Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Borås Stad Vision och Partnerskap 2016. Utan historia – ingen framtid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Borås Stad Vision och Partnerskap 2016. Utan historia – ingen framtid."— Presentationens avskrift:

1 Borås Stad Vision och Partnerskap 2016

2 Utan historia – ingen framtid

3 Näringslivsenheten Borås Stad Strategiska målområden  Människor möts i Borås  Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga  Företagandet växer genom samverkan  Livskraftig stadskärna  Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande  Goda resvanor och attraktiva kommunikationer  Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

4 Näringslivsenheten Borås Stad Människor möts i Borås Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter skapar Borås Stad nya samverkansformer som bidrar till omprövning och nytänkande.

5 Näringslivsenheten Borås Stad Företagandet växer genom samverkan Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

6 Näringslivsenheten Borås Stad Näringslivsstrategin i korthet Bora ̊ s utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel Borås utmärks av kreativitet och mod att ta ̈ nka och handla i nya banor. Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Borås tar tillvara och bygger vidare på sina traditioner. Vår långa historia som ett textilt industriellt centrum utvecklar vi till en ledande och attraktiv position inom mode, design och smarta textilier. De idéer och utblickar mot omvärden som skapar mode utvecklar er företag och nya branscher. Vår ännu längre historia inom handel gör Borås till ett handelscenter som erbjuder något mer än andra modestäder. Vi skapar kluster där textil innovation och design möter entreprenörskap och handel. Vi stimulerar nyföretagande och entreprenörer som bryter nya vägar.

7 Näringslivsenheten Borås Stad Vår verksamhetsidé Borås ska vara känd som Sveriges bästa region att bedriva och utveckla företag i, för såväl stora som små företag. Näringslivsenheten ska av näringslivet och kommuninvånarna uppfattas som en professionell och proaktiv aktör. Tillväxt och välfärd går hand i hand

8 Näringslivsenheten Borås Stad Långsiktiga riktlinjer för arbetet  Borås ska vara den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för textil, modeföretag och framtida handel med konsumentinsikt i Sverige.  Vi ska vara en attraktiv region att etablera och utveckla företag i.  Vi ska öka närvaron av kreativa och teknikintensiva företag.  Vi ska verka för tillväxt och ökat antal arbetstillfällen.  Vi ska genom utveckling av samarbetsplattformar och kluster öka Boråsföretagens och stadens konkurrenskraft, såväl nationellt som internationellt.  Vi ska arbeta med visionen Borås 2025 som riktlinje. Vi agerar i nutid och tänker i framtid

9 Näringslivsenheten Borås Stad Våra målområden 2016-2017  Upplevelseindustrin  Miljö  Internationellt arbete  Omvärldsanalys  Framtidens handel  Lokal tillväxt  Etablering  Kommunikation  Internt arbete  Regionalt arbete

10 Näringslivsenheten Borås Stad Upplevelseindustrin Näringslivsenheten ska delta i utvecklingen av befintliga företag och komplettera utbudet i syfte att Borås i framtiden ska vara en naturlig ”upplevelseplats” där mode och textil är den starka profilen som förstärker handel och besöksnäring. Främja kulturella och kreativa näringar som är motorn i skapande och utveckling.  Samverkan med Marketplace Borås  Samverkan med BoråsBorås TME  Samverkan med Textile Fashion Center  Samverkan Berlin  Creative cluster innovation hub

11 Näringslivsenheten Borås Stad Miljö Näringslivsenheten bidrar till miljöutvecklingen genom att främja näringslivets miljöarbete. Syftet är att säkerställa Borås profil som en stad i framkant inom miljöteknik och kretsloppsanpassning. Borås Waste Recovery, BWR Syfte: Syftet är att genom att stärka kunskapsklustret i Boråsregionen och stadens profil som en framgångsrik kretsloppsstad bidrar vi till ökad potential för miljötekniksektorn. Verka för utveckling och kommersialisering av Borås Waste Recoverys koncept i syfte att skapa lokal tillväxt. Stötta det politiska insatserna och organisera stadsbesök.

12 Näringslivsenheten Borås Stad Internationellt arbete Näringslivsenheten ska främja internationellt arbete i Borås i syfte att skapa ett konkurrenskraftigt attraktivt Borås och en hållbar tillväxt för staden och dess näringsliv. Det internationella arbetet ska bidra till att: utveckla den kommunala verksamheten och näringslivet, profilera Borås, bevaka och påverka omvärlden.  Internationell strategisk planering  Yancheng  ACTE-medlemskap  Kosovo, Peja  Marknadsföring vid besök

13 Näringslivsenheten Borås Stad Omvärldsanalys Näringslivsenheten ska delta i-, och bevaka olika undersökningar som studerar näringslivets behov, möjligheter och ambitioner. Vi ska omvärldsbevaka andra städer, regioner och organisationer.  Insikt  Kommunstyrelsens indikatorer för näringslivsarbetet

14 Näringslivsenheten Borås Stad Framtidens handel Stärka handeln i Borås genom samarbete med näringsliv, forskning och andra aktörer för att möta framtidens tekniker och utmaningar.  Handelsvision för Borås  Handelsrådet i Borås  Borås Connected  Samarbete Sweden Logistic

15 Näringslivsenheten Borås Stad Lokal tillväxt Näringslivsenheten ska säkerställa Borås som en attraktiv etableringsregion och en innovativ plats att driva och utveckla företag på. Vi ska stimulera små och medelstora företag att öka sin tillväxt. Vi ska ha kunskap och överblick om hur näringslivet i Borås utvecklas. Skapa mötesplatser som leder till goda och långsiktiga relationer med näringslivet och skapa värde tillsammans med dem.  Upphandling  Företagsluncher  Näringslivsdagen  Utveckla och samverka med företagarföreningarna  Årets butik i Borås  Borås Inkubator/Nya företag från forskning  Sommarföretagarna  Ung Företagsamhet  Företagsbesök  Utveckla och samverka med innovationssystemet  Företagarforum för unga företagare  Nyföretagararena för nyanlända

16 Näringslivsenheten Borås Stad Etablering Näringslivsenheten ska skapa goda förutsättningar för om- och nyetableringar i Borås och attrahera företag att etablera sig i staden. Näringslivsenheten ska också underlätta kommunikationen med stadens serviceenheter samt förstärka/skapa nödvändiga relationer företagarna emellan för att uppnå bästa etableringsprocess.  Näringslivets servicecenter i Borås Stad  Mark och lokaler  Investerarmöten för byggare  The reliable deal

17 Näringslivsenheten Borås Stad Kommunikation Företagen i Borås ska känna till våra strategiska målområden och känna sig välkomna att kontakta oss. Vi ska även marknadsföra oss internt för att skapa bättre förutsättningar för samordning.  Webb och intranät  Företagsamt  Press  Näringslivssamråd  Näringslivsråd  SKNT-konferensen i maj

18 Näringslivsenheten Borås Stad Internt arbete Att säkerställa att medarbetarna utvecklas och har en gemensam vision samt att arbetet på näringslivsenheten kvalitetssäkras. Fungera som uppföljning av våra projekt och aktiviteter

19 Näringslivsenheten Borås Stad Regionalt arbete Att stärka näringslivet i och att skapa förutsättningar för att främja den gemensamma visionen kring hållbar(ekonomisk, social och ekologisk) tillväxt, lokalt och regionalt inom det geografiska området Boråsregionen. Detta ska ske genom ett näringslivsfrämjande arbete avsett att öka attraktionskraften för människor, företag och kapital.

20 Näringslivsenheten Borås Stad Nyckeln till Framgång

21 Näringslivsenheten Borås Stad En del av Europa Borås En timme med flyg till andra Skandinaviska huvudstäder Två timmar till den baltiska regionen och resten av Europa

22 Näringslivsenheten Borås Stad Kluster i Borås

23 Näringslivsenheten Borås Stad Creative Cluster Vision Connecting Business Mission Creative Cluster ska genom att främja multidisciplinärt samarbete fungera som ett nätverk och en mötesplats för att ge befintliga företag och nyetableringar inom kreativa och kulturella näringar i Borås Stad möjlighet att utvecklas. http://creative-cluster.se/

24 Näringslivsenheten Borås Stad Handelsstaden Borås E-handelsstaden Borås är en plattform med stort samspel mellan näringslivet, Borås Stad, Högskolan i Borås och övriga utbildningsaktörer. Vår vision är att Boråsregionen ska bli Nordens självklara handelsnav VISION - VÅRT EXISTENSBERÄTTIGANDE Att skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum för lönsam logistik. MISSION - VÅRT ARBETE MOT VISIONEN Att genom långsiktig integrerad samverkan inom näringsliv, forskning, utbildning och offentlig sektor skapa förutsättningar för logistisk utveckling.

25 Näringslivsenheten Borås Stad Marketplace Borås VISION Marketplace Borås ska bli Skandinaviens ledande affärsarena inom mode, textil och design. AFFÄRSIDÉ Genom långsiktig, integrerad samverkan mellan näringsliv, forskning, utbildning och offentlig sektor skapa unika förutsättningar för affärsutveckling och möten inom mode, textil och närliggande branscher. Detta ska ske på lokal, regional, nationell och global nivå.

26 Näringslivsenheten Borås Stad Borås runt hörnet  ASTA ZEROs teknikpark  Borås connected  E handelsstrategin  Hsndelslabbet/SIIR  Penta Helix  Textile fashion center  ACTE ordförandeskapet  Textilt SME EU projekt  Smart Textile/Textilhögskolan  Modeinkubator  Fashion Gallery  Berlin satsning  Nordisk designskola !


Ladda ner ppt "Borås Stad Vision och Partnerskap 2016. Utan historia – ingen framtid."

Liknande presentationer


Google-annonser