänket” i avvaktan på IT- stöd, ÄBIC - modul i Treserva.

11 När införs ÄBIC 11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inför ÄBIC successivt. Introduktion/utbildning pågår. Delar av modellen införs maj 2016. Hela modellen införs 2017 med en ÄBIC - modul i Treserva.

12 Aktuellt – Införa tjänster via välfärdsteknologi

13 13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Trygghetskamera Ett alternativ i samtliga stadsdelar from 14 september 2015 Mars 2016; 56 kameror Digitalisering av trygghetslarm Omfattar ca 10 000 larm Upphandling av mottagningsenhet klar – trygghetslarm pågår Införande 2017 – 2018/19 Positionering Utrednings- och planeringsarbete på gång – integreras med trygghetslarm Bild och ljudkommunikation Pilotprojekt i 4 stadsdelar under 2016 Connect Nordiska rådet; tar fram best practice för att införa välfärdsteknologi tillsammans med representanter från samtliga nordiska länder. Införa välfärdsteknologi

14 Aktuellt – IT-stöd i verksamheten

15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 15 Tilldelningsbeslut 22 februari 2016 –Start av pilot oktober 2016 –Införande nov/dec 2016 Rekommendation av mobil utrustning och tjänst från Intraservice IT-stöd för planering och uppföljning

16 Aktuellt – Skapa goda arbetsplatser

17 Aktiviteter under 2015 17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ny befattning: Omsorgshandledare Ny roll: Administratör för planering i hemtjänsten Vård och omsorgsutbildning för medarbetare Språkutveckling för medarbetare Chefsförsörjningsplan Handlingsplan för arbetsmiljö Webbaserad introduktionsutbildning, implementering och uppföljning. Länk: introduktion.hemtjanst.goteborg.seintroduktion.hemtjanst.goteborg.se Marknadsföra yrkena

18 ESF- projekt eGO – kompetensutveckling

19 Basutbildning i it-stöd och välfärdsteknik 19 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Basutbildning med fokus på mobilt IT-stöd och välfärdsteknik 100 IT-ambassadörer utbildar och coachar: 2800 personer –Hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, arbetsterapeuter/fysioterapeuter, sjuksköterskor Korta instruktionsfilmer om tjänsterna t ex GPS-larm, läggs på en gemensam webbportal och kan visas på APT Transnationellt utbyte med Aarhus kommune i Danmark

20 Örgryte- Härlanda Östra Göteborg Angered Norra Hisingen Lundby Västra Hisingen Västra Göteborg Askim- Frölunda- Högsbo Majorna- Linné Centrum HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 20 Ett utbildningsteam utbildar IT-ambassadörer från samtliga SDF som… sedan utbildar lokalt i t ex samlingslokal i sin SDF Kurstid: cirka 7 timmar totalt IT-ambassadörerna får fördjupad kompetens som skapar långsiktig kompetensutveckling på enhetsnivå i stadsdelarna Kostnadseffektivt – egna lokaler, lokala utbildare, nära verksamheten

21 Uppföljning av Attraktiv hemtjänst

22 SLK uppföljning till KS HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nöjd med hemtjänsten i Socialstyrelsens brukarundersökning (avser bara äldre med hemtjänst) Kvalitetsindikatorer i utvärdering av hemtjänst (UH) Andel medarbetare med grundutbildning Andel sjukfrånvaro av den arbetade tiden HME (består av ett antal frågor ur Göteborgs Stads medarbetarenkät, var och en kan kräva analys) och NMI (består av tre övergripande nöjdhetsfrågor i medarbetarenkäten), samt motsvarande i ledarenkäten HME och nöjd chefsindex Antal välfärdsteknologitjänster

23 Programmets uppföljning HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Följer utvecklingen mot måluppfyllelse och ger stadsdelarna möjlighet att jämföra sig med andra stadsdelar under året. Följer upp hur det går i genomförandet av aktiviteterna ; rambeslut, utvärderar hemtjänst, fattar beslut om trygghetskamera, använder introduktionsutbildningen mm Analys av resultat krävs av stadsdelarna för att uppföljningen ska bli meningsfull.

24 Vill du veta mer? Kontakta oss gärna! Kerstin Karlsson, samordnare Ulrika Cedervall, kommunikation Strategiansvariga: Charlotte Nyberg, införa rambeslut Anna Lena Westman, införa IT-stöd Åsa Wall, införa välfärdsteknologi Margaretha Häggström, skapa goda arbetsplatser Stadsledningskontoret, Attraktiv Hemtjänst Besök attraktivhemtjanst.goteborg.se


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Program som pågår 2014-2022 Kerstin Karlsson, Chef Senior Göteborg – Samordnare AH."

Liknande presentationer


Google-annonser