Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sandhamn 6 oktober 2015.  När bör även mindre bolag gå in i K3? Skillnader K2 och K3.  Effekter av att gå in i K3.  Effekter på årsredovisningen. Rådek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sandhamn 6 oktober 2015.  När bör även mindre bolag gå in i K3? Skillnader K2 och K3.  Effekter av att gå in i K3.  Effekter på årsredovisningen. Rådek."— Presentationens avskrift:

1 Sandhamn 6 oktober 2015

2  När bör även mindre bolag gå in i K3? Skillnader K2 och K3.  Effekter av att gå in i K3.  Effekter på årsredovisningen. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

3  K2 är regelbaserat, K3 är principbaserat.  För ett mindre företag är det främst de begränsande reglerna i K2 som gör att man istället väljer K3 regelverket.  Större företag eller större koncerner (50/40/80) måste tillämpa K3.  K3-regelverket är väldigt likt tidigare redovisningsregelverk. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

4  Fastigheter – i de flesta fall  Egenupparbetade immateriella tillgångar  Indirekta utgifter i varulager  Funktionsindelad RR Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

5  Uppskrivningar o K2 tillåter bara uppskrivning till tax. värde o i K3 kan uppskrivning ske till marknadsvärde  Begränsad aktivering av kostnader i K2  Men - komponentuppdelning måste göras av fastigheten vid övergång till K3 Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

6  K3 kräver att en anläggningstillgång som har betydande delar med väsentligt skilda nyttjandeperioder ska delas upp på dessa komponenter. Påverkar framförallt när det finns fastigheter eller större maskiner.  Finns olika guider och mallar, ex. SABOs. Kan göra det mer eller mindre avancerat.  I många fall blir det ingen större förändring mot tidigare gjord avskrivning. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

7  Får ej aktiveras i K2  Men det är tillåtet att aktivera i K3. (Kan dock fortfarande välja att kostnadsföra.)  Tänk på: ◦ Det som avgör är om tillgången är egenupparbetad eller förvärvad av extern part (t.ex. i form av rättigheter eller goodwill) ◦ Alltså INTE om utgifterna är interna eller externa. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

8  Indirekta kostnader får ej räknas med i varulagervärde enligt K2  Bara direkta kostnader – direkt lön och materialkostnader  I K3 får även indirekta kostnader tas med ◦ Ex. kostnader för bevattning och uppvärmning av växthus vid växtodling Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

9  Värderingsreglerna är samma i K3 för alla företag.  Alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt.  Mindre företag behöver till inte upprätta kassaflödesanalys eller avge koncernredovisning. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

10  Alla företag i K3 ska redovisa uppskjuten skatt.  Värderas till nominellt belopp enligt aktuell skattesats.  Undantaget från denna regel är sk. rena substansförvärv där den uppskjutna skatten får nuvärdesberäknas. (Vid köp av paketerade fastigheter).  Underskottsavdrag – bedömning måste göras. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

11  Alternativregeln för redovisning av arbeten på löpande räkning är inte tillåten, varken i koncern eller i juridisk person.  Alternativregeln för redovisning av pågående arbeten till fast pris får användas i juridisk person, men inte i koncernredovisningen. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

12 Huvudregeln är att omräkning ska ske retroaktivt. Finns både frivilliga och tvingande undantag. Några tvingande undantag är: ◦ Uppskattningar och bedömningar före tidpunkten för övergång får inte ändras. ◦ Kostnader som tidigare har kostnadsförts får inte tas upp som tillgång vid övergången. ◦ Tidigare gjorda avskrivningar på goodwill och materiella anläggningstillgångar räknas inte om. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

13 Förvaltningsberättelsen ◦ Inga väsentliga förändringar mot tidigare regelverk. ◦ Ej styrt som i K2 - kan själv välja jämförelsetal till flerårsöversikten och ändra rubriker. Flerårsöversikten: ◦ Mindre företag behöver ej räkna om jämförelseåret. ◦ För större företag ska två omräknade år vara med. ◦ Ska ange vilka år som inte har justerats för övergången. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

14  Ett mindre företag behöver inte räkna om jämförelseåret. Större företag måste göra det.  Eventuella skillnadsbelopp mellan tidigare redovisningsprinciper och K3 redovisas direkt mot eget kapital.  Dessa effekter ska specificeras i noten för eget kapital. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

15  Ska ange att K3 tillämpas och att detta är första året det tillämpas.  Ska ange om jämförelseåret inte är omräknat (för mindre företag som kan välja att inte göra detta).  Ska framgå vilka eventuella andra lättnadsregler som har utnyttjats vid övergången.  Ska ange ändrade redovisningsprinciper i och med övergången (om det skett ändringar). Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

16 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

17 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. I och med övergången till K3 har komponentindelning gjorts av byggnader. Övriga redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Jämförelseåret samt uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

18  Mindre företag behöver inte lämna de tilläggsupplysningar i ÅRL som krävs av större företag.  Däremot ska mindre företag lämna de tilläggsupplysningar som finns i K3 ◦ verkligt värde på förvaltningsfastigheter ◦ information om framtida leasingbetalningar ◦ (vid övergång: avstämning eget kapital) Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

19  Framtida leasingbetalningar ◦ Inom 1 år, inom 2-5 år, >5 år, även för lokalhyra  Verkligt värde på förvaltningsfastigheter ◦ ska ange verkligt värde – samt hur man kommit fram till detta ◦ gäller enbart förvaltningsfastigheter – inte sådana som används i bolagets rörelse ◦ Ex. Verkligt värde fastigheter10 000 000 Värdet baseras på värdering av oberoende värderingsman i oktober 2014. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

20  Underlag finns på V:\foretaget under mallar K3 på servern.  Exempel på komponentuppdelningar.  Beräkningar finansiell leasing. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland


Ladda ner ppt "Sandhamn 6 oktober 2015.  När bör även mindre bolag gå in i K3? Skillnader K2 och K3.  Effekter av att gå in i K3.  Effekter på årsredovisningen. Rådek."

Liknande presentationer


Google-annonser