Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budget 2016. UTGÅNGSLÄGE Budget 2016 UTGÅNGSLÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Kraftig befolkningsökning Extremt lågt (obefintligt!) ränteläge Några år med låga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budget 2016. UTGÅNGSLÄGE Budget 2016 UTGÅNGSLÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Kraftig befolkningsökning Extremt lågt (obefintligt!) ränteläge Några år med låga."— Presentationens avskrift:

1 Budget 2016

2 UTGÅNGSLÄGE

3 Budget 2016 UTGÅNGSLÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Kraftig befolkningsökning Extremt lågt (obefintligt!) ränteläge Några år med låga eller tom negativt ekonomiska resultat Återstående negativa balanskravsresultat 2014 ska täckas i budget 2016 Stora investeringsbehov Osäkerhet i det kommunala utjämningssystemet SKLs skatteprognos per augusti Effekter av regeringens budgetproposition ej inkluderad

4 Budget 2016 Finansiering

5 Budget 2016 BEFOLKNINGSÖKNINGENS EFFEKT PÅ SKATTEINTÄKTER OCH UTJÄMNINGSBIDRAG 2016 Antal invånareTotal intäkt (mkr) 29 650 (enl ram)1 664 30 500 (enligt budget)1 705 Skillnad +41

6 Budget 2016 jJulllllllklklklkjjjjj2222222

7 Budget 2016

8

9 Aktuell lånebild per 2015-10-01, Nässjö kommun LångivareSkuld (mkr)Räntesats (%)Omsätts KI40,00,38 (Fast)2018-09-10 KI40,02,78 (Fast)2016-11-14 KI40,02,56 (Fast)2017-02-13 KI40,0 -0,04 (Rörlig)2016-10-12 KI57,00,00 (Rörlig)2015-11-24 SUMMA 217,0 SNITTRÄNTA1,05 % RÄNTE- BINDNING1,09 år Samtliga lån är amorteringsfria

10 Budget 2016

11

12

13

14

15

16

17

18 Driftbudget

19 Budget 2016 Ramarna Nämndernas ramar har justerats med: Löneavtalet 2015: fördelades ut till nämnderna i april då avtalet började gälla Kapitalkostnader: avseende investeringsprojekt som tagits i anspråk under fram till april 2015, fördelades ut till nämnderna i april Po-pålägg: ramarna är anpassade efter de nya arbetsgivaravgifterna för anställda under 25 år Detta kommer att fördelas ut: Löneavtalet 2016 Kapitalkostnader för investeringar som tas i bruk under resten av året Effekter för nämnderna av budgetpropositionen kommer att fördelas ut i samband med TB1 2016 En diskussion kommer att initieras med nämnderna kring samverkan och effektiviseringar i plan 2018

20 Budget 2016 Nämndernas budgetönskemål Efter att det framkommit några ytterligare budgetönskemål sedan nämnderna lämnade sina budgetförslag låg de totala äskandena på ca 38 mkr utöver tilldelad budgetram

21 Budget 2016

22 Följande anslag tillstyrks…

23 Budget 2016 … för kommunstyrelsen Ceremoni för nya svenskar Nassjo.se Wi-fi E-arkiv IT-kostnader inkl ramjustering Avgår minskade kostnader för telefoni Utveckling utbildning järnväg/verktygsmakare Halkskydd till äldre

24 Budget 2016 … för KS Bidrag Primärkommunal samverkan NNAB Höglandets Räddningstjänstförbund Övrigt Emåns Ekomuseum

25 Budget 2016 … för barn- och utbildningsnämnden Ökat barn/elevantal Arbetskläder i förskolan

26 Budget 2016 … för kultur- och fritidsnämnden Ökat öppethållande i simhallen Ökade driftskostnader Tennishallen Skötsel på idrottsanläggningarna

27 Budget 2016 … för samhällsplaneringsnämnden Dåligt underhållna fastigheter Uppgradering av ECOs Följande anslag tillstyrks…

28 Budget 2016 … för socialnämnden Barn och ungdomsvård Brandskydd servicebostäder Parkgården, ökade ytor FoUrum Familjerätt Minskat anslag ekonomiskt bistånd

29 Budget 2016 … för tekniska servicenämnden Planerat underhåll Gata/parkverksamhet NAV

30 Budget 2016 … för överförmyndarnämnden Heltid ny enhetschef Överlämningsperiod avgående och ny enhetschef

31 Budget 2016 Uppdragen i budgeten….

32 Budget 2016 Samtliga nämnder får i uppdrag att… Ta fram och anordna praktikplatser Fortsätta arbeta progressivt med integrationen Ta fram förslag kring samverkan och effektiviseringar för att möta de prognosticerade lägre ökningen av skatter och bidrag 2018 Inkludera utbildning kring suicidprevention i den utbildning som genomförs Bevaka möjligheterna till stats/EU-bidrag

33 Budget 2016 Kommunstyrelsen får i uppdrag att… Tydliggöra de ekonomiska effekterna av de e- förvaltningstjänster som beställs/beslutas Initiera en utredning att se över skötseln kring kommunens idrotts/fritidsanläggningar (med NAV, TSN och KFN) Bilda en arbetsgrupp som arbetar vidare med införande av arbetskläder i förskolan Sprida information kring möjligheterna att söka LEADER- bidrag Ta fram en lösning för att starta fritidsgårdsverksamhet kvällstid i Bodafors (med BUN och KFN) Ta fram en checklista kring investering och förhyrning Initiera arbetet kring översyn över att samordna arbetet inom kommunkoncernen

34 Budget 2016 Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att… Ta nästa steg i Framtidens skola genom att Med bibehållen pedagogisk kvalitet ta emot alla förskolan inom fyra månader Skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna så att kunskapsresultaten förbättras Skapa trygga och utvecklande mötesplatser så att eleverna aktivt deltar i skolarbetet Erbjuda extratjänster inom verksamheten med anledning av avvecklandet av sysselsättningsfasen Ta fram en lösning för att starta fritidsgårdsverksamhet i Bodafors kvällstid (med NLC och KFN)

35 Budget 2016 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att… Utreda den framtida driften av kommunens idrotts/fritidsanläggningar (med KLK, NAV och TSN) Ta fram en lösning för att starta fritidsgårdsverksamhet i Bodafors kvällstid (med NLC och BUN)

36 Budget 2016 Socialnämnden får i uppdrag att… Erbjuda extratjänster inom verksamheten med anledning av avvecklandet av sysselsättningsfasen Fortsätta utreda frågan kring framtidens demensvård inom hemtjänst, trygghetsboende och särskilt boende

37 Budget 2016 Tekniska servicenämnden får i uppdrag att… Utreda den framtida driften av kommunens idrotts/fritidsanläggningar (med KLK, NAV och KFN) Hitta ett system för hantering av iståndsättningsbidrag för enskilda vägar

38 Budget 2016 Investeringsbudgeten

39 Budget 2016 Investeringsönskemål Nämndernas förslag till investeringsbudget innebar en investeringsbudget på 208 mkr 2016. Totalt för den kommande femårsperioden 2015-2020 uppgick önskemålen i investeringsbudgeten till 756 mkr, varav 474 mkr avsåg planperioden 2016-2018

40 Budget 2016 Budgetberedningens förslag: Totalt 598,8 mkr under femårsperioden 2016-2020, varav 446,9 mkr perioden 2015-2017: 2016: 148,9 mkr 2017: 150,4 mkr 2018: 147,6 mkr Följande anslag tillstyrks…

41 Budget 2016 Investeringsbudget 2016 Följande anslag tillstyrks…

42 Budget 2016 Större investeringsprojekt 2016 Ombyggnation av Vipan Tillbyggnad Annebergs skola och förskola Renovering och nybyggnation Runnerydsskolan Renovering av ytterväggar Brinellgymnasiet Ombyggnation förskola till gruppbostad


Ladda ner ppt "Budget 2016. UTGÅNGSLÄGE Budget 2016 UTGÅNGSLÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Kraftig befolkningsökning Extremt lågt (obefintligt!) ränteläge Några år med låga."

Liknande presentationer


Google-annonser