Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av SADe-tjänsterna SADe-informationspaket 27.4.2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av SADe-tjänsterna SADe-informationspaket 27.4.2015."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av SADe-tjänsterna SADe-informationspaket 27.4.2015

2 1.Programmet SADe   2.Tjänstebeskrivningens syfte och struktur   3.SADe-tjänster för kommuner enligt verksamhetsområde   4.Andra nationella projekt   5.Tjänstespecifika beskrivningar av SADe-tjänsterna 5.1. Kundinteraktion och främjande av demokrati   5.2. Servicehelheten för social- och hälsovård (SADe Sote)   5.3. Tjänster för att främja företags- och näringssektorn   5.4. Tjänster för miljö- och byggnadssektorn   5.5. Tjänster för undervisnings- och bildningssektorn   Innehållsförteckning Genom att klicka på pilen (  ) går du till avsnittet i fråga 

3 Programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe) producerar kvalificerade och interoperabla e- tjänster för riksomfattande användning inom den offentliga sektorn. Tjänsterna är tillförlitliga. De har utvecklats i samarbete med kommunerna och är redan i bruk i många kommuner. I tjänsterna har man fäst särskild uppmärksamhet vid informationssäkra lösningar – användaren kan vara försäkrad om att dennes uppgifter hanteras och förvaltas på ett informationssäkert sätt. Tjänsterna ökar kostnadseffektiviteten, ger besparingar och gagnar såväl medborgare, företag och organisationer som kommuner och statliga myndigheter. Särskild uppmärksamhet fästs vid att kommunerna får produktivitetsfördelar. SADe-programmets mandatperiod är 14.04.2009–31.12.2015 Ytterligare information: Finansministeriet Marjukka Saarijärvi tfn 0400 714 314 (fornamn.efternamn@vm.fi) www.sadepalvelut.fi och www.sadebudjetti.fiwww.sadepalvelut.fi www.sadebudjetti.fi 1. Programmet SADe Till början

4 Syftet med denna tjänstebeskrivning är att ge en klar bild av de elektroniska tjänster som den offentliga förvaltningen erbjuder kommuner och kommuninvånare genom antingen programmet SADe eller andra projekt. I beskrivningarna av tjänsterna har man fäst särskild uppmärksamhet vid följande saker: Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Vilka kostnader medför tjänsten och vad krävs det av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Vem upprätthåller tjänsten och hur? Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? I detta material berättar vi först om SADe-programmets elektroniska tjänster för kommuner enligt verksamhetsområde och därefter om IKT-tjänster som erbjuds kommuner. Till slut ges en mera detaljerad beskrivning av varje enskild SADe-tjänst. 2. Tjänstebeskrivningens syfte och struktur Till början

5 3. SADe-tjänster för kommuner Tjänster för olika verksamhetsområden Kundinteraktion och främjande av demokrati Servicehelheten för social- och hälsovård (SADe Sote) Tjänster för undervisnings- och bildningssektorn Tjänster för att främja företags- och näringssektorn Tjänster för miljö- och byggnadssektorn

6 Tjänsterna för kundinteraktion och främjande av demokrati erbjuder kommunerna och kommuninvånarna effektiva verktyg för att främja officiell och inofficiell växelverkan. Dinåsikt.fi (www.otakantaa.fi) är en webbtjänst där kommuninvånarna kan kommentera nya och pågående projekt eller beredningen av andra aktuella åtgärder inom förvaltningen, såsom kommunutredningens resultat.www.otakantaa.fi Medborgarinitiativ (www.kansalaisaloite.fi) och Invånarinitiativ (www.kuntalaisaloite.fi) är webbtjänster där vem som helst kan skapa medborgar- eller invånarinitiativ eller understöda en annans initiativ. Med hjälp av tjänsten Invånarinitiativ kan man också följa andras initiativ, exempelvis initiativ rörande kommunala tjänster.www.kansalaisaloite.fiwww.kuntalaisaloite.fi Utlåtandetjänsten (www.lausuntopalvelu.fi) är en webbtjänst där man kan ge utlåtanden till myndigheternas begäran om utlåtande samt kommentera andras utlåtanden. Tjänsten erbjuder också en användarvänlig elektronisk kanal, via vilken kommunens utlåtanden kan handläggas och kommenteras.www.lausuntopalvelu.fi Mer information: Justitieministeriet, Laura Nurminen, tfn 02951 50462 (fornamn.efternamn@om.fi) 3a. Kundinteraktion och främjande av demokrati Till början

7 Harava (https://www.eharava.fi/) är en kartbaserad förfrågnings- och undersökningstjänst som befrämjar medborgarnas och samfundens möjligheter att påverka planläggningen och byggandet i sin livsmiljö. Med hjälp av tjänsten kan till exempel en kommun fråga invånarnas åsikter om var och hur en rondell skall placeras, var och hur ett stadscentrum skall utvecklas eller göra upp en enkät vad gäller kommunens sällsynta växter. Harava kan utnyttjas för att samla och hantera kundrespons och som en fortlöpande responskanal och mångsidigt inventeringsverktyg.https://www.eharava.fi/ Mer information: www.eharava.fi, miljöministeriet, Joona Majurinen, (fornamn.efternamn@ymparisto.fi), eller Dimenteq Oywww.eharava.fi 3b. Kundinteraktion och främjande av demokrati Till början

8 Medborgarrådgivning (www.kansalaisneuvonta.fi) är en centraliserad rådgivningstjänst som stöder andra myndigheters rådgivningstjänster. Med tjänsten kan man hjälpa medborgare att hitta rätt myndighetstjänst och stöda dem då de använder stödtjänster för den elektroniska ärendehanteringen samt svara på frågor om de offentliga tjänsterna i allmänhet. Kommuner kan genom sin kommunikation leda sådana inkommande nationella tjänsteförfrågningar, som kommer till dess rådgivning, till Medborgarrådgivningen och således effektivera rådgivningen som de erbjuder kommuninvånarna. Mer information: Finansministeriet, Heli Parikka, tfn 02955 30554 (heli.parikka@vm.fi) och Statskontoret, Hannu Korkeala, tfn 02955 03234, (hannu.korkeala@valtiokonttori.fi)www.kansalaisneuvonta.fiheli.parikka@vm.fihannu.korkeala@valtiokonttori.fi 3b. Kundinteraktion och främjande av demokrati Till början

9 Distansservicen (http://vm.fi/etapalvelut) är en tjänst som håller på att utvecklas och som kommer att fungera som en distanstjänst som lämpar sig för användning inom den offentliga förvaltningen och gör det möjligt att sköta ärenden hemifrån eller från arbetsplatsen oberoende av terminal. Ibruktagandet av distansservicen inleddes med regionala pilotprojekt i Mellersta Finland och Södra Österbotten 2012–2013. Projektets fokus ligger nu på utvecklingen av användning hemifrån, i samband med vilket man har påbörjat fyra proof-of- concept-försök. Tjänsterna håller på att utvecklas. Mer information: Finansministeriet, Eelis Laine, tfn 02955 30260 (fornamn.efternamn@vm.fi)http://vm.fi/etapalvelut 3b. Kundinteraktion och främjande av demokrati Till början

10 Nationella tjänster: Omahoitopolut (www.omahoitopolut.fi) är en tjänst som erbjuder forskningsbaserad och tillförlitlig information om hälsa och välfärd samt tester som mäter risken för insjuknande och funktionsförmåga.www.omahoitopolut.fi Palveluvaaka (www.palveluvaaka.fi) är en webbtjänst där medborgare kan söka tjänster och tjänsteproducenter inom social- och hälsovården samt jämföra och bedöma tjänsterna.www.palveluvaaka.fi Kundresponsförfrågningar Resultaten publiceras på webbtjänsten Palveluvaaka.fi och är tillgängliga för alla. Mer information: Institutet för hälsa och välfärd, Minna Linsamo, tfn 02952 47530 (fornamn.efternamn@thl.fi) 3c. Servicehelheten för social- och hälsovård (SADe Sote) Till början

11 Regionala samarbetsprojekt som får statsunderstöd: Psykporten.fi (www.mielenterveystalo.fi) är en för alla öppen webbtjänst som främjar psykiskt välmående och som innehåller information gällande frågor om vuxnas och ungas psykiska hälsa och rusmedelsanvändning. Mer information: HNS, Marko Muukka, tfn 050 427 2049 (fornman.efternamn@hus.fi)www.mielenterveystalo.fi PSOP (tjänster med servicesedlar och köptjänster) erbjuder enskilda tjänsteproducenter ett centraliserat datasystem, via vilket de kan ansöka om att bli tjänsteproducent, beställa servicesedlar och köptjänster, använda tjänster och till privata tjänsteproducenter redovisa de tjänster som tillhandahållits. Mer information: Kuntien Tiera Oy, Johanna Mätäsaho, tfn 040 670 8448 (fornman.efternman@tiera.fi) HyvisSADe-projektet syftar till att utveckla ett tidsbeställnings- och servicehanteringssystem för regionala social- och hälsovårdstjänster samt tjänster för att uppsöka vård. Mer information: Södra Savolax sjukvårdsdistrikt, Maija Paukkala, tfn 044 351 2784 (fornamn.efternamn@esshp.fi) 3c. Servicehelheten för social- och hälsovård (SADe Sote) Till början

12 Tjänstedefinitionerna stöder serviceutvecklingen på regional nivå: Säker kommunikation Social- och hälsovårdens krav på säker kommunikation för utveckling av ett nationellt ärendehanteringskonto Spontan respons Möjlighet att spara fritt formulerad respons Tidsbeställning Definition av det tekniska genomförandet av tidsbeställning inom social- och hälsovården Kommunerna erbjuds färdiga definitioner som de kan utnyttja vid fastställande av sina egna elektroniska tjänster. Genom att utnyttja gemensamma definitioner säkerställer man att tjänsterna är i överensstämmelse. Mer information: Institutet för hälsa och välfärd, Pekka Värmälä, tfn 02952 47418 (fornman.efternman@thl.fi) 3c. Servicehelheten för social- och hälsovård (SADe Sote) Till början

13 Utgångspunkten för IT-lösningarna som ingår i Webbtjänsten för lärande och utvecklingen av dess verksamhet har varit undervisningssektorns gemensamma övergripande arkitektur (http://www.oph.fi/oppijanpalvelut/hanketietoa/kohvi), med vilken man säkerställer att olika åsikter och verksamhetsbehov beaktas i samma grad. Målet har varit att skapa en miljö där alla delar passar ihop och som kan såväl förvaltas som anpassas enligt verksamhetens behov.http://www.oph.fi/oppijanpalvelut/hanketietoa/kohvi Tjänster för personer som söker sig till utbildning Studieinfo.fi-portalen (www.studieinfo.fi)www.studieinfo.fi information om studier och examen inom alla utbildningsstadier, yrken samt information om både hur man söker till utbildning och urvalskriterierna ansökningsblanketter för gemensam ansökan och flera andra ansökningar (bl.a. förberedande utbildningar efter grundskolan, vuxenutbildningar, separat ansökan till högskolor) Min Studieinfo-tjänsten med stark autentisering: personliga tjänster för den som söker till utbildning tjänster som stöder studie- och yrkesplanering (delvis i bruk) anmälan och ansökan till förskoleundervisning och grundläggande utbildning (http://www.oph.fi/webbtjanst_for_larande/projektinfo/anmalan_till_forskoleu ndervisning_och_grundlaggande_utbildning): på kommandehttp://www.oph.fi/webbtjanst_for_larande/projektinfo/anmalan_till_forskoleu ndervisning_och_grundlaggande_utbildning 3d. Tjänster för undervisnings- och bildningssektorn Till början

14 Tjänsterna för undervisnings- och utbildningsanordnare – i bruk en tjänst för att tillhandahålla utbildning med möjlighet att publicera utbudet på Studieinfo.fi kodtjänst kontaktuppgifter till organisationer som ordnar utbildning användaradministration tjänster som underlättar ansökan och val, bl.a. ansökningsblankett, OID gränssnitt för dataöverföring tjänsten eGrunder: verktyg som stöder läroplansarbete Register för verifierat kunnande (TOR) – utvecklas stegvis informationslager för utbildningssektorns examens- och prestationsuppgifter Elektronisk individuell studieplan (eHOPS) – på kommande ett elektroniskt verktyg, med hjälp av vilket lärande kan planera sina studier och deras tidtabeller gör det möjligt för lärande att göra upp flexibla och individuella läroplaner Mer information: http://www.oph.fi/webbtjanst_for_larandehttp://www.oph.fi/webbtjanst_for_larande Utbildningsstyrelsen, Ritva Sammalkivi, tfn 029 533 1436 (ritva.sammalkivi@oph.fi) ochritva.sammalkivi@oph.fi Utbildningsstyrelsen, Erja Nokkanen, tfn 029 533 1156 (erja.nokkanen@oph.fi)erja.nokkanen@oph.fi 3d. Tjänster för undervisnings- och bildningssektorn Till början

15 För att främja företags- och näringssektorn har man i tjänsten FöretagsFinland (www.yrityssuomi.fi) utvecklat ärendehanterings-, informations- och rådgivningstjänster. Tjänsten Mitt FöretagsFinland genomförs som en del av en servicehelhet.www.yrityssuomi.fi Mitt FöretagsFinland-tjänsten (https://oma.yrityssuomi.fi/)https://oma.yrityssuomi.fi/ för personer som överväger att starta företag eller som håller på att grunda ett företag samt för redan verksamma företagare en tjänst som byggs kring användarens profiluppgifter och som samlar de för kunden bäst lämpade verktygen och elektroniska ärendehanteringstjänsterna även möjlighet till personlig webbaserad rådgivning Mitt FöretagsFinland-kundtjänstens arbetsrum för företagsrådgivare och sakkunniga verktyg för att ge kunder webbaserad betjäning och enkelt hitta uppgifter som är nödvändiga för rådgivningen användarna erbjuds dessutom möjlighet att dela information och verksamhetsmodeller över organisationsgränserna och samarbeta med hjälp av elektroniska verktyg Delhelheten arbetsgivarskyldigheter (www.palkka.fi)www.palkka.fi erbjuder bl.a. tjänsten Palkka.fi som är ett avgiftsfritt löneräkningsprogram för företag och hushåll Mer information: Arbets- och näringsministeriet, Benita Troberg, tfn 050 387 8052 (fornamn.efternamn@tem.fi) och Skatteförvaltningen, Anna Veijola (arbetsgivarskyldigheter), tfn 020 612 5510 (fornamn.efternamn@vero.fi) 3e. Tjänster för att främja företags- och näringssektorn Till början

16 Består av elektroniska tjänster som ökar information och effektivitet. Den största av dessa är tillståndstjänsterna för den byggda miljön. genom att göra tillståndstjänsterna elektroniska kan man uppnå avsevärda kostnadsbesparingar i kommunerna största nyttoeffekt uppnås genom att göra ansökningsprocessen elektronisk för bygglov elektronisk Andra tillståndstjänster är olika åtgärdstillstånd och anmälan, undantag, miljötillstånd, samt placerings- och grävningstillstånd samt marktäktstillstånd. Lupapiste tillhandahålls som en totalservice (www.lupapiste.fi) av Solita Oy.www.lupapiste.fi 3f. Tjänster för miljö- och byggnadssektorn Till början

17 Tarkkailija (https://www.etarkkailija.fi ) är en tjänst, med hjälp av vilken kommuninvånare kan få intressant information från sitt bostadsområde, stugkommun eller vilket som helst område som är viktigt för dem. Användare kan också ställa in en behändig vakt som för användrens räkning följer exempelvis boende, planläggning, trafikprojekt, beslutsfattande, föreningsverksamhet eller motionsmöjligheter. Ytterligare information: Miljöministeriet, Joona Majurinen, tfn 0295 250 175, (fornamn.efternamn@ymparisto.fi)https://www.etarkkailija.fi 3f. Tjänster för miljö- och byggnadssektorn Till början

18 Energicertifikattjänsten (på kommande) tillhandahåller information om alla energicertifikat som görs upp för byggnader samt om vem som upprättar dem. Med hjälp av tjänsten kan man förvissa sig om att energicertifikatet enbart upprättas av en behörig aktör. Tjänsten tas i bruk i maj 2015. Bostadshyror (http://www.bostadshyror.fi/http://www.bostadspriser.fi) är en tjänst med hjälp av vilken man kan kontrollera uppgifter om pris och standard för nya fritt finansierade hyreskontrakt i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis och Kuopio.http://www.bostadshyror.fihttp://www.bostadspriser.fi Tjänst för handläggning av ARAs anslag gör kommunernas och ARAs handläggning av reparations- och energiunderstöd elektronisk. Tjänsten togs i bruk i februari 2015. Mer information: Miljöministeriet, Pirjo Saksa, tfn 040 147 2488 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) 3f. Tjänster för miljö- och byggnadssektorn Till början

19 4. Andra nationella projekt Andra projekt

20 1. Offentliga förvaltningens samservice (Kundservice 2014) är ett projekt vars mål är att för kunder i hela landet likvärdigt och på rimligt avstånd från deras boplats från samservicekontor tillhandahålla tjänster inom den offentliga förvaltningen. Konceptet är i pilotfas. Finansministeriet ansvarar för projektet. Ytterligare information: http://vm.fi/asiakaspalvelu2014http://vm.fi/asiakaspalvelu2014 2. Medborgarkonto möjliggör förutom normal kommunikation även bevislig delgivning mellan myndigheter och medborgare. Tjänsten är i bruk. Medborgarkontot förvaltas av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Medborgarkontot blir i framtiden en del av servicevyerna som produceras i servicearkitekturprogrammet (KaPA). Ytterligare information: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yhteiset_palvelut/asiointitili/ www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yhteiset_palvelut/asiointitili/ Gemensamma lösningar som kan användas av hela den offentliga sektorn Andra projekt Till början

21 3. Nationella servicearkitekturen (KaPA) I Finland byggs en nationell servicearkitektur upp i syfte att skapa en infrastruktur för elektroniska tjänster. Den gynnar förvaltningens alla kunder: medborgare, företag och myndigheter. Den nationella servicearkitekturen genomförs i fyra projekt: Servicevyer Servicekanal Identifiering Roller och befogenheter För att e-tjänsterna i framtiden ska fungera så problemfritt som möjligt för alla användare, lönar det sig för kommunerna då de utvecklar sina e-tjänster att beakta kompabiliteten med den nationella servicearkitekturen. Ytterligare information: http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri, http://esuomi.fi, @vm_kapahttp://vm.fi/palveluarkkitehtuurihttp://esuomi.fi Gemensamma lösningar som kan användas inom hela den offentliga sektorn Andra projekt Till början

22 4. Medborgarnas autentiserings- och betalningstjänst VETUMA ger medborgare möjlighet att elektroniskt bestyrka sin identitet och göra betalningar i den offentliga förvaltningens alla e-tjänster som använder Vetuma. Autentiseringen kan göras med elektroniskt identitetskort, mobilcertifikat och bankernas Tupas-koder. I tjänsten ingår bankernas nätbankstjänster och Nets Oy:s kortbetalningstjänst. VETUMA-tjänsten stöder förnyelsen av kommunernas serviceprocesser. Användningen av tjänsten förutsätter att informationssystem (exempelvis elektroniska blanketter eller e- tjänster) som är nödvändiga i serviceprocessen integreras i VETUMA-tjänsten. http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yhteiset_palvelut/verkkotu nnistaminen_ja_maksaminen_vetuma http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yhteiset_palvelut/verkkotu nnistaminen_ja_maksaminen_vetuma Gemensamma lösningar som kan användas inom hela den offentliga sektorn Andra projekt Till början

23 Gemensamma lösningar som kan användas inom hela den offentliga sektorn Andra projekt Programmet Nationell servicearkitektur Genomförande av styrningstjänsten för statens nya autentisering Roll- och befogenhetstjänst Middleware-samarbetet med Estland VETUMA + betalning KATSO-tjänsten Byggande av förtroendenät Skapande av förvaltningsmodeller Skapande av tekniska definitioner Den offentliga förvaltningens TUPAS- avtalsförhandlingar Också priser för betalningar ska avtalas För perioden 1.1.2016–30.4.2017 eIDAS EU-beredning Gränsöverskridande tjänster Till början

24 SADe-programmets tjänster Kundinteraktion och främjande av demokrati

25 Innehåll 1.Rådgivningstjänster Medborgarrådgivningen 2.Tjänster för främjande av demokrati Dinåsikt Medborgarinitiativ Invånarinitiativ Utlåtande.fi Ungasidéer.fi Förfrågningstjänsten Harava Distansservice vid servicepunkter Användning av distansservice hemifrån Kundinteraktion och främjande av demokrati Till början

26 Allmän beskrivning av tjänsten Medborgarrådgivningen hjälper medborgare att hitta rätt myndighet eller rätt elektronisk myndighetstjänst för att hjälpa dem att sköta sina ärenden. Tjänsten stöder också e-tjänsternas stödtjänster och ger svar på allmänna frågor om offentliga tjänster samt ger stöd vid användning av stödtjänsterna för e-tjänsterna (Suomi.fi, VETUMA, Medborgarkontot och lomake.fi). Förutsättningar för att använda tjänsten Medborgarrådgivningens servicekanaler är telefon, e-post och elektronisk kontaktblankett. SMS-kanalen kan användas av specialgrupper, såsom tal- och hörselskadade. Betjäningstid Man kan kontakta medborgarrådgivningen per telefon 0295 000, per e-post palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi och via en elektronisk blankett, som finns på tjänstens webbplats. Telefonrådgivningen har öppet måndag till fredag klockan 8–21 och lördagar klockan 9–15. Servicen är stängd söndagar och söckenhelger. Servicespråken är finska, svenska och engelska. palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi Tjänstens status Tjänsten är i bruk men den utvecklas fortfarande. Medborgarrådgivningens betjäningsnivå är god. Nästan 90 procent av kontakterna får genast en lösning, telefonsamtal får svar på under 30 sekunder och nästan 100 procent frågor som kommer via elektroniska kanaler får en lösning på under ett dygn. Webbplatsen Medborgarradgivning.fi besöks av 3 000–4 000 personer per månad. Mer information om tjänsten www.medborgarradgivning.fi, Facebook-sida www.medborgarradgivning.fiFacebook-sida Statskontoret, Hannu Korkeala, tfn 02955 03234 (fornamn.efternamn@valtiokonttori.fi) och finansministeriet, Heli Parikka, tfn 02955 30554 (fornamn.efternamn@vm.fi) Medborgarrådgivningen Till början

27 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Tjänsten erbjuder rådgivning i frågor angående offentliga tjänster och stöder således kommuninvånarnas informationsbehov och ger handledning i användning av offentliga tjänster. Tjänsten är en bra kanal för att komplettera kommunens egen rådgivning. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Det lönar sig att informera kommuninvånarna om Medborgarrådgivningen till exempel genom att på kommunens webbplats lägga till en länk och ett telefonnummer och beakta medborgarrådgivningstjänsten då kommunen informerar om tjänster. Vilka kostnader medför tjänsten? Medborgarrådgivningen medför inga kostnader för kommunen. Vad förutsätter ibruktagandet av tjänsten av kommunen? Det lönar sig att informera kommuninvånarna om medborgarrådgivningstjänsten. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Tjänsten upprätthålls av Statskontoret. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? www.medborgarradgivning.fi, Facebook-sida www.medborgarradgivning.fiFacebook-sida Statskontoret, Hannu Korkeala, tfn 02955 03234 (fornamn.efternamn@valtiokonttori.fi) och finansministeriet, Heli Parikka, tfn 02955 30554 (fornman.efternamn@vm.fi) Medborgarrådgivning Till början

28 Allmän beskrivning av tjänsten Webbtjänsten erbjuder ministerierna, kommunerna, medborgarorganisationer samt medborgare mångsidiga verktyg för deltagande och interaktion. I tjänsten kan man bland annat föra diskussioner, göra förfrågningar och gallupar, använda en chat-kanal och skapa evenemang för ställningstagande. Förutsättningar för att använda tjänsten Först ska du skapa ett projekt som du söker ställningstaganden till. Du kan öppna ett projekt i egenskap av en medborgare, en företrädare för en organisation eller en företrädare för den offentliga förvaltningen med tjänstemannastatus. Tjänsten förutsätter att den som öppnar ett projekt loggar in på tjänsten, öppnar ett projekt, underhåller projektet och samarbetar med deltagarna. Betjäningstid Tjänsten är öppen för användare 24/7. Tjänstens status Tjänsten är i bruk och har för närvarande i genomsnitt 15 000 besökare per månad (2014). Över 300 projekt har startats i tjänsten (mars 2015). Dinasikt.fi Till början

29 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Dinåsikt.fi är en färdig e-tjänst som kommuner kan använda för att ordna olika höranden. Tjänsten erbjuder mångsidiga verktyg för interaktion med kommuninvånare och andra intressentgrupper. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Kommunen kan använda tjänsten för att samla in ställningstaganden till kommunens interna projekt men också till mer omfattande projekt som överskrider kommungränserna. Vilka kostnader medför tjänsten? Användning av tjänsten är avgiftsfri. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Kommunen ska registrera sig i tjänsten och öppna ett projekt för att ta tjänsten i bruk. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Dinåsikt.fi hör till de elektroniska demokratitjänsterna som upprätthålls av justitieministeriet (mer information: www.demokrati.fi).www.demokrati.fi Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Ta kontakt per e-post: otakantaa.om@om.fiotakantaa.om@om.fi Dinåsikt.fi Till början

30 Allmän beskrivning av tjänsten Finska medborgare har en i grundlagen tryggad rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. På webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi kan man lämna in medborgarinitiativ samt understödja och följa upp andra initiativ. Förutsättningar för att använda tjänsten En eller flera röstberättigade finska medborgare kan lägga fram medborgarinitiativ. Den som lägger fram ett initiativ ska för initiativet ange minst en företrädare och för denne minst en ersättare. Den som lägger fram initiativet kan själv fungera som företrädare för initiativet eller dennes ersättare. Ett initiativ kan skrivas på finska eller svenska eller på bägge språken. Användning av tjänsten är avgiftsfri och säker. Betjäningstid Tjänsten är öppen för användare 24/7. Tjänstens status Tjänsten är i bruk. Webbtjänsten Medborgarinitativ.fi har i genomsnitt 130 000 besökare per månad (2014), och 320 medborgarinitiativ (mars 2015) har lämnats in via tjänsten. Medborgarinitiativ.fi Till början

31 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Tjänsten Medborgarinitiativ.fi erbjuder medborgare en kanal för att påverka sådana frågor som inte omfattas av kommunens ansvarsområde. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Det lönar sig att placera länken till Medborgarinitiativ.fi till exempel på kommunens webbplats och hänvisa till tjänsten då kommunen informerar om tjänster. Vilka kostnader medför tjänsten? Webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi medför inga kostnader för kommunen. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Det lönar sig att informera kommuninvånarna om tjänsten. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Medborgarinitiativ.fi hör till de elektroniska demokratitjänsterna som upprätthålls av justitieministeriet (mer information: www.demokrati.fi).www.demokrati.fi Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Ta kontakt per e-post: kansalaisaloite.om@om.fikansalaisaloite.om@om.fi Medborgarinitiativ.fi Till början

32 Allmän beskrivning av tjänsten Invånarinitiativ.fi är en elektronisk webbtjänst där man kan lämna invånarinitiativ, samla deltagare och följa upp initiativ. Förutsättningar för att använda tjänsten Kommunen ska först ansluta sig till tjänsten Invånarinitiativ.fi Efter anslutningen kan kommuninvånare lägga fram initiativ för kommunen via tjänsten. Initiativ som lämnas via tjänsten skickas per e-post direkt till kommunens registratur eller till en annan e-postadress som kommunen uppgett. Det är möjligt att använda tjänsten även om kommunen också använder en annan webbtjänst för invånarinitiativ. Betjäningstid Tjänsten är öppen för användare 24/7. Tjänstens status Webbtjänsten Invånarinitiativ.fi används i cirka 200 kommuner och den har i genomsnitt 15 000 besökare per månad (2014) och över 740 framlagda initiativ (mars 2015). På adressen https://www.kuntalaisaloite.fi/sv/nyheter finns information om aktuella höranden samt om kommuner som redan tagit i bruk tjänsten.https://www.kuntalaisaloite.fi/sv/nyheter Invånarinitiativ.fi Till början

33 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Kommunlagen garanterar medborgare rätten att lägga fram initiativ för kommunen i frågor angående dess verksamhet. Webbtjänsten Invånarinitiativ.fi ger kommuninvånare möjlighet till ett omfattande deltagande i initiativprocessens olika skeden och stöder förverkligandet av närdemokrati. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Med hjälp av tjänsten kan kommunen övergå till en elektronisk initiativprocess. E-tjänsten stöder en omfattande dialog med kommuninvånarna. Utöver initiativ som går till vidare behandling gör tjänsten det möjligt att föra diskussioner och framföra åsikter även i andra mindre frågor som berör kommuninvånarna. En kommun kan via tjänsten lägga till en vy om initiativ som gäller kommunen på sin webbplats. Vilka kostnader medför tjänsten? Användning av tjänsten Invånarinitiativ.fi är avgiftsfri för kommunerna och invånarna. Att utnyttja den nya elektroniska processen förutsätter också att sättet på vilket man arbetar förändras och att man satsar på informationen. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Kommunerna kan ta i bruk tjänsten genom att kontakta den som upprätthåller tjänsten: kuntalaisaloite.om@om.fi. kuntalaisaloite.om@om.fi Vem upprätthåller tjänsten och hur? Invånarinitiativ.fi hör till de elektroniska demokratitjänsterna som upprätthålls av justitieministeriet (mer information: www.demokrati.fi).www.demokrati.fi Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Ta kontakt per e-post: kuntalaisaloite.om@om.fikuntalaisaloite.om@om.fi Invånarinitiativ.fi Till början

34 Allmän beskrivning av tjänsten En tjänst för unga i Finland att påverka. Erbjuder en låg tröskel för att delta, påverka samt lägga fram egna åsikter om att utveckla organisationers verksamhet. Förutsättningar för att använda tjänster Tjänsten kan användas av alla unga antingen anonymt eller genom att registrera sig. Organisationer som tar tjänsten i bruk förbinder sig att utnyttja tjänsten och utser en eller flera kontaktpersoner för den. Kontaktpersonerna förbinder sig att stöda unga i att använda tjänsten och vidarebefordra idéer. Betjäningstid Tjänsten är öppen för användare 24/7. Tjänstens status Ett pilotprojekt för Ungasidéer.fi genomfördes i januari–februari 2015. Under pilotprojektet hade tjänsten cirka 1 200 besökare och 17 idéer utarbetades. I början av mars 2015 öppnades tjänsten för alla kommuner och organisationer. På adressen www.nuortenideat.fi/sv/organisaatiot/ anges de organisationer som har tagit i bruk tjänsten.www.nuortenideat.fi/sv/organisaatiot/ Ungasidéer.fi Till början

35 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Tjänsten stöder växelverkan samt samarbete mellan unga och kommunen, läroinrättningar, organisationer eller andra aktörer. Den erbjuder unga en hinderslös och jämlik möjlighet att berätta, fråga och bli hörda. Med hjälp av tjänsten kan unga följa handläggningen av ärenden och beslut som fattas utifrån dem. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Kommunen kan höra ungas åsikter i frågor som berör dem. Unga kan överföra sina idéer direkt till tjänsten Medborgarinitiativ.fi, om kommunen har tagit tjänsten i bruk. Vilka kostnader medför tjänsten? Användning av tjänsten är avgiftsfri. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Organisationerna kan ta i bruk tjänsten genom att kontakta den som upprätthåller tjänsten och skapa en organisationssida. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Ungasidéer.fi hör till de elektroniska demokratitjänsterna som upprätthålls av justitieministeriet (mer information: www.demokrati.fi). För samordnandet av tjänsten samt stödtjänsterna ansvarar Koordinaatti (www.koordinaatti.fi).www.demokrati.fiwww.koordinaatti.fi Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Ta kontakt per e-post: tuki@nuortenideat.fituki@nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Till början

36 Allmän beskrivning av tjänsten Tjänsten Utlåtande.fi erbjuder verktyg för ett öppet utlåtandeförfarande inom den offentliga förvaltningen. Begäran som publiceras i tjänsten är tillgängliga för allmänheten och alla som är intresserade kan ge utlåtanden om dem. För den som begär ett utlåtande finns det rapporteringsverktyg för vidare behandling av material. Förutsättningar för att använda tjänster Aktörer inom den offentliga förvaltningen kan i tjänsten Utlåtande.fi publicera begäran. För det krävs stark autentisering och registrering i systemet. Betjäningstid Webbtjänsten är i bruk 24/7. Tjänstens status Tjänsten är i bruk. Tjänsten utvecklas vidare under våren 2015. För närvarande deltar 71 organisationer (mars 2015). Utlåtande.fi Till början

37 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Tjänsten effektiverar utlåtandeförfarandet genom att erbjuda myndigheter en enhetlig webbtjänst, där man kan publicera begäran om utlåtande, ge utlåtanden och förvalta utlåtanden. Tjänsten ökar transparensen i handläggningen av utlåtanden. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Utlåtande.fi erbjuder ett elektroniskt verktyg till stöd för kommunens utlåtandeprocess. Vilka kostnader medför tjänsten? Användning av tjänsten är avgiftsfri för kommunerna och invånarna. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Tjänsten förutsätter av kommunen stark autentisering och registrering i systemet. Utnyttjandet av den nya tjänsten förutsätter att myndigheterna ändrar sättet på vilket de man arbetar och att de satsar på informationen. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Utlåtande.fi hör till de elektroniska demokratitjänsterna som upprätthålls av justitieministeriet (mer information: www.demokrati.fi).www.demokrati.fi Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Justitieministeriet erbjuder introduktionskurser i ibruktagandet av tjänsten samt stöd för användning av tjänsten. Ta kontakt per e-post lausuntopalvelu.om@om.fi.lausuntopalvelu.om@om.fi Utlåtande.fi Till början

38 Allmän beskrivning av tjänsten Harava är en kartbaserad förfrågnings- och undersökningstjänst som befrämjar medborgarnas och samfundens möjligheter att påverka planläggningen och byggandet i sin livsmiljö. Förutsättningar för att använda tjänster Tjänsten är gratis för de som deltar i förfrågningarna men avgiftsbelagd för den som lämnar in förfrågan. Betjäningstid Tjänsten är öppen 24/7. Tjänstens status Tjänsten är i bruk. Mer information om tjänsten Ytterligare information: www.eharava.fiwww.eharava.fi Miljöministeriet, Joona Majurinen, tfn 0295 250175 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) eller Dimenteq Oy Förfrågningstjänsten Harava Till början

39 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Harava är en kartbaserad idégivnings- och responstjänst som befrämjar medborgarnas och samfundens möjligheter att påverka planläggningen och byggandet i sin livsmiljö. Med hjälp av tjänsten kan kommunen till exempel fråga kommuninvånarnas åsikter om placeringen av en ny rondell eller utvecklingsobjekt i centrum. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Kommunen kan använda tjänsten till exempel i projektspecifika förfrågningar eller vid insamling och hantering av kundrespons, som en kontinuerlig responskanal och ett mångsidigt verktyg för inventering. Vilka kostnader medför tjänsten? Tjänsten är avgiftsbelagd för kommuner, kontrollera prisuppgifterna: https://www.eharava.fi/sv/prisuppgifter/. https://www.eharava.fi/sv/prisuppgifter/ Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Ibruktagandet förutsätter att kommunen utser en huvudanvändare. I samband med ibruktagandet skapas ett organisationsspecifikt konto och lösenord för huvudanvändaren. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Harava produceras och upprätthålls av Dimenteq Oy. Tjänsten Harava produceras på ett datasäkert sätt från en helt finskbaserad och säker servermiljö. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Ytterligare information: www.eharava.fiwww.eharava.fi Miljöministeriet, Joona Majurinen, tfn 02952 50175 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi), eller Dimenteq Oy Förfrågningstjänsten Harava Till början

40 Allmän beskrivning av tjänsten Med distansservice avses myndighetsservice som ordnas med hjälp av videokonferensutrustning eller arbetsstationers videokonferensprogram. Klienter som besöker samservicekontor kan få kontakt med en myndighet på någon annan ort via videokonferens. Klienten sparar tid och behöver inte resa långa avstånd om det finns distansservice. En distanstolk och någon annan myndighet kan exempelvis tas med. Nu tillhandahålls distansservice av TE-byråerna, magistraterna, FPA, rättshjälpen, Skatteförvaltningen och en del kommuner. Utbudet varierar från ort till ort och den kommunala servicen är kommunspecifik. Förutsättningar för att använda tjänsten Ibruktagandet av distansservice förutsätter att det till servicepunkten skaffas utrustning som möjliggör distansservice samt en lämplig lugn lokal (t.ex. ett förhandlingsrum). Dessutom ska serviceutbudet och servicens produktionsprocess fastställas. Man ska med eventuella externa tjänsteproducenter komma överens om en servicemodell och förfaringssätt. Tjänstens status Distansservice är redan i bruk vid 57 samservice- och servicepunkter i fem olika landskap. Gemensam kundservice pilottestas från hösten 2014 vid samservicekontor i Uleåborg (Kiminge), Saarijärvi, Pelkosenniemi, S:t Michel och Pargas. Ambitionen är att distansservice ska byggas ut som en del av Kundservice 2014-projektet och täcka hela landet senast vid utgången av 2019. Mer information om tjänsten http://vm.fi/etapalvelut Projektchef Eelis Laine, tfn 02955 30260 (fornamn.efternamn@vm.fi) Distansservice vid servicepunkter Till början

41 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Med distansservice kan man ge kommuninvånare omfattande åtkomst till kommunens och olika myndigheters tjänster via en servicepunkt. Kommuninvånare kan i servicepunkten vara i videokontakt med myndigheter som befinner sig på andra orter. Distansservice gör det också möjligt för flera tjänsteproducenter att på ett flexibelt sätt delta i samma tjänsteaktivitet. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Tjänsten distansservice kan till utvalda delar göras till en del av kommunens kundservice. Distansservice möjliggör ett nytt slags utveckling av kommunens egna processer då klienten och den sakkunnige inte behöver vara fysiskt på samma plats. Dessutom kan distansservice ge kommuninvånare bättre tillgång till tjänster inom statsförvaltningen. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Projektchef Eelis Laine, tfn 02955 30260, projektsakkunnig Maria Nieminen, tfn 02955 30216, projektsamordnare Nora London, tfn 02955 30750, eller projektsakkunnig Heli Parikka, tfn 02955 30554 (fornamn.efternamn@vm.fi) Distansservice vid servicepunkter Till början

42 Allmän beskrivning av tjänsten En sådan distansservicemodell, där kontaktkanalen inte är bunden till en plats, kallas för distansservice. Det vill säga att tjänsterna som tillhandahålls som distansservice kan användas genom videokontakt varifrån som helst: hemifrån, från arbetsplatsen eller på resande fot. Målet är att medborgare också ska kunna få kontakt med tjänster inom statsförvaltningen även hemifrån. Videokontakt kan ersätta två olika situationer: möten ansikte mot ansikte på samma fysiska rum och telefonkontakt. Man håller på att bereda en distansservice som lämpar sig för användning inom offentlig förvaltning och gör det möjligt att sköta ärenden hemifrån eller från arbetsplatsen oberoende av terminal. Ändringen av ärendehanteringen och verksamhetssätten för de offentliga tjänsteproducenterna samt de tekniska kraven kartläggs genom fyra olika försök med teknik som används hemifrån: kundrådgivning, personlig kundservice, service som produceras i en miljö som består av många aktörer och en volymrik, flerkanalig rådgivningstjänst. Under försöken provas olika alternativ för hemanvändning i praktiken, verkliga användningssituationer i vilka såväl tjänsteproducentens sakkunniga som tjänstens faktiska kunder deltar. För att hitta en lämplig teknisk lösning används olika genomförandealternativ under försöken. Tjänstens status Försöken genomförs mellan december 2014 och juni 2015. I försöken deltar bl.a. Åbo, Vanda och Etseri städer. Mer information om tjänsten http://vm.fi/etapalvelut Projektchef Eelis Laine, tfn 02955 30260 (fornamn.efternman@vm.fi) Användning av distansservice hemifrån Till början

43 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Med hjälp av distansservicen kan kunden nå sakkunniga lätt och snabbt och de sakkunnigas tidsanvändning kan effektiveras i och med att antalet resor minskar. Med hjälp av distansservice kan man förbättra tjänsternas kvalitet, till exempel genom att på distans koppla in en tolk i kundbetjäningssituationen. Sakkunnigservice kan produceras där var kompetensen finns och servicen kan med hjälp av distansservicekanalen delas med de ställen där tjänsterna behövs. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Med hjälp av servicen kan kommunen erbjuda sina kunder en ny servicekanal som är flexiblare än en sådan service som sker ansikte mot ansikte. Man samlar erfarenheter av distansservice bland annat från tjänsterna för rättshjälp och intressebevakning, FPA:s tjänster, tjänster för småbarnsfostran och tjänsten Jobblinjens karriärrådgivning (Työlinjan uraohjaus). Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Projektet för hemanvändning av distansservice kommer under hösten 2015 att ge en konceptbeskrivning samt fastställa kraven, vilka kan utnyttjas för att skapa en egen distansservice för kommunen. För att kunna utnyttja distansservicen krävs det vid sidan av teknisk beredskap även att verksamhetsmodellerna förnyas. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Projektchef Eelis Laine, tfn 02955 30260, projektsakkunnig Maria Nieminen, tfn 02955 30216, projektsamordnare Nora London, tfn 02955 30750, eller projektsakkunnig Heli Parikka, tfn 02955 30554 (fornamn.efternamn@vm.fi) Användning av distansservice hemifrån Till början

44 SADe-programmets tjänster Tjänster inom social- och hälsovård

45 Innehåll 1.Nationella tjänster Kundresponsförfrågningar Palveluvaaka.fi Omahoitopolut.fi 2.Regionala samarbetsprojekt som får statsunderstöd Webbtjänsten Psykporten.fi PSOP (tjänster med servicesedlar och köptjänster) 3.Definition av tjänsterna Lösningar för säker kommunikation Spontan kundrespons Elektronisk tidsbeställning Tjänster inom social- och hälsovård Till början

46 Allmän beskrivning av tjänsten Med hjälp av tjänsten skickar man för kunden nationella kundresponsförfrågningar som omfattar hela landet och resultaten publiceras i webbtjänsten Palveluvaaka. Responsinformationen är avsedd för tjänsteproducenter så att de ska kunna utveckla sin verksamhet samt medborgare så att de ska kunna jämföra olika tjänster. Förutsättningar för att använda tjänster Resultaten från responsförfrågningarna kan användas av alla tjänsteproducenter för att utveckla den egna verksamheten. Betjäningstid Resultaten från responsförfrågningarna publiceras i webbtjänsten Palveluvaaka.fi allteftersom förfrågningarna genomförts. Tjänstens status Man började genomföra förfrågningar vid rådgivningar och enheterna för mun- och tandhälsa i oktober 2014 och förfrågningarna fortsätter 2016. En riksomfattande förfrågning kommer att genomföras 2016. Målet 2016 är att också hälsovårdsstationernas mottagningstjänster ska omfattas av elektroniska förfrågningar. Mer information om tjänsten www.palveluvaaka.fi Institutet för hälsa och välfärd, Salla Sainio, tfn 02952 47271, Minna Linsamo, tfn 02952 47530, eller Eija Luoto, tfn 050 340 6098 (fornamn.efternamn@thl.fi) Kundresponsförfrågningar Till början

47 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Kommunen kan utnyttja responsförfrågningar från sin egen region för att utveckla verksamheten i rådgivningar och enheter för mun- och tandhälsa. I framtiden kommer förfrågningarna att omfatta andra områden inom hälsovården. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Kommunen kan erhålla information för sin region via webbplatsen Palveluvaaka.fi. I tjänsten kan man också jämföra de egna enheternas placering i förhållande till andra regioner. Vilka kostnader medför tjänsten? Utnyttjandet av responsförfrågningarna medför inga kostnader för kommunen. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Att hämta resultat från webbplatsen Palveluvaaka.fi och att utnyttja dem vid utvecklingen av kommunens social- och hälsovårdstjänster. Vem upprätthåller tjänsten och hur? För förfrågningar ansvarar Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Tjänsten finns på adressen www.palveluvaaka.fi, förfrågningar finns bakom länken Asiakaspalautekyselyt SADe-SoTe-hankesivuilla (på finska).www.palveluvaaka.fi Asiakaspalautekyselyt SADe-SoTe-hankesivuilla (på finska). Institutet för hälsa och välfärd, Salla Sainio, tfn 02952 47271, Minna Linsamo, tfn 02952 47530, eller Eija Luoto, tfn 050 340 6098 (fornamn.efternamn@thl.fi) Kundresponsförfrågningar Till början

48 Allmän beskrivning av tjänsten Palveluvaaka.fi är en för medborgarna avsedd webbtjänst som hjälper till att söka och välja lämplig social- och hälsovårdstjänst. Palveluvaaka.fi innehåller information om social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer samt om de viktigaste organisationerna och deras serviceställen. Palveluvaaka.fi har lanserats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och den stöder kundens frihet att välja vårdplats, som utvidgades i början av 2014. I webbtjänsten kan man jämföra serviceställen med hjälp av information som beskriver de olika tjänsternas kvalitet. Förutsättningar för att använda tjänsten Webbtjänsten Palveluvaaka är öppen och avgiftsfri för kommunerna. Betjäningstid Tjänsten är öppen för användare 24/7. Tjänstens status Webbtjänsten Palveluvaaka.fi öppnas våren 2015. Mer information om tjänsten palveluvaaka@thl.fi Institutet för hälsa och välfärd, Salla Sainio, tfn 02952 47271, eller Niina Peränen, tfn 02952 48046 (fornamn.efternamn@thl.fi) Palveluvaaka.fi Till början

49 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Webbtjänsten Palveluvaaka.fi är en kommunikationskanal som erbjuder kommuninvånare väsentlig information om hälsovårdstjänster samt hjälper dem att hitta till tjänsterna. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Med hjälp av Palveluvaaka.fi kan kommuninvånare jämföra till exempel sjukhus, hälsovårdscentraler eller ålderdomshem samt söka information om vårdplatser lämpliga för denne själv eller en anhörig. Man kan också granska tjänsterna för äldre eller hälsovårdstjänster i ens egen kommun med hjälp av statistisk information och bedöma den service man fått. Vilka kostnader medför tjänsten? Webbtjänsten Palveluvaaka.fi medför inga kostnader för kommunen. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Tjänsten är öppen och det lönar sig att informera kommuninvånarna om den och utnyttja resultaten från responsförfrågningar inom hälsovården, vilka publiceras på tjänsten. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller tjänsten. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? palveluvaaka@thl.fi Institutet för hälsa och välfärd, Salla Sainio, tfn 02952 47271, eller Niina Peränen, tfn 02952 48046 (fornamn.efternamn@thl.fi) Palveluvaaka.fi Till början

50 Allmän beskrivning av tjänsten Omahoito.fi är en till medborgarna riktad webbtjänst, i vilken man samlat forskningsbaserad och tillförlitlig information om hälsa och välfärd. Tester som mäter risk för insjuknande och funktionsförmåga grundar sig på forskningsmaterial. Tjänstens målgrupper är barnfamiljers hälsa och välfärd, förebyggande av missbruksproblem och främjande av mental hälsa, förebyggande av kranskärlssjukdomar samt upprätthållande av äldres funktionsförmåga. Förutsättningar för att använda tjänster Tjänsten är öppen och kan länkas till kommunens egna sidor. Betjäningstid Tjänsten är öppen för användare 24/7. Tjänstens status Tjänsten färdigställs i maj 2015. Mer information om tjänsten www.thl.fi/sadesote Institutet för hälsa och välfärd, Anu Suurnäkki, tfn 02952 47102, eller Minna Linsamo, tfn 02952 47530 (fornamn.efternamn@thl.fi) Omahoitopolut.fi Till början

51 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Tjänstens självbedömningstester och den tillförlitliga hälsovårdsinformationen stöder kommuninvånare i främjandet av sin egen hälsa och välfärd och hjälper vid behov till att hitta lämpligt vårdalternativ, till exempel via en servicekatalog och regional tidsbeställning. Detta leder till en proaktiv hälsovård samt minskar kommuninvånarnas behov av hälsovårdsrådgivning. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Det lönar sig att marknadsföra tjänsten Omahoitopolut.fi. Det lönar sig att placera länken till tjänsten till exempel på kommunens webbplats och uppmärksamma tjänsten då kommunen informerar om tjänster. Vilka kostnader medför tjänsten? Tjänsten är avgiftsfri för kommuner. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Tjänsten är öppen och avgiftsfri för användare. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Institutet för hälsa och välfärd. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Institutet för hälsa och välfärd, Anu Suurnäkki, tfn 02952 47102 eller Minna Linsamo, tfn 02952 47530 (fornamn.efternamn@thl.fi) Omahoitopolut.fi Till början

52 Allmän beskrivning av tjänsten Psykporten.fi är en för alla öppen webbtjänst som främjar psykiskt välmående och som innehåller information gällande frågor om vuxnas och ungas psykiska hälsa och rusmedelsanvändning. Med hjälp av tjänsten kan användaren bedöma sitt eget eller andras psykiska hälsa och hitta ställen som erbjuder lämplig hjälp. Tjänsten innehåller också program för egenvård, med vilka användaren själv kan underlätta situationen och främja sitt psykiska välmående. Förutsättningar för att använda tjänster Tjänsten är öppen och avgiftsfri. Betjäningstid Tjänsten är öppen för användare 24/7. Tjänstens status Tjänsten är i bruk och utvidgas till att omfatta hela landet i mars 2015. Mer information om tjänsten www.mielenterveystalo.fi Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), Marko Muukka, tfn 050 427 2049 (fornamn.efternamn@hus.fi) Webbtjänsten Psykporten.fi Till början

53 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Genom att utnyttja tjänsten kan användarna bedöma sitt psykiska välmående och hitta ställen som erbjuder lämplig hjälp till situationen. Tjänsten innehåller också program för egenvård och webbterapi, med vilka användaren själv kan underlätta situationen och främja sitt psykiska välmående. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Det lönar sig att placera länken till tjänsten Psykporten till exempel på kommunens webbplats och hänvisa till tjänsten då kommunen informerar om tjänster inom social- och hälsovården. Vilka kostnader medför tjänsten? Tjänsten är avgiftsfri för kommuner. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Tjänsten är öppen för användare. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Tjänsten upprätthålls av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? www.mielenterveystalo.fi Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), Marko Muukka, tfn 050 427 2049 (fornamn.efternamn@hus.fi) Webbtjänsten Psykporten.fi Till början

54 Allmän beskrivning av tjänsten Tjänsten tillhandahåller för enskilda tjänsteproducenter ett centraliserat datasystem för att ansöka om att bli tjänsteproducent, beställa servicesedlar och köptjänster, använda tjänster och för privata tjänsteproducenter redovisa om tjänster som tillhandahållits. Förutsättningar för att använda tjänster Samma system kan användas oavsett kommun, organisationssätt (servicesedlar eller köptjänster) eller service. Betjäningstid Systemet med servicesedlar och köptjänster är öppet för alla städer och kommuner som anslutit sig till det. Tjänstens status Som projektets pionjärer fungerar Esbo, Kouvola, Uleåborg, Tammerfors och Åbo, vilka har samarbetat för att utveckla lösningen och tagit den i bruk stegvis från början av 2014. Nationellt tas lösningen i bruk 2015. Mer information om tjänsten Hur projektet och ibruktagandet framskrider informeras på Parasta palvelua-projektets PSOP-webbplats (http://www.parastapalvelua.fi/psop-hanke/, på finska) samt närmare via pionjärstädernas kommunikationskanaler.http://www.parastapalvelua.fi/psop-hanke/ PSOP (tjänster med servicesedlar och köptjänster) Till början

55 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Tjänsten gynnar kommunen genom att göra det möjligt för kommuninvånarna att uträtta sina ärenden elektroniskt samt skapa en informationskanal till kunderna och tjänsteproducenterna. Samtidigt minskar det administrativa arbetet och kvaliteten av uppföljningen förbättras. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Tjänsten förbättrar förvaltningen avseende köptjänster och tjänsteproducenter, vilket ger ett mångsidigare tjänsteutbud för kommuninvånarna. Lösningen innehåller nya, enklare verksamhetsmodeller för alla parter och ett smidigt datasystem som stöder dessa. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Ibruktagandet av tjänsten förutsätter att kommunen registrerar sig och att uppgifterna införs i systemet. Vem upprätthåller tjänsten och hur? För tjänsten ansvarar Kuntien Tiera Oy. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Kuntien Tiera Oy, Johanna Mätäsaho, tfn 040 670 8448 (fornamn.efternamn@tiera.fi) PSOP (tjänster med servicesedlar och köptjänster) Till början

56 Allmän beskrivning av definitionen I definitionen av lösningar för säker kommunikation ingår bland annat definitioner för krav, öppenhet och interoperabiltitet. Dessutom görs en bredare utredning av interoperabiltiteten mellan säker kommunikation och olika tjänster och uppgifter. I utvecklingsarbetet säkerställer man också att lösningarna för säker kommunikation genomförs som en del av den nationella servicearkitekturen. De nationella definitionerna som genomförs i projektet implementeras i form av pilotprojekt i två samarbetsprojekt (HNS e-tjänster och projektet @Sosiaalipalvelut som förvaltas av Lojo stad). Utifrån erfarenheterna från pilotförsöken börjar man planera hur verksamhetsmodellen ska spridas nationellt. Förutsättningar för att använda definitionen Kommunerna kan införa definitionerna efter att de spritts nationellt. Definitionens status Pilotprojektet för lösningar för säker kommunikation pågår. Lösningen för säker kommunikation inom HNS e-tjänster blev klar för att genomföras i ett pilotprojekt i december 2014 och @Sosiaalipalvelut i mars 2015. Mer information om definitionen Institutet för hälsa och välfärd, Pekka Värmälä, tfn 02952 47418 (fornamn.efternamn@thl.fi) Lösningar för säker kommunikation (definition) Till början

57 Varför lönar det sig att ta i bruk definitionen? Genom att ta i bruk definitionen för lösningar för säker kommunikation som utgångspunkt i social- och hälsovårdens kommunikation kan man säkerställa nationell kompabilitet mellan lösningarna. Samtidigt sparar man tid och pengar. På vilket sätt kan kommunen utnyttja definitionen? Efter pilotprojektet och att definitionerna är färdiga kan kommunen begära att få ta i bruk definitionerna för lösningar för säker kommunikation. Vilka kostnader medför utnyttjandet av definitionerna? Att ta i bruk definitionerna är avgiftsfritt för kommunen. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk definitionerna? Definitionen för säker kommunikationslösning fungerar som utgångspunkt för skapandet av en lösning för kommunen. En definition ska tillämpas för kommunens egna behov tillsammans med till exempel en IT-samarbetspartner. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Institutet för hälsa och välfärd, Pekka Värmälä, tfn 02952 47418 (fornamn.efternamn@thl.fi) Lösningar för säker kommunikation (definition) Till början

58 Allmän beskrivning av definitionen Tjänsteproducenter inom social- och hälsovården tar emot stora mängder fritt formulerad respons från medborgare ‒ såväl muntligt som skriftligt. För att samla spontan respons fastställs en nationell modell för att samla, hantera och arkivera insamlad respons. Förutsättningar för att använda definitionen Kommunerna kan ta i bruk definitionerna när de färdigställts. Definitionens status Definitionerna för krav för spontan respons blev färdiga i januari 2014. Genomförandet av nationella definitioner pågår och ibruktagandet sker 2015. Mer information om definitionen Institutet för hälsa och välfärd, Salla Sainio, tfn 02952 47271 eller Minna Linsamo, tfn, 02952 47530 Spontan kundrespons (definition) Till början

59 Varför lönar det sig att ta i bruk definitionen? Genom att utnyttja färdigt fastställda definitioner sparar man tid och pengar samt säkerställer att lösningarna är kompatibla. På vilket sätt kan kommunen utnyttja definitionen? Definitionen för lösningen för spontan kundrespons fungerar som utgångspunkt för skapandet av en lösning för kommunen. Vilka kostnader medför utnyttjandet av definitionerna? Att ta i bruk definitionerna är avgiftsfritt för kommunen. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk definitionerna? En definition ska tillämpas för kommunens egna behov tillsammans med till exempel en IT-samarbetspartner. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Institutet för hälsa och välfärd, Salla Sainio, tfn 02952 47271 eller Minna Linsamo, tfn, 02952 47530 Spontan kundrespons (definition) Till början

60 Allmän beskrivning av definitionen För elektronisk tidsbeställning håller man på att utveckla nationella definitioner som kan tas i bruk vid tidsbeställning i social- och hälsovårdstjänsterna oavsett region. De regionala pilotprojekten för tidsbeställning genomförs tillsammans med utvecklingspartnern Hyvis och projektet genomförs i samarbete med KL- Kuntahankinnat. Förutsättningar för att använda definitionen Kommunerna kan ta i bruk definitionerna när de färdigställts. Definitionens status Pilotprojekt, regionalt genomförande våren 2015. De nationella definitionerna färdigställs 2015. Mer information om definitionen Institutet för hälsa och välfärd, Pekka Värmälä, tfn 02952 47418 (fornamn.efternamn@thl.fi) Elektronisk tidsbeställning (definition) Till början

61 Varför lönar det sig att ta i bruk definitionerna? Genom att utnyttja färdigt fastställda definitioner sparar man tid och pengar samt säkerställer att lösningarna är kompatibla. På vilket sätt kan kommunen utnyttja definitionen? Definitionen för elektronisk tidsbeställning fungerar som utgångspunkt för skapandet av en regional lösning eller en lösning för kommunen. Vilka kostnader medför utnyttjandet av definitionerna? Att ta i bruk definitionerna är avgiftsfritt. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk definitionerna? En definition ska tillämpas för social- och hälsovårdens egna behov tillsammans med till exempel en IT-samarbetspartner. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Institutet för hälsa och välfärd, Pekka Värmälä, tfn 02952 47418 (fornamn.efternamn@thl.fi) Elektronisk tidsbeställning (definition) Till början

62 Tjänster för att främja företags- och näringssektorn

63 Innehåll: 1.Den som överväger att starta företagsverksamhet och den som startat ett företag Tjänsten Mitt FöretagsFinland för den som startat ett företag 2.Verksamma företag Tjänsten Mitt FöretagsFinland Palkka.fi 3.Läroinrättningar – verktyg för fostran till företagsamhet Tjänsten Mitt FöretagsFinland Opi.palkka.fi 4.Företagsrådgivare och -experter som arbetar i gränssnittet för företagskunder Arbetsrum för Mitt FöretagsFinlands kundservice 5.Gemensamt användbar komponent Jakelin – för förmedling av filer mellan organisationer Tjänster för företag Till början

64 Allmän beskrivning av tjänsten För att främja företags- och näringsverksamhet har man i webbtjänsten FöretagsFinland (www.yrityssuomi.fi) utvecklat tjänsten Mitt FöretagsFinland. Tjänsten Mitt FöretagsFinland som är avsedd för nya och redan verksamma företag är ett elektroniskt arbetsrum som bygger på användarens profiluppgifter. I arbetsrummet man kan sköta många ärenden angående grundande av företag och företagsverksamhet. Tjänsten inkluderar bland annat följande verktyg: företagar- och internationaliseringstester, verktyg för att skapa affärsplaner och internationaliseringsplaner, service- och tillståndskataloger, uppgifter och puffar, dokumentförvaring och dylikt.www.yrityssuomi.fi Tjänsten möjliggör också personlig elektronisk företagsrådgivning. Förutsättningar för att använda tjänsten För att ta i bruk tjänsten krävs det att man registrerar sig i tjänsten. Autentisering i tjänsten sker med hjälp av VETUMA (bank- eller mobilcertifikat och elektroniskt personkort). Betjäningstid Tjänsterna är öppna för användare 24/7. Tjänstens status Tjänsterna är i bruk. Mer information om tjänsten Arbets- och näringsministeriet, Benita Troberg, tfn 050 387 8052 (fornamn.efternamn@tem.fi) 1. Tjänsten Mitt FöretagsFinland för nya företag Till början

65 Tjänsten Mitt FöretagsFinland Tjänsten är ett elektroniskt arbetsrum som bygger på användarens profiluppgifter. I arbetsrummet kan man sköta ärenden angående grundande av företag och företagsverksamhet. Tjänsten samlar offentliga och offentligt finansierade företagstjänster under en adress så att de viktigaste myndighetsärenden kan skötas ”över en disk”. Tjänsten erbjuder lämpliga verktyg, tjänster och e-tjänster anpassade efter företagets situation. Tjänstens adress: https://www.yrityssuomi.fi/sv/https://www.yrityssuomi.fi/sv/ Tjänstens status Tjänsten är i bruk. Våren 2015 (2.3.2015) hade tjänsten över 13 000 registrerade användare. Ytterligare information: Arbets- och näringsministeriet, Benita Troberg, tfn 050 387 8052 (fornamn.efternamn@tem.fi) Mitt FöretagsFinland-kundtjänstens arbetsrum (AOYS) Ett nytt arbetsrum för företagsrådgivare och -experter som arbetar på kundservice möjliggör samarbete över organisationsgränserna när det är färdigt. Arbetsrummet är en motsvarighet till företagskundens Mitt FöretagsFinland-tjänst och tillsammans gör de det möjligt att erbjuda kunden webbaserad service. Tjänstens status Tjänsten togs i bruk sommaren 2014. Utbildning för att ta i bruk AOYS ordnas i 15 NTM- centralområden (2014–2015). Sammanlagt cirka 700 företagsrådgivare eller företagsexperter har deltagit i utbildningen (situationen 4.3.2015). Ytterligare information: Arbets- och näringsministeriet, Milla Mäntykorpi, tfn 02950 47403 (fornamn.efternamn@tem.fi) 1. Servicehelheten Mitt FöretagsFinland Till början

66 Löneräknare Med hjälp av löneräknaren på Palkka.fi kan den som överväger att anställa en person bedöma lönebikostnaderna samt den lön som ska betalas till den anställde. I beräkningen använder man genomsnittliga procentsatser. Arbetsgivaren ser vad denne ska betala utöver penninglönen samt de summor som ska tas ut från den anställdes lön och vad som ska betalas till den anställde som nettolön. Tjänstens status Tjänsten är i bruk. Tjänstens adress: www.palkka.fi/palkkalaskuriwww.palkka.fi/palkkalaskuri Ytterligare information: Skatteförvaltningen, Anna Veijola, tfn 020 612 5510 (fornamn.efternamn@vero.fi) Opi.palkka.fi I Palkka.fi-tjänstens inlärningsmiljö, det vill säga i tjänsten Opi.palkka.fi, kan vem som helst öva att räkna löner. Tjänsten är gratis och kräver inte separat användningstillstånd. Tjänsten kan användas till exempel vid läroinrättningar som stöd vid undervisning av löneadministration. Från tjänsten har man också tillgång till Palkka.fi-tjänstens gratis löneräknare, som du enkelt kan använda för att beräkna lönebikostnader samt den lön som ska betalas till den anställde. Tjänstens adress: https://opi.palkka.fi/https://opi.palkka.fi/ Ytterligare information: Skatteförvaltningen, Anna Veijola, tfn 020 612 5510 (fornamn.efternamn@vero.fi) 1. Löneräkningstjänster för den som överväger företagsverksamhet och den som ska starta ett företag Till början

67 Allmän beskrivning av tjänsten För att främja företags- och näringsverksamhet har man i webbtjänsten FöretagsFinland (www.yrityssuomi.fi) utvecklat tjänsten Mitt FöretagsFinland. Tjänsten Mitt FöretagsFinland som är avsedd för nya och redan verksamma företag är ett elektroniskt arbetsutrymme som bygger på användarens profiluppgifter, i vilket man kan sköta många ärenden angående grundande av företag och företagsverksamhet. Tjänsten inkluderar bland annat följande verktyg: internationaliseringstester, utvecklingskartläggning, verktyg för att skapa affärsverksamhetsplaner och internationaliseringsplaner, service- och tillståndskataloger, uppgifter och puffar, dokumentförvaring och dylikt.www.yrityssuomi.fi Tjänsten möjliggör också personlig elektronisk företagsrådgivning. Förutsättningar för att använda tjänsten För att ta i bruk tjänsten krävs det att man registrerar sig i tjänsten. Autentisering i tjänsten sker med hjälp av VETUMA (bank- eller mobilcertifikat och elektroniskt personkort). Personens prokura kontrolleras i PRH:s Virre-tjänst. Betjäningstid Tjänsterna är öppna för användare 24/7. Tjänstens status Tjänsterna är i bruk. Mer information om tjänsten Mitt FöretagsFinland-tjänsten och affärsplan: Arbets- och näringsministeriet, Benita Troberg, tfn 050 387 8052 (fornamn.efternamn@tem.fi) 2. Tjänsten Mitt FöretagsFinland för verksamma företag Till början

68 Tjänsten Mitt FöretagsFinland Tjänsten är ett elektroniskt arbetsrum som bygger på användarens profiluppgifter, i vilket man kan sköta ärenden angående grundande av företag och företagsverksamhet. Tjänsten samlar offentliga och offentligt finansierade företagstjänster under en adress så att de viktigaste myndighetsärenden kan skötas ”genom en lucka”. Tjänsten erbjuder samlat lämpliga verktyg, tjänster och e-tjänster anpassade efter företagets situation. Tjänstens adress: https://www.yrityssuomi.fi/sv/ https://www.yrityssuomi.fi/sv/ Tjänstens status Tjänsten är i bruk. Våren 2015 (2.3.2015) hade tjänsten över 13 000 registrerade användare. Ytterligare information: Arbets- och näringsministeriet, Benita Troberg, tfn 050 387 8052 (fornman.efternamn@tem.fi) Mitt FöretagsFinland-kundtjänstens arbetsutrymme (AOYS) Ett nytt arbetsrum för företagsrådgivare och -experter som arbetar med kundservice som kommer att möjliggöra samarbete över organisationsgränserna när det är färdigt. Arbetsrummet är en motsvarighet till företagskundens Mitt FöretagsFinland-tjänsten och tillsammans gör de det möjligt att erbjuda kunden webbaserad service. Tjänstens status Tjänsten togs i bruk sommaren 2014. Utbildningar för att ta i bruk AOYS ordnades i 15 NTM-centralområden (2014–2015). I utbildningarna deltog sammanlagt cirka 700 företagsrådgivare eller företagsexperter (situationen 4.3.2015). Ytterligare information: Arbets- och näringsministeriet, Milla Mäntykorpi, tfn 02950 47403 (fornamn.efternamn@tem.fi) 2. Servicehelheten Mitt FöretagsFinland Till början

69 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Tjänsterna har utvecklats för att göra det lättare och effektivare för företag, föreningar och hushåll att sköta sina skyldigheter i samband med löneutbetalning. Genom att informera företagen i regionen om tjänsterna kan man främja särskilt små och nya företagas verksamhet. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Att informera om tjänsterna ingår som en naturlig del i den regionala företagsrådgivningens servicehelhet som stöder företagen i regionen. Vilka kostnader medför tjänsten? Tjänsterna är avgiftsfria. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Att de integreras i kommunikationen för företagstjänster eller en annan motsvarande aktör. Vem upprätthåller tjänsten och hur? För utvecklingen av tjänsten Palkka.fi ansvarar Skatteförvaltningen i samarbete med arbetspensionsbolag och Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsterna? Skatteförvaltningen, Anna Veijola, tfn 020 612 5510 (fornamn.efternamn@vero.fi) 2. Lönesättnings- och löneräkningstjänster för verksamma företag Till början

70 Palkka.fi Med hjälp av den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi kan man sköta anmälningar om löneberäkning och löneutbetalning. Det är också enkelt att ansöka om hushållsavdrag via Palkka.fi. Den handledande tjänsten räknar lönen och lönebikostnaderna, skapar betalningsuppgifter, sköter arkiveringen och anmälningsskyldigheterna. Tjänsten är avsedd för företag, föreningar och hushåll som betalar ut lön eller arbetsersättningar. Dessutom kan arbetstagare med hjälp av arbetstagargränssnittet hantera sina egna uppgifter samt registrera och skicka löneuppgifter. Via tjänsten kan man skicka skattekortsuppgifter elektroniskt till arbetsgivaren. Tjänstens status Tjänsten är i bruk. Tjänsten har över 140 000 registrerade användare och 2014 räknades löner för 884 mn euro. Tjänstens adress: www.palkka.fiwww.palkka.fi Ytterligare information: Skatteförvaltningen, Anna Veijola, tfn 020 612 5510 (fornamn.efternamn@vero.fi) Löneparametrar I tjänsten Palkka.fi finns alla parametrar som används vid löneräkning samlade på ett ställe. Alla parametrar publiceras årligen och kan laddas ned som xml-filer. De publicerade löneparametrarna i tabellform (xml) kan användas till exempel som basuppgifter för tabellberäkningar eller program. Tjänstens adress: www.palkka.fi och löneparametrar som finns på första sidanwww.palkka.fi Ytterligare information: Skatteförvaltningen, Anna Veijola, tfn 020 612 5510 (fornamn.efternamn@vero.fi) 2. Lönesättnings- och löneräkningstjänster för verksamma företag Till början

71 Tjänsten Mitt FöretagsFinland Tjänsten är ett elektroniskt arbetsrum som bygger på användarens profiluppgifter, i vilket man kan sköta ärenden angående grundande av företag och företagsverksamhet. I tjänsten kan eleverna med hjälp av företagartester prova om företagsamhet passar dem och bedöma lönsamheten av sin affärsidé med hjälp av ortspecifika branschuppgifter och nationella lönsamhetsuppgifter från tjänsten Toimiala Online. Tjänsten innehåller information om de siffror och anmälningar som krävs inom branschen samt om företagstjänster på den egna orten. Det är enkelt att göra upp en affärsplan och att göra beräkningar för planen med tjänstens verktyg för planering av affärsverksamheten. Man kan också utan nätbankskoder ta del av tjänsten och innehållet och verktygen som den erbjuder. Gästmiljön är avsedd för endast kortvarig provning och läsning – därför är arbetsrummen som skapats i miljön endast tre månader i bruk. Läroinrättningar kan beställa en läroinrättningskod för att förlänga arbetsrummets livslängd till exempelvis 12 månader. Tjänstens adress: https://www.yrityssuomi.fi/sv/ https://www.yrityssuomi.fi/sv/ Ytterligare information: Arbets- och näringsministeriet, Benita Troberg, tfn 050 387 8052 (fornamn.efternamn@tem.fi) Opi.palkka.fi I Palkka.fi-tjänstens inlärningsmiljö, det vill säga i tjänsten Opi.palkka.fi kan vem som helst öva att räkna löner. Tjänsten är gratis och kräver inte separat användningstillstånd. Tjänsten kan användas till exempel vid läroinrättningar som stöd vid undervisning av löneadministration. Från tjänsten har man också tillgång till Palkka.fi-tjänstens gratis löneräknare, med hjälp av vilken man enkelt kan bedöma lönebikostnader samt den lön som ska betalas till den anställde. Tjänstens adress: opi.palkka.fiopi.palkka.fi Ytterligare information: Skatteförvaltningen, Anna Veijola, tfn 020 612 5510 (fornamn.efternamn@vero.fi) 3. Läroinrättningars verktyg för fostran av företagsamhet Till början

72 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Arbetsrummet har utvecklats för rådgivare och sakkunniga som arbetar i gränssnittet för företagskunder för att stöda personlig, elektronisk kundservice. Arbetsrummet för Mitt FöretagsFinlands kundservice (AOYS) i kombination med företagens Mitt FöretagsFinland-tjänst (OYS) bildar en kombination som möjliggör en ny sorts elektronisk företagsserviceprocess. E-tjänster och interaktiva verktyg gör det möjligt att utnyttja nya metoder som förbättrar kvaliteten och ökar effektiviteten. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Till exempel aktörer som erbjuder kommunens företagstjänster kan utnyttja e-tjänsterna som en del av företagsrådgivningen. Dessutom kan de informera företagen i regionen om Mitt FöretagsFinland-tjänsterna så att de utnyttjade tjänsterna för att stöda sin affärsverksamhet. Vilka kostnader medför tjänsten? Tjänsterna är avgiftsfria för användarna. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Att man gör de nya e-tjänsterna till en del av företagstjänsternas serviceprocess samt att man uppmärksammar dem i serviceutbudet. Man får i bruk arbetsrummet genom att delta i ibruktagningsutbildningen för Kundbetjäningens Mitt FöretagsFinland-arbetsrum. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Arbets- och näringsministeriet ansvarar för utvecklingen och underhållet av tjänsten. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Arbets- och näringsministeriet, Milla Mäntykorpi, tfn 02950 47403 (fornman.efternamn@tem.fi) 4. Verktyg för personer som arbetar i gränssnittet för företagskunder – arbetsrum för Mitt FöretagsFinlands kundservice Till början

73 Arbetsrum för Mitt FöretagsFinlands kundservice (AOYS) Ett nytt arbetsrum för företagsrådgivare och -experter som arbetar med kundservice som kommer att möjliggöra samarbete över organisationsgränserna när det är färdigt. Arbetsrummet är en motsvarighet till företagskundens Mitt FöretagsFinland-tjänsten och tillsammans gör de det möjligt att erbjuda kunden webbaserad service. Tjänstens status Tjänsten togs i bruk sommaren 2014 och utbildning för att ta i bruk AOYS ordnas i 15 NTM-centralområden (2014–2015). Sammanlagt cirka 700 företagsrådgivare eller företagsexperter har deltagit i utbildningen (situationen 4.3.2015). Ytterligare information: Arbets- och näringsministeriet, Milla Mäntykorpi, tfn 02950 47403 (fornman.efternamn@tem.fi) 4. Arbetsrum för Mitt FöretagsFinlands kundservice Till början

74 Ilmoitin/Jakelin Tjänsten möjliggör kommunikation mellan företag och organisationer. Via den kan man skicka anmälningar till myndigheter samt svar mellan organisationer. Företag och samfund registrerar sig i tjänsten med Katso-koder och kan bland annat skicka elektroniska inkomstskattedeklarationer, årsanmälningar, periodskattedeklarationer och anmälningar om byggande till Skatteförvaltningen. Via webbtjänsten kan du också lämna anmälningar och ansökningar till FPA och Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Jord- och skogsbruksidkare och rörelseidkare och yrkesutövare kan skicka sina inkomstskattedeklarationer, periodskattedeklarationer och vissa årsanmälningar med sina personliga nätbankkoder. Tjänstens status Tjänsten är i bruk. Tjänstens adress: www.ilmoitin.fi www.ilmoitin.fi Ytterligare information: Skatteförvaltningen, Anna Veijola, tfn 020 612 5510 (fornamn.efternamn@vero.fi) 5. Gemensamt användbar komponent Till början

75 SADe-programmets tjänster Tjänster för den byggda miljön och boende

76 Innehåll 1.Bygglovstjänster Lupapiste.fi, www.lupapiste.fiwww.lupapiste.fi 2.Miljötjänster Allmän karttjänst, www.paikkatietoikkuna.fiwww.paikkatietoikkuna.fi Vakttjänsten Tarkkailija, www.etarkkailija.fiwww.etarkkailija.fi Energicertifieringstjänst, www.energiatodistusrekisteri.fiwww.energiatodistusrekisteri.fi 3.Informations- och andra tjänster Informationstjänsten Liiteri Informationstjänst om bostadshyror, www.bostadshyror.fiwww.bostadshyror.fi Frågetjänsten Harava, www.eharava.fiwww.eharava.fi Ara-stöd Tjänster för den byggda miljön och boende Till början

77 Allmän beskrivning av tjänsten Lupapiste är en e-tjänst som medborgare, företag och myndigheter kan använda för att sköta alla bygglovsärenden. Via Lupapiste kan man be bland annat kommunens byggnadstillsyn om råd samt sköta alla tillståndsärenden för ett projekt. Tjänsten omfattar de viktigaste tillståndstyperna för den byggda miljön så som bygg- och rivningslov, åtgärdstillstånd och -anmälningar, undantagsbeslut och avgöranden som gäller planeringsbehov, fastighetsförrättningar, lantmäteriförrättningar, placerings- och grävningstillstånd, tillstånd och anmälningar som gäller användning av allmänna områden, miljötillstånd och -anmälningar, marktäktstillstånd och bulleranmälningar. Förutsättningar för att använda tjänsten Tjänsten är öppen och avgiftsfri för tillståndssökanden, om kommunen har registrerat sig som användare. Rådgivningsdelen är i bruk i hela landet. Kommunen ska ansluta sig till tjänsten som användare och avtala om vilka tillstånd som kan ansökas via tjänsten Lupapiste.fi. Kommunen kan lägga till tillståndstyper även efter anslutningen. Tjänsten Lupapiste fungerar åtminstone med följande webbläsare: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 16, Google Chrome 23 samt senare versioner av dessa. Betjäningstid Lupapiste är oberoende av ämbetsverkens betjäningstider, den kan användas när som helst. Tjänstens status Tjänsten är i bruk. Via Lupapiste ges rådgivningstjänster i nästan alla Finlands kommuner och Lupapistes elektroniska ansökningstjänst är i bruk i de flesta kommunerna och antalet växer. I tjänsten deltar (3/2015) 81 kommuner. Mer information om tjänsten www.lupapiste.fi, kontakt: https://www.lupapiste.fi/sv/ta-kontakt eller miljöministeriet, Joona Majurinen, tfn 02952 50175, och Pirjo Saksa, tfn 040 147 2488 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) www.lupapiste.fihttps://www.lupapiste.fi/sv/ta-kontakt Lupapiste.fi Till början

78 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Lupapiste.fi är en molntjänst som kan tas i bruk snabbt och som samlar kommunens myndigheter, byggare, planerare och andra aktörer under en adress. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Kommunerna kan ansluta sig till tjänsten på adressen www.lupapiste.fi. Kommunens centrala system kan också integreras i tjänsten på kommunens bekostnad. Integrationerna är färdiga för följande system: Facta, KuntaNet, Trimble Locus, Iris, SitoGIS och KeyWinkki samt de viktigaste dokumentsystemen (Tweb, KommunOffice, Dynasty, Dynasty 360, Tiera tiedonhallinta och M- Files).www.lupapiste.fi Vilka kostnader medför tjänsten? Prissättningen av tjänsten grundar sig på användningens omfattning och invånarantal. Prissättningsexempel: https://www.lupapiste.fi/sv/myndigheterhttps://www.lupapiste.fi/sv/myndigheter Inga dolda kostnader eller avgifter för utveckling, underhåll eller uppdatering. Tjänsten för begäran om råd är avgiftsfri för alla kommuner och alla användare. Gällande moms tillkommer på priserna. I fall tjänsten Lupapiste ansluts till ett befintligt datasystem i kommunen ansvarar kommunen för kostnaderna för eventuella ändringar eller uppdateringar i systemet. Lupapiste.fi Till början

79 Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? 1. Kontakta Lupapiste för att komma överens om ett möte Fylla i och skicka in kontaktblanketten. 2. Gemensam planering av ibruktagandet Vi arrangerar en gemensam verkstad för planering. Tillsammans drar vi upp riktlinjer för lanseringen av ärendetjänsten och de första faserna i den nya verksamheten. 3. Bakgrundsarbete och utbildning Lupapiste ansluts till kommunens system med hjälp av färdiga gränssnitt. Lupapiste ger utbildning för huvudanvändaren och myndigheterna i användning av tjänsten. 4. Information om och öppnande av tjänsten. Lupapiste lanseras för kunderna vid en överenskommen tidpunkt. Kommunen och Lupapiste informerar gemensamt om den nya tjänsten. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Solita Oy ansvarar för tjänsten och upprätthåller den. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? www.lupapiste.fi, kontakt: https://www.lupapiste.fi/sv/ta-kontakt ellermiljöministeriet, Joona Majurinen, tfn 02952 50175, och Pirjo Saksa, tfn 040 1472 488 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) www.lupapiste.fihttps://www.lupapiste.fi/sv/ta-kontakt Lupapiste.fi Till början

80 Allmän beskrivning av tjänsten Den allmänna karttjänsten erbjuder en mångfunktionell elektronisk karta som kan antingen anslutas till e-tjänster eller användas som bas för att utveckla en egen karttjänst. Den används i många SADe- tjänster. Den kan fritt utnyttjas även i andra tjänster. Lantmäteriverket utvecklar karttjänsten fortlöpande. Förutsättningar för att använda tjänsten Karttjänsten kan tas i bruk på två sätt: Göra en egen karttjänst. Skapa ett inbäddat kartfönster (kräver inte programmering). Tekniska villkor Tjänsten bygger på öppen källkod (Oskari.org) för att utnyttja geodatainfrastrukturen. Oskari använder som informationskälla standardiserade gränssnittstjänster av olika informationsproducenter. Beskrivning av Oskari i Paikkatietoikkuna (på finska)Paikkatietoikkuna (på finska) Tjänstens status Tjänsten har varit i bruk sedan hösten 2013, då myndigheterna tog i bruk Lantmäteriverkets avgiftsfria tjänst med inbäddade kartor. Via karttjänstens publiceringsverktyg har det redan gjorts över 5 000 karttjänster på olika webbplatser. Mer information om tjänsten www.paikkatietoikkuna.fi, miljöministeriet, Joona Majurinen, tfn 02952 50175, och Pirjo Saksa, tfn 040 147 2488 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) www.paikkatietoikkuna.fi Allmän karttjänst Till början

81 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Karttjänsten kan användas för många olika ändamål. I sin enklaste form kan karttjänsten erbjuda exempelvis en bakgrundskarta och flygbilder samt en sökfunktion för adresser och ortnamn. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Kommunerna kan exempelvis ansluta kartfönstret till sin egen webbplats eller göra ett eget kartprogram. Vilka kostnader medför tjänsten? Inga direkta kostnader för att ta i bruk tjänsten, men om kommunen vill göra ett eget kartprogram, uppstår det kostnader. Under 2013 tog myndigheterna i bruk Lantmäteriverkets avgiftsfria tjänst med inbäddade kartor. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Tydligt användningsändamål och att tjänsteproducenten kontaktas (se närmare information nedan). Vem upprätthåller tjänsten och hur? Tjänsten upprätthålls av Lantmäteriverket. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? www.paikkatietoikkuna.fi, miljöministeriet, Joona Majurinen, tfn 02952 50175, och Pirjo Saksa, tfn 040 147 2488 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) www.paikkatietoikkuna.fi Allmän karttjänst Till början

82 Allmän beskrivning av tjänsten Tarkkailija är en vakttjänst som kan ställas in att på webben följa saker som intresserar dig var som helst i Finland. Tarkkailija samlar in information från kommunernas och andra myndigheters webbplatser samt mediernas webbtjänster, sammanlagt från mer än 400 webbplatser. Med hjälp av tjänsten kan du följa exempelvis boende, planläggning, trafikprojekt, beslutsfattande, föreningsverksamhet eller motionsmöjligheter i ett önskat område. Förutsättningar för att använda tjänsten Tarkkailija är en för alla – medborgare, företag, kommuner, myndigheter, föreningar och samfund – öppen tjänst. Betjäningstid Tjänsten är öppen 24/7. Tjänstens status Tjänsten är i bruk. Det finns sammanlagt cirka 30 000 användare, varav nästan 1 700 är registrerade användare. Mer information om tjänsten www.etarkkailija.fi, miljöministeriet, Joona Majurinen, tfn 02952 50175 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) www.etarkkailija.fi Vakttjänsten Tarkkailija Till början

83 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Tarkkailija samlar in information från kommunernas och andra myndigheters webbplatser samt mediernas webbtjänster, sammanlagt från mer än 400 webbplatser. Kommuninvånare kan utnyttja tjänsten för olika informationssökningar medan tjänsten samtidigt främjar kommunens egen kommunikation. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Kommunen kan länka tjänsten Tarkkailija till sin webbplats och informera kommuninvånarna om tjänsten. Vilka kostnader medför tjänsten? Tjänsten är öppen och avgiftsfri för alla. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Tjänsten Tarkkailija genomförs av Solita Oy tillsammans med SITO Oy och Leiki Oy. Miljöministeriet förvaltar tjänsten under SADe-programperioden, varpå ansvaret övergår till producenten, Solita. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? www.etarkkailija.fi, miljöministeriet, Joona Majurinen, tfn 02952 50175 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) www.etarkkailija.fi Vakttjänsten Tarkkailija Till början

84 Allmän beskrivning av tjänsten Energicertifikattjänsten tillhandahåller information om alla energicertifikat som görs upp för byggnader samt om vem som upprättar dem. Med hjälp av tjänsten kan du förvissa dig om att energicertifikatet enbart upprättas av en behörig aktör. Dessutom kan du söka information om alla byggnaders energiklass. Förutsättningar för att använda tjänsten Endast godkända aktörer kan införa energicertifikat i tjänsten. Informationstjänsten är öppen för alla. Betjäningstid Tjänsten är öppen 24/7. Tjänstens status Tjänsten togs i bruk den 1 maj 2015. Mer information om tjänsten E-Service för Boende och Byggande, energiatodistus@ara.fi eller miljöministeriet, Pirjo Saksa, tfn, 040 147 2488 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) E-Service för Boende och Byggandeenergiatodistus@ara.fi Energicertifieringstjänst Till början

85 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Energicertifikattjänsten tillhandahåller information om alla energicertifikat som görs upp för byggnader samt om vem som upprättar dem. Detta underlättar informationsinsamling och -förvaltning ur såväl kommunens som kommuninvånarnas perspektiv. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Det lönar sig att informera kommuninvånarna om energicertifieringstjänsten. Vilka kostnader medför tjänsten? Informationstjänsten är öppen och avgiftsfri. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Tjänsten är öppen för alla användare. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ansvarar för upprätthållandet av tjänsten. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? E-Service för Boende och Byggande, energiatodistus@ara.fi, eller miljöministeriet, Pirjo Saksa, tfn 040 147 2488, (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) E-Service för Boende och Byggandeenergiatodistus@ara.fi Energicertifieringstjänst Till början

86 Allmän beskrivning av tjänsten Med hjälp av informationstjänsten för livsmiljön Liiteri kan myndigheter och företag sköta grundläggande utredningsuppgifter i samband med planering av markanvändning och den byggda miljön och medborgare kan söka information om kvaliteten av sin boende- och levnadsmiljö och ändringar i den. Tjänsten innehåller bland annat ett nationellt generalplansmaterial med anmärkningar och föreskrifter. Förutsättningar för att använda tjänsten Organisationer som använder tjänsten ska med Finlands miljöcentral ingå ett användaravtal om användning av informationstjänsten Litteri. Medborgare och företag erbjuds en del avgiftsfria tjänster. Betjäningstid Tjänsten är öppen för användning 24/7. Tjänstens status Tjänsten håller på att skapas och den öppnas våren 2015. Mer information om tjänsten Informationstjänsten Liiteri (på finska), Finlands miljöcentral, Kaarina Vartiainen, tfn 02952 51729 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) Informationstjänsten Liiteri (på finska) Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri Till början

87 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Liiteri är en informations- och analystjänst för levnadsmiljön. Den samlar olika geo- och statistiska data om den byggda miljön och planläggning. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Man kan använda Liiteri exempelvis vid planläggning, i frågor angående bygglov och -bidrag, strategisk planering och vid utarbetande av program, som stöd för utlåtanden samt för att följa den byggda miljöns tillstånd. Kommuninvånare som är intresserade av sin levnadsmiljö kan söka information till exempel om närservice och planläggningssituationen i den egna levnadsmiljön. I tjänsten finns bland annat ett nationellt material med alla gällande generalplaner i Finland. Vilka kostnader medför tjänsten? En del av Liiteris informationsinnehåll kommer att vara avgiftsfritt och en del avgiftsbelagt. För närvarande håller man på att utarbeta prissättningen. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Kommunen ska ingå ett avtal om ibruktagande av tjänsten med Finlands miljöcentral. Vem upprätthåller tjänsten och hur? SYKE ansvarar för utvecklingen och uppdateringen av informationsinnehållet, det vill säga datalagret, geodatagränssnitt och servicepaket. Sito ansvarar för den tekniska utvecklingen och underhållet av informationstjänsten och dess gränssnitt. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Informationstjänsten Liiteri (på finska), Finlands miljöcentral, Kaarina Vartiainen, tfn 02952 51729 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) Informationstjänsten Liiteri (på finska) Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri Till början

88 Allmän beskrivning av tjänsten Tjänsten erbjuder personer som söker hyresbostäder och hyresvärdar information om nya fritt finansierade hyreskontrakt i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis och Kuopio. I tjänsten finns de största privata hyresvärdarnas hyresuppgifter. Hyresuppgifterna består av information om stadsdel, lägenhetstyp, yta, hyra (€), hyra per kvadratmeter (€/m2), våning och tidpunkt för ingående av kontraktet. Förutsättningar för att använda tjänsten Tjänsten är öppen och avgiftsfri för alla användare. Betjäningstid Tjänsten är öppen 24/7. Tjänstens status Informationstjänst om bostadshyror är i bruk. Mer information om tjänsten www.bostadshyror.fi Miljöministeriet, Pirjo Saksa, tfn 040 147 2488 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) eller ARA, Hannu Ahola, tfn 02952 50855 (fornamn.efternamn@ara.fi) Informationstjänst om bostadshyror Till början

89 Varför lönar det sig att använda tjänsten? Tjänsten tillhandahåller uppgifter om priser och standarder för nya fritt finansierade hyreskontrakt i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis och Kuopio. Hyresuppgifterna består av information om stadsdel, lägenhetstyp, yta, hyra (€), hyra per kvadratmeter (€/m 2 ), våning och tidpunkt för ingående av kontraktet. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Städer som är med i informationstjänsten om bostadshyror kan erbjuda sina invånare en bra databas över bostadshyror. Vilka kostnader medför tjänsten? Tjänsten är avgiftsfri. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Tjänsten är öppen och det lönar sig att informera om den i de städer vars hyresuppgifter finns i tjänsten. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Materialet är hämtat ur KTI Kiinteistötieto Oy:s databas över bostadshyror. Databasen grundar sig på hyresavtalsuppgifter som samlats in från företag som idkar yrkesmässig uthyrning. Upphovsrätterna för databasen tillhör KTI Kiinteistötieto Oy. Informationstjänst om bostadshyror Till början

90 Allmän beskrivning av tjänsten Tjänsten för handläggning av ARAs anslag är en e-tjänst avsedd för kommuner. Tjänsten omfattar kommunikationen mellan kommunerna och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) inom ansökning av anslag för ARAs reparations- och energiunderstöd. Förutsättningar för att använda tjänsten Tjänsten är i bruk i alla kommuner. Betjäningstid Tjänsten är öppen 24/7. Tjänstens status Tjänsten är i bruk. Mer information om tjänsten Miljöministeriet, Pirjo Saksa, tfn 040 147 2488 (fornamn.efternamn@ymparisto.fi) Tjänst för handläggning av ARAs anslag Till början

91 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Tjänsten för handläggning av ARAs anslag gör kommunernas och ARAs handläggning av reparations- och energiunderstöd elektronisk. Tjänsten togs i bruk i februari 2015. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Tjänsten effektiverar anslagsansökan och handläggningen i kommunerna och vid ARA. Tjänsten tillhandahåller aktuell information om situationen med anslagen för alla parter. I framtiden övergår man till att använda den elektroniska tjänsten som enda kanal. Vilka kostnader medför tjänsten? Inga kostnader för kommunen. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Kan tas i bruk av alla kommuner. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) upprätthåller tjänsten. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? ARA, Hannu Ahola, tfn 02952 50855 (fornamn.efternamn@ara.fi) Tjänst för handläggning av ARAs anslag Till början

92 Tjänster för undervisnings- och bildningssektorn Webbtjänster för lärande inom undervisnings- och bildningssektorn Exempel eGrunder och ansökningstjänst inom vuxenutbildningen

93 Allmän beskrivning av tjänsten Tjänsten eGrunder är en plattform för läsning, beredning, omarbetning och publicering av examensgrunder och läroplaner och till dem hörande anvisningar samt stödmaterial. För utbildningsanordnare tillhandahålls ett verktyg för att skapa lokala läroplaner (allmänbildande utbildning) som grundar sig på frivillighet. Förutsättningar för att använda tjänsten Ibruktagandet av tjänsten förutsätter användarrättigheter. Webbläsarkrav: Internet Explorer (version 9 och senare), Mozilla Firefox (version 4 och senare), Opera (version 11.10 och senare), Safari (version 4.1/5.0 och senare), Google Chrome (version 11.0 och senare) Betjäningstid Tjänsten är öppen 24/7. Utbildningsstyrelsen betjänar tjänstemannaanvändare under tjänstetid. Tjänstens status Tjänsterna är delvis i bruk, verktyget för utarbetandet av den lokala läroplanen testas för närvarande, införs i produktionsmiljön i april. I det första skedet erbjuds den yrkesinriktade utbildningssektorn ett öppet gränssnitt för överföring av grunder till lokala system. Mer information om tjänsten http://www.oph.fi/webbtjanst_for_larande/projektinfo/elaroplaner_och_examina https://confluence.csc.fi/display/oppija/ePerusteet (på finska) https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=31820784 (på finska) 1. Strukturerade och elektroniska läroplaner och examensgrunder – eGrunder Till början

94 Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Den underlättar planeringen, publiceringen och uppföljningen av läroplaner eller examensgrunder. Verktyget för utarbetande av lokala läroplaner underlättar utarbetandet av läroplanen. Tjänsten gör det möjligt att skapa läroplaner på olika nivåer: ekonomiska regioner, kommun, skola. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Undervisnings- och utbildningsanordnaren kan med tjänsten skapa egna lokala läroplaner. Vilka kostnader medför tjänsten? Tjänsten är avgiftsfri. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Satsning på information om tjänsten till olika användargrupper, skaffandet av användarrättigheter och introduktion i anvisningarna. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Utbildningsstyrelsen Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Utbildningsstyrelsen, Ulla Angervo, tfn 02953 31308 (fornamn.efternamn@oph.fi) 1. Strukturerade och elektroniska läroplaner och examensgrunder – eGrunder Till början

95 Allmän beskrivning av tjänsten Webbtjänsterna för lärande gör det möjligt för anordnare av vuxenutbildning att ge synlighet åt sitt utbildningsutbud på den nationella portalen Studieinfo.fi. Senare kommer tjänsten att erbjuda möjlighet att lämna ansökningar via Studieinfo. Förutsättningar för att använda tjänsten Webbtjänsten är en för alla medborgare öppen tjänst. En del av funktionerna förutsätter registrering i tjänsten. Ibruktagandet av tjänsterna förutsätter användarrättigheter. Webbläsarkrav: Internet Explorer (version 9 och senare), Mozilla Firefox (version 4 och senare), Opera (version 11.10 och senare), Safari (version 4.1/5.0 och senare), Google Chrome (version 11.0 och senare) Betjäningstid Tjänsten är öppen för medborgare 24/7. Utbildningsstyrelsen betjänar tjänstemannaanvändare under tjänstetid. Tjänstens status Tjänsten kan användas för att införa och publicera utbildningsutbud. Ansökningsfunktioner som anpassats efter vuxenutbildningens behov (bl.a. ansökningsblankett) blir färdiga hösten 2015. Mer information om tjänsten http://www.oph.fi/webbtjanst_for_larande/projektinfo/ansokan_till_vuxenutbildning 2. Ansökningstjänster inom vuxenutbildningen Till början

96 Tjänstens status Den 15 oktober 2014 kunde man börja publicera utbildningsutbud på tjänsten. Ett mera omfattande ibruktagande av servicehelheten för vuxenutbildningen sker under sen vår och sommaren 2015. Varför lönar det sig att ta i bruk tjänsten? Studieinfo.fi tillhandahåller för utbildningsanordnare gratis och omfattande synlighet samt senare möjligheten att lämna ansökningar, vilket öppnar möjligheten till många tilläggstjänster. Användningen av Studieinfo sparar på enskilda utbildningsanordnares kostnader. På vilket sätt kan kommunen utnyttja tjänsten? Kommunens utbud av vuxenutbildning och information om hur man söker till den finns på den nationella portalen. Man kan söka till utbildningar via Studieinfo. Vilka kostnader medför tjänsten? Tjänsten är avgiftsfri. Vad förutsätts av kommunen för att ta i bruk tjänsten? Att man satsar på att informera olika användargrupper om tjänsten. Vem upprätthåller tjänsten och hur? Det tekniska underhållet av portalen Studieinfo hör till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsanordnare upprätthåller uppgifter om sin egen utbildning i Studieinfo. Vem kan ge mer information om att ta i bruk tjänsten? Utbildningsstyrelsen, Ulla Angervo, tfn 02953 31308 (fornamn.efternamn@oph.fi) 2. Ansökningstjänster inom vuxenutbildningen Till början

97


Ladda ner ppt "Presentation av SADe-tjänsterna SADe-informationspaket 27.4.2015."

Liknande presentationer


Google-annonser