Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING."— Presentationens avskrift:

1 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

2 BEHANDLING AV LUFTVÄGSINFEKTIONER HOS BARN MED LÄKEMEDEL OCH ANDRA PREPARAT En kartläggning av systematiska översikter Frida Mowafi, SBU Inge Axelsson, barnläkare Östersunds sjukhus och SBU 2

3 Projektgrupp och externa granskare SBU:s kansli Christel Hellberg, Projektledare Frida Mowafi, Biträdande projektledare Anna Attergren Granath, Projektadministratör Sakkunniga Sten Erik Bergström, Med dr, överläkare, Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Ann Hermansson, Överläkare, docent, Öron-, näs- och halssjukdomar, Lunds universitet Inge Axelsson, Barnläkare, Professor, Östersunds sjukhus Ingemar Tessin, Överläkare/Med dr, Neonatalverksamheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Externa granskare Anna Granath, Med dr, överläkare, ÖNH-kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Birger Trollfors, Professor och överläkare i pediatrik, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Sigvard Mölstad, Professor i allmänmedicin, Lunds universitet 3

4 Syfte Kartlägga befintliga systematiska översikter, som utvärderar behandling med läkemedel eller andra preparat av luftvägsinfektioner hos barn Tydliggöra vetenskapliga kunskapsluckor Bidra till att hälso- och sjukvårdsresurserna inte läggs på ineffektiva behandlingar 4

5 PICO P (Population): Barn och ungdomar upp till 18 år med luftvägsinfektioner enligt förutbestämda domäner I (Intervention): Läkemedelsbehandling, inklusive, vitaminer, mineralämnen, saltlösningar och syrgas Blodtransfusion, bröstmjölk, probiotika, honung, och xylitol C (Kontrollgrupp): Effekt av annan behandling/ placebobehandling, biverkningar O (Effektmått, utfallsmått): Effekt av behandling, biverkningar Studiedesign: Systematiska översikter 5

6 En vetenskaplig kunskapslucka? 1.Systematisk litteraturöversikt med låg eller måttlig risk för bias visar på osäker effekt – Inga eller få studier – Studier av låg kvalitet – Motsägelsefulla resultat  Mer forskning behövs 2.Det saknas systematiska litteraturöversikter med låg eller måttlig risk för bias  En systematisk översikt behövs 6

7 Kartläggning av systematiska översikter metod En systematisk kartläggning innebär att sakkunniga identifierar domäner och frågeställningar inom ett brett område Områdena ligger till grund för en systematisk litteratursökning (bred sökning på fältet) Efter litteratursökningen identifieras, relevans- och kvalitetsbedöms systematiska översikter (AMSTAR) Slutligen sammanställs inom vilka områden det finns kunskap/kunskapsluckor (tabell) Kartläggningen inkluderar ingen kvalitetsbedömning av de primärstudier som ingår i de systematiska översikterna 7

8 Resultat 8

9 Vi kan inte vänta Inom evidens-baserad medicin använder vi ”bästa tillgängliga evidens” (best available evidence) eftersom vi inte kan vänta på mer forskning när patienten är sjuk nu 9

10 VAD ÄR NYTT? 2016-04-10 10

11 Inga systematiska översikter med låg eller måttlig bias Läkemedelsbehandling av Halsböld Mastoidit Epiglottit Laryngotrakeit 2016-04-10 11

12 Akut otitis media Vetenskapliga kunskapsluckor Vi vet inte hur vanliga olika bakterier är vid okomplicerad AOM eller deras resistensmönster För att ta reda på det krävs paracentes (sticka/skära hål på trumhinnan) och odling vilket vore oetiskt så kunskapsluckan kommer att bestå Vid komplicerad AOM kan paracentes hjälpa utläkningen och då kan vi få odling 2016-04-10 12

13 Krupp Adrenalin: Rekommenderad dos betydligt lägre (1/10 – 1/5) i Sverige än i andra länder. Kunskapslucka: Använder vi för låg dos i Sverige eller för hög dos i resten av världen? Steroid: Dexametason är bättre dokumenterad än betametason (Betapred®) och finns som oral lösning. Den är dyr (347 kr/flaska) men håller sig 3 månader i öppnad flaska. 2016-04-10 13

14 Bronkiolit Oxygensyrgas) är effektivt vid hypoxemi. Kunskapslucka: Oklart om gränsen för extra syrgas går vid syrgasmättnad 94, 90 eller 88% men det är oetiskt med forskning där vissa barn blir utan syrgas. Rehydrering har effekt vid dehydrering. Adrenalin rekommenderas inte av LV (Sverige), NICE (Storbritannien) och AAP (USA) men av Cochrane. 2016-04-10 14

15 PRESSTOPP Två nya, oberoende analyser av tidigare metaanalyser visar 0 effekt av hyperton NaCl (HS) på vårdtid. Begränsas analysen till studier från de senaste åren, med kort vårdtid och inga skillnader mellan grupperna före studien, så försvinner skillnaderna i vårdtid helt Maguire C et al., BMC Pulm Med. 2015 Nov 23;15:148. Maguire CBMC Pulm Med. Brooks CG et al., JAMA Pediatr. 2016 Apr 18 [Epub ahead of print] Brooks CGJAMA Pediatr. 15

16 Date of download: 4/19/2016 Copyright © 2016 American Medical Association. All rights reserved. From: Association Between Hypertonic Saline and Hospital Length of Stay in Acute Viral Bronchiolitis: A Reanalysis of 2 Meta-analyses JAMA Pediatr. Published online April 18, 2016. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.0079 Funnel Plot With Pseudo 95% CIs Figure Legend:

17 Astmamediciner mot hosta I systematiska översikter finns inte stöd för behandling av kronisk hosta med inhalationssteroider eller beta-2- agonister 2016-04-10 17

18 Honung mot hosta Honung har effekt vid akut hosta Dock: Hosta rensar luftvägarna från slem – det kan vara bra att hosta! Honung kan ge karies Honung bör inte användas av barn <1 år på grund av risken för växt av Clostridium botulinum som ger förgiftning 2016-04-10 18

19 Pneumonier klassificerade enligt WHO Clinical signsClassification before 2014 Classification from 2014 Treatment of choice according to WHO Fast breathingPneumonia Oral amoxicillin Chest indrawingSevere pneumonia General danger signs*Very severe pneumoniaSevere pneumoniaParenteral ampicillin (or benzyl penicillin) + gentamicin *General danger signs: not able to drink, persistent vomiting, convulsions, lethargic or unconscious, stridor in a calm child or severe malnutrition 2016-04-10 19

20 Pneumoni En mycket omfattande Cochrane review med över 100 metaanalyser granskade antibiotikabehandling vid pneumoni hos barn (29 RCTs med 14 188 barn) [Lodha 2013] Perorala antibiotika ger bättre utläkning än parenterala utom vid mycket svår pneumoni (med röd flagga = larmsymtom) Det finns inga randomiserade studier med pcV (dvs. svensk rekommendation) För amoxicillin räcker i allmänhet 3 dagars behandling 2016-04-10 20

21 Balansera Fördel amoxicillin amoxicillin (lösning) har bättre smak och resorption än pcV Fördel pcV pcV ger upphov till mindre resistensutveckling (Eva Melander et al. Pediatr Infect Dis J 2000;19:1172-7) 2016-04-10 21

22 Influensa Zanamivir och oseltamivir Tycks ha viss gynnsam effekt vid influensa Effekten är blygsam 2016-04-10 22

23 THE END 2016-04-10 23

24 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING


Ladda ner ppt "STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING."

Liknande presentationer


Google-annonser