Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20."— Presentationens avskrift:

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20

2 2 Förändringar av systemet för trängselskatt I mars 2014 beslutade riksdagen om förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm (prop. 2013/14:76). Syftet med förändringarna är att förbättra framkomligheten och miljön i Stockholm, men även att bidra till en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholms län. Diagrammen till höger visar hur trängselskatterna förändrades 1 januari 2016. De tidigare beloppen (markerade med mörkblå färg i diagrammet) till innerstaden var 10, 15 eller 20 kr per passage beroende på tidpunkt för passagen. Dessa har nu höjts till 11, 15, 25 eller 35 kr per passage. Höjningen är större under morgonens och eftermiddagens högtrafikperioder. Betalstationerna på Essingeleden finns vid trafikplats Kristineberg samt på av- och påfarterna mot västerort i trafikplats Fredhäll. Beloppen för trängselskatten på Essingeleden är 11, 15, 22 och 30 kronor beroende på när passagen görs. Innan 1 januari 2016 togs det inte ut någon trängselskatt på Essingeleden. Maxbeloppet höjdes från 60 till 105 kronor per dag och fordon och omfattar både trängselskatt till innerstaden och på Essingeleden.

3 3 Utvärderingsperioder Denna rapport avser de initiala trafikförändringarna då den förändrade trängselskatten varit i drift under en hel arbetsvecka. Innan sommaren 2016 bedöms en preliminär analys av hur trafiken förändrats vara genomförd, och i början av 2017 presenteras slututvärderingen. Dessa kommer att baseras på oktober 2015 som föreperiod, samt mars respektive oktober 2016 som efterperiod. Tabellen till höger visar de effekter som kommer att studeras vid respektive utvärderingstillfälle. Vissa effekter är markerade med (X). Det innebär att det är önskvärt att dessa effekter ingår i utvärderingen, men det är osäkert om data finns framme i tid för att kunna ingå i respektive rapport. Studerade effekter Efter en vecka Preliminära resultat Slututvärdering Trafikvolymer i innerstadenXXX Restidsförändring - rutter över innerstadssnittet XXX Flöden på EssingeledenXXX Restidsförändring på EssingeledenXXX Ruttval för genomfartstrafik-XX Trafikantbeteende på Essingeleden-(X)X Förändring av köer-(X)X Ändrat resande med kollektivtrafik - XX Förändrad restid med kollektivtrafik - XX Punktlighet för kollektivtrafiken-XX Miljöeffekter--X Intäktsförändring--X Jämförelse prognosresultat--X

4 4 Säsongsjustering Utvärderingsperioden i denna rapport baseras på trafiken 11-15 januari 2016 eftersom det är den första hela arbetsveckan efter helgerna. Under 2015 skedde ett antal större förändringar av trafiksystemet i Stockholm. Det gjordes flera delöppningar av Norra länken och zonen för trängselskatt förändrades i september 2015. För att beräkna effekten av hur trängselskatten påverkar trafiken går det därför inte att direkt jämföra nuvarande trafik mot trafiksituationen i januari 2015. Utvärderingen i denna rapport görs därför mot trafiken 14-18 december 2015. Både absoluta förändringar och säsongsjusterade förändringar presenteras. För innerstadszonen baseras säsongsjusteringen på data från trafikmätningar in och ut ur trängselskattezonen, och på Essingeleden från så kallade MCS-data. MCS står för ”Motorway Control System”, vilket är ett motorvägskontrollsystem där bland annat antal fordon och hastigheter registreras. För restidsförändringar är det inte möjligt att ta fram korrigeringsfaktorer för säsongsvariationer på samma sätt som för trafikförändringar. Då trafikvolymerna generellt är lägre i januari än december kan en del av de noterade restidsförändringarna antas bero på denna säsongsvariation snarare än förändringen av trängselskatten. Då denna utvärdering baseras på trafiken under enbart en vecka bör slutsatserna användas med viss försiktighet. Väder, incidenter och olika resmönster i december och januari kan påverka de förändringar som observerats.

5 5 Trafikförändringar Tabellerna till höger visar hur trafiken har förändrats in och ut ur trängselskattezonen för innerstaden samt på Essingeleden. Förändringarna redovisas för tre tidsperioder: Tid med trängselskatt, dvs. 06:30-18:30. Morgonens högtrafikperiod, definierad som 07:00- 8:59. Eftermiddagens högtrafikperiod, definierad som 15:30:17:59. Jämfört med december 2015 minskade trafiken in och ut ur trängselskattezonen för innerstaden med 12 procent mellan klockan 06:30-18:30. Minskningen är ungefär lika stor på Essingeleden, 11 procent. Den säsongsjusterade förändringen visar en lägre trafikminskning, 5 procent in och ut ur trängselskattezonen för innerstaden och 8 procent på Essingeleden. Under högtrafikperioderna visar trafiksiffrorna att den relativa minskningen jämfört med december 2015 är lägre än på dygnsnivå, mellan 5 och 11 procent för innerstaden och 5 till 6 procent för Essingeleden. Den säsongsjusterade siffran visar att minskningen är 6 procent under högtrafikperioderna för både innerstaden och Essingeleden. In och ut ur trängselskattezonen för innerstaden Förväntad förändring Förändring jämfört med december Säsongsjusterad förändring Tid med trängselskatt (06:30-18:30)-6% - 12%-5% Morgonens högtrafikperiod (07:00-08:59)-9%-7%-6% Eftermiddagens högtrafikperiod (15:30- 17:59) -6%-11%-6% Essingeleden, Fredhällstunneln Förväntad förändring Förändring jämfört med december Säsongsjusterad förändring Tid med trängselskatt (06:30-18:30)-8%-11%-8% Morgonens högtrafikperiod (07:00-08:59)-12%-5%-6% Eftermiddagens högtrafikperiod (15:30- 17:59) -12%-6%

6 6 Restider Restidsförändringar visar hur framkomligheten i trafiknätet påverkats. I denna rapport har två olika sträckor analyserats, på Essingeleden mellan trafikplatserna Fredhäll/Kristineberg och den västra delen av Norra länken samt mellan Johanneshovsbron och Klarastrandsleden. Dessa två sträckor är markerade med röd respektive blå linje i kartan till höger. Att just dessa mätpunkter har valts är att restidsberäkningarna blir exakta då det finns mätstationer vid dessa platser. På kommande sidor redovisas restidsförändringarna. De heldragna linjerna visar medianrestiden, och de punktstreckade linjerna 25- respektive 75-percentilen. De röda linjerna visar restider innan trängselskatten förändrades, och de blå linjerna restiderna efter förändringen.

7 7 Restider Johanneshovsbron - Klarastrandsleden Diagrammen till höger visar hur restiderna har förändrats mellan vid Johanneshovsbron och Klarastrandsleden. Det är tydligt att restiderna generellt har blivit kortare efter att trängselskatten förändrades. Mest tydligt är det i norrgående riktning där restiderna generellt är lägre. I sydlig riktning har restiderna under eftermiddagen förkortats med ca 5 min. Däremot verkar inte restidsosäkerheten ha minskat i samma utsträckning, i södergående riktning har den till och med ökat under eftermiddagen. Då mätperioden är kort kan detta bero på tillfälliga trafikstörningar orsakade av incidenter.

8 8 Restider Essingeleden Diagrammen till höger visar hur restiden har förändrats mellan trafikplatserna Fredhäll/Kristineberg och strax efter infarten/utfarten i Norra länken. Generellt har restiderna förbättrats efter att trängselskatt infördes på Essingeleden. I norrgående riktning är restiderna oförändrade under förmiddagens rusningstrafik, men under övriga tidsperioder är restidsförbättringen 2 till 3 minuter. Under mellantrafikperioden innebär detta att det inte längre finns någon egentlig hastighetsnedsättning till följd av höga trafikvolymer. I södergående riktning är det stora förändringar under eftermiddagen, där har restiden förbättrats med omkring 7 minuter. Detta innebär att kötiden som orsakats av trängsel nästan har halverats.

9 9 Övrigt Trafik Stockholm rapporterar att trafiken på Essingeleden och i Södra länken nu flyter bättre. Köerna som uppstår på Essingeleden är kortare och avvecklas snabbare än i december. Då trafikbelastningen är hög och köer uppstår stängs infarterna till Södra länken. Under första veckan med trängselskatt har det inte varit några stängningar orsakade av höga trafikvolymer. Under utvärderingsveckan, dvs. 11-15 januari 2016, utfärdades inte heller några kövarningar. Som jämförelse utfärdades kövarningar måndag, tisdag, onsdag och torsdag 14-18 december 2015.


Ladda ner ppt "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20."

Liknande presentationer


Google-annonser