Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordisk klarspråkskonferens i Reykjavik 11-12 oktober 2011 Barbro Ehrenberg-Sundin 1 Hur domar bör skrivas – tre undersökningar ger besked.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordisk klarspråkskonferens i Reykjavik 11-12 oktober 2011 Barbro Ehrenberg-Sundin 1 Hur domar bör skrivas – tre undersökningar ger besked."— Presentationens avskrift:

1 Nordisk klarspråkskonferens i Reykjavik 11-12 oktober 2011 Barbro Ehrenberg-Sundin 1 Hur domar bör skrivas – tre undersökningar ger besked

2 Tre undersökningar Barbro Ehrenberg-Sundin2 Ekman-Öst, Ulrika, 2008: Svåra ord i domar. Förstår vanliga människor innebörden av juridiska domar? Mälardalens högskola Sörlin, Marie, 2008: Förståelsen av domar. En intervjuundersökning av advokaters syn på klienters förståelse av domtexter. Ehrenberg-Sundin, Barbro, 2008: En läsbarhetsanalys av domar. Vad är det som gör domar svåra att läsa. Hur avviker språket från normal sakprosa? Vad tycker juristerna själva?

3 Klarspråkstestet för domar 35 frågor med kommentarer och exempel – tankeväckare, inspirationskälla och läromedel Se SOU 2008:160, Bil. B Språkrapporter (www.regeringen.se/publikationer)

4 Klarspråkstestet: de inledande frågorna Barbro Ehrenberg-Sundin4 Vilka läsare kan domen antas få?  Vad behöver de veta?  Vad är de mest intresserade av? Vilka förkunskaper kan de tänkas ha?

5 Vilka är problemen? 5Barbro Ehrenberg-Sundin Domslut och domskäl kan vara knapphändiga och opedagogiska Det saknas ”läsarhjälp” i form av sammanfattningar, innehållsförteckning, ”bilder” m.m. Rubrikerna motsvarar ibland inte innehållet och är för få

6 Vilka är problemen? Strukturen kan vara ”rörig” Styckena är ibland för långa Språket kan vara högtravande, stelt och svårförståeligt, särskilt när domstolen ”talar” Slarvfel förekommer 6Barbro Ehrenberg-Sundin

7 Frågor om innehållet Barbro Ehrenberg-Sundin7 1. Innehåller domen det som läsarna behöver veta och det som krävs enligt lag? 2. Är domslutet klart och entydigt formulerat?

8 Synpunkt även från advokater: Varför inte förtydliga domsluten? Barbro Ehrenberg-Sundin8 Åtalet/Käromålet ogillas, tingsrättens tredskodom undanröjs, hovrätten fastställer tingsrättens domslut …

9 Barbro Ehrenberg-Sundin9 3.Har viktig information som yrkanden och myndigheters avgöranden integrerats i texten i stället för att lämnas i bilagor? 4. Är de egentliga domskälen pedagogiskt presenterade under egen rubrik? Frågor om innehållet …

10 Frågor om strukturen i klarspråkstestet Barbro Ehrenberg-Sundin10 1.Står det som läsaren är mest intresserad av tidigt i domen? 2. Är dispositionen tematisk när många yrkanden eller sakfrågor behandlas? 3. Används s.k. vävteknik i domskälen?

11 Problem i avsnittet Domskäl Barbro Ehrenberg-Sundin11 Rubriken Domskäl omfattar inte bara skälen för domstolens avgörande Avsnittet disponeras enligt ”ärendegången” De egentliga domskälen är ibland ofullständiga

12 Ofta vaga hänvisningar på slutet Barbro Ehrenberg-Sundin12 Vad Kalle Nilsson i övrigt har anfört föranleder ingen annan bedömning. Även med beaktande av vad som i denna del anförts i hovrätten finner hovrätten inte anledning att frångå tingsrättens bedömning Med hänvisning till det anförda, och på de av tingsrätten i övrigt anförda skälen, finner också hovrätten att påföljden för NN ska bestämmas till fängelse.

13 Nästan bara bindeord som summerar Barbro Ehrenberg-Sundin13 därför, eftersom, då, alltså, således, sålunda, följaktligen, därmed, men, emellertid, också, dock att, inte heller

14 Sällan bindeord som utmärker en argumentation! Barbro Ehrenberg-Sundin14 Som signalerar jämförelse eller motsättning: visserligen, trots att, även om, däremot, tvärtom, i stället, å ena sidan – å andra sidan, Som för framåt i texten: lika viktigt är, dessutom, för det första – för det andra, slutligen

15 Besvara läsarnas frågor i domskälen Barbro Ehrenberg-Sundin15 Innehållet under rubriken Domskäl bör ge läsarna ett tydligt svar på frågan: Varför anser domstolen att jag begått det brott man dömer mig för? - Vilka bevis har domstolen? - Hur förhåller sig domstolen till det jag själv och NN framfört? - Varför blir straffet just det som jag dömts till? -På vilket sätt är bestämmelserna i X-lagen tillämpliga i mitt fall? - - -

16 Att göra domen överskådlig Att hjälpa läsarna att hitta det väsentliga

17 Klarspråkstestets frågor om läsarhjälp Barbro Ehrenberg-Sundin 17 Finns det en sammanfattning i början av domen? Finns det en innehållsförteckning i början av domen? Finns det en kort beskrivning av vad domstolen ska pröva - som ger ramen till målet? Finns det läsanvisningar som talar om hur texten är upplagd? Används punktlistor, tabeller, skisser eller andra uppställningar för att förtydliga komplicerat innehåll?

18 Ge gärna läsanvisningar 18Barbro Ehrenberg-Sundin Tala om för läsarna vad du kommer att behandla i den följande texten: Exempel: I hovrätten har förnyade förhör hållits med … Deras uppgifter sammanfattas nedan. Efter dessa inledande synpunkter övergår tingsrätten till den egentliga prövningen av gärningspåståendena.

19 Exempel från ny dom: sammanfattningar i skälavsnittet! Barbro Ehrenberg-Sundin19 Hovrätten anser att N N var fullt införstådd med Communications behov av att låna pengar och att han mycket väl kände till vilka affärer som genomförts och vilka som gett inkomster. I detta avsnitt redovisas vad som lett fram till denna slutsats.

20 Som också gjorde en punktlista av domslutet och använde ”bilder” i domen Barbro Ehrenberg-Sundin20 HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten ogillar åtalet för grovt bedrägeri i den del det avser China Telecom Group Shanghai (tredje stycket i åtalspunkt 2), ogillar åtalet för grovt bokföringsbrott i den del det avser faktura till China Telecom Group Shanghai (del av åtalspunkt 4) dömer SL enligt 9 kap. 1 § första stycket, 3 § och 11 § samt 23 kap. 1 § brottsbalken för försök till grovt bedrägeri (fjärde stycket i åtalspunkt 2) och bestämmer fängelsestraffets längd till 3 år 6 månader. LG ska ha ersättning av allmänna medel med …. Staten ska svara för denna kostnad och kostnaden för tidigare förordnad offentlig försvarare.

21 Frågor om rubriker i klarspråkstestet Barbro Ehrenberg-Sundin21 1. Har domen rubriker med tydlig nivåindelning? 2. Har texten rubriker som svarar mot innehållet? 3. Är underrubrikerna informativa?

22 Skälen/slutsatserna lyfts fram Barbro Ehrenberg-Sundin22 Genom juliavtalet har ett enkelt bolag uppkommit Juliavtalet gällde vid tiden för överlåtelsen och ingick i denna A har godkänt B som ny bolagsman i det enkla bolaget Juliavtalet har sagts upp av B Skadeståndet ska endast motsvara täckningsbidrag för 19 order Det är rimligt att vardera parten ska bära sina rättegångskostnader

23 Fler exempel i en hovrättsdom Barbro Ehrenberg-Sundin23 SKÄLEN FÖR HOVRÄTTENS AVGÖRANDE Åklagaren har inte bevisat att det fanns brister enligt punkt 1 NN ska därför inte dömas för brott som avser räkenskapsåret 2004 Påståendena om brister enligt punkt 2 är styrkta Bristerna har lett till att rörelsens förlopp inte kunnat bedömas NN är ansvarig för bristerna i bokföringen NN ska därför dömas för bokföringsbrott avseende räkenskapsåret 2005 NN ska också dömas för försvårande av skattekontroll Det finns inte skäl att ändra påföljden

24 Dela upp i lagom långa stycken! Barbro Ehrenberg-Sundin24 Inte så!

25 Frågor om styckeindelning i klarspråkstestet Barbro Ehrenberg-Sundin25 Är nya stycken markerade med blankrad? Är styckeindelningen logiskt genomförd med en tankegång per stycke?

26 Inled stycket med en nyckelmening Barbro Ehrenberg-Sundin26 En nyckelmening är en mening som sammanfattar huvudtanken i stycket Resten av stycket ägnas åt att utveckla denna huvudtanke genom förklaringar, exemplifieringar, konkretiseringar modifieringar eller liknande.

27 Hur stycken ofta inleds i domar Barbro Ehrenberg-Sundin27 Mening som säger VAR något står: I en ansökan om bostadsbidrag, som är daterad den 5 december 2003 har NN angivit sin beräknade inkomst för 2004 till sammanlagt 100 000 kr. INTE SÅ BRA!

28 Eller med oklara hänvisningar bakåt i texten : Barbro Ehrenberg-Sundin28 Mot bakgrund av detta och med hänsyn till gärningarnas höga straffvärde samt då risk för återfall i likartad brottslighet torde föreligga kan påföljden enligt tingsrättens mening inte stanna vid rättspsykiatrisk vård.

29 Inled hellre så Barbro Ehrenberg-Sundin29 Tingsrätten anser att påföljden inte kan stanna vid rättspsykiatrisk vård. Dels har gärningarna som NN begått ett mycket högt straffvärde, dels finns det stor risk för att NN kommer att återfalla i likartad brottslighet. Även … motiverar att …

30 Alltså – framhäv det viktiga Barbro Ehrenberg-Sundin30 I dispositionen i stort I skälen I rubrikerna I styckena Och ibland också i meningarna

31 Språket i domar Kan vara enkelt och vardagligt men också högtravande men också högtravandeochsvårförståeligt

32 Frågor om ord och fraser i klarspråkstestet Barbro Ehrenberg-Sundin32 Är orden och fraserna allmänspråkliga i stället för juristspråkliga? Används korta och klara prepositioner i stället för de långa och vaga angående, avseende, beträffande, gällande, rörande …? Förklaras fackord och förkortningar som måste vara med i domen? Undviks fackjargong som använts av tidigare instanser?

33 Ord och fraser som stör läsningen och hindrar förståelsen 33Barbro Ehrenberg-Sundin bestrida bifall till ansökan, lämna ansökan utan bifall, vitsorda ett belopp (26 %), undanröja, förplikta, stanna på staten, föreligger, förverka, vidhålla, vidgå, påkalla, undgå, utge, erhålla, uppbära, tillkomma, tillerkänna, ankomma, avvakta, förfalla, åligga, ådömas, stadgas, har att …, äga (i betydelsen ha rätt att, få), vederlägga, avhända, vidmakthålla, förebringa, förordna, tillerkännas, åberopa (5 %), ogillas …

34 Ord och fraser som stör läsningen och hindrar förståelsen Barbro Ehrenberg-Sundin34 Oundgängligen (37 %), jämte, ostridigt (31 %), eljest, jämlikt, jämte, ränta å, envar part, såvitt, oaktat, alltjämt, ånyo, erforderlig, vari, varav, varvid, varom, härav, härom, härför, härvidlag, därå …

35 Hur vissa uttryck kan bytas ut Barbro Ehrenberg-Sundin35 Förordna att vården enligt LVU skall bestå … besluta att X ska fortsätta att få vård enligt LVU Tingsrätten förpliktar NN att till Y utge x kr …Tingsrätten beslutar att NN ska betala x kr till Y Ger utredningen i målet vid handen … visar utredningen … I målet är ostridigt … parterna är överens om/parterna är inte oense om Åtalet ogillas … NN frikänns  … ska stanna på staten … staten ska betala/ska staten stå för

36 Hur vissa fackord kan förklaras Barbro Ehrenberg-Sundin36 Tredskodom (innebär att den som inte kommit till domstolen/som inte svarat skriftligen förlorar målet) Återvinning av tredskodom (innebär att man kan begära att målet tas upp på nytt – ansöka om återvinning) Presumtion (är ett antagande om ett visst faktum eller förhållande) Rekvisit (är en förutsättning för att en gärning ska kunna vara ett brott)

37 Barbro Ehrenberg-Sundin37 Hovrätten i Göteborg undersökte: Hur förstår domstolens icke-jurister språket i domar? Svåra ord och uttryck: Ankommit påotjänligt Avgett sin berättelseovetskap Därjämtestraffvärde Föranstaltatill fullo Följdriktigtillerkänns ersättning För det falltorde Förfarit grovt oaktsamtvidgått Förvärvadeåberopat Jämte ränta däråöverväganden Medelst brukande av ogillar

38 Frågor om meningsbyggnaden i klarspråkstestet Barbro Ehrenberg-Sundin38 Är meningarna enkelt byggda utan till exempel långa inskjutna satser (inskott) och bestämningar före sitt huvudord? Har meningarna en naturlig ordföljd med subjektet på rätt plats?

39 Undvik vänstertunga meningar Barbro Ehrenberg-Sundin39 Genom att inte lämna upplysningar i självdeklaration om lånet, bostadsförmånen samt inköpet av inventarier för taxeringsåret 2001 och om bostadsförmånen för taxeringsåret 2002 har A lämnat oriktig uppgift.

40 Undvik s.k. inskott Barbro Ehrenberg-Sundin40 Exempel: Enligt 7 kap. 1 § första stycket AFL har en försäkrad vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan och som var försäkrad vid försäkringsfallet enligt bestämmelserna i detta kapitel rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning, om nedsättningen kan antas bestå under minst ett år.

41 Lägg långa bestämningar efter huvudordet Barbro Ehrenberg-Sundin41 Att, som NN uppgett, det oriktiga användandet av namnet S, skulle ha påfordrats av den vid bolagsbildningen på X- öarna verksamme, som verkställande direktör i bolaget uppgivne YY ter sig så osannolikt att uppgiften därom kan lämnas utan avseende. ( …skulle ha krävts av YY, dvs. den man som uppgetts som verkställande direktör i bolaget och som vid bolagsbildningen var verksam på X-öarna, …)

42 Befolka språket Barbro Ehrenberg-Sundin42 I ett formulär som skickats till Migrationsverket har andra uppgifter än dessa uppgivits. Vem har skickat – vem har uppgett?

43 Frågor om språkriktighet och form Barbro Ehrenberg-Sundin43 Är domen korrekturläst så att den inte innehåller felstavade ord eller andra språkfel? Följs anvisningarna för domars formella och grafiska utformning (uppgifter i sidhuvud, teckensnitt och teckenstorlek, marginaler, radavstånd m.m.)?

44 Syfta rätt! Barbro Ehrenberg-Sundin44 Erik Eriksson yrkar … - - - Bolagets revisor, som bedömde att lägenheten var privat, krävde då att bokföringen gjordes om och att han själv skulle köpa ut lägenheten för att undgå en revisorsanmärkning. Revisorn skrev då att han haft ett kommersiellt lån från bolaget under den tid bolaget legat ute med pengarna.

45 Domstolens texter ska motsvara 11 § i den nya språklagen ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt” 45Barbro Ehrenberg-Sundin

46 46 Klarspråksarbete måste bedrivas systematiskt. Alla måste bli överens om hur man skriver vårda, enkelt och begripligt. Ledningens stöd är ett måste. Mer forskning behövs!


Ladda ner ppt "Nordisk klarspråkskonferens i Reykjavik 11-12 oktober 2011 Barbro Ehrenberg-Sundin 1 Hur domar bör skrivas – tre undersökningar ger besked."

Liknande presentationer


Google-annonser