Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klara, färdiga, gå - Idrott och skatter. Innehåll E-tjänster Idrottsföreningen Bokföringsskyldighet Inkomstskatt Moms Reklamskatt Personalliggare Övrigt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klara, färdiga, gå - Idrott och skatter. Innehåll E-tjänster Idrottsföreningen Bokföringsskyldighet Inkomstskatt Moms Reklamskatt Personalliggare Övrigt."— Presentationens avskrift:

1 Klara, färdiga, gå - Idrott och skatter

2 Innehåll E-tjänster Idrottsföreningen Bokföringsskyldighet Inkomstskatt Moms Reklamskatt Personalliggare Övrigt

3 Information på skatteverket.se

4 Självservice på skatteverket.se

5 Använd Skatteverkets e-tjänster Gör det snabbare och enklare för dig att redovisa dina skatter och avgifter Logga in med –BankID och Nordea –Mobilt BankID –Telia

6 Ombud och behörigheter Deklarationsombud Moms- och arbetsgivardeklarationer Skattekonto Använd blanketten Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud, SKV 4809

7 Idrottsföreningen

8 Juridisk person Kan äga tillgångar Kan vara part i avtal/domstol Kan försättas i konkurs

9 Idrottsföreningens sektioner Sektionerna är en del av föreningen. Man har ett årsmöte en styrelse en avtalspart gemensamma skulder

10 Alliansföreningar Samarbetsallians Olika idrottsföreningar som samarbetar om ett visst projekt utan att bilda en egen förening Styrelsen för varje förening i alliansen ansvarar för sin del Bilda alliansförening Flera föreningar går samman och bildar en ny förening med eget organisationsnummer och egen styrelse

11 Organisationsnummer För medlemskap i Riksidrottsförbundet krävs organisationsnummer Ansökan på blankett Ansökan, Organisationsnummer för ideell förening, SKV 8400 Läs mer i broschyren Organisationsnummer, SKV 709 eller på skatteverket.se

12 Ansvar Föreningen ansvarar själv för sina åtaganden i egenskap av juridisk person Styrelse liksom medlemmar har inget personligt ansvar om de fullgjort sina skyldigheter som företrädare Den som agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt utöver sina ramar eller inte fullgjort sina skyldigheter som företrädare, kan bli personligt ansvarig

13 Kassörens uppgifter Upprätta och följa upp budget Sköta in- och utbetalningar Sköta löpande bokföring Ansvar gentemot Skatteverket Rapportera löpande till styrelse och revisor Förbereda ekonomisk rapport inför årsmötet

14 Revisorns uppgifter Granska räkenskaperna Ta del av styrelseprotokoll Se till att stadgar och regler följs Upprätta revisionsberättelse

15 Bokföringsskyldighet

16 Varför bokföring? Alla affärshändelser ska bokföras enligt bokföringslagen Bokföringen ska ge nödvändig ekonomisk information till: –medlemmar –banker –Skatteverket och andra myndigheter Bokföringsnämnden ger vägledning i bokföringsfrågor

17 Avtal Läs mer på www.bfn.se Ordning i bokföringen Verifikationer Grundbokföring (kronologisk) Huvudbokföring (systematisk) Årsbokslut Arkivering (7 år)

18 Lagkassa Lagkassor tillhör föreningen och ska finnas med i föreningens bokföring Även om pengarna förvaras särskilt t.ex. på kansliet eller hos förälder tillhör pengarna alltid föreningen och inte det enskilda laget

19 Lagkassa Föreningen måste ges full insyn i respektive lags ekonomi Obligatorisk redovisning av lagkassan –skapar trygghet för medlemmarna/föräldrarna, lagkassören, lagens ledare samt föreningen

20 Inkomstskatt

21 Skattskyldighet Huvudregeln En ideell förening är enligt huvudregeln skattskyldig för alla sina inkomster. Föreningen är då oinskränkt (obegränsat) skattskyldig Undantag Vissa inkomster kan undantas från beskattning om föreningen uppfyller ett antal villkor. Föreningen är då inskränkt (begränsat) skattskyldig

22 Inskränkt (begränsad) skattskyldighet För inskränkt (begränsad) skattskyldighet krävs att föreningen uppfyller ändamålskravet verksamhetskravet fullföljdskravet öppenhetskravet Alla fyra kraven måste uppfyllas

23 Ändamålskravet Föreningen ska ha ett eller flera allmännyttiga ändamål Idrottsliga Religiösa Välgörande Sociala Politiska Konstnärliga ändamål m.fl. Ändamålet får inte vara begränsat till vissa familjers, medlemmars eller bestämda personers ekonomiska intressen

24 Verksamhetskravet Det är den faktiska verksamheten som avgör Föreningen måste uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva allmännyttig verksamhet

25 Fullföljandekravet Föreningens intäkter ska i skälig omfattning (ca 80 %) sett över en period av flera år (ca 5 år) användas i den allmännyttiga verksamheten

26 Öppenhetskravet Föreningen måste ha en öppen medlemsintagning Naturliga begränsningar med hänsyn till verksamheten Demokratisk grund

27 Inskränkt (begränsat) skattskyldig Föreningen är inte skattskyldig för kapitalvinster, räntor och utdelningar inkomsten från en självständig näringsverksamhet om intäkterna i denna till huvudsaklig del kommer från verksamhet (rörelse) som har –naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller –av hävd använts som finansiering för ideellt arbete Medlemsavgifter och gåvor är aldrig skattepliktiga. Bidrag är inte skattepliktiga om de används i en skattefri verksamhet

28 Naturlig anknytning Verksamhet som är ett direkt led i främjandet av föreningens allmännyttiga ändamål eller som har annan naturlig anknytning till dessa

29 Naturlig anknytning Direkt led Entréavgifter Deltagaravgifter (träningsavgifter m.m.) Profilprodukter av enklare slag Annan naturlig anknytning Enklare service till medlemmar och andra som deltar i föreningens aktiviteter (servering, försäljning av idrottsartiklar m.m.) Sportbutik på stan eller permanent serveringsverksamhet räknas inte som naturlig anknytning

30 Inkomster av hävd Verksamhet som av tradition utnyttjas som finanseringskälla för allmännyttig verksamhet kan vara –bingo och andra lotterier –reklam på spelardräkter, arenor, hemsidor och i program –försäljningskampanjer –fester och loppmarknader Vad som är hävdvunnet kan förändras över tid men –ideella arbetsinsatser bör ingå –får ej medföra snedvriden konkurrens –är finansieringskälla för hela landets föreningsliv

31 Föreningens funktionärsuppdrag En allmännyttig ideell förenings funktionärsuppdrag vid kultur- och idrottsevenemang är normalt en näringsverksamhet som är hävdvunnen En förutsättning är att arrangörerna av kultur- och idrottsevenemangen är allmännyttiga föreningar eller juridiska personer vars ägare är allmännyttiga

32 Huvudsaklighetsbedömning Självständig näringsverksamhet –De verksamheter som har ett inre sammanhang bildar en självständig näringsverksamhet –De verksamheter som bedrivs med ideella arbetsinsatser av föreningens medlemmar ska anses ha ett sådant inre sammanhang Huvudsaklighetsbedömning –Om intäkterna i den självständiga näringsverksamheten till huvudsaklig del (70 - 80 %) kommer från verksamheter med naturlig anknytning, eller som är hävdvunna, ska inkomsten från denna helt undantas beskattning i annat fall är hela inkomsten skattepliktig

33 Sammanställning av föreningens intäkter Bidrag till medlemsverksamheten 20 000 krideell Medlemsavgifter 20 000 krideell Ränta 10 000 krkapital Loppmarknad 40 000 krrörelse Korv och läsk på matcher 20 000 krrörelse Försäljningskampanj strumpor 20 000 krrörelse Skyltreklam 10 000 krrörelse Lagerinventering 10 000 krrörelse SUMMA 150 000 kr Huvudsaklighetsbedömning 90 10 Rörelseintäkterna uppgår totalt till 100 000 kr. Av intäkterna är 90 000 kr skattefria på grund av naturlig anknytning eller hävd. Huvudsaklighetsbedömning medför att alla rörelseinkomster blir skattefria

34 Sammanställning av föreningens intäkter Bidrag till medlemsverksamheten 20 000 krideell Medlemsavgifter 20 000 krideell Ränta 10 000 krkapital Loppmarknad 10 000 krrörelse Korv och läsk på matcher 20 000 krrörelse Försäljningskampanj strumpor 20 000 krrörelse Skyltreklam 10 000 krrörelse Lagerinventering 40 000 krrörelse SUMMA 150 000 kr Rörelseintäkterna uppgår totalt till 100 000 kr. Av intäkterna är 60 000 kr skattefria på grund av naturlig anknytning eller hävd. Huvudsaklighetsbedömning medför att alla rörelseinkomster blir skattepliktiga 60 40 Huvudsaklighetsbedömning

35 Inkomstdeklaration 3

36 Byte av räkenskapsår Vid omläggning av räkenskapsår krävs Skatteverkets tillstånd –från kalenderår till brutet räkenskapsår –från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår Ansökan, Omläggning av räkenskapsår, SKV 4826 Läs mer i broschyren Omläggning av räkenskapsår, SKV 424

37 Deklarationstidpunkter för juridiska personer BokslutUtskick deklaration DeklarationstidpunktSlutskatte- besked 31 jan – 30 aprilMitten av september 1 novemberapril 31 maj – 30 juniMitten av september 15 decemberjuni 31 juli – 31 augMitten av oktober 1 marsaugusti 30 sep – 31 decMitten av februari 1 julidecember

38 Inlämningsdatum Upplysningar till Skatteverket får inte lämnas på denna sida, utan ska lämnas i särskild skrivelse. Deklarera senast den X/X 20XX eller senast den X/X 20XX om samtliga bilagor lämnas elektroniskt via Skatteverkets filöverföringstjänst.

39 Inkomstdeklaration, Särskild uppgift Inkomstdeklaration 3 Underlag för beskattning på framsidan Beräkning av underlag för inkomstskatt på räkenskapsschemat Särskild uppgift Fylls i av inskränkt (begränsat) skattskyldiga Uppgifter om föreningen Redovisning av skattefria intäkter och kostnader Glöm inte underskrift på huvudblanketten

40 Deklarationsskyldighet Vem är skyldig att lämna deklaration? Allmännyttiga ideella föreningar som har ett skattepliktigt överskott på 15 000 kr eller mer Föreningar som ska redovisa underlag för andra skatter, t ex särskild löneskatt på pensionskostnader och fastighetsskatt En inskränkt (begränsat) skattskyldig förening ska alltid lämna särskild uppgift, oavsett deklarationsskyldighet

41 Grundavdrag och skattesats Inskränkt (begränsat) skattskyldig ideell förening som är skattskyldig för inkomst får grundavdrag på 15 000 kr Skattesatsen är 22 procent Grundavdraget medges av Skatteverket efter begäran från föreningen

42 Huvudblanketten, INK3 1.Underlag för inkomstskatt 2.Underlag för särskild löneskatt 3.Underlag för fastighetsavgift 4.Underlag för fastighetsskatt

43 Exempel IF Idrott har avslutat sitt verksamhetsår, gjort bokslut, haft årsmöte och ska nu upprätta inkomstdeklaration och särskild uppgift Föreningens intäkter kommer från medlemsavgifter, 10 000 kr, LOK-stöd, 5 000 kr samt träningsavgifter med 20 000 kr. De har även en nystartad sportaffär på stan som omsatte 180 000 kr första året Kostnaderna i samband med den idrottsliga verksamheten uppgick till 61 000 kr Kostnader i affärsverksamheten uppgick till 120 000 kr

44 60 000 9 900 34 000 10 000 5 000 200 000 180 000 120 000 181 000 Resultaträkning

45 60 000

46 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Ruta 1.3 3 000 Underlag för särskild löneskatt

47 10 000 5 000 10 000 1 000 50 000 20 000 Särskild uppgift Lämnas av ideell förening som är inskränkt (begränsat) skattskyldig. I den särskilda uppgiften redovisas skattefri verksamhet 20xx-xx-xx 20xx-xx-xx 837300-0000 20xx-xx-xx x

48 Befrielse, Särskild uppgift Medges för viss tid; 5 år Ansök hos Skatteverket –blankett Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift, SKV 2501

49 Moms

50 Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för sin näringsverksamhet är inte heller skyldiga att deklarera och betala moms Föreningen får då inte lägga på moms på sina fakturor och inte heller dra av moms på sina inköp Om idrottsföreningen felaktigt lägger moms på sina fakturor är den skyldig att betala den felaktigt angivna momsen till staten Fakturamottagarna har inte rätt att dra av den felaktigt angivna momsen

51 Frivillig skattskyldighet Speciella regler finns för uthyrning av lokaler s.k. frivillig skattskyldighet Kontakta Skatteverket för mer information

52 Reklamskatt

53 Föreningen blir skyldig att redovisa och betala skatt om annons- eller reklamintäkterna överstiger 20 000 kr under ett år Ex. reklamintäkter på 11 000 kr från en sponsor och 10 000 kr från en annan sponsor gör att reklamskatt utgår från ”1:a kronan” Gränsbelopp på 20 000 kr

54 Reklamskatt Redovisningsperioden är som regel 2 månader Reklamskattedeklarationen skickas till Skatteverkets inläsningscentralen i Stockholm Reklamskatten betalas in på skattekontot, precis som övriga skatter och avgifter Registreringsanmälan – Reklamskatt 720, SKV 5339

55 Reklamskatt Underlaget för skatten beräknas på ersättningen i pengar eller i annan form byten av varor och tjänster, s.k. barter Enligt huvudregeln är skattesatsen 8 %

56 Reklamskatt Reklamskatt ska betalas för t.ex. reklam på idrottskläder reklamskyltar på idrottsarenor högtalarreklam annonser i matchprogram

57 Reklamskatt Det är inte reklamskatt på sponsorersättning för matchbiljetter greenfeebiljetter deltagande i sponsorträffar (t.ex. föreläsningar) internetreklam

58 Exempel på faktura Tröjreklam11 000 kr Arenareklam10 000 kr Matchbiljett4 000 kr Föreläsning1 000 kr Internetreklam4 000 kr Summa30 000 kr Reklamskatt 8% på 21 000 kr1 680 kr Summa totalt31 680 kr Reklamskatt Viktigt att specificera i faktura eller avtal Olika delarna ska värderas var för sig Underlag för reklamskatt = 21 000 kr

59 Reklamskatt Framställning av t.ex. matchprogram från föreningens eget kansli (kopieringsmaskin), ingen reklamskatt från Perssons tryckeri (tryckpress), reklamskatt

60 Fastighetsinkomster

61 Skattefria –om fastigheten används till mer än 50 % i allmännyttig verksamhet –användandet kan beräknas utifrån t.ex. yta eller tid Skattepliktiga –om det allmännyttiga användandet är mindre än 50 % –s.k. uttagsbeskattning sker av föreningens eget användande och avdrag får göras för fastighetens samtliga kostnader Med fastighet menas de olika byggnaderna var för sig

62 Personalliggare i byggbranschen

63 Ny lagstiftning från 1 januari 2016 Krav på elektronisk personalliggare i byggbranschen Syfte –motverka förekomsten av svartjobb –främja sundare konkurrens Övergångsbestämmelser

64 Idrottsföreningen kan vara byggherre Om föreningen för egen räkning utför eller låter utföra –projekteringsarbeten –byggnadsarbeten Om kostnaderna för arbete och material överstiger fyra prisbasbelopp (exklusive moms) Byggherren anmäler till Skatteverket –byggstart –adress för byggarbetsplats –när arbetet avslutas Föreningen kan överlåta ansvaret till en näringsidkare som fått i uppdrag att självständigt ansvara för arbetet

65 E-tjänsten Personalliggare bygg

66 Övrigt

67 Kassaregister Kravet på kassaregister gäller inte vid försäljning som är undantagen inkomstskatt Om föreningen har skattepliktig kontantförsäljning överstigande fyra prisbasbelopp (177,300 kr, 2016) krävs kassaregister

68 Kassaregister Överstiger kontant omsättning fyra prisbasbelopp (177 300 kr, 2016)? Är föreningen allmännyttig? Har verksamheten eller försäljningen något sammanhang med föreningens ändamål och verksamhet? Inget kassaregister Kassaregister Inget kassaregister Nej Ja

69 Glöm inte att anmäla adressändring Skatteverkets blankett –Adress-/Namnändring, Ideella föreningar och stiftelser, SKV 2020

70 Avregistrering Medlemsmöte Årsmöte –Beslut från årsmötet När, var, hur? Organisationsnummer Underskrift från behörig person Blankett Anmälan, Avregistrering, SKV 2021

71 Vart vänder jag mig? VÄSTERVIK Blekinge Gotland Jämtland/Härjedalen Skåne Småland Norrbotten Västerbotten Västernorrland Östergötland MARIESTAD Dalarna Halland Hälsingland Gästrikland Värmland Västsvenska Västergötland Örebro UPPSALA Stockholm Södermanland Uppland Västmanland

72 Broschyrer

73 Samarbete om skatter Riksidrottsförbundet och Skatteverket har ett samarbete där samtliga distriktsförbund ingår Genom denna samverkan får idrottsföreningar i hela Sverige unik hjälp när det gäller frågor om skatter och avgifter

74 Tack för i dag Vi finns på skatteverket.se


Ladda ner ppt "Klara, färdiga, gå - Idrott och skatter. Innehåll E-tjänster Idrottsföreningen Bokföringsskyldighet Inkomstskatt Moms Reklamskatt Personalliggare Övrigt."

Liknande presentationer


Google-annonser