Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stiftelsen Östgötagården Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Strategimöte 23 november 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stiftelsen Östgötagården Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Strategimöte 23 november 2011."— Presentationens avskrift:

1 Stiftelsen Östgötagården Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Strategimöte 23 november 2011

2 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Dagens möte Omvärld och marknadsförutsättningar Verksamheten idag – nyckeltal och NKI Framtida underhålls- och investeringsbehov Framtidsfrågor – organisation

3 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala VÅR VISION Vi skall skapa det mest attraktiva studentboendet i Uppsala VÅR AFFÄRSIDÉ Stiftelsen skall tillhandahålla studentbostäder för Östgöta Nations medlemmar. Bostäderna skall vara centralt belägna, väl underhållna och anpassade efter marknadens och Östgöta Nations behov. Verksamheten skall bedrivas med sådant långsiktigt underhåll och ekonomisk hantering att fastighetsbeståndets värde behålls och utvecklas. Stiftelsen skall gentemot sina hyresgäster sträva mot bra service och ett prisvärt boende. Hela fastighetsbeståndet skall ses som en enhet med en solidarisk hyressättning. VÅRT ÖVERGRIPANDE MÅL Bedriva verksamheten så att varje år ger ett överskott som ger utrymme för avsättning till underhåll och utveckling av fastighetsbeståndet. Vision – Affärsidé – Mål

4 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Omvärld och marknadsförutsättningar Studenterna Bostäder Studentbostäder Byggande Studentbostadsbyggande Politik

5 Studenterna Fortsatt många studenter och högt söktryck Något färre antagna ht 2010 – men ökat antal helårsstudenter Ungdomskullarna ökar till och med 2013 Högt söktryck 2011 trots avgiftsbelagda studier 80 procent färre internationellt sökande Enbart 1250 betalande studenter i september 2011 Antal 19-24 åringar 2006-2030

6 Bostäder Brist på bostäder i 43 procent av landets kommuner 80 procent uppger brist på hyresrätter Hälften tror på oförändrat läge eller ökad brist Störst brist storstadsområdena Balans i hela kommunen – men brist på centralorten Överskott i Norrland och östra Götaland

7 Studentbostäder Brist på studentbostäder i 20 högskolekommuner enligt Boverket Brist på sju orter enligt våra medlemmar Visby Växjö Sundsvall Piteå Norrtälje UppsalaNorköping StockholmMalmö ÖrebroLinköping LundKalmar LuleåHalmstad GöteborgEskilstunaFalun BristBalansÖverskott Samlat behov av ca 20 000 studentbostäder

8 Byggande Ökat byggande under 2010 – 27 000 påbörjade bostäder 17 000 bostäder i flerbostadshus – 8 500 hyresrätter Ökning första halvåret 2011 Färre bygglov och färdigställda bostäder

9 Studentbostadsbyggande Rekordlågt byggande 2010 – även 2011 och 2012 Boverket tror på 2 200 under 2011 och 2012 Produktionskostnaderna största hindret De fortsätter dock att öka även 2011

10 Politik Lärosätenas utvidgade rätt hyra ut bostäder Ny plan- bygglag Förändrat hyressättningssystem En ändrad byggregel Ökat schablonavdrag för uthyrning i andrahand 2011 Höjt studiemedel

11 Politik Utredning om fastighetstaxering och fastighetsavgift Utredning om hyresrättens förutsättningar Utredning om studentbostäder Översyn av byggregler? Lärosätenas roll? 20? ?

12 Politik Regeringen är intresserade – på pappret Inventerar problemställningar och åtgärder ”Åtgärder som är genomförbara i rådande politiska läge” Samordning – stat-kommun-lärosäten-bostadsföretag Akademiska hus och lärosätenas roll Byggregler

13 Omvärld och marknadsförutsättningar Studenter Andel av studenterna som bor i studentbostad Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala

14 Kunder Nyinskrivna studenter vid Östgöta Nation och övriga nationer 2003- 2010 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala

15 Nyckeltal, kunder och ekonomi

16 Sammanställning kr/m 2 Alla bostäder och lokaler (BOA + LOA) ÖstgötagårdenRiketSkillnad Intäkter per m 2 Debiterad årshyra1 1771 246-69 Hyresbortfall (vakanser samt rabatter)-4-117 Besiktingsrelaterade intäkter och andra intäkter relaterade till skador som debiterats kund 35-2 Nettointäkter garage o parkeringspl.361422 Räntebidrag010-10 Övriga intäkter3 16 -12 Totala intäkter1 2151 280-64 Kostnader per m 2 El7791-14 Värme125126 Vatten38335 Sophämtning332311 Kabel-TV (driftskostnad inklusive basutbud)13 0 Bredband027-27 Fastighetsskötsel6589-24 Städning382811 Reparationer936132 Bevakning853 Tomträttsavgäld017-17 Fastighetsavgift032-32 Försäkringar954 Administration220 128 92 Totala driftkostnader71967742 Kostnadsfört underhåll177 187 -10 Totala Drift- och underhållskostnader896 865 31 Summa av underhåll, reparationer, fastighetsskötsel och städning 373 366 8 Drift- och underhållskostnad (%) av totala intäkter74% 68% 6% Driftnetto319415-96 Nyckeltal Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Sammanställning kr/m 2 Alla bostäder och lokaler (BOA + LOA) ÖstgötagårdenGrupp 1Skillnad Intäkter per m 2 Debiterad årshyra1 1771 444-267 Hyresbortfall (vakanser samt rabatter)-4-117 Besiktingsrelaterade intäkter och andra intäkter relaterade till skador som debiterats kund 330 Nettointäkter garage o parkeringspl.361621 Räntebidrag041-41 Övriga intäkter3 15 -12 Totala intäkter1 2151 508-292 Kostnader per m 2 El7799-22 Värme125 0 Vatten3840-2 Sophämtning33285 Kabel-TV (driftskostnad inklusive basutbud)1326-13 Bredband026-26 Fastighetsskötsel6589-24 Städning38345 Reparationer937122 Bevakning835 Tomträttsavgäld000 Fastighetsavgift023-23 Försäkringar912-3 Administration220 123 97 Totala driftkostnader71969821 Kostnadsfört underhåll177 85 92 Totala Drift- och underhållskostnader896 782 114 Summa av underhåll, reparationer, fastighetsskötsel och städning 373 278 95 Drift- och underhållskostnad (%) av totala intäkter74% 52% 22% Driftnetto319725-406

17 Ö Spridning i hyra 2010

18 Spridning i hyra

19 Fyra företag är uteslutna ur diagrammet då de ej har korridorrum i sitt bestånd.

20 Spridning i hyra

21

22 Två företag är uteslutna ur diagrammet då de ej har lägenheter i sitt bestånd.

23 Spridning administration 2010

24 Spridning administration 2008-2010

25 Spridning i summan av fastighetsskötsel, reparation och städning 2010

26 Spridning i summan av fastighetsskötsel, reparation och städning 2008-2010

27 Spridning i summan av el, vatten, värme och sophämtning 2010

28 Spridning i summan av el, vatten, värme och sophämtning 2008- 2010

29 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala

30 Kunder Östgötagårdens NKI har återigen öka jämfört med tidigare mätningar och uppgår nu till 4,29 Resultatet är det högsta bland bostadsföretagen i undersökningen. Östgötagården har sedan mätningarna startade 2008 ökat sitt NKI med 26 enheter. Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala

31

32

33

34 Framtida underhålls- och investeringsbehov med en ekonomi i balans

35 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Idag gällande ekonomiska mål VÅRT ÖVERGRIPANDE MÅL Bedriva verksamheten så att varje år ger ett överskott som ger utrymme för avsättning till underhåll och utveckling av fastighetsbeståndet. VÅR AFFÄRSIDÉ........... Verksamheten skall bedrivas med sådant långsiktigt underhåll och ekonomisk hantering att fastighetsbeståndets värde behålls och utvecklas................. UR AFFÄRSPLANEN På lång sikt måste stiftelsen generera ett årligt resultat som medger avsättningar till underhållsfonden så att fastighetsvärdet kan vårdas och behållas. Det idag eftersatta underhållet kan åtgärdas genom att det egna kapitalet, med nuvarande övervärden tål en urholkning. Medlen i underhållsfonden är inte tillräckliga för att täcka det eftersatta underhållet.

36 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala En ekonomi i balans – justerat eget kapital Stiftelsen Östgötagården Eget kapital 2009-06-30 2010-06-30 2011-06-30 Stiftelsekapital 6 500 000 6 500 000 6 500 000 Rep. - och underhållsfond 3 025 610 1 348 794 473.794 Balanserat kapital 288 160 - 451 822 1 835 Årets resultat -2 381 798 - 421 343 804 233 7 431 972 6 975 629 7 779 862 Marknadsvärde fastigheter (maj 2008 resp. april 10) 195 000 000 165 000 000 195 000 000 Uppskattad värdeminskning maj 08- juli 09 2008 ca 6 % +2009 tom. kvartal 2 ca 4 %, totalt 10 % - 19 500 000 0 0? 175 000 000 165 000 000 195 000 000 Bokförda värden byggnader och mark 62 187 854 62 239 265 63 049 395 Övervärde 112 812 146 102 760 735 131 950 605 Belåning per 2009-06-30 resp. 2010-06-30 56 176 320 55 177 506 56 304 606 Marknadsvärde – belåning 118 823 680 109 822 474 138 950 394 Uppskjuten skatt 26,3 % på MV – bokf.värde 29 669 594 27 026 073 34 703 009 Övervärde fastigheter justerat för latent skatt 83 142 520 75 734 662 97 247 596 Justerat eget kapital 090630 7 431 972 + 83 142 520= 90 574 524 SEK Justerat eget kapital 100630 6 975 629 + 75 734 662 = 82 710 291 SEK Justerat eget kapital 110630 7 779 862 + 97.247.596 =105.027458 SEK

37 Planerat underhåll och investeringar 2011-2013 2011 – 2012 Planerat underhåll enligt plan Kök NS 18 4 st. 1. 700 000 Fönster Banérgatan 245 000 Fönster Trädgårdsgatan 163 000 Fuktskador ( OCAB –inventerat nov 09 ) 250 000 Fjärdingen ytskiktsrenovering lgh / ettor 200 000 PCB senast 2011 (lagkrav) ( =Nytt datasystem) 273 000 Tvättstuga NS 16-18 Tvättmaskiner / självdoserande Leasing 80 000 Trapphus TG 17 B 75 000 Summa__ 2 986 000 2012 - 2013 Planerat underhåll enligt plan PCB senast 2012 Sturegatan (lagkrav) PCB NS ?? 320.000 Nytt låssystem TG NS Mu 650.000 Fjärdingen ytrenoveringar rum 200.000 Fuktskador badrum (Ocab – inventerat) 250.000 Övrigt Summa_________________________________________________ 1.420.000 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala

38 ÖVRIGT KOMMANDE 2014 – 2017 Fuktindikerade badrum / dusch NS (OCAB) 250.000 / år Invändigt Fjärdingen ytskikt 200.000 /år Invändigt Banérgatan 100.000 /år Invändigt Stureg 35.000 /år Köksmöbler till TG 17B lika NS100.000 Vitvaror TG 17B ( böjar ge upp… 10 x kyl /frys ) 150.000 Kylar / frysar Stureg 12 st150.000 Renovering trapphus TG 17 A och C 75.000 Målning korridorer NS TG 20 st125.000 Korridorpartier NS 12 st 880.000 Trapphusmålning NS / TG150.000 Nya Frånluftfläktar Tak NS450.000 Nya garageportar Sturegården 250.000 Postboxar i entreplan NS TG Ban oklart kring beslut 100.000 Fasadlagning TG 17 ABC165.000 ÖVRIGT KOMMANDE 2018 - -

39 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Förändringar i affärsplanen

40 Så här jobbar vi med att följa upp NKI Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala

41 STUDBO 2013 i Uppsala Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Vad bokmässan är för förlagsvärlden och Almedalen är för politikerna är StudBo för alla oss som arbetar med Studentbostäder. Här får man chansen att lyssna på intressanta föreläsningar, ta reda på vad som händer inom studentbostadsvärl­den i övriga Sverige och fram för allt; ett tillfälle att träffa och prata med byggföre­tag, bostadsföretag, politiker och andra som alla är intresserade av studentbostäder. Den senaste konferensen hölls i Göteborg 2011 och handlade om fram­tidens studentboende och gästades av både trendanalytiker, bostadsministerns politiskt sakkunniga och forskare. Nästa StudBo-konferens är planerad att gå av stapeln i 2013 Uppsala. Arrangörerna ska vara medlemmar i Studentbostadsföretagen SBF föreslår att Uppsalahem samt Östgötagården ( som samordnare av de 13 nationerna) som huvudpartners arrangerar STUDBO 2013 och därvid knyter medlemmarna Ultuna och Akademihotellet till sig. Om senaste STUDBO11 i Göteborg www.studbo11.sewww.studbo11.se

42 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala UFN ”Uppsala förenta nationer” Uppsalas 13 studentnationer Boyta ca 107.000 m 2 Nationsyta ca 20.000 m 2 Korridorrum inkl dubl2.272 Lgh ettor – fyror 710 2.982 kontrakt ca: 3000 kontrakt Studentstaden Uppsala hem 51% ägande Rikshem (Fd Dombron) 49% ägande ca :4000 kontrakt Övriga Heimstaden Waldenstrrömska Uppsala hem( Ekeby mfl) Ultuna Eklundshof Majklockan Norrbyska Arken Ansgar Lilla Sunnersta ( Akad förv) Klangen mfl ca : 4000 Kontrakt Totalt antal studentkontrakt i Uppsala ca 12.000 Kontrakt Antal boende

43 Organisation Organisation / Resurser Framtid 2012-13 Göran Kjulsten VD 61 år 100% Maud Lerner Intendent58 år 80% Härje Ling Bovärd 54 år 100% Arne Karlsson61 år 100% Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala


Ladda ner ppt "Stiftelsen Östgötagården Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Strategimöte 23 november 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser