Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försteläraruppdraget 2015-09-01 Vittra

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försteläraruppdraget 2015-09-01 Vittra"— Presentationens avskrift:

1 Försteläraruppdraget 2015-09-01 Vittra ann.pihlgren@igniteresearch.org www.igniteresearch.org

2 Peter Tillberg “Blir du lönsam lille vän?”

3 Vad behövs i framtiden? Snabba samhällsförändringar Snabb teknologiutveckling Globalisering av kommunikation, marknad och idéer Krav på likvärdig undervisning

4 Framtidens medborgare måste kunna… Anpassa sig till nya miljöer och förutsättningar Navigera bland massiva mängder information Göra produktiva och intelligenta val Vara kreativa Tänka kritiskt

5 Lärare säger i intervjuer att de utvecklar barnens/elevernas tänkande men… Lärare ber barnen/eleverna att komma ihåg eller resonera utifrån det de redan vet eller kan Få utmaningar eller systematiska hjälpmedel att utveckla analytiskt eller kreativt tänkande Aktiviteterna koncentreras runt material och läromedel och reproduktion snarare än kritiskt tänkande eller innovation Lärare i klassrummet och samlingen dominerar genom att tala 70-75% av tiden och genom att ställa frågor där svaret är givet Barnen/eleverna har litet inflytande på aktiviteterna och tenderar att undvika intellektuella utmaningar

6 Pedagogiska trädet Pihlgren, Ann S. (2013). Det tänkande klassrummet. Stockholm: Liber.

7 Praxisteorin Situerad, kroppslig, ”tacit knowledge”, implicit kunskap, förtrogenhetskunskap Ofta omedveten Ibland annorlunda än den teori man tror sig eller vill omfatta

8 KUNSKAPS- DIMENSION KOGNITIV PROCESSDIMENSION 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap B. Begrepps- baserad kunskap C. Processkunskap D. Metakognitiv kunskap

9 Fem olika lärarstilar identifierades Den traditionella lärarstilen Den barn/elevutforskande lärarstilen Läraren som bygger byggnadsställningar (the scaffolding teaching style) Den moralistiska lärarstilen Låt-gå-lärarstilen

10 Den traditionella lärarstilen Läraren inleder med introduktion Läraren presenterar ny kunskap Klassen/gruppen praktiserar och läraren korrigerar Läraren summerar (och ger eventuellt läxa)

11 KUNSKAPS- DIMENSION KOGNITIV PROCESSDIMENSION 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap B. Begrepps- baserad kunskap C. Processkunskap D. Metakognitiv kunskap

12 Den barn/elevutforskande lärarstilen Oftast unga elever/förskolebarn eller i praktisk-estetiska aktiviteter… Introducerar nytt material som kommer hjälpa eleverna att utvecklas på egen hand Eleverna/barnen utforskar sina egna intresseområden på det sätt de själva önskar

13 KUNSKAPS- DIMENSION KOGNITIV PROCESSDIMENSION 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap B. Begrepps- baserad kunskap C. Processkunskap D. Metakognitiv kunskap

14 Den moralistiska lärarstilen Läraren verkar upptagen av någonting annat… Lära barnen/eleverna att uppföra sig?

15 KUNSKAPS- DIMENSION KOGNITIV PROCESSDIMENSION 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap B. Begrepps- baserad kunskap C. Processkunskap D. Metakognitiv kunskap

16 Låt-gå-lärarstilen Observerades på fritids och delvis i förskolan, inte i skolan Personalen verkar sakna pedagogiska intentioner Aktiviteterna saknar i stort sett planerat kunskapsinnehåll Beslut och aktivering lämnas till barnen/eleverna, som också tar störst talutrymme

17 KUNSKAPS- DIMENSION KOGNITIV PROCESSDIMENSION 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap B. Begrepps- baserad kunskap C. Processkunskap D. Metakognitiv kunskap

18 1.Förvirring, perplexitet och utmaning genom a)Filosoferande b)Experiment 2.Analys: a)Vad kom vi fram till? Vad lärde vi oss? b)Vad vill vi lära oss/förstå nu? c)Tankeredskap och strategier 3.Ny kunskap a)Föreläsningar, film osv. b)Museer och annat i samhälle och natur c)Söka i böcker, på internet osv. 4.Generalisation och transfer a)Eftertänksam dialog b)‘Skapa motsatsen’ 5.Utvärdering av arbetet a)Vad lärde vi oss? b)Hur lärde vi oss? Läraren som bygger byggnadsställningar (the scaffolding teaching style)

19 Metakognitiva frågor Tidigare erfarenheter Förebilder Under processen Utvärdera Utveckling Jämföra Liknar det något du stött på tidigare? Är detta en av de där…? Vilka goda förebilder finns på området? Varifrån kan du hämta idéer? Vad förstår du så här långt? Vilka metoder och strategier använde du? Hur ska du genomföra uppgiften? Vad tänker du nu? Hur är din tanke lik/skiljer sig från någon annans? Varför? Vad/vem har påverkat ditt tänkande? Varför? Behöver du ställa någon fråga? Är du på rätt spår/ fortfarande på spåret? Hur gjorde du/gick du tillväga? Gick det som du planerat? Hur har ditt tänkande utvecklats? Vad tänkte du i början? Varför? Vad lärde du dig? Förbättra Kan du lära från något misstag? Kan du göra något bättre nästa gång? Planera Vilket angreppssätt är det bästa här?

20 KUNSKAPS- DIMENSION KOGNITIV PROCESSDIMENSION 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap B. Begrepps- baserad kunskap C. Processkunskap D. Metakognitiv kunskap

21 Diskutera Vilken lärarstil omfattar du oftast själv? Vilken lärarstil är vanligast bland dina lärare/kollegor?

22 Diskutera: Hur ska läraren utvecklas?

23 Ändra lärares arbetssätt Svårt! De flesta traditionella metoder är ineffektiva Lärandemiljön är komplex Goda resultat med: Reflektioner i grupp Anknutet till praktiken Fokus på barnens/elevers lärande OCH lärares behov Starkt lokalt ledarskap och strukturer

24 Lärarstilar förflyttning Låt-gå Elevutforskande Moralistisk Traditionell Byggnadsställningsbyggande (scaffolding) Svagt kognitivt innehåll Starkt kognitivt innehåll

25 Tre teorinivåer Första graden: praktikerns teori Andra graden: praktikerns teori är artikulerad, utformad, systematiserad och reflekterad Tredje graden: vetenskapligt grundad teori

26 3 starka faktorer Introducera obligatoriska uppgifter som ska testas med barn/elevgruppen, och som presenteras med lärarkollegor, forskare/förstelärare och rektor närvarande för feedback och öppen, reflekterande dialog. Fostra och kräv intellektuellt arbete i presentationer, feedback och genom att läsa forskningslitteratur. Rektor/biträdande rektor/förskolechef ger utvecklingsarbetet legitimitet och vikt.

27 Arbetsgång Probleminventering: Vilken kunskap och vilka förmågor behöver våra elever för att nå målen? Vad behöver förskoleverksamheten utveckla? -> avgränsning! Analys: Vilka kunskaper och förmågor har vi och behöver för att eleverna ska kunna nå målen? För att förskoleverksamheten ska nå målen? Fördjupande av kunskaper och förmågor Ge barnen/eleverna nya lärande-upplevelser Vilken effekt har våra förändrade handlingar haft? Steg 1 igen!

28 Probleminventering genom 1.Statistik och resultat Alla områden? Vissa? All personal? Vissa? 2.Systematisk observation Alla områden? Vissa? All personal? Vissa? 3.Vikta vad som kommer ge generativt resultat!

29 Styrsystem och stödsystem Huvudman Rektor/ förskolechef Lärare/ förskollärare Handledaren Förstelärare Förste förskollärare Förstelärare Förste förskollärare

30 Balansakten… Lärargruppens förtroende Uppdraget

31 Tydlig överenskommelse Vad vill rektor/förskolechef ska ha hänt när arbetet är klart? Vilket innehåll/vilka processer är viktiga att få med? Vilken återkoppling önskar rektor/förskolechef? Vilka krav ställer du på rektors/förskolechefs deltagande för att lyckas med uppdraget? På tid?

32 Uppdrag till ert nästa tillfälle Stäm av uppdraget utifrån vad som sagts idag och utifrån verksamhetsutvecklares feedback Gör en tydlig överenskommelse mellan förstelärare och rektor/förskolechef enligt förra bilden

33 Boken: Pihlgren, Ann S. (2013). Det tänkande klassrummet. Stockholm: Liber. Forskningsartiklar: Pihlgren, Ann. S. (2013). Planning for Thinking and Cognitive Development of Students. Tillgänglig på: http://igniteresearch.org/english-planning-for-thinking-and-cognitive-development-of-students-2/ Pihlgren, Ann S. (2014). Complementary education in classrooms and afterschool programs www.igniteresearch.org Pihlgren, Ann. S. (2015). Enhancing Teachers’ Understanding of How to Develop Students’ Thinking. Tillgänglig på: http://igniteresearch.org/enhancing-teachers-understanding-of-how-to-develop-students-thinking/ ann.pihlgren@igniteresearch.org www.igniteresearch.org


Ladda ner ppt "Försteläraruppdraget 2015-09-01 Vittra"

Liknande presentationer


Google-annonser