Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

28.4.2016 jh/hp 2,7 1,6 18,5 6,4 1,6 2,8 28,0 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 STATEN skatteinkomster 39,9 STATEN skatteinkomster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "28.4.2016 jh/hp 2,7 1,6 18,5 6,4 1,6 2,8 28,0 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 STATEN skatteinkomster 39,9 STATEN skatteinkomster."— Presentationens avskrift:

1 28.4.2016 jh/hp 2,7 1,6 18,5 6,4 1,6 2,8 28,0 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 STATEN skatteinkomster 39,9 STATEN skatteinkomster 39,9 Statsandelar 8,2 Finansiering för lagstadgade uppgifter Moms och Övriga skatter Skatt på kapitalinkomster Skatt på förvärvsinkomster Fastighets-ska tt Samfunds- skatt Skattefinansieringen år 2015, md €

2 28.4.2016 Ändring, % Samfundsskatt Fastighetsskatt Skatter sammanlagt Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Skatter sammanlagt Samfundsskatteprocent Kommunalskatt Skatteslag Andel av samfundsskatt, % Skatteprocent, genomsn. Kommunernas skatteinkomster 2014-2017, md € Källa: År 2014 Statistikcentralen, prognos för åren 2015-2017 Kommunförbundet 1) Överföringen av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet till kommunerna har kompenserats genom att kommunernas samfundsskatteandel höjts med 1,81 procentenheter fr.o.m. 2015 2) Den tillfälliga höjningen av kommunernas samfundsskatteandel på fem procentenheter tar slut år 2016 18,19 1,46 1,51 21,17 1,3 11,4 10,9 2,5 20,0 2014 35,56 19,74 19,03 1,31 1,71 22,05 1,6 -2,2 3,6 1,5 20,0 2017p 30,34 19,87 18,52 1,64 1,60 21,77 1,8 12,3 6,1 2,9 20,0 2015p 36,87 1) 19,83 18,73 1,34 1,65 21,72 1,1 -18,4 2,9 -0,2 20,0 2016p 30,92 2) 19,87

3 Kommunernas skatteinkomster 1990-2017 Löpande priser enligt kommunernas bokslut, md € Källa: Åren 1990-2014 Statistikcentralen, prognos för åren 2015-2017 Kommunförbundet. 7.1.2016

4 28.4.2016 Kommunernas skatteinkomster 2000-2017, md € fasta och löpande priser 1) Deflaterade med prisindex för basservicen Källa: Åren 2000-2014 Statistikcentralen Prognos för åren 2015-2017 Kommunförbundet.

5 7.1.2016 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats 1965-2016 Aritmetiskt medeltal Vägt medeltal enligt den beskattningsbara inkomsten

6 18.11.2015 År Genomsnitt-Förändr.Aritme-Antal kommunerHögstaLägsta lig inkomst-fråntisktinkomstskatte-%:inkomst- skattesatsföreg. årmedeltalstegsjönkskatte-% Kommunernas inkomstskattesatser åren 2000-2016 2) I 2009 års antal ingår inte sammanslagna kommuner. 1) Vägts med de beskattningsbara inkomster som mots. den skatt som skall betalas. 200318,040,2593220,0015,50 200217,780,11108319,7515,00 200117,670,0241619,7515,00 200017,650,05831519,7515,50 2016*19,870,0445322,5016,50 18,44 18,33 18,19 18,15 20,60 200418,120,0954220,0016,0018,50 200518,290,18136121,0016,0018,68 200618,390,10140121,0016,0018,87 200718,450,06106321,0016,0019,00 200818,540,09119321,0016,0019,15 200918,590,0567 2 4242 21,0016,5019,25 201018,970,38181221,0016,2519,60 201119,160,1949621,5016,2519,66 201219,240,0891321,7516,2519,81 201319,380,14119422,0016,2520,01 201419,740,36156022,5016,5020,36 201519,830,0998022,5016,5020,53

7 18.11.2015 Kommunernas inkomstskattesatser åren 1980-2016

8 18.11.2015 40 60 80 100 180 0 20 % 56 79 81 101 87 101 105 114 125 9 5 10 77 83 41 108 93 67 38 87 120 54 136 140 106 181 119 140 160 156 49 91 45 119 98 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2016 Antal kommuner Antal kommuner som höjt skattesatsen (i 2009 års antal ingår inte sammanslagna kommuner) Genomsnittlig inkomstskattesats

9 18.11.2015 Antal kommuner enligt inkomstskattesats 2016 (sammanlagt 313 kommuner)

10 19,50 – 20,25 (74) 20,50 – 20,75 (71) 21,75 – 22,50 (41) 16,50 – 19,25 (26) 21,00 – 21,50 (101) 18.11.2015 © Kuntarajat: MML Kommunernas inkomstskattesatser år 2016 Källa: Kommunförbundets förfrågan Landets genomsnittliga skattesatser: - vägt medeltal 19,87 % - aritmetiskt medeltal 20,60 % Inkomstskattesats 2016: = landskapscentrum

11 7.1.2016/hp = genomsn. Ink.sk. -% Md. € 18,3 Löner 81,4 122,7 Pensioner 28,9 Övrigt 12,4 97,1 19,2 19,74 % Avdrag sml. 25,6: - löntagarens försäkr.avg. 5,7 - avdrag för ink. förvärv. 4,2 - pens.inkomstavdrag 6,1 - förvärvsinkomstavdrag 6,3 - grundavdrag 2,9 - övriga avdrag 0,4 122,7 Avdrag från skatten -0,8 Debiterad skatt = 14,94 % av förvärvsink. = Effektiv skatte- grad 2014 Debiterad kommunalskatt Hela landet år 2014, md. euro

12 28.4.2016 % Kommunala skattetsatser 1998-2016 Effektiv skattegrad (Kommunalskatt som ska betalas i proportion till förvärvsinkomsterna) Inkomstskattesatsen (Vägt medelvärde för kommunernas skatte- satser) Många kommuner har kompenserat effekten av avdragshöjningen genom att höja sin skattesats. Även om den nominella skattesatsen har blivit högre, har skattegraden till och med sjunkit.

13 18.11.2015 0,11 0,26 0,08 0,17 0,10 0,06 351 477 575 667 784 834 2 282 0,04 0,05 0,02 30 44 117 290 1 172 0,09 0,05 mn € 0,38 1 400 1 525 0,19 1 695 0,08 2 075 0,14 2 200 0,36 0,09 Hur förändringarna i kommunernas inkomstskattesatser påverkat kommunernas skatteinkomster 2000-2016, mn € (Genomsn. inkomstskattesats år 1999 17,60 och år 2016 19,87) %-enh. Förändr. i skattesats Ändringarna i skattesatserna åren 2000-2016 ökar på skatteinkomsterna med 2,3 md euro år 2016

14 16.10.2015 827 Uppskattning av skattelindringarnas inverkan (netto) på kommunalskatten 1997-2016, mn € mn € De skattelindringar som gjorts åren 1997-2016 minskar kommunernas skatteinkomster med drygt 3,3 md euro år 2016. Av skattebortfallet har över 800 mn euro inte kompenserats. 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 500 0 mn € 3 000 757 990 1349 1470 1598 1622 202 438 494 587 202 1741 3333 2115 2490 2619 2918 2930 2940 3071

15 14.4.2016 sl/hp -40 -75 I ramrian 2016 beslutades det om en ny tilläggsnedskärning på 75 mn euro Nedskärningarna minskar statsandelarna med 1,9 md euro, dvs. ca 18 % på 2019 års nivå Kumulativ summa av tidigare nedskärningar Kumulativa effekt av tidigare års frysning av indexhöjningarna (uppsk.) Ny statsandelsnedskärning för året i fråga Effekten av ifrågavarande års frysning av indexhöjningarna (uppsk.) Nyttan av avgiftshöjningar inom social- och hälsovården (40 mn €) fråntas kommunerna genom minskade statsandelar. * Dessutom en nedskärning av UKM:s statsandelsfinansiering med ca 400 miljoner euro åren 2012-2015. Åren 2016-2019 är UKM:s nedskärningar uppskattningsvis över 200 miljoner euro i 2019 års nivå. Nedskärningarna i statsandelen för kommunal basservice* 2012–2019, mn €

16 28.4.2016 Skatteinkomster och statsbidrag 1) i kommuner och samkommuner åren 1985-2016,md € (Löpande priser) Statsbidragen för olika år är inte direkt jämförbara och de har därmed korrigerats. För åren 1997-2016 har de ökat med statsbidragsposterna enligt statens bokföring, såsom sysselsättningsstödet till kommunerna och enhetsprisfinansieringen till samkommunerna. På grund av statsandelsreformerna är uppgifterna för åren 2010-2016 ändå inte helt jämförbara med tidigare år. Yrkeshögskolornas finansieringsansvar flyttades över till staten år 2015, vilket innebär att nivån för åren 2015-16 inte är direkt jämförbara med tidigare år. Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 2002. År 2016 utgör kompensationernas andel av statsbidragen till 2,5 md euro (23 %).

17 28.4.2016 Skatteinkomster och statsbidrag 1) i kommuner och samkommuner åren 1990-2016, i fasta priser indexerade (1990=100) Statsbidragen för olika år är inte direkt jämförbara och de har därmed korrigerats. För åren 1997-2016 har de ökat med statsbidragsposterna enligt statens bokföring, såsom sysselsättningsstödet till kommunerna och enhetsprisfinansieringen till samkommunerna. På grund av statsandelsreformerna är uppgifterna för åren 2010-2016 ändå inte helt jämförbara med tidigare år. Yrkeshögskolornas finansieringsansvar flyttades över till staten år 2015, vilket innebär att nivån för åren 2015-16 inte är direkt jämförbara med tidigare år. Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 2002. År 2016 utgör kompensationernas andel av statsbidragen till 2,5 md euro (23 %).

18 16.10.2015 Verksamhetsutgifter samt skatteinkomster och statsbidrag 1) i kommuner och samkommuneråren 1990-2016, i fasta priser indexerade (1990=100) Statsbidragen för olika år är inte direkt jämförbara och de har därmed korrigerats. För åren 1997-2016 har de ökat med statsbidragsposterna enligt statens bokföring, såsom sysselsättningsstödet till kommunerna och enhetsprisfinansieringen till samkommunerna. På grund av statsandelsreformerna är uppgifterna för åren 2010-2016 ändå inte helt jämförbara med tidigare år. Yrkeshögskolornas finansieringsansvar flyttades över till staten år 2015, vilket innebär att nivån för åren 2015-16 inte är direkt jämförbara med tidigare år.

19 7.1.2016 /hp 3) Kommunens utjämningsavdragsprocent för den del som överstiger utjämningsgränsen är 30 + den överstigande delens naturliga logaritm. GrankullaFasta Finland, medeltal Kalkylerade skatteinkomster 1) = 3 654,78 €/inv. = utjämningsgräns (100 %) Utjämning av statsandelar år 2016 på basis av skatteinkomster (år 2014), €/inv. Kalkylerade skatte- inkomster 1 ) 5 841 €/inv. -1 350 €/inv. Utjämnings- tillägg 2) Kalkylerade skatte- inkomster 1) 1 270 €/inv. Utjämningsavdrag 3) = (7 191 – 3 654,78)*38,17 % 2 067 €/inv. 3 337 €/inv. 7 191 €/inv. Merijärvi 1) I de kalkylerade skatteinkomsterna beaktas kalkylerad kommunalskatt, kommunens andel av samfundsskattens avkastning samt hälften av kärnkraftverkens kalkylerade fastighetsskatt. 2) Kommunens utjämningstillägg är 80 % av skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomster

20 7.1.2016/hp Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster åren 2000-2016 milj. € Betalare: milj. € Kommuner, st. Sammanlagt: milj. € Kommuner, st. Mottagare: Åren 1997-2000 med tre års och åren 2001-2014 med två års eftersläpning. Åren 1997-2001 övre gräns för utjämning 15 % av kalkylerade skatteinkomster. År 2006: utjämningsavdraget sänktes från 40 % till 37 %, utjämningsgränsen höjdes från 90 % till 91,86 %, kraftverk enligt allmän fastighetsskatte-%. Från och med 2010 har utjämningsnettot lagts till alla kommuners statsandelar i proportion till invånarantalet. År 2012 fastighetsskatten utlämnad ur utjämningsgrunderna. År 2015 höjdes utjämningsgränsen till 100 %. Utjämningsavdragsprocenten = 30 + den överstigande delens naturliga logaritm. Hälften av kärnkraftverkens fastighetsskatt beaktas i utjämningsgrunderna. Källa: FM/Kommunavdelningen -77 1600 436 -611 95 534 341 685 297 -587 32 1272 265 05 -153 416 -788 89 635 327 06 33 415 -672 78 705 337 07 24 400 -698 75 722 325 08 22 399 -741 76 763 323 09 -4 332 -789 57 785 275 10 -23 326 -808 61 785 265 11 -17 320 -820 62 803 258 12 -35 320 -796 63 761 257 13 -48 304 -827 62 779 242 14 -50 304 -844 62 794 242 15 673 301 -576 31 1249 270


Ladda ner ppt "28.4.2016 jh/hp 2,7 1,6 18,5 6,4 1,6 2,8 28,0 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 STATEN skatteinkomster 39,9 STATEN skatteinkomster."

Liknande presentationer


Google-annonser