Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jagkurs 7 - Innehåll Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism G- prov för alla Välj VG eller MVG VG/MVG- prov 19 nov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jagkurs 7 - Innehåll Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism G- prov för alla Välj VG eller MVG VG/MVG- prov 19 nov."— Presentationens avskrift:

1 Jagkurs 7 - Innehåll Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism G- prov för alla Välj VG eller MVG VG/MVG- prov 19 nov.

2 VG och MVG Både betyget VG och MVG på denna kurs baseras på ”de fem grundfrågorna” inom livsåskådningar/religioner, dessa är: 1. Hur har allt skapats? 2. Vad/vem styr allt som händer? 3. Vad är livets mening? 4. Vad är rätt/fel och ont/gott? 5. Vad händer efter döden?

3 För betyget VG Vid en uppsatsskrivning den 19/11 kommer du att få jämföra två av världsreligionerna med varandra utifrån ”de fem grundfrågorna”. Religionerna väljs slumpvis och alla jämför inte samma religioner. Förbered dig genom att läsa på om samtliga fem världsreligioner!

4 För betyget MVG Vid en uppsatsskrivning den 19/11 kommer du att få skriva en egen fördjupning om världsreligionerna. Fördjupningen går ut på att du själv försöker svara på ”de fem grundfrågorna” utifrån din egen övertygelse – du skapar alltså ”din egen religion”. Du ska också i din fördjupning jämföra dina teorier med livsåskådningar som redan finns (behöver inte bara vara de fem världsreligionerna utan kan också vara vetenskap eller andra religioner/livsåskådningar). Vad har du lånat från vem? Har du någon helt egen teori? Finns det några problem med dina teorier? Resonera, diskutera och dra slutsatser i din text

5 Religionernas utbredning idag

6 Judendomen

7 Judendomens skrifter Judendomen har sin grund i Tanach (lagen, profeterna, skrifterna) Lagen i Tanach kallas Torah. Torah består av de 5 Moseböckerna. De ingår i det som de kristna kallar för ”Gamla testamentet”. Berättelserna innehåller också: Hur världen skapas och de första människorna Adam och Eva. (Genesis) Befrielsen och uttåget ur Egypten och vandringen genom öknen mot det land som Gud lovat sitt utvalda folk (Israel). 10 budord om hur människan ska leva sitt liv. Talmud Här finns beättelser och tolkningar av lagarna. Talmud är skriven av många författare och under lång tidsperiod,

8 Abraham betyder ”far till många” Myten i moseböckerna berättar om att Gud uppenbarade sig för Abraham och berättade att han skulle bli stamfar för ett stort folk och lovade honom ett land – Kaanan (Palestina/Israel). Abraham var tvungen att lova att tro på Gud och bara honom. I utbyte lovar Gud att hjälpa Abraham och hans folk i all framtid. Abraham kallas för den 1:e monoteisten – Han var den förste profeten som fick uppdraget av Gud att berätta för människorna om att Gud var en. Abraham fick sönerna Ismael med Hagar och Isak med Sara. Gud prövade Abrahams tro genom att befalla honom att offra sin egen son på berget Moria, men just som han skulle göra det ingrep Gud och avstyrde det hela. Abraham hade klarat provet! Hur ska detta tolkas? (På detta berg byggdes senare templet i Jerusalem) Inom islam berättas det att det är Ismael som ska offras, i judendomen och kristendomen är det Isak

9 Att Abraham är stamfader – betyder att judar, kristna och muslimer räknar att de härstammar ifrån honom.

10 Israels 12 stammar Abraham och Sara fick (till slut) sonen Isak. Isak fick med hustrun Rebecka tvillingarna Esau och Jakob. Jakob blev välsingnad av Gud och fick namnet Israel. Jakob blev far till 12 söner som blev stamfäder åt var sin stam. (Israels 12 stammar). En av stammarna var Juda stam – därav namnet ”jude”. De tre patriarkerna Abraham, Isak och Jakob räknas som de tre patriarkerna. Det betyder att de är Judendomens älsta och viktigaste förfäder.

11 Fångenskapen och uttåg ur Egypten Diaspora – förskingringen. Mose och den brinnande busken Budorden (Decalogen)

12 Stentavlorna som Moses fick av Gud= 10 budord= Lagen= Torah 1.Du ska inga andra gudar hava vid sidan av mig. * 2.Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. 3.Tänk på vilodagen, så att du helgar den. 4.Hedra din fader och din moder. 5.Du ska inte dräpa. 6.Du ska inte begå äktenskapsbrott (otrohet) 7.Du ska inte stjäla. 8.Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa (inte ljuga) 9.Du ska inte ha begär till din nästas ägodelar. 10.Du ska inte hava begär till din nästas hustru.

13 Kung David - Davidsstjärnan David valdes till kung i Israel och gjorde Jerusalem till huvudstad efter att ha besegrat fienden – filistéerna (palestinierna) ca 1000 f.Kr. Davids son – Salomo byggde det berömda Templet i Jerusalem till Guds ära.

14 Judisk tro Gud är en. Det finns en gud i himlen och mänsklighet på jorden. Judar ska endast tillbe och tjäna Gud. Gud skapade människan till sin avbild. Gud vet och känner till allt. Gud straffar de onda och belönar de goda. Gud ska sända en Messias. Älska din nästa så som dig själv. Ljug inte, stjäl inte, döda inte och begå inte äktenskapsbrott. (Otrohet)

15 Heliga platser för Judar Templet i Jerusalem. (förstördes 70 e.Kr – på dess plats står idag Al-Aksa moskén) Synagogan (där gudtjänsten hålls) Landet Israel. Klagomuren – västra muren i Jerusalem.

16 Rit och högtider – det judiska året. Sabbat – Varje vecka, ska påminna om den ”messianska tiden”. Startar fredag kväll- slutar lördag kväll. Inget arbete tillåtet! Pesach – påsk (mars/april) Uttåget ur Egypten. Jom kippur – Försoningsdagen, syndernas förlåtelse. (september/oktober) Chanukka – tempelinvigningen efter tempelförstörelsen – ljuhögtiden (8-armade ljusstaken)(december)

17 Symboler Den sjuarmade ljusstaken Är mycket äldre än Davidstjärnan. Den första tillverkades under ökenvandringen på Moses tid. Davidstjärnan Davidsstjärnan blev en judisk symbol redan på 1300-talet.

18 Judendomen i korthet. Monoteism – Tror på en Gud. ”Hör Israel, Herren, vår Gud, Herren är en.” Förbund mellan Gud och Abraham. Abraham blir lovad landet Israel till sitt folk – det judiska folket. Förbundet symboliseras av omskärelse av pojkar på den 8:e levnadsdagen. Förbund mellan Gud och Moses. Moses tar mot lagen (Torah) av Gud på berget Sinai och lovar att han och det judiska folket skall följa budorden. Gud hjälper Moses att befria judarna från fångenskapen i Egypten. Tiden. Livet på jorden är tidsbestämt och kommer att ta slut. (Dvs jorden kommer att gå under!). Det judiska året räknas efter antalet fullmånar. Judendomen grundades för ca 3000 år sedan. Högtiderna: Alla högtider symboliserar olika delar av den judiska historien och firas varje år. Att vara jude innebär både tillhörighet till ett visst folk och till religionen judendomen.

19 Kristendomen

20 Bibeln Gamla Testamentet (Moseböckerna) Gud är hård och straffande. Nya Testamentet (Evangelierna om Jesus liv och lära) Gud är kärleksfull.

21 Jesus Kristus fakta: Är Guds son, född av Maria som blev gravid genom den heliga anden. (Detta kallas även för ”jungfrufödsel”.) Namn: Jesus Kristus. (Kristus är en kungatitel som betyder ”den smorde” – samma betydelse som Messias har. Utseende: Okänt. Bostadsort: Född i ett stall i Betlehem, uppväxt i Nasaret. Levde när?: Exakta årtal okänt. Föddes förmodligen några år innan vår tideräkning (år 0) och dog ca år 30. Familj: Föräldrarna var judar och hette Josef och Maria. Jesus hade minst 4 bröder och flera systrar. Yrke: Förmodligen snickare. Barn: Inga egna. Vänner: Många. Ofta enkla människor från samhällets bottenskikt. Fiender: Många. T ex Romarna som ockuperat landet och det judiska prästerskapet och kände sig hotade av hans lära. Våld: Var motståndare till våld och ville inte ens försvara sitt eget liv med våld.

22 Jesus Kristus: Känt tal: ”Bergspredikan” Omtalde händelser: Födseln i stallet i Betlehem, Den sista måltiden, död och uppståndelse i samband med påsken. Anklagad för: Översteprästerna ville röja honom ur vägen för att Jesus uppträdde som Guds son/Messias. Romarna för att han inte ville erkänna den romerska kejsaren som den högsta makten. Död: Korsfäst på avrättningsplatsen Golgata i Jerusalem. Begravd: I en grav uthuggen i berget. En stor sten rullades dit för att blockera ingången. Dagen efter var stenen bortrullad och graven tom. Uppstånden: Jesus kom tillbaka efter 3 dagar och umgicks med sina lärjungar under 40 dagar innan han åkte på sin himmelsfärd tillbaka till Gud. (Kristi himmelsfärd) Efterföljare: Startade med 12, men är idag flera miljoner. Jesus befallde sina lärjungar att fortsätta att missionera och att döpa människor i ”Fadern, Sonen och den heliga Andens” namn)

23 Jesus hade 12 lärjungar De 4 evangelisterna (De som skrivit evangelierna i Nya testamentet i Bibeln) är Matteus, Lukas, Markus och Johannes. Paulus: En viktig apostel som bidrog till att sprida kristendomen i Medelhavsområdet. Predikade Jesus kärleksbudskap. (Mission) Petrus: Fick uppdraget av Jesus att leda lärjungarna efter Jesus himmelsfärd. Petrus skulle bli ”klippan” som de kristna skulle bygga sin kyrka på.

24 Några viktiga högtider Jul (Jesus födelse i Betlehem) Skärtorsdag (Den sista måltiden) Långfredagen (Jesus korsfästelse) Påsk (slutet på den kristna fastan) Kristi himmelsfärd (Jesus åker tillbaka till himlen 40 dagar efter återuppståndelsen) Pingst (Kristendomens ”födelse”)

25 Kristendomens olika riktningar Kristendomen i dag består av tre olika inriktingar Katolska kyrkan (har Påven som överhuvud. Centralort är Vatikanstaten i Rom. Präster lever i celibat. Helgon viktiga. Jesu moder Maria är, vid sidan av Jesus, den viktigaste heliga personen för en katolik. Inga kvinnliga präster.) Ortodoxa kyrkan (har Patriarker som överhuvud i respektive ortodox stat ex.; Grekland,Ryssland,Serbien. Ikonen, bilden är centralt för en ortodox. Ikonen är ett ”fönster mot himlen”. Präster bör gifta sig. Inga kvinnliga präster tillåts. ) Protestantiska kyrkan (har en ärkebiskop för respektive stat. Bygger på Luthers tolkningar, som säger att människan kan bli frälst genom tron. Präster får gifte sig. Kvinnliga präster förekommer.)

26 Kristen tro i korthet Gud är en (Monoteism) men upp uppträder som ”Treenigheten” (Fadern, sonen och den helige Anden) Man får inte Döda, ljuga, stjäla eller begå äktenskapsbrott ( Ingår i 10 budorden) Jesus är Guds son som sänts till människorna för att ta på sig människornas synder. Jesus är Messias/Kristus. Jesus berättade för människorna om hur Gud vill att människorna ska leva och hade 12 lärjungar (apostlar). Berättelserna om Jesus liv och lära finns bevarade i Nya Testamentet i Bibeln. Jämlikhet: Skiljer inte på rik och fattig – pengar är inte viktigt, hårt arbete och ett gott leverne är det som belönas i himlen. Tiden: Efter döden hamnar man antingen i himlen eller helvetet beroende på hur man har följt Guds bud under sin tid på jorden. Högtiderna: Symboliserar olika händelser som kan kopplas till Jesus liv. Det dubbla kärleksbudskapet: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa så som dig själv” Den gyllene regeln: ”Allt vad du vill att andra ska göra för dig, ska du också göra för dem”

27 Islam

28 Profeten Muhammed fakta: Född: I Mekka, en stad i nuvarande Saudiarabien. Växte upp i: Mekka Utvandrade till: Medina (622 e.Kr = starten för Islams tideräkning, dvs ”år 0”) Vallfärdade: Från Medina till Mekka Dog: i Medina år 632 e.Kr (där Muhammeds grav finns) Yrke: Kamelförare, karavanledare. Läs och skrivkunnig: Nej. Fick uppenbarelser: I en grotta utanför Mekka där han mediterade 1 månad om året. Känd händelse: Himmelsfärden till Jerusalem där han träffade Abraham, Moses och Jesus och där Gud och Muhammed kom överrens om att människorna ska be till Gud 5 gånger per dag. (Från början vände sig muslimer mot Jerusalem när de bad)

29 Muhammed – den siste profeten Koranen berättar att Muhammed är den siste i en rad av profeter. Ängeln Gabriel uppenbarade sig för Muhammed i en grotta och berättade om den slutgiltiga religionen – Islam. Muhammed lyssnade sammanlagt 23 år på ängelns berättelser. Muhammed berättade om Guds lära för några skrivkunniga som skrev ned Guds ord. Efter Muhammeds död satte några av hans vänner samman skrifterna till en bok. Boken blev Koranen, muslimernas heliga bok. Koran betyder ”läsning” på arabiska. En profet är någon som har haft kontakt med Gud och fått i uppdrag att berätta om Guds vilja bland människorna. Inom islam räknas förutom Muhammed, Abraham, Moses och Jesus som viktiga profeter. Muhammed är den siste profeten, det kommer inte komma någon mer efter honom.

30 Koranen Består av 114 suror (kapitel) Alla suror börjar på samma sätt: ”I Guds den nåderikes, den barmhärtiges namn.” Koranen berättar om Gud, om vad människor behöver veta för att kunna leva ett bra liv. Koranen är skriven på arabiska och kan enligt muslimerna kan inte översättas. Därför heter den svenska versionen ”Koranens budskap.” Ex ur Koranen.” Ingen av er är troende, förrän han önskar detsamma för sin broders räkning som för sin egen.” – (Hadith, i Koranen.) Två muslimska inriktningar Sunni och Shia. Sunnimuslimer är den största gruppen och deras ledare kallas ”Kalif” (ställföreträdare) Den första Kalifen var Muhammeds svärfar Abu Bakr. Kalifens uppgift är att försöka ”härma” Muhammeds vanor (sunna) så bra han kan. Shiamuslimerna ville välja en efterträdare ur Muhammeds familj. Det blev maken till Muhammeds dotter Fatima, som hette Ali. Shiamuslimernas ledare kallas ”imam” (som betyder ledare).

31 Vad betyder Islam? Islam betyder ungefär ”lydnad” eller ”underkastelse”. Den man ska underkasta sig och lyda är Gud (Allah) De som har islam som religion kallas muslimer. På arabiska uttalas Gud – Allah Det är inte alltid lätt att leva efter Guds vilja – man måste sträva efter det hela tiden. Strävan efter att leva efter Guds vilja kallas inom islam för ”jihad”. Guds vilja är ”lagen”, eller ”den rätta vägen” och kallas inom islam för ”Sharia”. Alltså måste människan utföra ”jihad” för att följa ”Sharia”. Ibland nämns ”jihad” som ett ”heligt krig” i media – men det är inte den ursprungliga betydelsen.

32 Islams ”5 pelare” Trosbekännelsen – ”Det finns ingen Gud utom Gud, Muhammed är hans profet”. Bönen (5 gånger per dag.) Vallfärden (2:a veckan i 12:e månaden) Plikt att göra detta 1 gång i livet. Allmosan (Zakat) 2,5 % på inkomsten till de som har det dåligt ställt. (fattiga, sjuka, skuldsatta). Fastan (ramadan, 9:e månaden) Ingen mat så länge solen är uppe.

33 Högtider Fredagsbönen – varje vecka. Ingen vilodag – Gud blir aldrig trött och behöver inte vila. Eid – 2 gånger per år. (Eid al-Fitr och Eid al-Adha) Eid avslutar fastemånaden ramadan och pilgrimsfärden till Mekka. Eid betyder "en återkommande lycka eller festglädje".

34 Muslimsk tro i korthet: Gud (Allah) är en. (monoteism) Ljug inte, stjäl inte, döda inte, begå inte äktenskapsbrott. Människan kan få förlåtelse av Gud om hon verkligen ångrar sig. Muhammed är den siste profeten. Hans uppenbarelser om Guds vilja har skrivits ned till Koranen. Tiden 1: Gud har skapat allt. Jorden kommer att gå under och de som inte följer Gud kommer att hamna i helvetet. De som följer Guds vilja kommer till himlen. Tiden 2: Den muslimska tideräkningen startar år 622 e.Kr enligt den Gregorianska kalendern (kristna) som räknar antalet dagar per år efter solen. Den muslimska tideräkningen räknar 12 nymånar – efter månvarv. (precis som judar) Islam är den fullkomliga/slutgiltiga religionen. Muhammed är den profeten som har gjort den rätta tolkningen av Guds vilja. Bönen, fastan, allmosan, trosbekännelsen och vallfärden är viktiga inslag i varje troende muslims liv. (kallas för ”de 5 pelarna”)

35 Arvet efter Abraham Judendom, kristendom och islam är tre religioner som har mycket gemensamt. Tron på bara en Gud är mycket viktig! Därför kallas dessa religioner för monoteistiska. Eftersom Abraham är en viktig person i alla tre religionernas heliga texter kallas judendom, kristendom och islam för ”de abrahamitiska religionerna”.

36 MONOTEISMEN När stamfadern Abraham fick budskapet från Gud att Gud var en, var de nästan alla andra religioner polyteistiska. Judendomen var den första monoteistiska religionen. Tron på en Gud uppstod på den arabiska halvön och är en av de viktigaste likheterna mellan judendom, kristendom och islam.

37 Likheter mellan Judendom, Kristendom och Islam JudendomKristendomIslam Hur många Gudar? 111 Helig bok:Tanach/ Torah BibelnKoranen Helig byggnad: SynagogaKyrkaMoské Stamfader:Abraham Religiös ledare: RabbiPräst/PåveImam/Mufti

38 Likheter mellan judendom, kristendom och islam JudendomKristendomIslam BönJa Gudstjänst i helig byggnad Ja Vallfärd till helig plats Ja FastaJa VilodagJa Nej

39 JudendomKristendomIslam Vem skapade jorden och människan? Gud Vilka var de första människorna? Adam o Eva Viktiga värderingar: Ljug inte, stjäl inte, döda inte, begå inte äktenskapsbrott Viktigt budskap: Tänk på andra, inte bara dig själv! ”Älska din nästa så som dig själv” ”Det ni vill att andra ska göra för er, ska ni också göra för dem” ”Önska detsamma för din broders räkning som för din egen” Gemensam helig stad Jerusalem

40 Hur har allt skapats? Gud skapade allt på sex dagar och vilade den sjunde

41 Vad/vem styr allt som händer? Gud har givit människan frihet att själv styra sina handlingar men alla ett moraliskt ansvar för att tillsammans med alla andra sträva efter att skapa en bättre värld Gud har givit människan frihet att själv styra sina handlingar men alla ett moraliskt ansvar för att följa det kärleksbudskap som Gud skänkte människorna via Jesus Allt som sker är förutbestämt och styrt av Gud via Ödet. Människan har dock i många avseenden ändå en fri vilja.

42 Vad är livets mening? Meningen med livet är att använda den kapacitet och den förmåga vi är födda med, för att bli den bästa person vi kan bli – inte bara för vår egen skull utan för allas Att lära sig välja det rätta trots att Gud givit människan den fria viljan att gå såväl ”fel” som ”rätt” väg i livet – alltså en sorts prövning Meningen är att leva enligt reglerna som en god muslim som ett tecken på att man underkastar sig Guds vilja.

43 Vad är rätt/fel och ont/gott? Rätt är att följa de tio bud (regler/lagar) som Gud gav människorna via Mose. Allt ont utgår ifrån att bryta mot dessa regler. Rätt är att följa de tio buden (regler/lagar) och att tro. Det dubbla kärleksbudskapet och den gyllene regeln är vägar till tro och rätt handlande. Rätt är att följa reglerna enligt de fem pelarna. Det räcker inte att tro – man måste visa i handling att man lyder Gud

44 Vad händer efter döden? Det finns ett tillstånd efter döden. Det kan inte beskrivas i detalj. Det finns olika tankar om livet efter detta. Man ägnar sig åt tankar på livet, inte så mycket på livet efter detta. Det finns ett liv efter döden men ingen utom Gud och de som är där kan veta hur det är. Det tillhör en annan dimension som är evig, liksom Guds existens Efter döden blir man dömd för sina handlingar och man hamnar i paradiset eller helvetet beroende på hur man levt sitt liv

45 Hinduism

46 Hinduismen är, efter kristendom och islam, den tredje största religionen i världen. Cirka 1000 miljoner människor är hinduer. De allra flesta bor i Indien. Hinduismen uppstod i samband med en sammansmältning av två kulturer ca 1000-1500 före vår tideräknings början, alltså för ungefär 3500 år sedan. Dessa kulturer var: Den ur-indiska kulturen som var en högkultur i Indusdalen fullt jämförbar i utveckling med de samtida i Egypten och Mesopotamien. Och Den indo-europeiska kulturen som hade sitt ursprung på Irans högslätter och vars befolkning förflyttade sig dels mot Europa dels mot Indusdalen.

47 Indoeuropéerna kom som erövrare och som ett resultat av deras erövring uppstod på 1000-talet före vår tideräkning kastväsendet. Huvudkasten (varnas) är: präster (brahmaner)vitt krigare/ämbetsmän (kshatrya)rött näringsidkare (vaisha)gult hantverkare/tjänare/slavar (shudra)svart Dessutom finns de kastlösa (harijans)

48 Veda-texterna från 1500-talet före vår tideräkning. Äldst av dessa är Rigvedan, som rymmer: hymner vid kulten melodier till dessa offerformler besvärjelseformler Brahmantexterna som innehåller utredningar och spekulationer om offrets betydelse. Offret har stor betydelse som självverkande kraft hjälp till gudarna att besegra de onda demonerna Upanishaderna som är religiöst-filosofiska skrifter. Mahabarata en lång berättande dikt, alltså ett stort epos. Bhagavad Gita (Herrens sång) Handlar om Arjuna som är krigare en tvekar inför att döda släktingar i motståndararmén. Körsvennen på hans vagn visar sig vara guden Krishna som påminner Arjuna om krigarens plikt, hans dharma, som är att döda i krig. Religiösa skrifter

49 Brahman som är världssjälen och det högsta varat(det som verkligheten egentligen är) och alltså andlig Atman som är människans själ, det gudomliga inom varje människa Maya som är slöjan mellan mina upplevelser och verkligheten och som får mig att uppleva den som fysisk. Det är samma ord som vårt magi. Samsara återfödelsens kedja som får mig att ständigt återfödas i en ny kropp. Gäller såväl människor som djur Karma som är mina gärningar och deras följder. Har jag en god karma föds jag högre upp på livsstegen, har jag en dålig längre ned. Djur skiljer sig från människor genom att de inte har fri vilja. De kan därför inte hållas ansvariga för sina gärningar utan flyttas upp automatiskt genom återfödelsen Moksha som är befrielsen från samsara och det yttersta målet. Genom moksha bryts således återfödelsens kedja och man når Nirvana, som är det tillstånd då atman förenar sig med brahman.. Dharma som är den plikt jag har att följa som tillhörig just min kast och som utövare av just mitt yrke De centrala tankarna och begreppen är:

50 Brahma är en personifiering av brahman, världssjälen. Hans hustru är Sarasvati, och hon är vishetens och lärdomens gudinna. Vishnu är en kärleksfull, mild och inåtvänd, andlig gud som upprätthåller världen. Krishna är en av Vishnus avatarer vilket innebär att när Vishnu tar kroppslig gestalt och framträder i världen för våra sinnen som fysisk kan han ta olika gestalt, vanligen som Krishna. Shiva är motsatsernas gud. Hans egenskaper är motsägelsefulla födelse och död Durga/Kali är två av många namn på Shivas kvinnliga princip och gemål. Som Durga är hennes främsta uppgift att bekämpa demoner som hotar den kosmiska ordningen - dharma. Gudar Som Kali överskrider hon gränserna och ifrågasätter det givna. Hon ifrågasätter alltså till och med dharma. Ganesha är Shivas och Durgas elefanthövdade son vishetens gud och alla studerandes speciella skyddsgud.

51 Skillnaden mellan det vardagliga och det heliga är stor inom hinduismen. Därför är den religiösa tvagningen också betydelsefull. Det finns många skeden i det mänskliga livet som leder till orenhet. Alla kroppens utsöndringar till exempel, men också födelse och död. Tvagningen sker med vatten och varje dag börjar med en omsorgsfull rening. När ett nytt barn har fötts är familjen oren under fem dagar, mest modern. På sjätte dagen renas huset. Också vid dödsfall inträder orenheten. Därför ska den döde helst brännas redan första dagen. På tredje dagen sprids askan i en flod, helst i den heliga floden Ganges. Denna inställning till den döde finns också inom buddhismen. Vid den stora flodvågskatastrofen i Sydostasien på nyåret 2005 kom denna syn på den döde i konflikt med västerlänningarnas krav på att förvara liken under tillräckligt lång tid för att identifiering skulle kunna ske. Så långt tillbaka som man har kunskap, så har kon varit ett heligt djur. Varför vet ingen med säkerhet. Helighet

52 Gärningarnas väg (karma yoga) här ska man uppfylla sin dharma eller plikt, utföra osjälviskt arbete, vara noga med böner, offer och reningsriter. Fem regler gäller: inte skada något levande väsen inte ljuga inte stjäla inte leva okyskt vara givmild Kunskapens väg (jnana yoga) som innebär att man ska komma till vetskap om den sanna verkligheten, vilket innebär att verkligheten till sin grund är andlighet och enhet, den egna atman egentligen är en del av världssjälen, brahman och att det jag uppfattar som mig själv egentligen är en del av alltet. Vägen till insikt är en intellektuell väg och metoden är meditation. Med hjälp av meditationen kan man således lära sig att se verkligheten sådan den är, nämligen andlig, enhetlig och oföränderlig; man ser genom mayas slöja. Frälsningsvägar

53 Fromhetens väg (bhakti yoga) vädjar till känslan och förtröstan på en enda gudomlighet, oftast Krishna. Målet är att efter den kroppsliga döden få vistas nära den tillbedda guden. De kroppsliga övningarnas väg här handlar det om att behärska kroppen och genom denna behärskning befria sig från dess begränsningar; genom att behärska kroppen behärskar man också atman. Här förekommer bland annat den berömda lotusställningen. Det heliga namnets väg Genom att försjunka i det heliga namnet och ofta högt upprepa det som ett mantra tar man sig utanför sinnenas fängelse och ser genom mayas slöja. Detta är vägen för anhängarna av Hare Krishna-rörelsen.

54 Livets mål för en hindu Befrielse från återfödelse Pliktuppfyllelse rikedom och materiell lycka sexuell tillfredsställelse barn 0-8 år lärjunge 8-12 år man får individuell utbildning hos en lärare. Nu inträffar den andra födelsen och man tilldelas ett snöre att ha runt halsen - snörceremonin. Endast pojkar tillhöriga någon av de tre högsta kasten är berättigade denna "den heliga trådens ceremoni". husfader från ca 20 år man har nu ett familjeansvar och strävan gäller den materiella sidan av tillvaron, där världslig rikedom och sexuell tillfredsställelse är viktiga mål skogseremit ca 40-50 år man är nu färdig med sina husfadersplikter och kan ofta dra sig tillbaka och tänka över livet i en skogshydda tillsammans med frun hos en guru (lärare). Man vänder nu sin strävan mot det andliga för att börja förbereda sig för livsslutet. asket är en kringvandrande guru som nått moksha och befriats från all sin längtan.

55 Buddism

56 Buddhismen De flesta forskare har enats om att Buddha levde mellan ca 560 f v t och 480 f v t. Buddhismens grund och utgångsläge är den lära som framställs i Upanishaderna Legenden om Buddha Legenden om hur Siddharta Gautama blev en Buddha. Han förutspåddes att bli antingen en världslig eller andlig furste och om han blev en andlig furste så skulle han föra ett fattigt och kringvandrande liv. Siddharta gjorde fyra utflykter och fick se, en sjukling, en munk med tiggarskål en åldring och ett lik. Han bestämde sig då att ta reda på svaret till allt lidande som han upplevat. Han rådfrågade många visa män utan att få svar. Han levde som asket i 7 år utan att få svar. Till slut satte han sig att meditera under ett fikonträd. Efter 49 dagars mediterande kom han på svaret varför det finns lidande i världen.. Han blev då en ”buddha” en upplyst.

57 Bodh Gaya är den plats där Siddharta blev en ”Buddha”. Redan på 200-talet f.kr. lät den indiske kungen Ashoka uppföra det första buddhisttemplet här. Det tempel som nu byggdes på 600-talet e.kr Siddhartas predikade i 45 år men skrev aldrig ned något själv. Efter hans död dröjde det flera hundra år innan hans lära skrevs ned. Man upptäckte då att det fanns flera olika tolkningar av hans lära. Så småning om sammanställdes skrifterna i en samling som kallades Tripitaka, de tre korgarna. Stupa En stupan, innehåller någon relik från Buddha eller någon annan upplyst person. Stupan finns inom alla riktningar inom buddhismen. I Japan kallas den pagod. Grundformen på en stupa är den samma överallt. Stupan är alltså en plats för reliker, men den har också stor symbolisk betydelse. Symboliken är olika beroende på tradition, men syftar på Buddhas lära.

58 Skrifterna: Tripitaka (De tre korgarna): 1.Rättesnörets korg, munkregler 2.Lärotalens korg, predikningar av Buddha och andra framstående munkar i de närmaste generationerna 3."Ännu mer lära” filosofiska resonemang av framstående munkar under seklerna närmast efter Buddha. Skrifter och läran

59 De fyra ädla sanningarna sanningen om lidandet allt liv är lidande – dukkha all upplevelse bär i sig lidandets frö, dvs ger upphov till lidande alltså även de lyckliga stunderna eftersom vi vet att de ska ta slut sanningen om lidandets orsak som är livstörsten, begäret, som i sin tur leder till karma dvs gärningar och deras konsekvenser sanningen om lidandets upphävande som är att livstörsten går att släcka, begäret att utplåna sanningen om vägen till lidandets upphävande som är den åttafaldiga vägen Dharmapada består av 423 versrader, som många buddhister kan utantill.

60 1.rätt insikt (kunskap) som är att acceptera de fyra ädla sanningarna och att karma är drivkraften bakom återfödelsen. God karma leder till en bättre tillvaro men kretsloppet fortsätter ändå, dålig karma till en sämre tillvaro (fel åskådning förnekar karmas betydelse) 2.rätt sinnelag (beslut) som är att visa välvilja mot allt levande, ilket innebär att undvika våld, alltså respektera ahimsa: icke våld och ta avstånd från världsliga nöjen, som dans, musik och teater (fel sinnelag präglas av begär, illvilja och våldsmentalitet) 3.rätt tal som är att tala sanning och ej förtala eller tala i onödan (fel tal innebär lögn, förtal, okvädande samt onödigt prat) 4.rätt handlande som innebär att inte döda, inte stjäla eller ha ett utsvävande sexliv, vilket i regel innebär att inte ha sex utanför äktenskapet (fel handlande är att döda, stjäla och leva utsvävande) 5.rätt yrke (levnadssätt) innebär att tillämpa ahimsa dvs man måste undvika sådana yrken som kan orsaka skada såsom slaktare, jägare och vapenhandlare (fel levnadssätt eller vandel är bedrägeri, förförelse, spådomskonst och ocker) 6.rätt strävan som innebär att avhålla sig från starka sinnesrörelser och dåliga upplevelser, man bör alltså leva så att man undviker situationer, som kan ge upphov till starka sinnesrörelser (fel strävan är att leva utan vaksamhet) Den åttafaldiga vägen rätt medvetenhet som innebär noggrann självkontroll, man ska vara vaksam på blicken och känslorna så man inte övermannas av otillåtet begär eller starka känslor. Man kan förstå detta som ett komplement till den föregående, alltså om man trots sin strävan hamnar i en situation, som vädjar till starka känslor, ska man kontrollera dessa. Munkar går med blicken nedslagen för att just undvika frestelser. (fel medvetenhet är att övermannas av begär och starka känslor) rätt försjunkande (meditation) som innebär att tömma medvetandet och fylla det med insikten om alltings obeständighet, dvs att allt är förgängligt. Man befrias därmed från kravet att värdera och bedöma tillvaron och visar i stället oändlig välvilja, oändligt medlidande och oändlig medglädje.

61 Theravada, den gamla läran (de äldstes lära) Eller hinayana - den lilla vagnen. Theravadabuddhisterna anser att de har hållit fast vid den ursprungliga läran och Den heliga åttafaldiga vägen är för dem av central betydelse. Munkar har strängare regler än andra. Dåliga handlingar skapar alltså dålig karma och goda handlingar god karma. Men målet är ju att undvika karma överhuvudtaget. Det gör man endast genom helt osjälviska handlingar, men sådana förmår inte gemene man utföra, utan kan endast hoppas på god karma. Grenar av buddhismen

62 Mahayana eller stora vagnen. Man erkänner samma grund som theravadabuddhismen, men menar att fokuseringen på den egna frälsningen är självisk. Dessutom uppstod tidigt tanken att Buddha hade ett gudomligt ursprung, ingen människa skulle kunna vara så insiktsfull som han var. Denna tanke tar mahayanabuddhismen fasta på: Förutom jorden finns det otaliga himlar eller paradis och i dessa lever himmelska buddhor. En av dessa nedsteg i vår värld av medlidande och omtanke med oss, det var han som blev Siddharta Gautama. Vid sidan av honom finns det många andra himmelska buddhor, som man kan be till. Men det finns också de som av egen kraft blivit upplysta och av medlidande avstått från moksha för att hjälpa andra att bli upplysta, precis som Buddha själv gjorde. En sådan kallas en bodhisattva. Vem som helst kan bli frälst med hjälp av en bodhisattva

63 självtuktens väg den enskildes verksamhet ger befrielse och denna väg liknar theravadabuddhismens och den åttafaldiga vägen är central med målet att utsläcka begäret. trons väg i tacksamhet tar man emot hjälp av en bodhisattva. Vägar till nirvana:

64 Hur har allt skapats? Världen är evig och ingår i ett kretslopp av skapelse, uppbyggnad, förstörelse och undergång. Vissa riktningar anger Brahman som skapare av Världen Världen är evig och ingår i ett kretslopp av skapelse, uppbyggnad, förstörelse och undergång. Bygger på Hinduismen. Egentligen är skapelsen ganska ointressant för en buddhist.

65 Vad/vem styr allt som händer? Den högste gudomen Brahman finns i allt och kan skapa eller förvandla sig till gudar med olika funktioner. Förutom Brahman (skaparen) är de mest framstående gudarna; Vishnu (uppehållaren) och Shiva (förstöraren). Allt som händer ligger hos varje enskild människa att påverka. Det finns alltså ingen gud som styr utan allt styrs av människan själv inom den fysiska verkligheten/den här världen.

66 Vad är livets mening? Livets mening är att skaffa sig så god Karma som möjligt för att så snart som möjligt - om så få återfödelser som möjligt slippa återfödas utan förenas med Brahman genom ”moksha” – utslocknandet Livets mening är att skaffa sig så god Karma som möjligt för att så snart som möjligt – om så få återfödelser som möjligt – slippa återfödas utan istället nå Nirvana (den eviga vilan)

67 Vad är rätt/fel och ont/gott? Strävan är att utplåna känslan av individualitet – att på så sätt frigöra själen (atman). Det kan uppnås genom olika typer av yoga (”förening”): karma-yoga (offrandets och/eller handlandets väg), jnana-yoga (insiktens väg) och bhakti-yoga (kärlekens väg) Strävan är att utplåna känslan av individualitet och längtan efter materiellt och köttsligt begär vilket bara medför lidande och återfödelse. ”De fyra ädla sanningarna” om lidandet och ”Den åttafaldiga vägen” om hur man ska slippa lidandet och därmed återfödelse talar om hur man ska tänka. Det finns också levnadsregler som talar om hur man ska vara mot andra.

68 Vad händer efter döden? Varje människas själ (atman) är en droppe av världssjälen (Brahman). Moksha (utslocknande) innebär återförening med Brahman men innan man når slutstadiet återföds (reinkarneras) man många gånger. Att nå Nirvana (den eviga vilan) innebär att man uppnått upplyst nivå av Karma och slipper det lidande som jordelivet innebär men innan dess återföds (reinkarneras) man många gånger.

69 Varför ska man kunna något om religion? Varför finns religion? Skulle människan klara sig utan religion? Hur skulle samhället se ut utan religion?

70 Alla människor har en livsåskådning! Var gång vi funderar över livets mening sätter vi automatiskt in dessa tankar i ett större sammanhang om hur världen hänger samman. En livsåskådning är ett mer eller mindre genomtänkt trossystem. Vissa har lagt ner mycket tid och möda på att fundera kring vad de egentligen tror, andra har kanske just börjat.

71 TRO – ingen Gud, en Gud eller flera Gudar? Ordet tro kan betyda flera saker: ”Jag tror att det blir regn imorgon”, (osäker) ”Jag tror att Lisa och Petter blir lyckliga i sitt äktenskap” (övertygad) Att tro på Gud innebär att man är så övertygad om att Gud finns att man är helt säker – man vet! Att förneka att det finns någon Gud kallas för ateism. (Ateist) Att hävda att det är omöjligt att avgöra om Gud finns eller inte finns kallas agnosticism. (Agnostiker) De som tror att det finns en Gud kallas monoteister. (Mono=en) De som tror på flera gudar kallas polyteister. (Poly=många)

72

73 Icke religiös Med livsåskådning menas olika sätt att se på livet. Tidigare såg vi att den viktigaste skiljelinjen inom livsåskådningarna gick mellan religiösa och icke religiösa livsåskådningar. När det gäller de icke religiösa livsåskådningarna brukar man dela in dessa riktningar i två grupper: humanistiska och naturalistiska livsåskådningar. De humanistiska livsåskådningarna har sin utgångspunkt i människan vilken man menar är skapelsens centrum. De naturalistiska livsåskådningarna utgår istället från naturen som man kan höra av namnet. De menar att människan bara är en del av en mycket större helhet som hon måste anpassa sig till.

74 Religion betyder ungefär; ”Något som binder samman” eller ”något att hålla fast vid” De som tillhör samma religion uppfattar världen på ett gemensamt sätt. Religioner ger människan svar på flera svåra frågor: hur har livet börjat? Hur ska människor vara mot varandra? Vilka regler ska människan följa? Vad är godhet och ondska och vart kommer det ifrån? Vad händer när vi dör? Vad betyder ordet ”Religion” ?

75 Religion handlar om att hålla något heligt Det heliga är annorlunda än allt annat. Människor kan älska och dyrka det heliga, men också vara väldigt rädda för det. Det kan vara en plats, en sak – eller Gud. Alla religioner innehåller myter. Myter är berättelser om människan och världen. Myterna kan berätta om t ex hur världen och människan kom till, varför det finns årstider, varför det finns sol och regn osv. Myter om hur jorden kommit till kallas för skapelsemyter. Många av myterna berättas med hjälp av bildspråk – t ex kan vi säga att ”vi kastar ett öga på något” – och mena att vi tar en snabb titt på det. Alla som känner till uttrycket förstår att det ska tolkas bildligt. Att använda bildspråk kallas också för att skriva symboliskt. Religionernas heliga texter använder ofta symboliska uttryck: T ex ”Ett folk vandrar i mörker” eller ”ett land som flödar av mjölk och honung” Kommer du på något liknande uttryck?

76 Läran = en sammanfattning av religionen Läran förklarar religionens huvudtankar om människan, världen och Gud. Ofta finns det viktigaste i läran sammanfattat i trosbekännelsen. Människor som tillhör samma religion, känner i regel gemenskap med varandra. Ett annat ord för gemenskap är samfund. Alla religioner är ett eget samfund; Judendomen är ett exempel, islam ett annat. Det kan även finnas olika samfund inom samma religion. T ex inom islam finns sunniter och shiiter. Inom Kristendomen finns t ex den katolska, protestantiska och den ortodoxa kyrkan.

77 I centrum av alla religioner återfinner man mysteriet, eller det heliga. Det heliga försöker man på olika sätt förstå, kontrollera och efterleva och man gör det genom tre återkommande momenten: TRO RIT MYT Rädsla, respekt, inför olika naturfenomen, t.ex. solen, planeterna, åskan, havet, stormen. När något ovanligt hände i naturen uppfattade man det som ett omen, ett budskap från makterna. På något sätt måste människan hitta former för att leva i harmoni med makterna och de former man fann var: TRO Behov av att blidka makterna, hålla sig på god fot med krafterna t.ex. för fruktbarhet, skörd, resor, död. RIT Behov av förklaring, hur allt uppstått, hur allt hänger samman. Behov av att rättfärdiga gällande ordningar i samhället. MYT Gud som långt borta - och mycket nära Gud som den stora anden - Gud som många polyteism - Gud som en, monoteism.

78 Rit betyder sed En grupp människor som känner samhörighet (gemenskap) och delar en upplevelse visar det ofta genom att utföra handlingar som har en speciell betydelse inom gruppen. Både inom religion och till vardags kallas dessa handlingar för riter. Ordet Rit betyder sed – alltså något som man vant sig att göra. T ex kan en rit vara att kasta ris på nygifta för att ge dem lycka, eller att stå upp när nationalsången spelas.

79 SLUT


Ladda ner ppt "Jagkurs 7 - Innehåll Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism G- prov för alla Välj VG eller MVG VG/MVG- prov 19 nov."

Liknande presentationer


Google-annonser