Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lungsjukdomar Magnus Nisell Lungkliniken Karolinska universitetssjukhuset Solna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lungsjukdomar Magnus Nisell Lungkliniken Karolinska universitetssjukhuset Solna"— Presentationens avskrift:

1 Lungsjukdomar Magnus Nisell Lungkliniken Karolinska universitetssjukhuset Solna magnus.nisell@karolinska.se

2 Anatomi

3

4

5

6 VC RV TLC Statiska Lungvolymer TV

7 Kapillär O 2 CO 2 Alveol CO Diffusionen kan mätas med hjälp av tex kolmonoxid, CO Diffusion

8 VC beräknas från en långsam maximal in- och utandning. FVC och FEV 1 beräknas från en forcerad maximal utandning FEV% beräknas som FEV 1 /VC där FEV 1 är högst uppmätta och VC är max av VC eller FVC. FEV 1 FVC = VC 1 s Volym Tid (s) Dynamisk Spirometri

9 Flöde (l/s) Volym (l) Forcerad exspiration Forcerad inspiration Normal exspiration Normal inspiration Flöde-volym registrering

10 Astma Definition:  Inflammation i lufvägarna som medför luftvägsobstruktion som oftast är variabel  Återkommande episoder av hosta  Väsande/pipande andning  Tryckkänsla över bröstet  Svårighet att andas

11 Mekanismer bakom astma Hyperplasi av slemproducerande celler Ödem Hypertrofi och kontraktion av glatt muskulatur Infiltration av Neutrofila och eosinofila celler Basalmembrans- förtjockning Avstött epitel Slempropp

12 Allergisk astma  Allergisk astma beror på att kroppen bildar IgE-antikroppar mot olika allergen  Vanligtvis debut i unga år, sällan efter 40 års ålder  Av samtliga med allergisk astma har ca 30 % symtom redan vid 2 års ålder  Vanligare hos pojkar men i vuxen ålder är det kvinnlig dominans

13 Exempel på allergen som kan ge symtom  Pollen - björk, timotej, gråbo  Pälsdjur – katt, hund, häst, kanin  Födoämnen – fisk, ägg, jordnötter, mjölk  Yrkesallergen – mjöldamm i bageri, hennafärg inom frisöryrket  Kvalster  Mögel

14 Icke allergisk astma  Debut i vuxen ålder sker ofta i samband med en luftvägsinfektion och vanligtvis inte före 40 års åldern  20-50 % av alla astmatiska barn har icke allergisk astma, hos vuxna är det 70 %  Rökning ökar risken att utveckla astma  Ett högre antal kvinnor än män debuterar med icke allergisk astma

15 Utlösande ospecifika faktorer  Kall, torr luft  Ansträngning  Luftvägsinfektioner  Parfym/starka dofter  Tobaksrök  Läkemedel såsom NSAID-preparat, Acetylsalicylsyra och ACE-hämmare

16 Epidemiologi  6-8 % astmaprevalens hos vuxna  10 % prevalens hos skolbarn  I Sverige dör varje år 2-6 personer yngre än 35 år i astma  Dödligheten och sjuklighet, mätt i antal sjukhus- inläggningar, har minskat med införande av modern behandling (inhalationssteroider) och bättre patient- omhändertagande

17 Normalt vs inflammerat luftrör Normalt Inflammerat

18 Typiska astmasymptom  Andnöd och ytlig andning (reversibel luftvägsobstruktion – spontant eller efter behandling)  Ronki – pipande och väsande biljud, framför allt vid utandningen  Hosta, speciellt om natten  Långdragna o/e frekventa luftvägsinfektioner  Varierar över tiden och i svårighetsgrad

19 Utredning/diagnostik  Anamnes – yrke, rökning, infektioner, ärftlighet, mm  Status – obstruktivitet, förlängt expirium  Auskultation - ronki  Spirometri  PEF – mätning - variabilitet  Lungröntgen  Laboratorieprover  Allergiutredning  Provokationstester – histamin, läkemedel, kyla mm

20 Spirometri Normalvärde Obstuktiva Vid måttlig obstruktvitet är PEF-värdet fortfarande normalt!

21 PEF-kurva  20% variabilitet är signifikant!

22 Reversibillitetstest 1. Notera bästa FEV 1 eller PEF av tre 2. Ge snabbverkande luftrörsvidgande medicin 3. Vänta 15 minuter 4. Notera återigen bästa FEV 1 eller PEF av tre >12% ökning av FEV 1 är signifikant, dock minst 200 ml, alternativt 15% ökning av PEF X 100 Värdet efter – Värdet före Värdet före

23 Steroid/behandlingstest  Om reversibilitet inte erhålls vid testning  Behandling med inhalerade steroider under 4-6 veckor alt. per orala steroider i 10-14 dagar  En total ökning i FEV 1  12 % (minst 200 ml) efter testperioden stödjer astmadiagnosen  >12% ökning av FEV 1, dock minst 200 ml, alt. 15% ökning av PEF vid reversibilitetstest efter testperioden stödjer också astmadiagnosen

24 Behandling Målsättning:  Symtomfrihet  Ingen begränsning av dagliga aktiviteter  Normal lungfunktion  Inga störande medicinbiverkningar

25 Behandling  Allergisanering  Individuell behandlingsplan  Sjukgymnastik  Fysisk träning  Tekniska hjälpmedel  Läkemedel

26 Akut astmaanfall/exacerbation  Snabb försämring av astman  PEF-värdet  50 % av patientens bästa värde  Kippande andning  Blåfärgning av läpparna  Svårigheter att prata  Auxilliär andning  Passiv/orolig

27 Behandling av astmaanfall  Syrgasbehandling  Farmakologisk behandling  Snabbverkande  2 -agonist gärna i kombination med ipratropium via nebullisering eller spray/spacer  Kortikosteroider  Teofyllin vid otillräcklig effekt enligt ovan  Ev intensivvård  (infektionsbehandling)  Uppföljningsbesök

28 Underhållsbehandling av astma * Terbutalin eller salbutamol ** Tilläggsunderhållsbehandling: i första hand långverkande  2 - agonister (formoterol eller salmeterol), möjligen antileukotrien (montekulast).

29 Farmakologisk behandling  Inhalationssteroider – Pulmicort, Flutide, Asmanex, Becotide  Snabbverkande luftrörsvidgare – Bricanyl, Ventoline, Airomir, Oxis  Långverkande luftrörsvidgare – Oxis, Serevent, Bambec  Kombinationsläkemedel – Symbicort, Seretide  Leukotrienantagonist – Singulair  Antikolinergika – Spiriva, Atrovent, Combivent  Xantiner – Teofyllin, Teofyllamin

30 KOL Kroniskt obstruktiv luftvägssjukdom Definition: en progressiv försämring av luftflödet genom lungor ochluftvägar. Den nedsatta lungfunktionen är oftast irreversibel och förenad med luftvägsinflammation. Karakteristiska symtom vid KOL är hosta, sputumproduktion samt dyspné vid ansträngning.

31 Patologi

32

33 KOL – orsak och förekomst: KOL orsakas framförallt av RÖKNING! Mellan 400 000 och 700 000 personer i Sverige har KOL (beroende på vilka kriterier som tillämpas) Prevalensen har ökat markant senaste decennierna, beroende på rökvanor och åldrande befolkning Kvinnor dominerar bland nyinsjuknande och vårddagar på sjukhus KOL ökar kraftigt som dödsorsak

34 KOL - patogenes Inflammation Luftflödesbegränsning Parenkymdestruktion (emfysem) Förlust av fästpunkter Minskad elastisk återfjädring Bronkiolit Inflammation Remodeling Rökning

35 KOL och astma är olika sjukdomar Astma - luftvägsinflammation CD4+ T-lymfocyter Eosinofiler KOL - luftvägsinflammation CD8+ T-lymfocyter Makrofager Neutrofiler Luftflödesbegränsning Reversibel Ej helt reversibel

36 KOL - symptom Andfåddhet vid ansträngning  Tidiga stadier symtomfria  Kronisk hosta med eller utan slem kan förekomma  Pip i bröstet kan förekomma  Besvärliga ”luftrörskatarrer” kan förekomma  Vid svårare former föreligger symptom redan i vila  Svårare former är ofta gravt invalidiserande

37 Utredning KOL Anamnes: Rökning - packår Symtomutveckling? Hereditet, astma, allergi Yrke, arbetsmiljö Hur påverkas livet?

38 Utredning KOL AT Lungauskultation SPIROMETRI !!! Pulsoximetri (ev. även efter gångtest) Hb SR, CRP BMI Alfa-1-antitrypsin

39 KOLDIAGNOS Exposition för tobaksrök Luftvägsobstruktion som ej normaliseras av luftrörsvidgare eller steroidbehandling FEV% < 70% efter bronkdilatation Spirometri krävs för diagnostik!

40 Dynamisk spirometri vid KOL 0 2 4 6 0123456 8 10 12 Volym (l) Flöde (l/s) Normal Tidig perifer obstruktivitet KOL med emfysem

41 Behandlingsmålsättning vid KOL Ökad fysisk och social aktivitet i dagliga livet Minska symtom Förbättra livskvaliteten

42 Behandling Ickefarmakologisk –RÖKSTOPP! –Läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog Farmakologisk Hjälp till rökstopp Icke-farmakologisk KOL-rehabilitering Luftrörsvidgare (antikolinergikum eller betastimulerare) vid behov eller regelbundet Inhalationssteroid Influensa- och pneumokockvaccination Osteoporosprofylax Syrgasbehandling om andningssvikt


Ladda ner ppt "Lungsjukdomar Magnus Nisell Lungkliniken Karolinska universitetssjukhuset Solna"

Liknande presentationer


Google-annonser