Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärares uppdrag Föreläsning 4 september 2012 Göran Brante.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärares uppdrag Föreläsning 4 september 2012 Göran Brante."— Presentationens avskrift:

1 Lärares uppdrag Föreläsning 4 september 2012 Göran Brante

2 Min avhandling Lärare av idag. Om konstitueringen av identitet och roll. http://hdl.handle.net/2043/6859 Enklare: www.mah.se/muep och skriv sedan Göran Brante i sökfunktionen.www.mah.se/muep

3 Lärarna förstör våra liv med sina skitlektioner (Flicka skolår 9, KRUT 82/1996) Varför finns det lärare? Vad är lärares uppdrag?

4 Föreläsningens mål Normativ (som tjänar som norm eller rättesnöre, Prismas främmande ord) Sätta myror i huvudet på er (det vill säga få er att tänka på och kring er utbildning och vad den ska leda till) Provocera er lite kring vad det är att vara lärare Lära er en del.

5 Utbildningens samhällsfunktioner SAMHÄLLE  Produktion Reproduktion  SKOLA   SocialisationKvalifikation Förvaring Sortering

6 Jag tycker skolan är viktig för….

7 Bäst i klassen Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för Sveriges framtid. Skolan spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. Undervisningen i skolan och verksamheten i förskolan bör utformas så att elevernas och barnens behov och förutsättningar tillgodoses. (7)

8 Bäst i klassen Utbildning kan hjälpa människor att utveckla attityder, kunskaper och färdigheter för att fatta välgrundade beslut till förmån för sig själva och andra, nu och i framtiden, och att agera utifrån dessa beslut. Det är genom de kommande generationerna som nya livsstilar och beteendemönster kan förändras. (8)

9 Bäst i klassen I takt med att samhället förändras har kraven på lärares kunskaper ökat, både i fråga om ämnesbredd och ämnesdjup men också när det gäller att bidra till att utveckla undervisningen och läraryrket. (8)

10 Bäst i klassen Pedagogisk skicklighet och gedigna ämneskunskaper måste stå i centrum. Regeringen vill att lärar- och förskolläraryrket åter får status som några av samhällets allra viktigaste. För att det ska kunna ske måste utbildningen till lärare och förskollärare göras mer relevant, akademiskt krävande och attraktiv. (9)

11 Bhaskars (1989, s. 94) modell samhälle möjlighet/begränsning transformation/reproduktion individ

12 Förändring Dewey …förändringar i läroplan, kursplan, lärarutbildningsplan och så vidare formas av samhällsförändring - Telegrafen är inget privat påhitt, saker sker i ett samhällsperspektiv Den modifiering som pågår i metod- och kursplanefrågor är, lika mycket som förändringar i handel och industri, en produkt av den förändrade sociala situationen. Det är en strävan att svara mot de behov som finns i det nya samhälle som håller på att växa fram.

13 Förändring Dewey Men det är meningslöst att beklaga att den gamla goda tiden försvunnit då barnen var blyga, välartade och lydiga, om vi nu tror att vi genom klagovisor och besvärjelser kan få den tillbaka. Förhållandena har förändrats radikalt och det är bara en lika radikal förändring i pedagogiken som duger.

14 Generationsteori Mannheim Nya medverkande i den kulturella processen stiger fram Äldre medverkande i den kulturella processen försvinner bort En generations medlemmar kan endast medverka i en begränsad del av den historiska processen Nödvändigheten av konstant överförande av kulturellt arv. Den oavbrutna serien av generationer

15 Kom ihåg föränderlighet

16 Lgr 11 Skolans värdegrund och uppdrag Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

17 Värdegrund för Cheyenner Be brave, be virtuous, be industrious, be generous, do not quarrel! If you listen to this advice you will grow up to be a good man or woman, and you will amount to something.

18 Lgr 11 VÄRDEGRUNDEN –människolivets okränkbarhet –individens frihet och integritet –alla människors lika värde –jämställdhet mellan kvinnor och män –solidaritet med svaga och utsatta

19 Lgr 11 Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. (7)

20 Lgr 11 Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (7)

21 Lgr 11 Den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen. (Sverigedemokraternas partiprogram)

22 Lgr 11 Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. (7)

23 Lgr 11 Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. (8)

24 INFLYTANDE Lgr 11 Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad. (15)

25 Inblandning måste gå att försvara

26 Kom ihåg Föränderlighet Ansvar

27 Normer och värden Lpo 94 (utgiven 1994) MÅL OCH RIKTLINJER –Kunskaper –Normer och värden Lpo 94 (utgiven 1998) MÅL OCH RIKTLINJER –Normer och värden –Kunskaper Förändringen är kvar i Lgr 11

28 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. (12) Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet. (12)

29 Normer och värden Vi behöver en kunskapsvision för skolan som gör det möjligt att ta itu med frågan vilka kunskaper som människor behöver för att leva ett gott liv i det samhälle de själva ska vara med och förändra – eller vilka slags människor samhället behöver för att bli ett gott samhälle. Carlgren/Marton

30 Normer och värden Jag tror slutligen att läraren är inbegripen, icke endast i utbildning av individer, utan även i formandet av ett lämpligt socialt liv. Jag tror att varje lärare borde försöka inse det upphöjda i sin kallelse, att han är samhällets tjänare som fått i uppgift att upprätthålla en riktig samhällsordning och säkra en riktig samhällsutveckling. Dewey

31 Normer och värden Utbildning kan hjälpa människor att utveckla attityder, kunskaper och färdigheter för att fatta välgrundade beslut till förmån för sig själva och andra, nu och i framtiden, och att agera utifrån dessa beslut. Det är genom de kommande generationerna som nya livsstilar och beteendemönster kan förändras. (Bäst i klassen, 8, favorit i repris)

32 Lärarkollegiet här är inte bara produkter av lärarhögskolan och därför inte så stelbenta. Vi lärare har också fria händer att styra upp undervisningen själva, och det passar mig bra Lärarhögskola är inget måste. Här betonar vi i hög grad livserfarenhet och social kompetens (YA 031031)

33 Kunskapsobjekt Variation Gäller alltså hur man kan se på ett visst innehåll, inte vilken metod man använder.

34 Innehåll Ämneskunskaper Kunskaper om ”livet” –Värdegrund, demokrati, humanism ……

35 Kom ihåg Föränderlighet Ansvar Innehåll

36 Vanlighet, rutin och tråkighet ”Skolans arbetsmiljö gör många barn sjuka” enligt barnläkaren Hugo Lagercrantz.

37 Lärare mår inte bra Lärare är överrepresenterade och en speciellt utsatt grupp i fråga om långtidssjukskrivning. Lärare har lågt inflytande över skolmiljö och resursanvändning. Lågt upplevt handlingsutrymme samvarierar med höga sjukdomstal. Andelen lärare som uppgett besvär av stress och annat psykiskt har ökat under många år. 2003 övervägde 25 % att byta yrke, 2006 övervägde 33 % att göra det.

38 ÖPPENHET Dewey Öppenhet (open.mindedness) -aktiv önskan om fler sidor (perspektiv) än ett -att lyssna på argument från alla möjliga källor -att ge fullständig uppmärksamhet till alternativa möjligheter -att erkänna möjligheten att de egna allra käraste trossatserna kan vara fel

39 ÖPPENHET Dewey Oförbehållsamhet (whole-heartedness) -att vara absorberad av det man sysslar med Ansvar -noga överväga vilka konsekvenser en handling kan få -att vara villig att möta dessa konsekvenser

40 Kom ihåg Föränderlighet Ansvar Innehåll Öppenhet

41 Äkta kommunikation Vidare förutsätter dylika samtal att alla deltagare kan förutsätta att de kan ha fel – alltså även läraren. Att inse att så är fallet är det mest fundamentala villkoret inte bara för vetenskapligt tänkande utan också för mänskliga relationer. ( C/M s. 210)

42 Den som vill lära någon något, men som inte lyckas, har tagit något för givet. (Marton)

43 Konfucius Den ideale läraren vägleder sina elever, men drar dem inte, förmår dem att gå framåt, men trycker inte ner dem, visar dem var vägen finns, men tar dem inte till stället ifråga.

44 Tidning för lärarinnor 1899 Gif icke barnen för långa läxor. De måste ha tid att leka, äta och sova. Låt icke det du lär barnen övergå deras förstånd. Mycket av hvad barnen höra i skolan kunna de ej fatta och lära följaktligen mycket litet däraf.

45 Tidning för lärarinnor 1899 Kom ihåg, att det är barnen som skola tänka, icke du som skall tänka för dem, att det är dem, som du skall förmå tala och icke du som skall tala för dem, att det är de, som skola använda sina krafter, då bli icke dina utslitna i förtid. Försök få en god läroton. En mjuk, vänlig röst är musik i en skolsal.

46

47 Kom ihåg Föränderlighet Ansvar Innehåll Öppenhet Ödmjukhet

48 Barnet i centrum En förälder kan aldrig vinna mot sitt barn, för barnet har alltid rätt. Vad barnet än gör så har det rätt. För föräldrar är vuxna och barnet är ett barn. Vad barnen än gör så är det föräldrarnas (läs läraren) fel. Det kommer jag alltid att hävda. ( Linda Skugge, 2003 )

49 Kom ihåg Föränderlighet Ansvar Innehåll Öppenhet Ödmjukhet Kärlek

50 Baumann Och följaktligen måste man, antingen man vill det eller inte, söka och pröva nya outforskade strategier och taktiker utan möjlighet att på ett trovärdigt sätt kunna beräkna, och ännu mindre garantera, slutlig framgång. …bara grunda sig på den moraliska universalism som kommer till uttryck i de mänskliga rättigheterna.

51 Att ni måste passa er för alla måsten. (paradox) Att ni inte skall ta något för givet. Att färdiga förslag, metoder och så vidare förenklar. Det går att tänka på mer än ett sätt, men det går inte att tänka hur som helst. Allt går (och bör) värderas.

52 KOM IHÅG FÖRÄNDERLIGHET ANSVAR INNEHÅLL ÖPPENHET ÖDMJUKHET KÄRLEK


Ladda ner ppt "Lärares uppdrag Föreläsning 4 september 2012 Göran Brante."

Liknande presentationer


Google-annonser