Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS E Grundläggande Militär Utbildning GMU Försvarsutbildarna 2010-10-30 Genmj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS E Grundläggande Militär Utbildning GMU Försvarsutbildarna 2010-10-30 Genmj."— Presentationens avskrift:

1 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Grundläggande Militär Utbildning GMU Försvarsutbildarna 2010-10-30 Genmj Gunnar Karlson C FÖRBPROD

2 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Antagning centralt Ansökan Antagnings prövning 1 dag Besked och Adm ~ 1 månad Själv- skattning och Intresse 1 timme Urval 1 Individ Urval 2 TPV GMU 12 veckor Enhetlig KMU 3 mån Befattnings- Utbildning och träning ~ 6 mån i eget förband Urval 3 Förband Grundkrav Vilja Intresse: Insatsförband Arbetsområde Yrkesroll/kategori Utbildningsplats Yrkesvägledning Godkänd GMU Lämplighet för anställning/avtal fortsatt utbildning Prövning mot kravprofil Yrkesvägledning mot intresse och potential Specialistofficers- utbildning 3 terminer Officersutbildning 6 terminer Tjänstgöring i stående eller kontraktsförband Soldat/sjöman Specialistofficerare/officerare Tjänstgöring i Hemvärn med nationella skyddsstyrkor Hemvärnssoldat Tjänstgöring i stående eller kontraktsförband Successivt vägval och successivt urval

3 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Grundläggande militär utbildning Korta fakta Grunderna för GMU styrs av beslut av riksdag och regering GMU genomförs under tre månader, med första start i januari 2011. Utbildningen är enhetlig i hela Försvarsmakten, oavsett vilken försvarsgren eller arbetsområde man senare kommer att tjänstgöra i. Försvarsmakten planerar att anta till 3 – 4 utbildningsstarter per år. GMU genomförs på olika platser i landet. Soldater och sjömän kallas under GMU för rekryter. Godkänd GMU möjliggör en anställning som soldat och sjöman. Godkänd GMU ger behörighet till fortsatt tjänstgöring i Hemvärnet. Godkänd GMU kan med en kompletterande militär utbildning (KMU) ge behörighet att söka yrkesofficersutbildning.

4 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Grundläggande militär utbildning Behörighetskrav Grundläggande krav Svensk medborgare Vid ansökningstillfället ha fyllt 18 år. God fysisk och psykisk hälsa, enligt de krav som ställs på respektive arbetsområde/befattning. Minst godkänt betyg i ämnena matematik A, svenska A, engelska A och samhällskunskap A från gymnasiet Sammantaget godkänd kravuppfyllnad mot någon/några av FM kravprofiler Godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll innan aktuell utbildning startar. Anm. Vissa arbetsområden kräver ytterligare specifika kapaciteter förutom vad som gäller generellt för behörighet till GMU.

5 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Antagningsprövningen Antagningsprövningen motsvarar den tidigare mönstringen för värnpliktiga och genomförs av Pliktverket (snart Totalförsvarets rekryteringsmyndighet), på uppdrag av Försvarsmakten. Alla testas mot alla områden, det vill säga samtliga kravprofiler. Antagningsprövningen avslutas med en yrkesvägledning där individen beroende på intresse och potential väljer fortsatt utbildning Under antagningsprövningen till GMU genomförs följande: En medicinsk undersökning omfattande: Synundersökning, färgseendetest, hörselundersökning, längd och vikt (BMI), EKG och blodtryck, mätning av muskelstyrka och kondition. Ett teoretiskt inskrivningsprov omfattande: Språklig förmåga, spatial förmåga, logisk förmåga, språklig förmåga, teknisk förmåga. Ett psykologsamtal, som omfattar värdering av: Psykisk funktionsförmåga och befälslämplighet (värdering av ansvarstagande, självständighet, mognad, stabilitet, initiativförmåga mm). För ett fåtal specifika befattningar görs kompletterande tester före antagning till GMU.

6 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Antagningsprövningen Säkerhetsprövningsintervju Alla som ansöker om en utbildningsplats i Försvarsmakten ska genomföra ett säkerhetssamtal under antagningsprövningen. Efter antagningsprövningen fullföljs säkerhetsprövningen med en registerkontroll, där en kontroll mot Polisens misstanke- och belastningsregister sker. Samtycke därom inhämtas från individen i samband med ansökan. Dom eller misstanke om vissa brott är grund för att inte bli antagen. Några exempel: Olaga hot Grov skadegörelse Våldtäkt Sexuellt tvång Rån Narkotikabrott Upplopp.

7 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Grundläggande militär utbildning Tjänstgöringsförhållanden Arbetstid Under GMU är rekryten inte arbetstidsreglerad. Försvarsmakten ansvarar för att rekrytens arbetsmiljö och utbildningsförhållanden inte medför någon fysisk eller psykisk skada. Medinflytande Rekryternas medinflytande på lokal nivå säkerställs genom förtroendevalda som kan föra rekryternas talan, samordna medinflytandearbetet och bedriva utbildning i medinflytandefrågor. En myndighetsgemensam funktion till stöd för medinflytandearbetet bland rekryter kommer att inrättas centralt i Försvarsmakten. GMU är bara utbildning Rekryterna ska under sin utbildning inte användas för Försvarsmaktens operativa verksamhet. Uppgifter som materielvård, lokalvård samt uppgifter som att vakta egen materiel kommer dock att förekomma under GMU.

8 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Grundläggande militär utbildning Villkor/förmåner Månatlig skattefri kostnadsersättning om 4 500:-. Fem fria hemresor under GMU, fri mat samt fritt logi. (Skattefritt) Fri sjukvård och fri akut tandvård. Bostadsbidrag för eget boende som man har haft minst tre månader före tjänstgöringens början. Om bidrag ansöks hos Försäkringskassan. Familjebidrag som är behovsprövat för barn upp till 18 års ålder. Om bidrag ansöks hos Försäkringskassan. Vid avskiljning från GMU erhåller rekryten ersättning fr o m beslutsdatum och 30 dagar framåt.

9 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Grundläggande militär utbildning Tjänstgöringsförhållanden Villkor för avslutande av GMU Rekryter kan när som helst avbryta utbildningen under GMU, och kan då lämna förbandet så snart detta är praktiskt möjligt (mht inlämning utrustning etc). Försvarsmakten får avskilja den som visar sig olämplig för fortsatt utbildning, eller den som är frånvarande från utbildningen i sådan utsträckning att det kan antas att han eller hon inte kommer att kunna tillgodogöra sig denna. (”man når inte utbildningsmålen”).

10 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Grundläggande militär utbildning Tjänstgöringsförhållanden Disciplinansvar och Försäkringsskydd Rekryterna omfattas av lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret. Rekryterna är skyddade mot diskriminering och Försvarsmakten har skyldighet att utreda och åtgärda trakasserier eller sexuella trakasserier. Rekryter omfattas av försäkringsskydd och rehabilitering.

11 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Genomförandet av Grundläggande Militär Utbildning

12 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 1. Koll på läget 2. Patrull 1234567 3. Skydds- vakten bevakar 4. Försvara 5. Individuell vecka 6. Aldrig ge upp! 7. Avslutning Fortsatt engagemang Fysisk prestationsförmåga Demokratin, FM och jag Uppgiften, gruppen och jag Verksamhetssäkerhet

13 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Generella bestämmelser GMU H Vpl-ärenden Med personalkategorin värnpliktiga försvinner en mängd regelverk…

14 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Generella bestämmelser GMU Dock kvarstår behovet att reglera uttolkning och tillämpning av befintliga regelverk samt reglera sådant som f.n. inte är reglerat för rekryter. Generella Bestämmelser för GMU Ledighet och närvaro Vitsord Kollegium Skiljande från utbildningen Utrustning Examinationer och betyg Individuppföljning och dokumentation

15 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Beställt hos Pliktverket Arbetsunderlag

16 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Läget i september 2010: Ansökningar till GMU med start i januari 2011 Antal ansökningar TotaltVarav kvinnor 6.634906 Antal som gjort rekryttest och signerat TotaltVarav kvinnor 4.051477

17 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Selekterade för att kallas till antagningsprövning GMU Kallas till antagningsprövning v 42-47 2010: Män2 947 Kvinnor 474 Totalt3 421 Mönstrat eller antagningsprövat tidigare: Män2 042 Kvinnor 154 Totalt2 196

18 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Antagning centralt Ansökan Antagnings prövning 1 dag Besked och Adm ~ 1 månad Själv- skattning och Intresse 1 timme Urval 1 Individ Urval 2 TPV GMU 12 veckor Enhetlig KMU 3 mån Befattnings- Utbildning och träning ~ 6 mån i eget förband Urval 3 Förband Grundkrav Vilja Intresse: Insatsförband Arbetsområde Yrkesroll/kategori Utbildningsplats Yrkesvägledning Godkänd GMU Lämplighet för anställning/avtal fortsatt utbildning Prövning mot kravprofil Yrkesvägledning mot intresse och potential Specialistofficers- utbildning 3 terminer Officersutbildning 6 terminer Tjänstgöring i stående eller kontraktsförband Soldat/sjöman Specialistofficerare/officerare Tjänstgöring i Hemvärn med nationella skyddsstyrkor Hemvärnssoldat Tjänstgöring i stående eller kontraktsförband Successivt vägval och successivt urval

19 WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.S E Frågor?


Ladda ner ppt "E VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS E Grundläggande Militär Utbildning GMU Försvarsutbildarna 2010-10-30 Genmj."

Liknande presentationer


Google-annonser