Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Gotland Sports Academy är ett samarbetsprojekt mellan företagen och idrottsföreningarna i Slite med omnejd. Projektet drivs av Slite Utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Gotland Sports Academy är ett samarbetsprojekt mellan företagen och idrottsföreningarna i Slite med omnejd. Projektet drivs av Slite Utveckling."— Presentationens avskrift:

1

2 Bakgrund Gotland Sports Academy är ett samarbetsprojekt mellan företagen och idrottsföreningarna i Slite med omnejd. Projektet drivs av Slite Utveckling AB med stöd av Region Gotland, Werkelinbolagen, Slite Intresseförening, Cementa m.fl. Syftet med projektet är att samordna idrotts och turistanläggningarna i området och etablera Slite som en året runt destination för sport hälsa och aktiv fritid. Redan idag bedrivs läger och tävlingsverksamhet på idrottsanläggningarna och i klubbarna runt om i trakten. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för att starta ett bolag som ska sälja och marknadsföra Slite och dess anläggningar som en destination för sport, hälsa och aktiv fritid under ett gemensamt varumärke. Projektet pågår mellan april och december 2015. Huvudägare i bolaget som ska bildas kommer att vara Visby invest AB & Jonas Henning.

3 Tidslinje

4 Vad är en destination? Enligt nationalencyklopedin kommer ordet destination från latinets destino (bestämma), och betyder inget annat än ”avsett resmål”. Inom turismforskningen har begreppet gett upphov till omfattande diskussioner, och i början av 2000-talet samlade världsturismorganisationen UNWTO forskare och företrädare för besöksnäringen för att enas om en definition av vad en destination egentligen är, de kom fram till följande: A destination is ”a physical space that includes tourism products such as support services and attractions, and turism resources. It has physical and administrative boundaries defining its management, and images and perceptions defining its market competitiveness. Local destinations incorporate various stakeholders, often including a host community, and can nest and network to form larger destinations. They are focal point in the delivery of turism products and the implementation of turism policy” I korthet kan man alltså säga att en destination är ett funktionellt geografiskt avgränsat område, där ett system av offentliga aktörer, privata aktörer och civilsamhället erbjuder produkter och service till besökare inom det området. Källa: Tillväxtverket, Utveckling av hållbara turistdestinationer, Rapport 0184

5 Fyra processer ska enligt forskarna vara särskilt viktiga för en hållbar destinationsutveckling Etablera destinationen organisatoriskt och geografiskt. Stöd turistisk klusterutveckling och innovation. Försörj destinationen med kompetens. Koppla ihop destinationsutveckling med samhällsplanering. Källa: Tillväxtverket, Utveckling av hållbara turistdestinationer, Rapport 0184

6 Arbetsmetod Fas 1: Research & inventering av anläggningar & verksamheter Besöka alla anläggningar inom ramen för den tänkta destinationen, möten och samtal med verksamhetsinnehavare, möten med föreningar, organisationer och myndigheter, studera rapporter, styrdokument, historik, samhällsutvecklingsplaner, reflektion: vad finns? Vad görs idag? Fas 2: Analys av marknaden, omvärldsanalys Besöka andra destinationer som har liknade verksamhet, studera marknadsföringsmaterial, styrdokument, historik, utvecklingsplaner, reflektion: hur gör andra? Hur gör gästen? Vad passar oss? Bilaga 1: Arenautveckling Gotland Sports Academy Slite. Fas 3: Affärsplan och affärsmodell Med hjälp av erfarenheterna och slutsatserna gjorda i fas 1 och fas 2 svara på frågorna: VAD? FÖR VEM? HUR? VAR? VARFÖR? Svaren formar vår affärsidé och utgör plattform för vår affärsplan och modellen vi ska jobba efter.

7 Fas 4: Konceptutveckling, samarbetsavtal Med affärsplanen och affärsmodellen som grund utveckla koncepten som utgör reseanledningen (själva affärserbjudandet). Förhandla, ta fram och ingå samarbetsavtal med verksamhetsinnehavare vilka tillsammans skapar destinationen. Fas 5: Budgetarbete Utifrån de koncept vi ska jobba med och de samarbetsavtal vi ingår, ta fram budget som går hand i hand med vår affärsplan. En grundbudget för den löpande verksamheten, varje enskilt event/projekt kommer ha en egen budget vilka tas fram inför respektive projektstart. Fas 6: Utvärdering och slutredovisning Projektet avslutas med en presentation av arbetet för projektägarna, berörda myndigheter, press och allmänhet där arbetes gång, slutsatser och en framtidsvision presenteras, bolagsstart.

8 Vår affärsidé ”Gotland Sports Academy ska genom samverkan och ett värdskap som överträffar gästens förväntningar vara ett centrum för sport, hälsa och aktiv fritid i Slite”.

9 Löpande verksamhet Paketering och försäljning av träningsläger mot målgruppen idrottsföreningar & lag. Uthyrning och skötsel av boende. Uthyrning och försäljning av varor och tjänster. Paketering och försäljning av temaresor/kurser tillsammans med partners. Konferensverksamhet.

10 Utvecklingsarbete Tillsammans med idrottsrörelsen, näringsliv och myndigheter utveckla arenaprodukten och utbudet för aktiv fritid i och kring Slite. GSA kan vara drivande i att föreslå utvecklingsåtgärder och initiera samt driva projekt i det syftet. Varje sådant projekt skall omfattas av en egen budget och skapa bestående mervärde i Slite som en destination för sport, hälsa och aktiv fritid. Exempel kan vara nya arenor, utveckling av befintliga arenor, etablering av nya aktörer och events.

11 Projekt/events Eventverksamheten som kan bestå av engångsevent och återkommande events skall främst bedrivas under det som idag identifieras som lågsäsong ur ett besöksperspektiv mellan vecka33 till v26. Bolaget skall driva och utveckla 3-5 projekt i egen regi årligen och även verka för att andra aktörer etablerar och utvecklar events med utgångspunkt från arenorna i Slite.

12 Vår Vision ”Vi ska vara ett självklart val året runt för människor som söker träning, hälsa och en aktiv fritid. Alla våra gäster skall lämna oss med ett leende på läpparna och en längtan att komma tillbaka, år 2020 skall vi ha skapat 20000 nya gästnätter årligen i Slite i förhållande till år 2015”

13 Målet: Att etablera Slite som en destination för sport, hälsa och aktiv fritid Läger, camps och kurser året runt Återkommande tävlingsevent Bli det självklara valet som lägerdestination

14 Tillsammans är allt möjligt! Boende, restauranger, Butiker Region Gotland Länsstyrelsen Gotlands idrottsförbund Eventbolag/a ktiviteter Läger arrangörer Lokala klubbar/Idrott sanläggningar

15


Ladda ner ppt "Bakgrund Gotland Sports Academy är ett samarbetsprojekt mellan företagen och idrottsföreningarna i Slite med omnejd. Projektet drivs av Slite Utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser