Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016. Kultur- och fritidsvaneundersökning Norrtälje kommun 2016 Uppdragsgivare: Kultur- och fritidskontoret, Norrtälje.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016. Kultur- och fritidsvaneundersökning Norrtälje kommun 2016 Uppdragsgivare: Kultur- och fritidskontoret, Norrtälje."— Presentationens avskrift:

1 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016

2 Kultur- och fritidsvaneundersökning Norrtälje kommun 2016 Uppdragsgivare: Kultur- och fritidskontoret, Norrtälje kommun Kontaktperson hos beställaren; Adam Persson, Avdelningschef Idrott och Ung Fritid Utförare: Provos Research AB, Uppsala Ansvarig hos utföraren: Anders Pettersson, undersöknings- och produktionsledare Målgrupp: Allmänheten i Norrtälje kommun i ålder 12-84 år Totalpopulation: Ca 50 000 invånare Metod: Postal enkät, 12 sidor Tidpunkt: Intervjuerna är gjorda 15 juni till 15 juli 2016 Antal Intervjuer: 2003

3 Urvalet är gjort från SPAR (Statens Person och Adress Register) som är en avdelning inom Skatteverket. Total upplaga 8000. I syfte att få en korrekt fördelning svar i åldersgrupper har ett större urval gjorts bland yngre där vi av erfarenhet vet att svarsviljan är lägre. Exempelvis utgjorde åldersgruppen 12-21 år 26 % av urvalet och gruppen motsvarar bara 12 % av populationen. För gruppen 65-84 år var förhållandet det omvända. Svarsfrekvensen varierade ungefär som beräknat mellan 15 % och 40 % och i genomsnitt ca 25 %. I gruppen 23-49 år blev antalet svar ändå lite för lågt varför vi kompletterade med ett hundratal intervjuer i den gruppen från våra leverantörer av Internetpaneler. Enkäten trycktes i en särskild edition riktad till barn 12-15 år som enligt SPARs regler skall adresseras med tillskrift ”Till vårdnadshavaren för” och sedan barnets namn. Den totala upplagan var 8000 ex varav ca 600 till barn 12-15år. Svarsmängden kontrollerades mot uppgifter från SCB vad beträffar kön (per åldersgrupp), ålder i fem grupper, utbildningsnivå för åldersgruppen 25- 64 år samt andelen förvärvsarbetande 25-64 år. Som väntat fick vi för många svar från högutbildade varför vi vägt om datamängden något i första hand vad gäller yngre lågutbildade män. Vi kan därefter på mycket goda grunder anta att databasen väl speglar Norrtälje kommuns befolkning med ett undantag - utrikes födda som ingår i urvalet men vi vet att dessa är mindre svarsbenägna. Utrikes födda utgör 13 % av befolkningen (åldern 15-64år) men med stor sannolikhet en mindre andel av svaren på undersökningen. I samråd med uppdragsgivaren valde vi att avstå från att fråga respondenterna om de var födda i Sverige eller inte varför vi heller inte kan väga databasen i detta avseende. Bortfall – det interna bortfallet dvs de som hoppat över en specifik fråga är i genomsnitt endast 0,8% eller omkring 16 respondenter. Urval

4 Antal respondenter i samtliga grupper representerade i tabellerna

5 De mest frekventa kultur- och fritidsaktiviteterna Bas. Alla respondenter Samtliga kategorier någon gång det senaste året

6 Hur nöjd är du generellt med innehållet i din egen fritid?

7 Hur ser du på din möjlighet att i Norrtälje kommun kunna motionera/idrotta i meningen att vara fysiskt aktiv för “att kunna prestera mera, ha roligt och må bra”?

8 Hur nöjd är du generellt med utbudet av kulturaktiviteter i Norrtälje kommun?

9 Ridsport – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

10 Bollsport – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

11 Racketsport – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

12 Fitness – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

13 Kampsport – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

14 Vattensport – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

15 Jakt, fiske och skytte – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

16 Cykel och annat på hjul – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

17 Annan idrott – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

18 Aktiviteter med djur – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

19 Dans, musik och teater – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

20 Andra uteaktiviteter – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

21 Föreningsverksamhet – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

22 Andra fritidsaktiviteter – Hur ofta har du på din fritid utövat följande? Sid 1

23 Andra fritidsaktiviteter – Hur ofta har du på din fritid utövat följande? Sid 2

24 Besök - Evenemang och föreställningar i Norrtälje kommun

25 Besök - Evenemang och föreställningar i närliggande kommuner

26 Besök – Friluftsområden i Norrtälje kommun

27 Besök – Sport- och idrottsanläggningar i Norrtälje kommun

28 Besök - Kulturlokaler/kulturinstitutioner i Norrtälje kommun

29 Besök - Kulturlokaler/kulturinstitutioner i närliggande kommuner

30 Är det något som du känner dig förhindrad att utöva/besöka så mycket som du skulle vilja? Flera faktorer kan anges Not 1: Nummer 14=Kryssat något eller några av nummer 2-6 Not 2: Nummer 15=Kryssat något eller några av nummer 9-12 Bas: Alla

31 Förhindrad av för långa resor Bas: Alla

32 Förhindrad av någon bristande tillgänglighet Kryssat någon eller några av alternativen: Förhindrad pga finns inte i Norrtälje kommun Förhindrad pga dålig tillgängligheten till anläggning Förhindrad pga utbudet Förhindrad av för långa resor Förhindrad pga "fullt" i föreningen/laget Bas: Alla

33 Förhindrad av någon diskriminering/otrygghet Kryssat någon eller några av alternativen: Förhindrad pga etniska tillhörighet Förhindrad pga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck Förhindrad pga kränkande behandling Förhindrad pga otrygghet Bas: Alla

34 Vilka framtida satsningar anser du vara mest angelägna att kommunen gör för kultur- och fritidslivet i Norrtälje kommun? Du får markera högst 6 satsningar som du tycker är viktigast. * Annat/Andra satsningar man vill kommunen ska satsa på specificeras i tabellsamlingen Bas: Alla


Ladda ner ppt "Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016. Kultur- och fritidsvaneundersökning Norrtälje kommun 2016 Uppdragsgivare: Kultur- och fritidskontoret, Norrtälje."

Liknande presentationer


Google-annonser