Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Serviceförvaltningens styrkort 2012 – 2015 Fastställt av regionstyrelsen 2011-12-19 Serviceförvaltningen Affärsidé Som en del av Region Gotland utvecklar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Serviceförvaltningens styrkort 2012 – 2015 Fastställt av regionstyrelsen 2011-12-19 Serviceförvaltningen Affärsidé Som en del av Region Gotland utvecklar."— Presentationens avskrift:

1 Serviceförvaltningens styrkort 2012 – 2015 Fastställt av regionstyrelsen 2011-12-19 Serviceförvaltningen Affärsidé Som en del av Region Gotland utvecklar och erbjuder Serviceförvaltningen effektiva tjänster som skapar värde för kunden. Vision Gotland 2025 ”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust” Värderingar Delaktighet Förtroende Omtanke Visionsmål Minst 65 000 invånare bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor Strategier Vi är en långsiktig affärspartner med god kunskap om Region Gotlands verksamheter Vi har kundorienterade och värdeskapande processer Vi är en lärande organisation med engagerade medarbetare Samhällsutveckling Mål: Gotland utvecklas i linje med visions - målen och har ett starkt varumärke Brukare/kunder Mål: Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta Processer Mål: Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting Medarbetare/ledare Mål: Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar Ekonomi Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generations – perspektiv

2 Samhällsutveckling Serviceförvaltningen Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) 1.Vi bidrar till att våra kunder lyckas med sina uppdrag (mätetal se perspektiv kund/brukare) 2.En grön produktion av våra tjänster Mätningar för att visa måluppfyllelse: Resultaten redovisas där så är möjligt könsuppdelat (kvinnor, män, pojkar, flickor) 2. Uppföljning av åtgärder för grönare produktion i enheternas handlingsplaner.

3 Brukare/kunder Serviceförvaltningen Mål: ”Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta” Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) 1.Kundorienterat förhållningssätt och väl fungerande kunddialoger som ger långsiktiga kundrelationer. 2.Hög leveranssäkerhet. 3.Tydliga skriftliga överenskommelser med kund. Överenskommelserna ska vara kända hos alla berörda brukare. Mätningar för att visa måluppfyllelse: 1+2. NKI ska vara minst 56 poäng för alla tjänster. Varje tjänst ska förbättra sin NKI med minst ett poäng per år upp till 76 poäng. 1.Kunddialogmodell, som också beaktar brukarnas upplevelser, ska finnas. Modellen ska innefatta formulering av kvantitativa och kvalitativa mätetal per tjänst för kunder/brukare. 2.Modellen ska minst innehålla: - tjänstens kvalitet - kundernas tillgång till tillräcklig information - kundernas delaktighet/möjlighet att påverka - respektfullt bemötande av kund - samt synpunktshantering. 1+2+3. För varje tjänst finns en plan för årets kunddialoger. De planerade kunddialogerna ska också vara genomförda. Resultaten redovisas där så är möjligt könsuppdelat (kvinnor, män, pojkar, flickor)

4 Processer Serviceförvaltningen Mål: ” Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting” Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) 1. En god kunskap om priser för motsvarande tjänster på öppna marknaden. 2. Medarbetare förstår och tar till sig lean och vad det ska leda till. 3. Ett ständigt fungerande förbättringsarbete av processerna. Mätningar för att visa måluppfyllelse: Resultaten redovisas där så är möjligt könsuppdelat (kvinnor, män, pojkar, flickor) 3. Alla förvaltningens huvudprocesser är beskrivna och har setts över utifrån ett lean-perspektiv. 1. Marknadsanalysen innehåller prisjämförelser med öppna marknaden. 2. Kunskapen om lean hos medarbetarna mäts i fokusgrupper. Mål för 2012 är att 80 procent upplever sig ha kunskap om lean. 2. All personal ska ha genomgått lean-utbildning. 3. Utifrån lean-projektets riktlinjer tar varje enhet fram ett arbetssätt för hur man arbetar med ständiga förbättringar, och har satt mätetal för årets förbättringsarbete. 3. En plan för internkontroll har upprättats. Planens förverkligande rapporteras till regionstyrelsen.

5 Medarbetare/ledare Serviceförvaltningen Mål: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar” Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) 1. Coachande ledarskap 2. En stark, positiv och förändringsbenägen kultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 3. Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov på kort och lång sikt. 4. Ett aktivt och förebyggande hälsoarbete för våra medarbetare Mätningar för att visa måluppfyllelse: Resultaten redovisas där så är möjligt könsuppdelat (kvinnor, män) 1+2. Medelvärdet i den årliga medarbetaruppföljningen, som visar på medarbetarnas nöjdhet, ska vara minst 4,0 på en femgradig skala. 1+2. Mäts igenom fokusgrupper där kultur och coachande ledarskap diskuteras. 80 % nöjda 1. Medarbetare- och ledarkontrakt ska finnas för alla medarbetare och ledare. 3. Kompetensutvecklingsplanera ska finnas och ska vara genomförda. Mäts i medarbetaruppföljningen och i samtal med cheferna inför årsredovisningen. 4. Uppföljning av åtgärder för ett aktivt och förebyggande arbete med medarbetarnas hälsa i enheternas handlingsplaner. 4. Två hälsoaktiviteter ska ha genomförts för hela förvaltningens medarbetare.

6 Ekonomi Serviceförvaltningen Mål: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv’’ Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) God ekonomisk hushållning Ständiga effektiviseringar Helhetssyn utifrån ett koncernperspektiv Mätningar för att visa måluppfyllelse: Positivt ekonomsikt resultat som ger förutsättningar för utveckling och ökad konkurrenskraft. Resultatprognosen vid delår 1 avviker inte med mer än 1 miljon kronor från årets resultat. Mäts efter årsbokslut. Resultatprognosen vid delår 2 avviker inte med mer än 300 000 kronor från årets resultat. Mäts efter årsbokslut. En prismodell implementeras där kundens kostnad blir beroende på kundens utnyttjandegrad. Enheternas handlingsplaner innehåller minst tre effektiviseringsförslag.


Ladda ner ppt "Serviceförvaltningens styrkort 2012 – 2015 Fastställt av regionstyrelsen 2011-12-19 Serviceförvaltningen Affärsidé Som en del av Region Gotland utvecklar."

Liknande presentationer


Google-annonser