Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sparbanksgruppen i ett nötskal November 2013. Innehåll Basuppgifter Värderingar och strategi: nära kunden Gruppens struktur Lokal förankring och ansvarsfullhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sparbanksgruppen i ett nötskal November 2013. Innehåll Basuppgifter Värderingar och strategi: nära kunden Gruppens struktur Lokal förankring och ansvarsfullhet."— Presentationens avskrift:

1 Sparbanksgruppen i ett nötskal November 2013

2 Innehåll Basuppgifter Värderingar och strategi: nära kunden Gruppens struktur Lokal förankring och ansvarsfullhet

3 Basuppgifter

4 Sparbankerna en del av det finländska samhället i hela 191 år Finlands äldsta bankgrupp. Den första sparbanken grundades i Åbo 1822. Sparbankernas centralorganisation Sparbanksförbundet grundades 1906. Sparbankerna grundades ursprungligen för tjänstefolk och mindre bemedlade. Syftet var att fostra människorna till sparsamhet. Sparbankerna var de första bankerna som erbjöd banktjänster för alla finländare oavsett ställning och förmögenhet. Sparbanksrörelsen stödjer sig alltjämt på sparbanksideologin, dvs. att främja individens och samhällets välfärd. Att främja sparandet är sparbankens särskilda ändamål enligt sparbankslagen. Sparbanken eftersträvar inga snabbvinster utan finns till för sina kunder. Det här är ingen kliché. Lokala samfund understöds med en del av vinsten.

5 Sparbanken är den fjärde största bankgruppen (09/2013) Antalet kunder ca 590 000. Tonvikten ligger på privatkunder, SME-företag och jord- och skogsbrukskunder Sparbanksgruppen omfattar för tillfället 30 sparbanker och Sparbanksförbundet ca 200 verksamhetsställen 200 service- och betalautomater alla kontouttagsautomater i landet.

6 Sparbankerna Samarbete Intressebevakning Utveckling Kundrelationer Produkter och tjänster Know-how Varumärke Kommunikation Sparbanksinspektionen Sparbankernas Säkerhetsfond Sparbankernas Forskningsstiftelse European Savings Banks Group Sp-Fondbolag Sb-Hem Livförsäkringsaktiebolaget Duo Sparbankernas Centralbank Samlink Kunderna Sparbanksförbundet Produkt- och servicebolag Pensions-Fennia Suomen Vahinkovakuutus Nets (f.d. Luottokunta) Automatia Pankkiautomaatit Aktia Bank Samarbetspartner

7 Sparbankerna i ljuset av ekonomiska siffror (12/2012) Kapitaltäckning 22,1 procent Balans 8,4 miljarder euro Rörelsevinst 67,1 miljoner euro Marknadsandel av bostadskrediter (inkl. hypotekslån) till hushåll 5,7 procent Marknadsandel av depositioner 5,9 procent Antalet kunder 588 500

8 Sparbankerna i ljuset av ekonomiska siffror (09/2013) Kapitaltäckning 21,3 procent (21,4 09/2012) Balans 9,0 miljarder euro (8,2 mrd.) Rörelsevinst 64,3 miljoner euro (59,6 milj.) Marknadsandel av bostadskrediter (inkl. hypotekslån) till hushåll 5,7 procent (5,7 %) Marknadsandel av depositioner 6,1 procent (5,8 %) Antalet kunder ca. 590 000 (588 000)

9 Värderingar och konkurrensstrategi: nära kunden

10 Missionen härrör från våra rötter Mission Sparbankerna främjar sparsamhet och kundernas ekonomiska välfärd nära kunderna.

11 Sparbankens roll i det finländska samhället KUNDEN Sparbankens tjänstemän förstår den vanliga människans penningaffärer, erbjuder lösningar och expertis när det gäller att hantera vardagsekonomin och åstadkomma kapitaltillväxt under kontrollerade former. SPARANDE Sparbanken hjälper mäniskor att hålla en övergripande koll på sin ekonomi. Fokus ligger på sparande. SAMHÄLLET För sparbanken är det viktigt att kunna främja de ekonomiska kunskaperna och kapitaltillväxten i den lokala gemenskapen i verksamhetsområdet.

12 Sparbanksgruppens värdegrund Värde- ringar Kundnärhet –Vi lyssnar på kunden, vi möter kunden på ett unikt sätt med utgångspunkt i kundens individuella behov. Samarbete –Samarbetet med kunderna, personalen, sparbankerna och samarbetspartnerna är öppet, genuit och inspirerar till tillväxt. Vi förnyar oss själva och ser ständigt över vår verksamhet. Ansvarsfullhet –Vi tar hand om våra uppgifter med ett yrkesskickligt och pålitligt grepp. Vi är till för kunderna och för den lokala gemenskapen. Resultatrik verksamhet –Resultatet och tillväxten säkerställer att vi kan utveckla tjänsterna till kunderna och att vår verksamhetsmiljö bevarar sin livskraft. Kundnärhet –Vi lyssnar på kunden, vi möter kunden på ett unikt sätt med utgångspunkt i kundens individuella behov. Samarbete –Samarbetet med kunderna, personalen, sparbankerna och samarbetspartnerna är öppet, genuit och inspirerar till tillväxt. Vi förnyar oss själva och ser ständigt över vår verksamhet. Ansvarsfullhet –Vi tar hand om våra uppgifter med ett yrkesskickligt och pålitligt grepp. Vi är till för kunderna och för den lokala gemenskapen. Resultatrik verksamhet –Resultatet och tillväxten säkerställer att vi kan utveckla tjänsterna till kunderna och att vår verksamhetsmiljö bevarar sin livskraft.

13 Sparbanksupplevelsen som konkurrensstrategi Kundmöten Vi känner våra kunders individuella behov och vi skapar unika kundmöten oberoende av tid och rum. Säkerställandet av det ekonomiska välståndet Vi förstår våra kunders ekonomifrågor och vi hjälper dem att hantera sin ekonomi på ett övergripande sätt. Välståndsökning Vi erbjuder lösningar för en kontrollerad kapitaltillväxt med sparande i fokus. Ansvarsfullhet Vi tar en aktiv roll på vårt eget verksamhetsområdet för att främja kundens och det lokala samhällets välstånd.

14 Vi uppfyller kundernas förväntningar Tydlig, förståelig, lyssnar på kunden Omsorg, uppskattning, respekt, prioritering Flexibi- litet Bra service, vänlig, kund-/människo- nära Kontakt- person Nätet/ webbanken Låne- ärenden Pris, ränta, marg., konkurrenskraft Tjänster för placering och sparande Företags- tjänster Ärenden per telefon Tillgänglighet, nåbarhet, åtkomst, parkering Snabba beslut Bra klimat Bank/kontor Tjänster Personal Person- lighet/ individuell service Sakkunnig, kompetent Bekant/ bekanta personer Pålitlig- het, säkerhet Liten skala och mänsklighet Banken känner kunden Finländsk, lokal Rättvis, okomplicerad Snabbt, enkelt Närhet/ Kontorets läge Sparbanken säkerställer att kunderna har tillgång till alla nödvändiga tjänster och produkter. Sparbanken är en innovativ föregångare när det gäller att utveckla unika möten med kunden. Vid kundmötena framhävs den utmärkta tillgängligheten, de enkla och bekväma processerna, hanteringen av den egna ekonomin och lösningar som anpassats till kundens behov. Vi är närvarande där som kunden önskar möta oss. Största delen av personalens arbetstid går till möten med kunderna. Sparbanken säkerställer att kunderna har tillgång till alla nödvändiga tjänster och produkter. Sparbanken är en innovativ föregångare när det gäller att utveckla unika möten med kunden. Vid kundmötena framhävs den utmärkta tillgängligheten, de enkla och bekväma processerna, hanteringen av den egna ekonomin och lösningar som anpassats till kundens behov. Vi är närvarande där som kunden önskar möta oss. Största delen av personalens arbetstid går till möten med kunderna.

15 Lokal förankring och ansvarsfullhet

16 Vems intresse driver sparbankerna? Sparbankerna har inte till uppgift att producera vinst för ansiktslösa aktieägare Sparbankerna är depositionsbanker vars särskilda syfte är att främja sparsamheten bland kunderna. Sparbankerna grundades för att främja sparsamhet och personlig kapitaltillväxt. Även samhällsansvaret är en del av sparbankernas ursprungliga verksamhetsidé. I enlighet med sparbankens stadgar delas en del av vinsten ut för åtgärder som främjar sparande liksom för allmännyttiga ändamål. Återstoden av vinsten används för att utveckla bankverksamheten, produkterna och tjänsterna.

17 Sparbanken främjar välfärden bland kunderna Sparbankerna bär ansvar för främjandet av sparsamheten och välfärden hos den lokala befolkningen. De beviljar t.ex. inte för stora lån eller krediter som kunderna inte klarar av eller som stramar åt deras ekonomi för mycket. Därtill ska banktjänsterna vara lättillgängliga beslutsfattandet ske snabbt och kundservicen ges av bekanta tjänstemän.

18 Sparbanken främjar välfärden i det lokala samhället Sparbankerna främjar aktivt välfärden på orten. De bemöter sina kunder jämlikt, finansierar verksamheten i lokala företag och sprider information om sparande och hur man handskas med pengar. Exempel samarbete med skolor understöd för kultur- och bildningsverksamheten på orten årliga Sparsamhetsveckan (särskilt för barn) sponsring.

19 Gruppens struktur

20 Kundernas roll i förvaltningen av sparbankerna Sparbankens förvaltning består av representanter för depositionskunderna. Sparbankens depositionskunder och eventuella representanter för stamfondsandelen utser principaler som har hand om bankens förvaltning. Sparbankens principal väljer styrelse och styrelsen väljer verkställande direktören. Sparbanker i aktiebolagsform har ofta egna sparbanksstiftelser som medverkar i beslutsfattandet på bolagsstämman.

21 Sparbanksgruppen är både lokal och rikstäckande SparbankernaSparbanksförbundet Affärsverksamhet Sparbanksgruppen Sparbanksförbundet: Samarbete Intressebevakning Utveckling Kundrelationer Produkter och tjänster Know-how Varumärke Kommunikation Sparbanksinspektionen Sparbankernas Säkerhetsfond Sparbankernas Forskningsstiftelse European Savings Banks Group Samarbetspartner Produkt- och servicebolag Sp-Fondbolag Sb-Hem Livförsäkringsaktie- bolaget Duo Sparbankernas Centralbank Samlink Samarbetspartner Pensions-Fennia Suomen Vahinkovakuutus Nets (f.d. Luottokunta) Automatia Pankkiautomaatit Aktia Bank Övriga Sparbanksförbundets stämma Sparbanksförbundets förvaltningsråd Sparbanksförbundets styrelse Sparbanksförbundets kansli

22 Sparbanksförbundet – Sparbankernas centralorganisation Sparbanksförbundet är sparbankernas centralorganisation. Alla sparbanker är medlemmar i Sparbanksförbundet. Sparbanksförbundet främjar utvecklingen i sparbankerna och samarbetet mellan dem samt bevakar deras intressen. Sparbankernas gemensamma bankpolitiska beslut fattas av förbundet. Sparbanksförbundet: påverkar förutsättningarna för bankverksamheten och lagstiftningen som berör denna upprätthåller kontakten till myndigheterna samarbetar med inhemska och utländska organisationer på banksektorn har hand om utvecklingen av sparbankernas gemensamma affärsverksamhet, utbildning, marknadsföring, kommunikation och säkerhet. I anslutning till förbundet arbetar Sparbanksinspektionen. som utövar tillsyn över och inspekterar sparbankerna. Sparbanksinspektionen samarbetar nära med Finansinspektionen.

23 23 Sparbankernas Säkerhetsfond Fondens mål är att trygga en stabil verksamhet i medlemsbankerna. Fonden kan ge bidrag och lån samt kapitallån som räknas in i det egna kapitalet i mottagarbankens balansräkning. Därtill kan fonden ge garantier för lån som tas av medlemsbankerna. Alla sparbanker och sparbanksaktiebolag är medlemmar i fonden. Inte en enda sparbank har fått stöd ur fonden.

24 Sparbankernas Forskingsstiftelse I sparbanksgruppen ingår en stiftelse som syftar till att stödja forskning med anknytning till finansmarknaden och värna om sparbanksrörelsens historia. Sparbankernas Forskningsstiftelse grundades år 1968 för att stödja forskning och publikationsverksamhet med anknytning till penningmarknaden och sparande. En del av sparbankerna i aktiebolagsform har därtill egna stiftelser.

25 Via servicebolag och samarbetspartner kan kunderna få alla tjänster Försäkringar Sparande och placering Dagliga ärenden FinansieringICT Skade- försäkringar Suomen Vahinkovakuutus Lagstadgade pensions- försäkringar Pensions-Fennia Spar- och pensions- försäkringar Livförsäkrings- aktiebolaget Duo Fonder och kapitalförvaltning Sp-Fondbolag Värdepappers- handel Mäklare: FIM Clearing: Nooa Sparbank kontoförande institut Betaltids- och kreditkort Nets (Luottokunta) Kontantautomater och penningförsörjning Automatia Pankkiautomaatit Centralt penninginstitut Aktia Bank för tillfället, senare Sparbankernas Centrallbank Clearing och settlement ACH Finland Lånegaranti Garantia Återbetalnings- skydd Livförsäkrings- aktiebolaget Duo Finansierings- bolagsprodukter Aktia Företagsfinansiering Banksystem Samlink Stödsystem

26


Ladda ner ppt "Sparbanksgruppen i ett nötskal November 2013. Innehåll Basuppgifter Värderingar och strategi: nära kunden Gruppens struktur Lokal förankring och ansvarsfullhet."

Liknande presentationer


Google-annonser