Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016. Kultur- och fritidsvaneundersökning Norrtälje kommun 2016 Uppdragsgivare: Kultur- och fritidskontoret, Norrtälje.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016. Kultur- och fritidsvaneundersökning Norrtälje kommun 2016 Uppdragsgivare: Kultur- och fritidskontoret, Norrtälje."— Presentationens avskrift:

1 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016

2 Kultur- och fritidsvaneundersökning Norrtälje kommun 2016 Uppdragsgivare: Kultur- och fritidskontoret, Norrtälje kommun Kontaktperson hos beställaren; Adam Persson, Avdelningschef Idrott och Ung Fritid Utförare: Provos Research AB, Uppsala Ansvarig hos utföraren: Anders Pettersson, undersöknings- och produktionsledare Målgrupp: Allmänheten i Norrtälje kommun i ålder år Totalpopulation: Ca invånare Metod: Postal enkät, 12 sidor Tidpunkt: Intervjuerna är gjorda 15 juni till 15 juli 2016 Antal Intervjuer: 2003

3 Urvalet är gjort från SPAR (Statens Person och Adress Register) som är en avdelning inom Skatteverket. Total upplaga I syfte att få en korrekt fördelning svar i åldersgrupper har ett större urval gjorts bland yngre där vi av erfarenhet vet att svarsviljan är lägre. Exempelvis utgjorde åldersgruppen år 26 % av urvalet och gruppen motsvarar bara 12 % av populationen. För gruppen år var förhållandet det omvända. Svarsfrekvensen varierade ungefär som beräknat mellan 15 % och 40 % och i genomsnitt ca 25 %. I gruppen år blev antalet svar ändå lite för lågt varför vi kompletterade med ett hundratal intervjuer i den gruppen från våra leverantörer av Internetpaneler. Enkäten trycktes i en särskild edition riktad till barn år som enligt SPARs regler skall adresseras med tillskrift ”Till vårdnadshavaren för” och sedan barnets namn. Den totala upplagan var 8000 ex varav ca 600 till barn 12-15år. Svarsmängden kontrollerades mot uppgifter från SCB vad beträffar kön (per åldersgrupp), ålder i fem grupper, utbildningsnivå för åldersgruppen år samt andelen förvärvsarbetande år. Som väntat fick vi för många svar från högutbildade varför vi vägt om datamängden något i första hand vad gäller yngre lågutbildade män. Vi kan därefter på mycket goda grunder anta att databasen väl speglar Norrtälje kommuns befolkning med ett undantag - utrikes födda som ingår i urvalet men vi vet att dessa är mindre svarsbenägna. Utrikes födda utgör 13 % av befolkningen (åldern 15-64år) men med stor sannolikhet en mindre andel av svaren på undersökningen. I samråd med uppdragsgivaren valde vi att avstå från att fråga respondenterna om de var födda i Sverige eller inte varför vi heller inte kan väga databasen i detta avseende. Bortfall – det interna bortfallet dvs de som hoppat över en specifik fråga är i genomsnitt endast 0,8% eller omkring 16 respondenter. Urval

4 Antal respondenter i samtliga grupper representerade i tabellerna

5 De mest frekventa kultur- och fritidsaktiviteterna Bas. Alla respondenter Samtliga kategorier någon gång det senaste året

6 Hur nöjd är du generellt med innehållet i din egen fritid?

7 Hur ser du på din möjlighet att i Norrtälje kommun kunna motionera/idrotta i meningen att vara fysiskt aktiv för “att kunna prestera mera, ha roligt och må bra”?

8 Hur nöjd är du generellt med utbudet av kulturaktiviteter i Norrtälje kommun?

9 Ridsport – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

10 Bollsport – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

11 Racketsport – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

12 Fitness – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

13 Kampsport – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

14 Vattensport – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

15 Jakt, fiske och skytte – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

16 Cykel och annat på hjul – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

17 Annan idrott – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

18 Aktiviteter med djur – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

19 Dans, musik och teater – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

20 Andra uteaktiviteter – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

21 Föreningsverksamhet – Hur ofta har du på din fritid utövat följande?

22 Andra fritidsaktiviteter – Hur ofta har du på din fritid utövat följande? Sid 1

23 Andra fritidsaktiviteter – Hur ofta har du på din fritid utövat följande? Sid 2

24 Besök - Evenemang och föreställningar i Norrtälje kommun

25 Besök - Evenemang och föreställningar i närliggande kommuner

26 Besök – Friluftsområden i Norrtälje kommun

27 Besök – Sport- och idrottsanläggningar i Norrtälje kommun

28 Besök - Kulturlokaler/kulturinstitutioner i Norrtälje kommun

29 Besök - Kulturlokaler/kulturinstitutioner i närliggande kommuner

30 Är det något som du känner dig förhindrad att utöva/besöka så mycket som du skulle vilja? Flera faktorer kan anges Not 1: Nummer 14=Kryssat något eller några av nummer 2-6 Not 2: Nummer 15=Kryssat något eller några av nummer 9-12 Bas: Alla

31 Förhindrad av för långa resor Bas: Alla

32 Förhindrad av någon bristande tillgänglighet Kryssat någon eller några av alternativen: Förhindrad pga finns inte i Norrtälje kommun Förhindrad pga dålig tillgängligheten till anläggning Förhindrad pga utbudet Förhindrad av för långa resor Förhindrad pga "fullt" i föreningen/laget Bas: Alla

33 Förhindrad av någon diskriminering/otrygghet Kryssat någon eller några av alternativen: Förhindrad pga etniska tillhörighet Förhindrad pga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck Förhindrad pga kränkande behandling Förhindrad pga otrygghet Bas: Alla

34 Vilka framtida satsningar anser du vara mest angelägna att kommunen gör för kultur- och fritidslivet i Norrtälje kommun? Du får markera högst 6 satsningar som du tycker är viktigast. * Annat/Andra satsningar man vill kommunen ska satsa på specificeras i tabellsamlingen Bas: Alla


Ladda ner ppt "Kultur- och fritidsvaneundersökning 2016. Kultur- och fritidsvaneundersökning Norrtälje kommun 2016 Uppdragsgivare: Kultur- och fritidskontoret, Norrtälje."

Liknande presentationer


Google-annonser