Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsvetenskapliga/ pedagogiska forsknings- metoder - föreläsning inför examensarbete Måndagen d. 28/1 10.15-12.00 Daniel Sundberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsvetenskapliga/ pedagogiska forsknings- metoder - föreläsning inför examensarbete Måndagen d. 28/1 10.15-12.00 Daniel Sundberg."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsvetenskapliga/ pedagogiska forsknings- metoder - föreläsning inför examensarbete Måndagen d. 28/1 10.15-12.00 Daniel Sundberg

2 Innehåll 1. Varför en vetenskaplig uppsats i lärarutbildningen? 2. Fyra problem att lösa som uppsatsskribent ….. 3. Uppsatsskrivandet

3 Varför en vetenskaplig uppsats som examensarbete? Examensarbete för utbildningen eller yrket? Forskningsanknytning – i de professionellas eller i politikernas intresse? En förändrad professionalitet?

4 Forts… ”Lärarens professionella ansvar är förutsättningen för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas” (LpO- 94) ”Ett viktigt led i utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt utgör examensarbetet. Det skall få studenterna att fördjupa och bredda sina kunskaper inom det kommande yrkesområdet” (Lära och leda, SOU 1999:63)

5 Vad innebär forskningsmetodik i examensarbetet? Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och systematiskt tillgodogöra sig kunskap om centrala problem i ens kommande yrkespraktik Att utveckla förmågan att kunna lägga upp en genomtänkt forskningsstrategi och en fungerande undersökningsdesign Att kunna genomföra och rapportera ett vetenskapligt arbete

6 Invändningar: Forskningen är irrelevant – de vetenskapliga lösningarna går inte att tillämpa! Forskningen saknar validitet – den studerar ej vad vad den säger sig studera! Forskningen är odemokratisk – skolaktörerna blir objekt för forskningen och uteslutna ur forskningsprocessen! Forskningen har en annan intresseriktning – mycket forskning är inte för skolans del utan för den vetenskapliga akademin!

7 Kunskapsområden inom utbildningsvetenskap/pedagogik Utbildningshistoria Utbildningens och lärandets villkor Etik och moralfrågor Individens lärande Didaktik Professionsfrågor Effektstudier

8 Vad är en vetenskaplig teori? ”En samling satser som avser beskriva vad som finns i världen och vilka samband som råder”

9 Vilken teori? Teori som tillämpas i klassrummet (teorier ska ge svar som kan tillämpas direkt) Teori som ger perspektiv på skolan (teorier som ser på skolan utifrån) Teori som formulerad erfarenhet (teorier bygger på igenkänning) Teori som kunskap i handling (teori och praktik inte olika saker)

10 Fyra problem att lösa som uppsatsskribent Kunskapsproblemet: Förstå, förklara eller förändra? Vilken slags teoretisk ansats? Forskningsproblemet: Att kunna ställa en undersökningsbar fråga och att avgränsa ett problem… Metodproblemet: Att kunna undersöka problemet i praktiken… Uppsatsproblemet: Att kunna presentera sina resultat…

11 KUNSKAPSPROBLEMET

12 Kvantitativ forskning – om konsten att förklara Ursprung i naturvetenskapen – främst fysiken Säker kunskap – positiv kunskap Bygger på logik, matematik och kvantifierad fakta Reducerar från helhet till delar Hårddata

13 Forts….. Neutral, distanserad betraktelse Data i form av mått; längre, fler, mer osv. Vill förklara samband genom bevisning

14 Kvalitativ forskning- om konsten att förstå Ursprung i humanvetenskaperna Bygger på någon tolkningsteori Förförståelse är ett centralt begrepp Mjukdata Engagemang och villighet att inta den andres perspektiv Undviker kvantitativa mått

15 Argument för och emot…. Huvudargumenten för den kvantitativa metoden är tillgången till klart angivna metodregler vilket stärker dess möjligheter till replikering samt dess reliabilitet och representativitet - kumulativ kunskapsutveckling

16 Forts…. Huvudargumenten för den kvalitativa metoden är dess möjligheter till upptäckt och att fånga variationer samt bidrag till en vidare förståelse och teorigenerering

17 Utdrag från en kritisk diskussion Den kvalitativa forskaren: Subjektiv Ovetenskaplig Brist på exakthet Vag Den kvantitativa forskaren Ytlig Klinisk och hård Onyanserad Inhuman

18 Summa summarum Kvantitativ metod – är en deduktivt arbetssätt – likt flygfotot från ovan Kvalitativ metod - är ett induktivt arbetssätt – likt vadandet i älven

19 Deduktion, induktion & abduktion DEDUKTIONINDUKTIONABDUKTION DJUPSTRUKTUR (Teori) YTSTRUKTUR (Empiriska regelbundenheter) EMPIRI

20 FORSKNINGSPROBLEMET

21 Syfte och problemställningar… Syfte anger arbetets idé; vad man vill uppnå med arbetet och vilken inriktning det har. Det är mer övergripande än problemställningar Problemformuleringar (problemställningar, frågeställningar etc.) anger mer precist vad man vill undersöka och som återkommande revideras

22 Om konsten att ställa en fråga- och besvara den…… Problemformulering Egna erfarenheter och kunskaper Andras erfarenheter och kunskaper Handledarens synpunkter Tidigare forskning Disponibelt material Tillgängliga metoder

23 Forts….. Problemformulering Arbetes omfattning och ambitionsnivå Tillgång på tid och pengar Nyförvärvade erfarenheter & kunskaper Synpunkter från handledare Fördjupade litteraturstudier

24 Syfte- och problemformulering Finns det en intressant problematik med nyhetsvärde bakom frågeställningen? Är det möjligt att förstå denna problematik utifrån det sätt som vi formulerat det på? Har vi avgränsat syfte och problem? Är problemformuleringarna undersökningsbara? Har vi ett tydligt fokus?

25 Att avgränsa ett problem Syfte: Vårt syfte är att undersöka genusmönster i undervisningen Avgränsning: Vi har inriktat oss på år 7-9 och undervisningen i fysik Precisering: Vi har formulerat följande frågeställningar: - Hur uppfattar lärare att läromedlen återspeglar vissa genusmönster? - Vilka strategier använder lärare för att väcka intresse för fysiken för pojkar resp. flickor? - hur…….

26 METODPROBLEMET

27 Undersökningsdesign Experiment (kontrollgrupper, isolerade variabler) Tvärsnitt (surveyundersökningar av flera olika fall, variationer och mönster) Longitudinella studier (uppföljningar över längre tidsperioder) Fallstudier (ingående studier av ett fåtal fall) Jämförande undersökningar (samma metod tillämpat på två eller flera fall)

28 Urvalsfrågan Sannolikhetsurval – obundet slumpmässigt, systematiskt, stratifierat slumpmässigt Icke-sannolikhetsurval – strategiskt urval, snöbollsurval, kvoturval

29 Kvalitativa metoder OBSERVATIONSSTUDIER Deltagande eller icke-deltagande observation? Strukturerad eller ostrukturerad observation? Intuitionen erkänns som kunskapskälla och tolkningsreferens

30 Forts. observationsstudier Kritik mot observation: godtyckliga, subjektiva, fragment av verkligheten Kräver noggrann planering Observationsmetoden är dyr och tidsödande Hemmablindhet: problem med att observera sin egen praktik Kan med fördel användas som komplementär undersökningsmetod Validitets- (giltighets-) och reliabilitetsproblemen (pålitlighet) i observationsstudier

31 INTERVJUSTUDIER En nackdel med intervjuer är att de är tids- och arbetskrävande, inte minst att analysera efteråt En fördel med intervjuer är flexibiliteten; att kunna följa upp svar och idéer Risk för ”bias”, att egna subjektiva uppfattning blir styrande – som man ropar får man svar Strukturerade ----- ostrukturerade intervjuer. Fördel att ha en intervjuguide att utgå från Tid, plats och lyhördhet – viktigt att ha i åtanke

32 Kvantitativa metoder/ ENKÄTUNDERSÖKNINGAR I enkätundersökningar är urvalet en kritisk fråga Det är svårt att formulera enkätfrågor så att de inte är ledande, värderande, hypotetiska, stötande, mångtydiga etc. En bra enkät förutsätter en pilotundersökning Enkäter kan ha olika svarsalternativ: o Likertskala – jag håller med helt och hållet (5 eller 7 steg) o Frekvenser – t ex hur många? o Öppna frågor – t ex beskriv vad…… o Alternativlista – t ex vilka av följande…… o Rangordning – t ex vilka är viktigast….. o Graderad skala – t ex sätt ett betyg från 1-5….

33 Forts. enkätundersökningar Kräver en plan för hur enkäten ska introduceras (t ex följebrev), distribueras och genomföras (hur och när) och efterbearbetas Extern validitet – intern validitet Vilka slutsatser är möjliga att dra från undersökningen?

34 UPPSATSPROBLEMET

35 Exempel Könsroller i klassrummet – skillnader mellan hur lärare behandlar flickor och pojkar i skolan

36 Fundera kring... Avgränsning av problemområdet: GenerelltvsSpecifikt Öppna frågorvsSlutna Metodval: Kvalitativ vs Kvantitativ FördjupandevsKartläggande

37 Kommentarer…. Problemet är vagt och området svagt inringat Det saknas preciserade, undersökningsbara problemställningar Valet av perspektiv framgår ej

38 ARBETSPLAN Det är ett problem att…….(utgångspunkten) Det är särskilt ett problem för……(vem angår det?) Det ska kunna användas av….för att…..(vem ska kunna använda det till vad, i vilken situation?) Problemet beror på….(möjliga orsaker) Jag ska därför….(din avsikt; du vill undersöka, hitta förklaringar till, uttolka, analysera, diskutera, föreskriva konkreta insatser etc.)

39 Forts. Jag kommer att undersöka problemet på följande sätt…..(metod) Jag har tänkt mig förstå problemet utifrån…(teorier) Några viktiga ord och begrepp är….(definitioner) Jag kommer att ägna mig åt…och inte…..därför att…..(avgränsning) Jag behandlar temat endast utifrån…(perspektiv)

40 Forts. Tills vidare föreställer jag mig följande avsnitt i följande ordning (innehåll och disposition) Jag tänker använda mig av följande litteratur……(litteratur) Jag kommer att arbeta efter tidsplanen….(arbetsgång)

41 Sammanfattningsvis…… Kunskapsproblemet – vad vill jag/vi med examensarbetet? Vilka är mina/våra utgångspunkter? Forskningsproblemet – hur ska vi göra det undersökningsbart? Metodproblemet – Hur ska vi gå tillväga för att studera detta? Uppsatsproblemet – hur presenterar vi vårt arbete på ett bra och korrekt sätt?

42 Råd på vägen….. ”Don´t get it right, get it written!! ”Kill your darlings” ”Things should be made as simple as possible, but not any simplier…” ”Den kreativa processen karaktäriseras av att man inte kan formulera problemet förrän man känner till svaret” ”All life is problemsolving”

43 Till slut…. Det perfekta utgångsläget för examensarbete…..


Ladda ner ppt "Utbildningsvetenskapliga/ pedagogiska forsknings- metoder - föreläsning inför examensarbete Måndagen d. 28/1 10.15-12.00 Daniel Sundberg."

Liknande presentationer


Google-annonser