Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-03-13 Revision av årsbokslutet i Stadshus AB koncernen år 2006 Magnus Fagerstedt Mikael Sjölander 2007-03-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-03-13 Revision av årsbokslutet i Stadshus AB koncernen år 2006 Magnus Fagerstedt Mikael Sjölander 2007-03-13."— Presentationens avskrift:

1 2007-03-13 Revision av årsbokslutet i Stadshus AB koncernen år 2006 Magnus Fagerstedt Mikael Sjölander 2007-03-13

2 # !@ 2 2007-03-13 Bedömningar av intern kontroll och bokslut 2006

3 # !@ 3 2007-03-13 Bedömningar av intern kontroll och bokslut 2005

4 # !@ 4 2007-03-13 Noteringar granskning vid koncernrevision n SPP har, liksom föregående år, inte kunnat leverera tillräckliga underlag för beräkning av pensionsskulder enligt kraven i RR29. Bedömningen år 2006 är att det inte med rimlig säkerhet går att uppskatta vilka skuldbelopp en RR 29 beräkning skulle ge utan underlag från SPP. Därför har Stadshuskoncernen ej redovisat pensionsskulder enligt RR 29 per 2006-12-31. Koncernen har således bytt redovisningsprincip och omräknat jämförelsetalen i enlighet med denna ändring. Ingen resultateffekt år 2006 är hänförlig till ändringen, men effekt på eget kapital. n Viktigt att utveckla dokumentationen avseende övervärden inom koncernen. Gäller framförallt övervärden på fastigheter kopplade till minoritetsförvärv som genomförts år 2006. n Viktigt att utveckla avstämningsrutiner mellan koncernbolagen vad gäller koncernmellanhavanden. Brister i bokslutet per 2006-12-31 avseende bl a överlåtelse av fastighet mellan CK och FB. Bristen har inte fått någon resultateffekt. n Viktigt att avstämning sker i bokslut avseende eventuella avyttringar av fastigheter som berörs av koncernelimineringar. n Underlag till övriga väsentliga koncernelimineringar bör förstärkas. Dokumenterade beskrivningar av vad elimineringarna avser bör utvecklas. n SPP har, liksom föregående år, inte kunnat leverera tillräckliga underlag för beräkning av pensionsskulder enligt kraven i RR29. Bedömningen år 2006 är att det inte med rimlig säkerhet går att uppskatta vilka skuldbelopp en RR 29 beräkning skulle ge utan underlag från SPP. Därför har Stadshuskoncernen ej redovisat pensionsskulder enligt RR 29 per 2006-12-31. Koncernen har således bytt redovisningsprincip och omräknat jämförelsetalen i enlighet med denna ändring. Ingen resultateffekt år 2006 är hänförlig till ändringen, men effekt på eget kapital. n Viktigt att utveckla dokumentationen avseende övervärden inom koncernen. Gäller framförallt övervärden på fastigheter kopplade till minoritetsförvärv som genomförts år 2006. n Viktigt att utveckla avstämningsrutiner mellan koncernbolagen vad gäller koncernmellanhavanden. Brister i bokslutet per 2006-12-31 avseende bl a överlåtelse av fastighet mellan CK och FB. Bristen har inte fått någon resultateffekt. n Viktigt att avstämning sker i bokslut avseende eventuella avyttringar av fastigheter som berörs av koncernelimineringar. n Underlag till övriga väsentliga koncernelimineringar bör förstärkas. Dokumenterade beskrivningar av vad elimineringarna avser bör utvecklas.

5 # !@ 5 2007-03-13 Koncernresultatet 2006 Historiskt sett ett lågt resultat för koncernen. Beror bl a på ökad reserv för pensioner, återbetalningar till abonnenter från Stockholm Vatten, samt resultateffekter från förvärv av minoritetsposter i dotterbolag.

6 # !@ 6 2007-03-13 Specifikation av elimineringar Förvärvet av minoritetsposten i Stockholm Vatten i januari 2006 ledde till att en negativ goodwill om 22 mkr uppstod. Bedömningen är att denna är hänförlig till förlusterna år 2006 som uppstått som en konsekvens av beslutet om återbetalning av avgifter till abonnenterna. Den negativa goodwillposten har därför i sin helhet (ca 20 mkr) redovisats som en intäkt i koncernen år 2006.

7 # !@ 7 2007-03-13 Noteringar granskning av Stadshus AB n Allmänt –Förvärv av minoritet i ett antal bolag för 4,2 miljarder kronor. Detta har lett till lägre finansiella intäkter i bolaget och högre avskrivningar i koncernen (övervärden). n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Förvärv av minoritet i ett antal bolag för 4,2 miljarder kronor. Detta har lett till lägre finansiella intäkter i bolaget och högre avskrivningar i koncernen (övervärden). n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

8 # !@ 8 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Svenska Bostäder n Allmänt –Pågående investeringsprojekt Vällingby 960 mkr per 2006-12-31. Intern avkastningsvärdering visar på ett totalt värde i projektet om 2 900 Mkr. Senaste prognos är att investeringarna kommer att uppgå till 2 963 Mkr. Ursprunglig budget 2 270 Mkr. Beräknat avkastningsvärde 2 941 mkr. Osäkerhet i värderingen främst kopplad till bedömning av framtida intäkter. –Pågående investeringsprojekt Skrapan 420 mkr i balansräkningen per 2006-12- 31. Inga bedömda värderingsproblem av db revisorer –Extra kostnad för pensioner om 47 mkr p g a beslut om överföring av pensionsskuld till St Erik Livförsäkring. –Ett antal rekommendationer från revisionen år 2005 och 2006 är ej åtgärdade alternativt endast delvis åtgärdade. n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Pågående investeringsprojekt Vällingby 960 mkr per 2006-12-31. Intern avkastningsvärdering visar på ett totalt värde i projektet om 2 900 Mkr. Senaste prognos är att investeringarna kommer att uppgå till 2 963 Mkr. Ursprunglig budget 2 270 Mkr. Beräknat avkastningsvärde 2 941 mkr. Osäkerhet i värderingen främst kopplad till bedömning av framtida intäkter. –Pågående investeringsprojekt Skrapan 420 mkr i balansräkningen per 2006-12- 31. Inga bedömda värderingsproblem av db revisorer –Extra kostnad för pensioner om 47 mkr p g a beslut om överföring av pensionsskuld till St Erik Livförsäkring. –Ett antal rekommendationer från revisionen år 2005 och 2006 är ej åtgärdade alternativt endast delvis åtgärdade. n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

9 # !@ 9 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Bostadsförmedlingen n Allmänt –Resultat efter finansiella poster 6,7 mkr, trots sänkta avgifter och relativt höga kostnader för it. Intäkterna ca 8 mkr högre än år 2005. –Rekommendationer från revisorerna år 2005 och 2006 har åtgärdats helt eller delvis i samtliga fall. n Justeringsposter –Inga noteringar n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Resultat efter finansiella poster 6,7 mkr, trots sänkta avgifter och relativt höga kostnader för it. Intäkterna ca 8 mkr högre än år 2005. –Rekommendationer från revisorerna år 2005 och 2006 har åtgärdats helt eller delvis i samtliga fall. n Justeringsposter –Inga noteringar n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

10 # !@ 10 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Centrum Kompaniet n Allmänt –Bokslutsdokumentation av tillfredsställande kvalitet. –Översyn pågår av avskrivningstider. Kommer leda till kortare avskrivningstider för vissa typer av investeringar, t ex hyresgästanpassningar och installationer, m m. –Inget nedskrivningsbehov. Extern värdering utförd. –Ett antal rekommendationer från revisorerna från år 2005 och 2006 har ej åtgärdats alternativt endast delvis åtgärdats. n Justeringsposter –1,8 mkr avseende hyresrabatter ej justerat. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Bokslutsdokumentation av tillfredsställande kvalitet. –Översyn pågår av avskrivningstider. Kommer leda till kortare avskrivningstider för vissa typer av investeringar, t ex hyresgästanpassningar och installationer, m m. –Inget nedskrivningsbehov. Extern värdering utförd. –Ett antal rekommendationer från revisorerna från år 2005 och 2006 har ej åtgärdats alternativt endast delvis åtgärdats. n Justeringsposter –1,8 mkr avseende hyresrabatter ej justerat. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

11 # !@ 11 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Familjebostäder n Allmänt –Rörelseresultat 69 mkr lägre än budget. Förlust avyttring av Trossen -38 mkr Uppräkning pensionskostnader -32 mkr Beståndsvärdering indikerar inga nedskrivningsbehov. De flesta av revisorernas rekommendationer från år 2005 och 2006 är åtgärdade. n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Rörelseresultat 69 mkr lägre än budget. Förlust avyttring av Trossen -38 mkr Uppräkning pensionskostnader -32 mkr Beståndsvärdering indikerar inga nedskrivningsbehov. De flesta av revisorernas rekommendationer från år 2005 och 2006 är åtgärdade. n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

12 # !@ 12 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer SBR, SVB n Allmänt –Inga väsentliga noteringar –Revisorernas rekommendationer är åtgärdade n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Inga väsentliga noteringar –Revisorernas rekommendationer är åtgärdade n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

13 # !@ 13 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer SISAB n Allmänt –Bokslutsprocessen/rutiner har förbättrats. –Ett antal rekommendatíoner från revisorerna år 2005 och 2006 har ej åtgärdats alternativt endast delvis åtgärdats. –Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar 54 mkr medan årets nedskrivningar uppgår till 21 mkr. Nettoeffekt +33 mkr. n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Bokslutsprocessen/rutiner har förbättrats. –Ett antal rekommendatíoner från revisorerna år 2005 och 2006 har ej åtgärdats alternativt endast delvis åtgärdats. –Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar 54 mkr medan årets nedskrivningar uppgår till 21 mkr. Nettoeffekt +33 mkr. n Justeringsposter –Inga n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

14 # !@ 14 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Stokab n Allmänt –Nedskrivningar baserade på impairment test 0 mkr (föregående år 8,5 mkr avseende delsträcka Mälarringen, samt ytterligare 7 mkr baserat på marknadsvärdering av servrar). –Granskning i enlighet med kraven i transparensdirektivet ej utfört ännu. –Revisorernas tidigare rekommendationer är i de flesta fall åtgärdade på ett tillfredsställande sätt. n Justeringsposter –0,6 mkr. Bedöms ej som väsentligt av bolagets revisorer. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Nedskrivningar baserade på impairment test 0 mkr (föregående år 8,5 mkr avseende delsträcka Mälarringen, samt ytterligare 7 mkr baserat på marknadsvärdering av servrar). –Granskning i enlighet med kraven i transparensdirektivet ej utfört ännu. –Revisorernas tidigare rekommendationer är i de flesta fall åtgärdade på ett tillfredsställande sätt. n Justeringsposter –0,6 mkr. Bedöms ej som väsentligt av bolagets revisorer. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

15 # !@ 15 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Globe Arena n Allmänt –Diskussion om värdering av fastigheter. Stora förluster redovisade de senaste åren (totalt 312 mkr åren 2002-2006). Avsiktsförklaring från mb om att lämna koncernbidrag även i framtiden samt dolda värden i form av byggrätter. Underhålls- och reinvesteringskostnader enligt extern utredning läggs in i bolagets treårsplan. Sammantaget bedöms därmed ej nedskrivningsbehov föreligga. –God bokslutsdokumentation. –Beslut om outsourcing av IT-drift n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Diskussion om värdering av fastigheter. Stora förluster redovisade de senaste åren (totalt 312 mkr åren 2002-2006). Avsiktsförklaring från mb om att lämna koncernbidrag även i framtiden samt dolda värden i form av byggrätter. Underhålls- och reinvesteringskostnader enligt extern utredning läggs in i bolagets treårsplan. Sammantaget bedöms därmed ej nedskrivningsbehov föreligga. –God bokslutsdokumentation. –Beslut om outsourcing av IT-drift n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

16 # !@ 16 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Parkerings AB n Allmänt –Väl dokumenterat bokslut av god kvalitet. –Resultat 33 mkr jämfört med budgeterat 46 mkr. Beror främst på intäktsbortfall i samband med Stockholmsförsöket. –Impairment test visar ej på nedskrivningsbehov. –Inga övriga väsentliga noteringar. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Väl dokumenterat bokslut av god kvalitet. –Resultat 33 mkr jämfört med budgeterat 46 mkr. Beror främst på intäktsbortfall i samband med Stockholmsförsöket. –Impairment test visar ej på nedskrivningsbehov. –Inga övriga väsentliga noteringar. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

17 # !@ 17 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Stockholm Vatten n Allmänt –Resultat efter finansiella poster -378 mkr (38 mkr år 2005). Återbetalning om 300 mkr till abonnenter och VA-taxesäkning om 10 % efter beslut i fullmäktige. Ökade kostnader för pensionsskuld om 67 mkr inför övertagandet av skuld från St Erik Livförsäkring. –God kvalitet på bokslutsdokumentationen. –Avskrivningsplan för VA-nät har ändrats från 33 år till 50 år vilket bolaget bedömer vara en mer rimlig nyttjandeperiod. –Skatterevision har lett till beslut om höjda sociala avgifter och skattetillägg om ca 1 mkr. Beslut överklagat till Länsrätten. –Ett antal rekommendationer från revisorerna har åtgärdats men fortfarande kvarstår rekommendationer från tidigare år. –Utredning av skattemässigt underskott pågår n Justeringsposter –1,7 mkr. Främst för låg reserv för osäkra kundfordringar och felaktig reservering av löneskatt. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Resultat efter finansiella poster -378 mkr (38 mkr år 2005). Återbetalning om 300 mkr till abonnenter och VA-taxesäkning om 10 % efter beslut i fullmäktige. Ökade kostnader för pensionsskuld om 67 mkr inför övertagandet av skuld från St Erik Livförsäkring. –God kvalitet på bokslutsdokumentationen. –Avskrivningsplan för VA-nät har ändrats från 33 år till 50 år vilket bolaget bedömer vara en mer rimlig nyttjandeperiod. –Skatterevision har lett till beslut om höjda sociala avgifter och skattetillägg om ca 1 mkr. Beslut överklagat till Länsrätten. –Ett antal rekommendationer från revisorerna har åtgärdats men fortfarande kvarstår rekommendationer från tidigare år. –Utredning av skattemässigt underskott pågår n Justeringsposter –1,7 mkr. Främst för låg reserv för osäkra kundfordringar och felaktig reservering av löneskatt. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

18 # !@ 18 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Stockholms Hamn n Allmänt –Resultat eft finansnetto 65 mkr är i nivå med budget men ca 30 mkr lägre än år 2005. Bl a har nedskrivning skett om 22,7 mkr av tidigare aktiverade utgifter avseende Norviksvägen. Extra avsättning för pensioner uppgår till 8,3 mkr. n Justeringsposter –-0,7 mkr. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Resultat eft finansnetto 65 mkr är i nivå med budget men ca 30 mkr lägre än år 2005. Bl a har nedskrivning skett om 22,7 mkr av tidigare aktiverade utgifter avseende Norviksvägen. Extra avsättning för pensioner uppgår till 8,3 mkr. n Justeringsposter –-0,7 mkr. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

19 # !@ 19 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Stadsteatern n Allmänt –Omsättningen har ökat kraftigt jämfört med år 2005 (57,5 mkr), vilket främst förklaras av återbetald moms från Skatteverket om 49,7 mkr inklusive ränta. Även biljettintäkterna ökar relativt kraftigt. –Skadestånd 6-7 mkr har väckts mot bolaget i Italien för nedlagd produktion. –Flera rekommendationer från revisionen är endast delvis åtgärdade. n Justeringsposter –Inga väsentliga belopp. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Omsättningen har ökat kraftigt jämfört med år 2005 (57,5 mkr), vilket främst förklaras av återbetald moms från Skatteverket om 49,7 mkr inklusive ränta. Även biljettintäkterna ökar relativt kraftigt. –Skadestånd 6-7 mkr har väckts mot bolaget i Italien för nedlagd produktion. –Flera rekommendationer från revisionen är endast delvis åtgärdade. n Justeringsposter –Inga väsentliga belopp. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

20 # !@ 20 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Stockholmshem n Allmänt –Brister i bokslutsdokumentationen och i bokslutsprocessen. –Återbetalning från Stockholm Vatten 18 mkr. –Ökade kostnader för pensioner 26 mkr med anledning av beräknat belopp att betala till Livförsäkringsbolaget år 2007. –Test av nedskrivningsbehov har ej påvisat något nedskrivningsbehov. –Ett antal rekommendationer från revisorerna år 2005-2006 kvarstår som ej åtgärdade. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Brister i bokslutsdokumentationen och i bokslutsprocessen. –Återbetalning från Stockholm Vatten 18 mkr. –Ökade kostnader för pensioner 26 mkr med anledning av beräknat belopp att betala till Livförsäkringsbolaget år 2007. –Test av nedskrivningsbehov har ej påvisat något nedskrivningsbehov. –Ett antal rekommendationer från revisorerna år 2005-2006 kvarstår som ej åtgärdade. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

21 # !@ 21 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer St Erik Markutveckling n Allmänt –Rörelseresultat positivt men resultat efter finansnetto -26 mkr. Bolagets rörelse klarar således ej att bära de finansiella kostnaderna. –Inga indikationer på nedskrivningsbehov efter externa värderingsutlåtanden. –Planerad avyttring av Norra Station år 2007 för 560 mkr vilket ligger i det övre spannet enligt den externa värderingen. – Inga ej åtgärdade rekommendationer föreligger. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Rörelseresultat positivt men resultat efter finansnetto -26 mkr. Bolagets rörelse klarar således ej att bära de finansiella kostnaderna. –Inga indikationer på nedskrivningsbehov efter externa värderingsutlåtanden. –Planerad avyttring av Norra Station år 2007 för 560 mkr vilket ligger i det övre spannet enligt den externa värderingen. – Inga ej åtgärdade rekommendationer föreligger. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

22 # !@ 22 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer Micasa n Allmänt –Värdering baserad på en 10-årig kassaflödesanalys indikerade nedskrivningsbehov om 5 mkr vilket har beaktats i årsbokslutet. –Ett antal rekommendationer från revisionen är ej åtgärdade. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Värdering baserad på en 10-årig kassaflödesanalys indikerade nedskrivningsbehov om 5 mkr vilket har beaktats i årsbokslutet. –Ett antal rekommendationer från revisionen är ej åtgärdade. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

23 # !@ 23 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer St Erik Livförsäkring n Allmänt –Koncession från Finansinspektionen erhållen 24 nov 2006. 2006 års premieinkomster om 32 mkr avser övertagna skulder från Stockholms Stadshus AB. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. n Allmänt –Koncession från Finansinspektionen erhållen 24 nov 2006. 2006 års premieinkomster om 32 mkr avser övertagna skulder från Stockholms Stadshus AB. n Justeringsposter –Inga. n Audit Clearence –Rapportpaketet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

24 # !@ 24 2007-03-13 Rapportering från dotterbolagens revisorer St Erik Försäkring n Allmänt –Ingen rapportering n Justeringsposter –Ingen rapportering n Audit Clearence –Ingen rapportering n Allmänt –Ingen rapportering n Justeringsposter –Ingen rapportering n Audit Clearence –Ingen rapportering

25 # !@ 25 2007-03-13 Legal letter n Stockholm VattenSvenska väg 4,8 mkr för tillkommande entreprenadarbeten m m. Ev regresstalan från YIT Projektrör om dessa förlorar målet. BAB Rörtryckning har skadeståndskrav om 3,9 mkr för hinder i entreprenadarbeten. Oviss utgång. n Stadshus ABInga väsentliga skadeståndskrav n ParkeringStörningar vid ombyggnad av St Eriksplan med nytt garage – två stämningar. Veso International AB 1,2 mkr (stämning 2006-02-08). Nahid Hamidy Hälsolivs 559 tkr. Jurist bedömer risken som låg för negativt utfall för bolaget. n MicasaVD bekräftar att bolaget ej är inblandad i någon rättegång eller tvist eller har krav från utomstående n StockholmshemInga väsentliga tvister eller liknande. n Stadsteatern6-7 mkrSkadestånd för nedlagd produktion n Stockholm VattenSvenska väg 4,8 mkr för tillkommande entreprenadarbeten m m. Ev regresstalan från YIT Projektrör om dessa förlorar målet. BAB Rörtryckning har skadeståndskrav om 3,9 mkr för hinder i entreprenadarbeten. Oviss utgång. n Stadshus ABInga väsentliga skadeståndskrav n ParkeringStörningar vid ombyggnad av St Eriksplan med nytt garage – två stämningar. Veso International AB 1,2 mkr (stämning 2006-02-08). Nahid Hamidy Hälsolivs 559 tkr. Jurist bedömer risken som låg för negativt utfall för bolaget. n MicasaVD bekräftar att bolaget ej är inblandad i någon rättegång eller tvist eller har krav från utomstående n StockholmshemInga väsentliga tvister eller liknande. n Stadsteatern6-7 mkrSkadestånd för nedlagd produktion


Ladda ner ppt "2007-03-13 Revision av årsbokslutet i Stadshus AB koncernen år 2006 Magnus Fagerstedt Mikael Sjölander 2007-03-13."

Liknande presentationer


Google-annonser