Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiskt vägforum NVF Kompetens utan gränser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiskt vägforum NVF Kompetens utan gränser"— Presentationens avskrift:

1 Nordiskt vägforum NVF Kompetens utan gränser www.nvfnorden.org

2  NVF grundades år 1935.  Tidigare hette förbundet Nordiska Vägtekniska Förbundet  NVF:s mission: NVF skal främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportsektorn genom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige.  Förbundet har över 800 personmedlemmar inom sina utskott, temagrupper och 6 avdelningsstyrelser.  Förbundet har ca 280 medlemsorganisationer runtom i Norden. www.nvfnorden.org

3 Verksamheten:  NVF utgör en plattform för kunskaps- och informationsutväxling mellan nordiska kolleger.  NVF skall sprida information också över förbunds- och utskottsgränserna till hela vägsektorn i Norden.  NVF arbetar bl.a. för harmonisering av regelverken inom Norden. www.nvfnorden.org

4 Verksamheten, forts.:  Varje land har en nationell avdelning.  Förbundet leds i fyraårsperioder av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Perioden 2008 - 2012 leds av NVF Island.  Förbundets utskott och temagrupper fungerar på både nationell och nordisk nivå.  Exempel på verksamhet är möten och seminarier, samt kongressen Via Nordica som arrangeras vart fjärde år. www.nvfnorden.org

5 Nationell sekretare Nationella avdelningsstyrelser Förbundsstyrelse Sekreterargrupp Förbunds- sekretariat Kommunikations- grupp Nationellt sekretariat Representant i PIARC:s sekretariat Förbundsutskott och temagrupper Nationella avdelningsutskott och temagrupper

6 www.nvfnorden.org UtskottArbetsområde Organisering och marknadVägsektorns marknadsutveckling och organisationsförnyelse. Upphandlingsmetodik. InformationssystemAnvändning av informationssystem och informationsteknologi kopplad till väghållning. systemstyrning, datamodeller. Strategisk planeringTrafiksystemet och dess funktion, vägsektorns strategiska planering. Transport i städerStadstrafiksystemet och dess funktion. Utformning av vägar och gatorUtformning av vägar och gator med hänsyn till trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet. Vägens konstruktionVägens undergrund, uppbyggnad och dimensionering. Ekonomi och kvalitet. BeläggningBeläggningstyper, produktion och utläggning. Ekonomi och kvalitet. TunnlarEffektiv tunneldrift. Bruk av ny tunnelteknologi. Säkerhet. BroarEffektiv brodrift. Bruk av ny broteknologi. Drift och underhållPlanering och styrning av drift och underhåll. Teknikutveckling. Fordon och transporterSamspel fordon-väg-förare. Effektiva och säkra transporter. Harmonisering. ITSIntelligenta transportsystem. System för trafikstyrning och -information. TrafiksäkerhetUtvecklande av ett säkert vägtrafiksystem. MiljöUtvecklande av ett miljövänligt vägtrafiksystem. TemagrupperArbetsområde Långsiktig kompetensförsörjning Upprätthållande och utvecklande av kompetens. Rekrytering. TillgänglighetUniversell utformning. Tillgängligt trafiksystem för alla.

7 www.nvfnorden.org Medlem i NVF  Företag eller organisationer som är intresserade av förbundets verksamhet kan ansöka om medlemskap i förbundet. Medlemsorganisationerna placeras under respektive nationell avdelning.  Personer som är intresserade av att ta del i utskotts- eller styrelsearbetet kan väljas till utskotts- eller styrelsemedlemmar. Generellt sett betyder det, att personens arbetsgivarorganisation bör vara förbundets medlemsorganisation.  En person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt främjat förbundets ändamål eller verksamhet kan utnämnas till hedersmedlem i Nordiskt vägforum NVF.

8 www.nvfnorden.org Hvad får man som udvalgsmedlem  ett omfattande och välfungerande nätverk av experter från hela sektorn  tillgång till mångsidig information, kunskap och värdefulla erfarenheter  möjlighet till aktivt deltagande i seminarier och kongresser  möjligheter att bidra till branschens utveckling och samarbetsformer i Norden  en port till ett vidare internationellt samarbete med t.ex. Baltic Road Association och World Road Association

9 www.nvfnorden.org Det här förutsätter vi av utskottsmedlemmarna  ett genuint intresse för internationellt samarbete  en beredskap att "ge för att kunna få" på kunskapens marknadsplats  öppet sinne och mod att röra sig i en kreativ omgivning med många språk  nödvändiga tid- och penningresurser samt acceptans av den egna arbetsgivaren

10 www.nvfnorden.org Internationellt samarbete  Nordiskt vägforum samarbetar med t.ex. World Road Association (PIARC) och Baltic Road Association (BRA).  I samarbete med BRA arrangerar NVF s.k. NordBalt-seminarier.

11 www.nvfnorden.org Love og policies:  På hjemmesiden finder man love og policier:  Love,  Arbejdsordning,  Sprogpolicy,  Internetpolicy,  Bestemmelser om publikationer og  PIARC policy.

12 www.nvfnorden.org Love:  Generelle  Behandler forbundets navn, endemål og organisation  Afdelingen i hvert land har sine egne love for sit arbejde  Forbundsudvalgsmøder skal holdes en gang pr. år

13 www.nvfnorden.org Arbejdsordning:  Organisation  Omkostninger  Et udvalg kan ikke påtage sig omkostninger som afdeling skal betale uden samråd med vedkommende afdeling  Møder  Antal møder pr. år  I Island og Færøerne skal der tilladelse fra vedkommende afdelingsstyrelse  Man skal skrive protokoll  Arbejdsopgaver  Forbundsudvalg skal gennemføre godkendt virksomhedsplan

14 www.nvfnorden.org Språkpolicy  Den på de skandinaviska språken baserade språkliga gemenskapen har alltid varit av stor betydelse i det nordiska samarbetet. Denna betydelse har inte minskat och därför kommer danskan, norskan och svenskan också i fortsättningen att vara huvudspråk i NVF:s verksamhet.  Vid NVF:s möten är de danska, norska och svenska språken officiella mötesspråk. Diskussioner förs och föredrag hålls i huvudsak på något av dessa språk.  I de fall språket innebär ett hinder för att bli förstådd eller kunna ta emot information, kan man använda sig av engelska.

15 www.nvfnorden.org Internetpolicy  Der findes f.eks oplysninger om mål og principper.  Afdelinger og udvalg er ansvarlige for indholdet

16 www.nvfnorden.org Bestemmelser om publikationer  Historiker  Kongressrapporter  Rapportserien  Rapporter fra udvalgerne  Udformning af rapporter se ”Grafiskt program” på hjemmesdien  Övriga publikationer

17 www.nvfnorden.org PIARC policy  Samarbejdsaftale – Fredrik Friberg

18 www.nvfnorden.org Grafiskt program – på hjemmesiden:  Publikationer  Brev och protokoll  Logo  Internet  Seminarer  checkliste  inbjudan, program,  responsblanket – sendes til forbundssekretariatet

19 www.nvfnorden.org Hemsidan www.nvfnorden.org  www.nvfnorden.org är förbundets hemsida.  Ansvaret för hemsidan ligger hos förbundssekretariatet  Afdelinger og udvalg ansvarlig for indholdet (jfr. Internetpolicy).  Kommunikationsgruppen står til hjælp til brugerne hvis det er nødvendigt  Hemsidan innehåller såväl information som kan vara till intresse för branschen i sin helhet, som hjälpmedel för förbundets utskotts- och styrelsemedlemmar.  Hemsidan är förbundets viktigaste marknadsföringskanal.

20 www.nvfnorden.org Hemsidan www.nvfnorden.org: Utskottens sidor  Utskottens egna hemsidor ligger under www.nvfnorden.org.  På sina hemsidor presenterar utskotten sin verksamhet, sina arbetsteman och kommande arrangemang.

21 www.nvfnorden.org

22  Tak for opmærksomheden  Spørgsmål?


Ladda ner ppt "Nordiskt vägforum NVF Kompetens utan gränser"

Liknande presentationer


Google-annonser