Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maktdefinitioner Weber: ”Sannolikheten för att få igenom sin vilja i en social relation, trots motstånd” (1983:37). Foucault: Makt som kunskapsskapande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maktdefinitioner Weber: ”Sannolikheten för att få igenom sin vilja i en social relation, trots motstånd” (1983:37). Foucault: Makt som kunskapsskapande."— Presentationens avskrift:

1 Maktdefinitioner Weber: ”Sannolikheten för att få igenom sin vilja i en social relation, trots motstånd” (1983:37). Foucault: Makt som kunskapsskapande relation Lukes: ”A utövar makt över B när A påverkar B på ett sätt som strider mot B:s intressen” (Lukes 1974:34).

2 Makt Auktoritet Authority is the manifestation of the relationship of domination and servitude as a social relationship (Marcuse, 1983:131)

3 Organisation: formella sammanslutningar av bestämda identifierbara individer. Institution: Kognitiva fenomen som exempelvis kunskaper, föreställningar, föreskrifter. (jfr North: players and rules).

4 Henry Mintzbergs positioner

5 Enkel Struktur

6 Maskinbyråkrati

7 Byråkrati enligt Weber Det finns en klar och tydlig makthierarki. Skrivna regler styr tjänstemännens handlingar på alla nivåer i organisationen. Fasta karriärvägar och intern befordringsgång. Ämbetsmännen är anställda på heltid och får lön för sitt arbete.

8 Scientific Management (Taylorism, Classical perspective, Fordism) Nedbrytning av arbete till minsta möjliga beståndsdelar. Standarduppgifter längs löpande band. Planering av arbete och eliminering av avbrott. Lön som viktigaste incitament. Ledning skild från ägande.

9 Byråkratins avigsidor Rationalitetens järnbur (Weber). Arbetsdelningens alienation (Marx, Frankfurtskolan, Gorz, Bell). Anomi (Durkheim) Stora, sårbara system. Icke-kundanpassad produktion. Dyr lagerhållning. Dåligt utnyttjande av ”humankapital”. Urholkning av arbetsmoral.

10 Adhocracy – Lean Production, Total Quality Management, Toyotaism

11 Den japanska modellen Beslutsfattande bygger på principen nerifrån och upp. Mindre specialisering. Anställningstrygghet. Gruppinriktad produktion. Privatliv och arbetsliv närmar sig varandra.

12 Burns och Stalker Mekanisk (Byråkrati)Organisk (Adhocracy) Stabil omgivningFöränderlig omgivning SpecialiseringHelhetsperspektiv ReglerUppgifter Hierarki”Nätverk” Vertikala relationerHorisontella relationer OrdergivningDiskussioner Rutiniserad interaktionMånga möten Stor skillnad människa/organisation Sammansmältning människa/organisation - stark organisationskultur Problem att förändrasProblem att hålla ihop

13 Ericsson - 1995

14 Divisionaliserad struktur

15 Professionsbyråkrati

16

17 Douglas McGregor (1960) Teori X: anställda är i grunden lata och undviker helst arbete. Teori Y: under rätt arbetsförhållanden vill alla människor prestera.

18 Strukturellt perspektiv HR-perspektiv Metafor Fabrik eller maskin Familj Centrala begrepp Regler, roller, mål, policy, teknologi, omgivning Behov, färdigheter, relationer Bild av ledarskapet Social arkitekturBemyndigande, medbestämmande Grundläggande ledarskapsutmaning Anpassa struktur efter uppgift, teknologi, omgivning Anpassa organisationens behov efter individernas behov

19 ProcessStrukturellt ledarskap ”Human Resource” Strategisk planeringBestämma mål och samordna resurser Främja delaktighet BeslutsfattandeRationell sekvens, identifiera rätt väg Öppen process, skapa delaktighet UtvärderingSätt att fördela belöning och straff efter prestation Hjälpa människor växa och utvecklas MålformuleringHålla rätt kursTillfälle att visa engagemang och känslor MotivationEkonomiska incitamentUtveckling och självförverkligande

20 Effektivt ledarskapIneffektivt ledarskap Perspektiv LedareLedarskaps- process LedareLedarskaps- process Strukturellt Arkitekt, analytiker Analys, designTyrannLedning via detaljstyrning och order ”Human resource” Katalysator, lakej Stöd, ansvarMes, lätt match Abdikation

21 Douglas McGregor (1960) Teori X: anställda är i grunden lata och undviker helst arbete. Teori Y: under rätt arbetsförhållanden vill alla människor prestera. Teori Z: ?

22 Finland 1950: 100 000 skogsarbetare 1990: 26 000 skogsarbetare 2006: 1 724 skogsarbetare Källa: Statistikcentralen

23 BNP per capita 1950-, referensårspriser Tusentals Kronor. Fasta priser, 2000 års penningvärde

24 (efter Fourastié)

25 Arbetet i tjänstesamhället Emotionellt arbete (Hochschild) Immateriellt arbete (Sennett, Gorz) Improduktivt arbete (Marcuse)

26 Contingency theory Framgång beror på teknisk effektivitet. Betoning på anpassning till omgivning. Teknik bestämmer organisationsstruktur.

27 March & Simon (Carnegie-skolan) Bounded rationality Uncertainty absorption Unobtrusive control Garbage can decisions

28 Organisation: formella sammanslutningar av bestämda identifierbara individer. Institution: Kognitiva fenomen som exempelvis kunskaper, föreställningar, föreskrifter. (jfr North: players and rules).

29 Nyinstitutionell organisationsteori Organisatoriska fält (tekniska och institutionella) Institutionell isomorfism (tvingande, mimetisk, normativ) Rationaliserade myter Isärkopplade organisationsstrukturer

30 -1950 Rätt till samma utbildning Tillträde till alla yrken Undanröjning av kvinnolöner

31 1950-1980 Arbetskraftsbrist Förena arbete med familj – barnomsorg, äldreomsorg, föräldraförsäkring Särbeskattning (1971)

32 1980-talet Kvinnors arbetsvillkor Segregering Ideologiska åtgärder – få ekonomiska incitament

33 1990-talet Kvinnodominerande arbeten Arbetsorganisationer Sjukskrivningar Deltidsarbete

34 Män och kvinnor i åldern 20–64 år efter arbetskraftstillhörighet och vanligen arbetad tid 1970–2003

35 Könsarbetsdelning Horisontell Betalt / obetalt arbete Offentlig / privat sektor Branschvis Yrkesmässig Inom yrken Rumslig Löneformer Arbetstider Vertikal Position Lönenivå Status

36 Källa: SCB Horisontell segregation

37

38 Anställda i åldern 20-64 år efter anknytning till arbetsmarknaden 1987-2005 Källa: SCB

39 Vertikal segregation

40

41

42

43 Första vågen Tredje vågen Andra vågen Liberalfeminism RadikalfeminismQueerfeminism Individualfeminism Anarkafeminism Ekofeminism Marxism-feminism Black feminism Existentiell feminism Psykoanalytisk feminism HBT-feminism

44 Kön - Genus Biologiskt kön Könsroll Genus Kön

45 Teorier om könsarbetsdelning Mellannivå Organisationsstruktur Könspolitik Organisationskulturteori Mikronivå Rollteori Psykoanalytisk feminism Makronivå Marxism-feminism Patriarkatsteori

46 Kvinnor som leder HRM – ”kvinnligt ledarskap” (Rosener, 1997) Kvinnligt ledarskap existerar ej (Wajcman, 1998) Token-position (Kanter, 1977)

47 Konkreta jämställdhetsmetoder Kartläggning Formaliserad rekrytering Kvotering Arbetsvärdering Åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier Löner / löneformer Arbetsuppgifter Arbetstider Rumsligt Revolution

48 Kvinnor och organisationsledning – fyra ståndpunkter De lika möjligheternas ståndpunkt Den meritokratiska ståndpunkten Det särskilda bidragets ståndpunkt De alternativa värdenas ståndpunkt

49 Befolkningen 20–64 år i och utanför arbetskraften 2003 Källa: SCB

50 Relativa arbetskraftstal för föräldrar med barn under 17 år efter antal barn och yngsta barnets ålder – 2003


Ladda ner ppt "Maktdefinitioner Weber: ”Sannolikheten för att få igenom sin vilja i en social relation, trots motstånd” (1983:37). Foucault: Makt som kunskapsskapande."

Liknande presentationer


Google-annonser