Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson Fakta och siffror 2 800 heltidsstudenter 1000 forskarstuderanden 120 disputerar årligen 160 professorer (heltidsekvivalenter)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson Fakta och siffror 2 800 heltidsstudenter 1000 forskarstuderanden 120 disputerar årligen 160 professorer (heltidsekvivalenter)"— Presentationens avskrift:

1

2 Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson

3 Fakta och siffror 2 800 heltidsstudenter 1000 forskarstuderanden 120 disputerar årligen 160 professorer (heltidsekvivalenter) 460 övriga lärare/forskare (heltidsekvivalenter)

4 Starka forskningsområden Neurovetenskap Diabetes/endokrinologi Cancer Mikrobiologi Rörelseorganens sjukdomar Stamcellsbiologi Kardiovaskulära sjukdomar Epidemiologi Omvårdnad

5 cirka 1000 doktorander cirka 120 disputationer/år Utbildning på forskarnivå

6 Bidra till medicinsk forskning för ökad kunskap lokalt och globalt Bidra till sjukvårdens utveckling Våra doktorander ska utbildas till –Forskare, forskningshandledare inom universitet och sjukvård –Lärare –Ledare inom exempelvis sjukvården –Forskare inom exempelvis näringslivet

7 Vice dekanus – Utbildning på forskarnivå Stefan Hansson

8 Forskarstuderande inom fakulteten  Ca 200 forskarstuderande antas varje år  2011 var 65% av de nyantagna doktoranderna kliniker, resterande delas lika på preklinik/labmed  2011 disputerade 112 doktorander KlinPreklinLabmedTotal Kvinnor 43 14 13 70 Män 35 4 3 42 Total 78 18 16112

9 Prefekter för forskarutbildningen En biträdande prefekt för FU per institution Exp med vetenskap, LundBengt-Olof Nilsson Hälsa, vård o samhälleSölve Elmståhl Kliniska vetenskaper, LundPer-Olof Grände Kliniska vetenskaper, MalmöInga Odenholt Labmedicin, LundAnna Rignell-Hydbom Labmedicin, MalmöHåkan Axelson

10 Arbetsmiljö -Prefekt -Biträdande prefekt forskarutbildning

11 Forskarutbildningsnämnden Fyra lärarrepresentanter Tre studeranderepresentanter Beslutar bl a om -Fastställande av regler och riktlinjer för FU -Behörighet till FU -Obligatoriska FU-kurser -Fördelning av fakultetsstöd/finansiering -Resebidrag -Sommarstipendier

12 Sekretariat för forskarutbildningen  I fakultetskansliet ingår utbildningsavdelningen  Ansvariga för forskarutbildningsfrågor är Anna Arstam - Bitr utbildningschef FU Anette Saltin- Forskningsadministratör Emelie Josephsson- Utbildningsadminstratör/FU-kurser

13 Anna Arstam (Bitr utbildningschef) Övergripande administrativt ansvar för forskarutbildningsfrågor Sekreterare i Forskarutbildningsnämnden Budget Lagar o förordningar, regelverk Remisser, utvärderingar

14 Anette Saltin (Forskningsadministratör) LADOK-registrering Expediering av ärenden Administration av antagningar Administration av resebidrag Administration av sommarstipendier/sommarforskarskola Administration av klinisk forskarskola Administration av disputationer Sekreterare i Docenturnämnden

15 Emelie Josephsson (utbildningsadministratör) Kursadministration –Antagning till kurser –Kursintyg –Handledarutbildning

16 Forskarutbildningsämnen Biomedicin Laboratoriemedicin Klinisk medicin Vårdvetenskap Folkhälsovetenskap

17 Heltidsdoktorander År 1År 2År 3År 4 Antagning Halvtidskontroll Disputation Obligatoriska kurser 120 hp 180 hp Intyg till PA-handläggare från handledaren Portfolio Deltidsstudier får bedrivas under 8 år Forskarutbildningens tidsramar

18 Handledare / Biträdande handledare En huvudhandledare En eller ev flera biträdande handledare En av handledarna ska vara docent Huvudhandledare- verksam vid LU, SUS eller ha annan anknytning till Medicinska fakulteten Enligt Högskole-- rätt till handledning förordningen (HSF)- rätt till handledarbyte Begäran om handledarbyte skickas in till kansliet (undertecknad ansökan av samtliga parter).

19 Individuell studieplan Upprättas vid antagning och uppdateras en gång per år Innehåll enligt HSF- tidplan för forskarutbildningen - beskrivning av åtaganden (doktorandens och fakultetsnämndens) - övrigt som behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt Annat som kan ingå- litteratur - kurser - arbetstid - resor

20 Individuell studieplan - uppföljning  Uppföljning en gång per år, signeras av samtliga handledare och doktorand  Utvecklingssamtal  Individuell studieplan på nätet

21 Vad skall man kunna efter utbildningen?  Kritiskt tänkande  Utvärdera vetenskapliga artiklar  Samarbeta  Skriva  Vetenskapligt manuskript  Forskningsprogram  Sammanfattning av forskningsprogram  Ansökan om anslag  Ansökan till forskningsetisk kommitté  Värdera etiska frågeställningar  Ramberättelse kring forskningsarbetet

22 Vad skall man kunna efter utbildningen?  Design av studie  Inom aktuellt område  Statistik  Relevant för området  Allmänt för att värdera studier i ett bredare perspektiv (som framtida referent)  Presentera forskningsresultat  Muntlig presentation  I vetenskapliga sammanhang  För allmänheten  Poster presentation

23 Kurser på forskarnivå Obligatoriska kurser: -Introduktionskurs1,0 hp -Vetenskaplig kommunikation 1,5 hp -*Forskningsetik1,5 hp -*Muntlig kommunikation 1,5 hp -Statistiska metoder inom medicinsk forskning1,5 hp eller -SPSS-baserad biostatistik1,5 hp -Valbar kurs 1,5 hp -Portfolio 9,0 hp -(För doktorander antagna efter den 1/1 2012 är meritvärdet 12 hp.) *Kan genomgås efter halvtidskontroll Försöksdjursvetenskap3,0 hp Summa17,5 hp (20,5 hp)

24 Portfolio Obligatoriskt för doktorander antagna från och med 1 juni 2008 – 9 hp. För doktorander antagna efter den 1/1 2012 är meritvärdet 12 hp. Försöksdjurskurs (3 hp) kan ersätta valbar kurs 1,5 hp och 1,5 hp i portfolio I samband med halvtidskontroll - progressionsgenomgång Inför disputationsanmälan - fullgjord och påskriven (av FU- prefekt, handledare och doktorand) portfolio bifogas

25 Syfte med portfolio Genom reflektion och självvärdering ska få insikt i sitt eget lärande och stödja sin utvecklingsprocess. Uppnå utbildningens mål genom att visa på progression i studierna. Underlag till CV när man väl avslutat sina forskarstudier. Portfolion knyter framförallt an till de mål i Högskoleförordningens examensordning, som ligger utanför själva avhandlingsarbetet och som handlar om: ” visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning med vetenskapssamhället och samhället i övrigt” ”visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap”

26 Utbildningsinnehåll - övrigt -Tidskrifter -Litteratur -Seminarier -Forskargruppsmöten -Journal Clubs -Andra kurser -Studiebesök på andra enheter/laboratorier -Konferenser -Lokala -Nationella -Internationella

27 Pedagogisk utbildninga Pedagogisk utbildning för doktorander som ska undervisa Två veckor Högskolepedagogisk introduktionskurs (en vecka) Två av följande valbara kurser- Problembaserat lärande (för PBL-undervisning) - Casemetodik - Handledarkurs - Uppsatshandledning

28 Halvtidskontroll - Halvtidsseminarium Obligatorisk Görs efter halva utbildningstiden Syfte:Handledare och doktorand ska komma fram till om projektet, med avseende på uppnådda resultat, framskrider i enlighet med den individuella studieplanen

29 Halvtidskontroll - Halvtidsseminarium -handledaren initierar halvtidskontrollen -offentligt seminarium -två externa opponenter -kort redogörelse av projektet + ev färdigt manus eller särtryck -presentation av genomfört arbete samt planering av resterande arbete fram till disputation -diskussion -enskilt samtal doktorand, handledare, opponenter Intyg till forskarutbildningskansliet - LADOK

30 Ekonomi -Stipendier -Utbildningsbidrag -Doktorandtjänst -Semester -Föräldraledighet -Arbetstid -Sjukdom -Doktorandmånader -Resebidrag

31 Doktorandtjänst Lön sätts enligt ”Lokalt avtal för lönesättning av doktorand” (23.500:-/mån). Pensionsgrundande, grund för sjukpenning och a- kassa Inrättas på heltid Anställning Rätt till löneförhöjning efter 120 hp resp 180 hp (1400:- + 1400:-) Om man haft utbildningsbidrag har man enligt HSF rätt till doktorandtjänst när minst två år av forskarutbildningen återstår (enligt den individuella studieplanen)

32 Institutionstjänstgöring Undervisning, forskning och administration Utbildningsbidrag Assistenttjänst, max 40% av heltid (80+40 = 120) DoktorandtjänstInstitutionstjänstgöring kan ingå, dock max 20% Arbetstid – studietid Rätt till förlängning Skrivs in i individuell studieplan

33 Arbetstid Heltid 40 timmar/vecka Förläggning kan överenskommas mellan handledare och doktorand Individuell studieplan kan innehålla notering om överenskommelse

34 Föräldraledighet För forskarstuderande med utbildningsbidrag: -rätt att behålla bidraget vid ledighet i samma omfattning som gäller för rätt till föräldrapenning enligt AFL -rätt till förlängning av utbildningstiden

35 Sjukdom För forskarstuderande med doktorandtjänst: -Korttidssjukdom dag 1 karensdag, dvs 100% löneavdrag dag 8fr o m åttonde sjukdagen ska läkarintyg lämnas -Långtidssjukdom fr o m dag 15 övergår ansvaret för utbetalning av ersättning till Försäkringskassan. Från denna utbetalas sjukpenning, vilken grundar sig på den inkomst du själv har anmält dit.

36 Doktorandmånader Fakulteten ledigkungör två gånger per år finansiering för doktorander Tillfälligt förordnande som doktorand, s k doktorandmånader, avsedda för forskarstuderande under senare delen av utbildningen. Dessa medel sökes av doktorand och handledare gemensamt. Observera att doktorandens obligatoriska kurser och halvtidskontroll måste vara genomgångna och godkända vid ansökningstillfället. Stödet innebär 100% finansiering under beviljat förordnande (1 – 6 månader). Lön sätts enligt lokalt avtal om lönesättning för doktorand.

37 Resebidrag Forskarutbildningskommitté delar ut bidrag till resor i samband med forskarutbildning vid annat lärosäte inom eller utom landet. Behöriga sökande är doktorander antagna till forskarutbildning vid Medicinska fakulteten i Lund/Malmö. Ledigförklaras 3 ggr/år i början av januari, maj och september.

38 Resebidrag Resebidrag beviljas i första hand för: -deltagande i forskarutbildningskurs på annan ort -besök vid annat laboratorium för att studera ny metodik eller att bearbeta resultat -deltagande i kurs/studieverksamhet som direkt ingår i doktorandens forskarutbildning. -i andra hand beviljas bidrag för välmotiverade kongressresor. Bidraget avser att helt eller delvis täcka resekostnaderna. Högsta belopp är 10 000 kr.

39 Examination & Disputation

40 Disputation Krav för disputation -obligatoriska kurser godkända -godkänd halvtidskontroll -examination, av den litteratur och de kurser som angivits i den allmänna studieplanen för ämnet och i den individuella studieplanen, godkänd -aktivt deltagande under utbildningstiden i seminarier och konferenser -fullgjord portfolio

41 Avhandlingen -ha sitt ursprung vid medicinska fakulteten vid LU -tre till fyra arbeten, varav minst ett ska vara publicerat eller accepterat för publicering med doktoranden som ensam försteförfattare. Doktoranden ska aktivt ha deltagit i publiceringsprocessens alla faser -sammanfattning -skall försvaras muntligen vid en offentlig disputation Disputation

42 Tidplan Anmälan3 månader före planerad disputation Tryckningca 4 veckor före planerad disputation Spikning3 veckor före planerad disputation Disputationsbidrag utgår om ca 30.000 kr Disputation

43 Här hittar du uppdaterad information: http://www.med.lu.se/utbildning/utbildning_paa_forskarnivaa


Ladda ner ppt "Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson Fakta och siffror 2 800 heltidsstudenter 1000 forskarstuderanden 120 disputerar årligen 160 professorer (heltidsekvivalenter)"

Liknande presentationer


Google-annonser