Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

28.4.2016 jh/hp 2,7 1,6 18,5 6,4 1,6 2,8 28,0 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 STATEN skatteinkomster 39,9 STATEN skatteinkomster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "28.4.2016 jh/hp 2,7 1,6 18,5 6,4 1,6 2,8 28,0 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 STATEN skatteinkomster 39,9 STATEN skatteinkomster."— Presentationens avskrift:

1 jh/hp 2,7 1,6 18,5 6,4 1,6 2,8 28,0 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 STATEN skatteinkomster 39,9 STATEN skatteinkomster 39,9 Statsandelar 8,2 Finansiering för lagstadgade uppgifter Moms och Övriga skatter Skatt på kapitalinkomster Skatt på förvärvsinkomster Fastighets-ska tt Samfunds- skatt Skattefinansieringen år 2015, md €

2 Ändring, % Samfundsskatt Fastighetsskatt Skatter sammanlagt Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Skatter sammanlagt Samfundsskatteprocent Kommunalskatt Skatteslag Andel av samfundsskatt, % Skatteprocent, genomsn. Kommunernas skatteinkomster , md € Källa: År 2014 Statistikcentralen, prognos för åren Kommunförbundet 1) Överföringen av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet till kommunerna har kompenserats genom att kommunernas samfundsskatteandel höjts med 1,81 procentenheter fr.o.m ) Den tillfälliga höjningen av kommunernas samfundsskatteandel på fem procentenheter tar slut år ,19 1,46 1,51 21,17 1,3 11,4 10,9 2,5 20, ,56 19,74 19,03 1,31 1,71 22,05 1,6 -2,2 3,6 1,5 20,0 2017p 30,34 19,87 18,52 1,64 1,60 21,77 1,8 12,3 6,1 2,9 20,0 2015p 36,87 1) 19,83 18,73 1,34 1,65 21,72 1,1 -18,4 2,9 -0,2 20,0 2016p 30,92 2) 19,87

3 Kommunernas skatteinkomster Löpande priser enligt kommunernas bokslut, md € Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren Kommunförbundet

4 Kommunernas skatteinkomster , md € fasta och löpande priser 1) Deflaterade med prisindex för basservicen Källa: Åren Statistikcentralen Prognos för åren Kommunförbundet.

5 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats Aritmetiskt medeltal Vägt medeltal enligt den beskattningsbara inkomsten

6 År Genomsnitt-Förändr.Aritme-Antal kommunerHögstaLägsta lig inkomst-fråntisktinkomstskatte-%:inkomst- skattesatsföreg. årmedeltalstegsjönkskatte-% Kommunernas inkomstskattesatser åren ) I 2009 års antal ingår inte sammanslagna kommuner. 1) Vägts med de beskattningsbara inkomster som mots. den skatt som skall betalas ,040, ,0015, ,780, ,7515, ,670, ,7515, ,650, ,7515, *19,870, ,5016,50 18,44 18,33 18,19 18,15 20, ,120, ,0016,0018, ,290, ,0016,0018, ,390, ,0016,0018, ,450, ,0016,0019, ,540, ,0016,0019, ,590, ,0016,5019, ,970, ,0016,2519, ,160, ,5016,2519, ,240, ,7516,2519, ,380, ,0016,2520, ,740, ,5016,5020, ,830, ,5016,5020,53

7 Kommunernas inkomstskattesatser åren

8 % Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren Antal kommuner Antal kommuner som höjt skattesatsen (i 2009 års antal ingår inte sammanslagna kommuner) Genomsnittlig inkomstskattesats

9 Antal kommuner enligt inkomstskattesats 2016 (sammanlagt 313 kommuner)

10 19,50 – 20,25 (74) 20,50 – 20,75 (71) 21,75 – 22,50 (41) 16,50 – 19,25 (26) 21,00 – 21,50 (101) © Kuntarajat: MML Kommunernas inkomstskattesatser år 2016 Källa: Kommunförbundets förfrågan Landets genomsnittliga skattesatser: - vägt medeltal 19,87 % - aritmetiskt medeltal 20,60 % Inkomstskattesats 2016: = landskapscentrum

11 /hp = genomsn. Ink.sk. -% Md. € 18,3 Löner 81,4 122,7 Pensioner 28,9 Övrigt 12,4 97,1 19,2 19,74 % Avdrag sml. 25,6: - löntagarens försäkr.avg. 5,7 - avdrag för ink. förvärv. 4,2 - pens.inkomstavdrag 6,1 - förvärvsinkomstavdrag 6,3 - grundavdrag 2,9 - övriga avdrag 0,4 122,7 Avdrag från skatten -0,8 Debiterad skatt = 14,94 % av förvärvsink. = Effektiv skatte- grad 2014 Debiterad kommunalskatt Hela landet år 2014, md. euro

12 % Kommunala skattetsatser Effektiv skattegrad (Kommunalskatt som ska betalas i proportion till förvärvsinkomsterna) Inkomstskattesatsen (Vägt medelvärde för kommunernas skatte- satser) Många kommuner har kompenserat effekten av avdragshöjningen genom att höja sin skattesats. Även om den nominella skattesatsen har blivit högre, har skattegraden till och med sjunkit.

13 ,11 0,26 0,08 0,17 0,10 0, ,04 0,05 0, ,09 0,05 mn € 0, , , , ,36 0,09 Hur förändringarna i kommunernas inkomstskattesatser påverkat kommunernas skatteinkomster , mn € (Genomsn. inkomstskattesats år ,60 och år ,87) %-enh. Förändr. i skattesats Ändringarna i skattesatserna åren ökar på skatteinkomsterna med 2,3 md euro år 2016

14 Uppskattning av skattelindringarnas inverkan (netto) på kommunalskatten , mn € mn € De skattelindringar som gjorts åren minskar kommunernas skatteinkomster med drygt 3,3 md euro år Av skattebortfallet har över 800 mn euro inte kompenserats mn €

15 sl/hp I ramrian 2016 beslutades det om en ny tilläggsnedskärning på 75 mn euro Nedskärningarna minskar statsandelarna med 1,9 md euro, dvs. ca 18 % på 2019 års nivå Kumulativ summa av tidigare nedskärningar Kumulativa effekt av tidigare års frysning av indexhöjningarna (uppsk.) Ny statsandelsnedskärning för året i fråga Effekten av ifrågavarande års frysning av indexhöjningarna (uppsk.) Nyttan av avgiftshöjningar inom social- och hälsovården (40 mn €) fråntas kommunerna genom minskade statsandelar. * Dessutom en nedskärning av UKM:s statsandelsfinansiering med ca 400 miljoner euro åren Åren är UKM:s nedskärningar uppskattningsvis över 200 miljoner euro i 2019 års nivå. Nedskärningarna i statsandelen för kommunal basservice* 2012–2019, mn €

16 Skatteinkomster och statsbidrag 1) i kommuner och samkommuner åren ,md € (Löpande priser) Statsbidragen för olika år är inte direkt jämförbara och de har därmed korrigerats. För åren har de ökat med statsbidragsposterna enligt statens bokföring, såsom sysselsättningsstödet till kommunerna och enhetsprisfinansieringen till samkommunerna. På grund av statsandelsreformerna är uppgifterna för åren ändå inte helt jämförbara med tidigare år. Yrkeshögskolornas finansieringsansvar flyttades över till staten år 2015, vilket innebär att nivån för åren inte är direkt jämförbara med tidigare år. Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år År 2016 utgör kompensationernas andel av statsbidragen till 2,5 md euro (23 %).

17 Skatteinkomster och statsbidrag 1) i kommuner och samkommuner åren , i fasta priser indexerade (1990=100) Statsbidragen för olika år är inte direkt jämförbara och de har därmed korrigerats. För åren har de ökat med statsbidragsposterna enligt statens bokföring, såsom sysselsättningsstödet till kommunerna och enhetsprisfinansieringen till samkommunerna. På grund av statsandelsreformerna är uppgifterna för åren ändå inte helt jämförbara med tidigare år. Yrkeshögskolornas finansieringsansvar flyttades över till staten år 2015, vilket innebär att nivån för åren inte är direkt jämförbara med tidigare år. Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år År 2016 utgör kompensationernas andel av statsbidragen till 2,5 md euro (23 %).

18 Verksamhetsutgifter samt skatteinkomster och statsbidrag 1) i kommuner och samkommuneråren , i fasta priser indexerade (1990=100) Statsbidragen för olika år är inte direkt jämförbara och de har därmed korrigerats. För åren har de ökat med statsbidragsposterna enligt statens bokföring, såsom sysselsättningsstödet till kommunerna och enhetsprisfinansieringen till samkommunerna. På grund av statsandelsreformerna är uppgifterna för åren ändå inte helt jämförbara med tidigare år. Yrkeshögskolornas finansieringsansvar flyttades över till staten år 2015, vilket innebär att nivån för åren inte är direkt jämförbara med tidigare år.

19 /hp 3) Kommunens utjämningsavdragsprocent för den del som överstiger utjämningsgränsen är 30 + den överstigande delens naturliga logaritm. GrankullaFasta Finland, medeltal Kalkylerade skatteinkomster 1) = 3 654,78 €/inv. = utjämningsgräns (100 %) Utjämning av statsandelar år 2016 på basis av skatteinkomster (år 2014), €/inv. Kalkylerade skatte- inkomster 1 ) €/inv €/inv. Utjämnings- tillägg 2) Kalkylerade skatte- inkomster 1) €/inv. Utjämningsavdrag 3) = (7 191 – 3 654,78)*38,17 % €/inv €/inv €/inv. Merijärvi 1) I de kalkylerade skatteinkomsterna beaktas kalkylerad kommunalskatt, kommunens andel av samfundsskattens avkastning samt hälften av kärnkraftverkens kalkylerade fastighetsskatt. 2) Kommunens utjämningstillägg är 80 % av skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomster

20 /hp Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster åren milj. € Betalare: milj. € Kommuner, st. Sammanlagt: milj. € Kommuner, st. Mottagare: Åren med tre års och åren med två års eftersläpning. Åren övre gräns för utjämning 15 % av kalkylerade skatteinkomster. År 2006: utjämningsavdraget sänktes från 40 % till 37 %, utjämningsgränsen höjdes från 90 % till 91,86 %, kraftverk enligt allmän fastighetsskatte-%. Från och med 2010 har utjämningsnettot lagts till alla kommuners statsandelar i proportion till invånarantalet. År 2012 fastighetsskatten utlämnad ur utjämningsgrunderna. År 2015 höjdes utjämningsgränsen till 100 %. Utjämningsavdragsprocenten = 30 + den överstigande delens naturliga logaritm. Hälften av kärnkraftverkens fastighetsskatt beaktas i utjämningsgrunderna. Källa: FM/Kommunavdelningen


Ladda ner ppt "28.4.2016 jh/hp 2,7 1,6 18,5 6,4 1,6 2,8 28,0 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 STATEN skatteinkomster 39,9 STATEN skatteinkomster."

Liknande presentationer


Google-annonser