Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vellinge.se Välkomna till verksamhetsråd!. Vellinge.se Dagordning Resultatanalys förskola och skola Ombyggnaden, evt frågor Skola: Fördjupad dialog kring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vellinge.se Välkomna till verksamhetsråd!. Vellinge.se Dagordning Resultatanalys förskola och skola Ombyggnaden, evt frågor Skola: Fördjupad dialog kring."— Presentationens avskrift:

1 Vellinge.se Välkomna till verksamhetsråd!

2 Vellinge.se Dagordning Resultatanalys förskola och skola Ombyggnaden, evt frågor Skola: Fördjupad dialog kring fokusområden V klass riktlinjer Förskolan: Fördjupad dialog kring fokusområden V-klass

3 Vellinge.se 26 av 27 elever, 96% erhöll gy-behörighet 2015 22 av 27 elever, 81% nådde kunskapskraven i samtliga ämnen

4 Vellinge.se Resultat nationella prov MA ÅK 3 2015 100% godkända på samtliga delprov enligt nationell kravnivå 87% godkända på samtliga delprov enligt nationell kravnivå Resultat nationella prov SV ÅK 3 2015

5 Vellinge.se Resultat nationella prov 2015, ÅK 6 BetygABCDEF- Antal elever Svenska0%19%28%25% 3%= 1 st0%32 Matematik 9%= 3 st16%38%22%13%3%= 1 st0%32 Engelska 28%= 9 st22%31%3%9%3%= 1 st 32 Fysik 10%= 3 st20%37%27%7%= 2 st0% 30

6 Vellinge.se Resultat nationella prov 2015, ÅK 9 BetygABCDEF- Antal elever Svenska0%7%= 2 st26%30% 7% = 2 st0%27 Matematik 0% 7%= 2 st44%33%15% = 4 st0%27 Engelska 4%=1 st15%= 4 st37%26%11%0%7%= 2 st27 Historia 0% 22%63%15% = 4 st0%27 Kemi0%4%= 1 st22%37%33%4%= 1 st0%27

7 Vellinge.se Summering av resultat åk 6-9 Åk 6-9 Antal elever i åk 6-9: 10956 pojkar53 flickor Antal elever som inte nådde kunskapskraven10 pojkar 5 flickor Av de 15 elever som inte nått kunskapskraven, bedömer vi att 10 pojkar och 2 flickor har förutsättningar för att klara kunskapskraven i samtliga ämnen.

8 Vellinge.se Studie av Mikael Björklund Meritvärde Herrestorpskolan VT 2013 Kommunen Vt 2013 Diskrepans i poäng/procent Flickor217251 34 p / 13,5 % Pojkar210225 15 p / 6,7% Medelvärde213,6237 23,4 p/ 10% Meritvärdet på Herrestorpskolan ligger ca 10 % lägre jämfört med kommunen Pojkarna ligger i snitt 7procent lägre än flickorna. (Tab 1). Flickorna har dock större diskrepans mot kommunen än pojkarna

9 Vellinge.se Skillnader mellan pojkars och flickors slutbetyg 201120122013 Skillnader i medelslutbetyg mellan flickor och pojkar. Svenska4,34,22,0 Engelska1,25,7-0,5 Matematik1,5-0,3-1,4 Tabell: Skillnader mellan flickors och pojkars slutbetyg på Herrestorpskolan 2011-2013. Röda värden markerar att flickorna ett högre betyg än pojkarna Blåa värden att pojkarna har högre betyg än flickorna.

10 Vellinge.se Analys av våra resultat Flickor och pojkars motivation ser olika ut. Pojkar saknar i högre utsträckning ”coolfaktor” kring studierna och därmed studiemotivation Flickor motiveras ofta genom att vara ”duktiga”, vilket i en del fall leder till stress

11 Vellinge.se Insatser utifrån analys och studiens slutsatsser Arbeta med elevers föreställningar om sig själva och sitt lärande Vi behöver se över våra undervisningsmetoder Arbeta systematiskt med exempel på A och C nivå. Ämneslänkar (Skanör) för likvärdig bedömning och betygsättning Kompetensutveckling, Läslyft och Matematiklyft Familjecentralen – tidigt föräldrastöd

12 Vellinge.se Extra anpassningar, särskilt stöd och extraordinärt stöd Förstärkt med specialpedagoger F-3, 4-6 och 7-9 Anställt speciallärare 50 % och skolcoach 40 % Projekt SPSM har ökat kompetensen Flexibelt resurscenter för åk 4-9, ” Viljan” Öppet även elever, som behöver mer utmaning. Specialpedagoger har tät kontakt med lärarna kring planering och innehåll Skiljer på generella anpassningar och särskilt stöd och extraordinärt stöd.

13 Vellinge.se Svarsfrekvens Elever mycket hög andel Personal nästan 100% Vårdnadshavare för låg för att ha validitet 7. Qualisutvärdering skola/fritidshem

14 Vellinge.se Fokusområden utifrån enkätresultat Trygghet och trivsel Lust till lärande/delaktighet Studiero 7. Utvecklingsområden Qualis

15 Vellinge.se F-2 Trygghet och trivsel Mycket höga resultat med ett snitt på ca 93% 95% trivs i skolan 94% känner sig trygga och säkra 99% nöjda med sin skola och fritids Väl godkända resultat med ett snitt på ca 81%, dock är resultatet på vissa frågor inte över 70% 84% trivs i skolan 91% känner sig trygga och säkra 71% nöjda med sin skola 3-9 Trygghet och trivsel

16 Vellinge.se 7. Trygghet och trivsel Något sjunkande resultat för: Hur åk 3-9 elever upplever att de följer regler Trivseln i åk 3-9 F-23-9 201220132014201220132014 1. Jag trivs i skolan.959195799084 3 Jag känner mig trygg och säker i skolan.829894898891 11 Jag följer de regler som finns i skolan.90 9590,58682

17 Vellinge.se 7. Trygghet och trivsel Något sjunkande resultat för hur personalen upplever att: 201220132014 4. Vi vuxna reagerar på regelbrott, diskriminering och kränkande behandling. 10088 5. Förhållandet mellan personal och elev kännetecknas av förtroende och ömsesidig respekt. 89,59488

18 Vellinge.se 7. Trygghet och trivsel Utvecklingsområden: Ömsesidig respekt elever /vuxna Livsviktigt Motverka vandalism genom meningsfull skola och fritid

19 Vellinge.se 7. Trygghet och trivsel Åtgärder: Tydlig konsekvenstrappa gentemot elever, vårdnadshavare och pedagoger Förankra/förtydliga kring kultur och förhållningssätt, Underlätta administrationen kring Incidentrapportering Samverkan med trygghetssamordnare Patricia och Mats, rapport rapport Gemensamt arbetsområde från förskolan till årskurs 9, HandlingsplanHandlingsplan Lpp F-3, 4-6, 7-9F-34-67-9 Likabehandlingsdag 18/9 Likabehandlingsdag Extra stöd till åk 5 och föräldramöte i åk 5föräldramöte

20 Vellinge.se F-2 Lust till lärande/delaktighet Låg grad av delaktighet ca 45% Hög grad av lustfyllt lärande ca 91% 97% tycker lärarna är bra 99% är nöjda med skolan Låg grad av delaktighet ca 61% Låg grad av lustfyllt lärande ca 64% Förtroende för lärarna ca 83% 71% är nöjda med skolan 3-9 Lust till lärande/delaktighet

21 Vellinge.se F-2 Lust till lärande/delaktighet Insatser Delaktighet: Fritidspedagogers samverkan med skolan ska ta ett avstamp i deras förmåga att kartlägga elevers föreställningar om sig själva, förmåga till samspel och färdigheter SYV plan med koppling till elevers vardag. Ta avstamp i barns tankar och lekar. Insatser Delaktighet: SYV projekt med UF som utgår från elevers drömmar och tankar om sin framtid Lustfyllt lärande: Strukturerade verksamhetsbesök med återkoppling med tydligt fokus på drivkraftsdimensionen i lärandet. Förtroende för lärarna: Arbeta ännu mer aktivt med den psykosociala arbetsmiljön. Ingripa direkt och kraftfullt vid regelbrott. Samtidigt arbeta förebyggande med livskunskap 3-9 Lust till lärande/delaktighet

22 Vellinge.se F-2 Studiero 2014 är 68% nöjda med studieron Ökning med 36,5 %enheter sedan 2012 2012: 31,5% 2013: 77% 2014: 68% (Ny organisation och två nya lärare i f-klass under läsårets gång.) 2014 är 54% nöjda med studieron Stadig minskning med totalt 10% enheter sedan 2012 2012: 64,2 % 2013: 59% 2014: 54% Har uppstått en del osäkerhet kring roller och förhållningssätt med den nya organisationskulturen. En förvirring som vi tror håller på att vända efter förtydliganden. 3-9 Studiero

23 Vellinge.se F-2 Studiero Insatser: Likabehandlingsdag Tema trygghet/trivsel F-9 Skolcoach 40% Specialpedagog 100% F-3 Ytterligare 100% lärare för minskade gruppstorlekar F-3 Insatser: Likabehandlingsdag Tema trygghet/trivsel Klassrumsregler Förtydligande av konsekvenstrappan Extrainsatser med skolpsykolog och kurator i åk 5 ”You go girl” och ”Din bror” i åk 5 ”You go girl” i åk 7-9 100% specialpedagog i åk 4-6 100% specialpedagog i åk 7-9 3-9 Studiero

24 Vellinge.se Herrestorps förskola utifrån tillsyn

25 Vellinge.se Utvecklingsområde utifrån tillsyn och föräldraenkät 2013/2014 fokus på matematik och naturvetenskap möjligheterna att påverka förskolans arbete med barnets utveckling och lärande möjligheten att vara delaktig i förskolan utvärdering och förbättring av verksamheten användandet av modern teknik utemiljön organisation

26 Vellinge.se Vi behöver utveckla och bli bättre på: att visa hur vi arbetar med naturvetenskap och matematik kollegialt lärande och pedagogisk utveckling att informera föräldrar om vårt arbete på förskolan hur vi informerar våra föräldrar utveckla vårt användande av modern teknik Vellingebostäder rustar upp utemiljön tydliggöra organisatoriska strukturer på förskolan

27 Vellinge.se Analys Qualis föräldraenkät nov/dec-2014 Barnen trivs, 96% av föräldrarna instämmer helt eller till stor del i detta. Detta har ökat, i oktober 2013 var det 94%. Personalen engagerar sig i mitt barn, 90% av föräldrarna instämmer helt eller till stor del i detta. Denna siffra låg på 80% år 2013. Förskolan erbjuder en utvecklande verksamhet för mitt barn. Här instämmer 89% av föräldrarna.

28 Vellinge.se Så här gör vi för att förbättra kommunikationsvägarna till våra föräldrar Informerar på föräldramöte, förskolechef om övergripande verksamhet och personal om respektive avdelnings verksamhet. Informerar i månadsbrev Sätter upp dokumentation fortlöpande på avdelningarna Bjuder in till delaktighet i verksamhetsrådet Äntligen V-klass i förskolan!? Vara aktiva i sociala medier och visar utåt vad vi gör

29 Vellinge.se Såhär arbetar vi med pedagogisk utveckling PUG – pedagogisk utvecklingsgrupp med en fast person från varje avdelning som träffas regelbundet kring ett givet pedagogiskt tema som lärmiljöer eller dokumentation De tar med sig och förankrar diskussionen och lärandet ute på avdelningarna.


Ladda ner ppt "Vellinge.se Välkomna till verksamhetsråd!. Vellinge.se Dagordning Resultatanalys förskola och skola Ombyggnaden, evt frågor Skola: Fördjupad dialog kring."

Liknande presentationer


Google-annonser