Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försteläraruppdraget: Eftermiddagens verktygslåda 2015-09-01 Vittra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försteläraruppdraget: Eftermiddagens verktygslåda 2015-09-01 Vittra."— Presentationens avskrift:

1 ann.pihlgren@igniteresearch.org www.igniteresearch.org Försteläraruppdraget: Eftermiddagens verktygslåda 2015-09-01 Vittra

2 Forskning visar att återkoppling till lärare Ändrar lärares beteende i klassrummet Ökar deras arbetslust och vilja att stanna i yrket Är ett kostnadseffektivt utvecklingsmedium Ger bättre elevresultat?

3 Forskning om auskultation och riktad feedback Leder till att tyst kunskap blir synlig (Carlgren, 1996) Egen kunskap delas och gemensam kompetens och yrkesspråk utvecklas (Lauvås, 1997) Teoretisering av empirin/praktiken (Einarsson, 2002) Professionell inställning istället för ”privat” (Svedberg, 2003) Lärare som upplever stöd och gemenskap är mer villiga att våga, experimentera och kontinuerligt utveckla (Hargreaves, 1998) Den individualistiske läraren har ett motstånd mot att bli observerad (Hargreaves, 1998)

4 OECD slutsatser om återkoppling till lärare från forskning Tydliggör målet och kriterier (standards) Använd flera källor, däribland observation Utveckla skolans interna bedömnings- och återkopplingskapacitet Använd resultat för att sätta lärares och skolans utvecklingsmål Använd resultaten vid lönesättning (dock ej elevvärderingar)

5 Observationsfokus exempel Vad krävs för att det ska ske ett gott lärande? Elevinflytande Samspelet Osv

6 Observationsprotokoll LektionsförloppObserverade förändringar i intresse Inledning Kärna Avslutning

7 KriteriumKännetecken (flera eller alla förekommer) Anteckningar Dialog Läraren ställer frågor som uppmuntrar till eftertanke, analys och metakognition Elevernas frågor visar att de har förstått och reflekterar vidare Det finns en produktiv blandning mellan lärarens didaktiska föreläsande och elevernas samspel Lärarens struktur Läraren organiserar dialog i olika former och med olika upplägg och styr sammanhanget så att även tysta kommer till tals Läraren problematiserar, nyanserar och uppmuntrar olikheter Läraren bygger broar mellan vardagliga och vetenskapliga/abstrakta begrepp och företeelser Läraren stöttar eleven och synliggör nästa steg istället för att lotsa Klassrums-klimat Dialogen är inkluderande och respektfull Kroppsspråk och mimik visar att eleverna är intresserade och nyfikna Eleverna visar intresse för varandras svar och tankar och hjälper varandra genom förtydliganden och exempel Observationsgruppens kriterium:

8 Feedback Är att använda kollegan som en processande kamera för att få syn på sin egen verksamhet… Är en gåva som mottagaren själv bestämmer hur han/hon förfar med… Är inte goda råd… Är inte bedömning…

9 Att ge feedback Rikta feedback till personen Säg jag inte ”vi” eller ”man” Beskriv beteendet eller skeendet och vilken effekt det har Värdera inte Ge specifik feedback, inte allmän Ge feedback på beteenden som går att ändra på Be gärna personen återberätta hur den uppfattat det du sagt Ge feedback så nära händelsen som möjligt Ge lagom mycket… Önskad feedback accepteras bättre än påtvingad

10 Att ta emot feedback Var nyfiken. Ställ frågor om vad din kollega sett och tänkt. Lyssna utan att avbryta. Försök förstå vad den andre säger. Diskutera gärna alternativ: Hur skulle man kunna göra istället? Du avgör vad av det sagda som du har nytta av! Sov på saken…

11

12 Kulturkontrakt Vi håller det vi sett inom vår observationsgrupp Dokumentationen är personlig Inger får tid och vem som observerats vilken lektion Den gemensamma återkopplingen är generell Tänk på att inte sprida eller förstärka fördomar eller fasta föreställningar om elever och grupper Ha respekt för att det du observerat bara är ett utsnitt av en längre verklighet Börja med det positiva i feedback Var nyfiken, intresserad och engagerad! Ha kul!

13 Kollegial feedback i arbetslag 1.Introduktion 2.Pedagog presterar lektionsplanering 3.Förtydligande frågor 4.Undersökning av arbetet 5.Varm och sval feedback 6.Reflektioner 7.Debreif

14 Feedback som skuggning… Bestäm vem du följer och boka tid (en personal, en elev) Följ förloppet genom den ”skuggades” ögon, anteckna vad som händer och din upplevelse Sammanställ dina intryck i frågor till gruppen, varm och sval feedback samt i några områden att utmana gruppen Möt gruppen för feedback ca 45 minuter - 1 timme Berätta vad som hände under passet Ställ förtydligande frågor Lämna först varm sedan sval feedback Ge utrymme för diskussion Lämna dina tankar om utveckling Tacka för att du fick genomföra skuggning och feedback!

15 Feedback som ”walkabout” Bestäm innan vad du kommer att titta på. Gå runt i verksamheten, 2-5 minuter på varje plats. Summera dina intryck. Återge till arbetslaget (eller de observerade).

16 Instructional rounds Ett specifikt fokus beslutas (av laget/enheten) En grupp observatörer från ett annat lag/ en annan enhet observerar fokus under en dag Möte med återföring av resultat Diskussion av åtgärder – förbättra, pröva Ny observationsomgång

17 Learning study Praxisutvecklande forskning Specifika lärandeobjekt Teoretiskt grundat Före - och eftermätningar Lagarbete

18 Aktiviteter i lesson/learning studies Rapport Val av lärande- objekt Problem… Omgång 1 Omgång 2Omgång 3 Innehålls- analys FörprovEfterprov Kritiska aspekter Design 1 Försök AnalysDesign 2 Försök Analys Tillfälle 1 i lärarlagetTillfälle 2 i lärarlaget Tillfälle 3 i lärarlaget Tillfälle 4 i lärarlaget Tillfälle 5 i lärarlaget I verksamheten 1I verksamheten 2I verksamheten 3

19 Learning studies Systematisk reflektion och revidering av upplägget ökar möjligheten att skapa gynnsamma förutsättningar för lärande Kunnandet flyttas från individ till grupp – från den enskilda rektorn/läraren till kollektivet Deltagarna utvecklar ett gemensamt språk för att tala om lärandets objekt (vad lärarna/eleverna skall kunna) Learning study utgår från att lärare läser in sig på forskning på det studerade området Lärandeobjektet, inte lärare, elev eller rektor studeras

20 Kollegial feedback i par 1.Bilda grupper för auskultation 2.Kom överens om vad som ska observeras 3.Boka tider för auskultation och feedback 1+1 timme 4.Mottagande kollega skickar sin planering 5.Besökande kollega observerar utifrån överenskommelse 6.Feedback: detta såg jag 7.Gemensam diskussion 8.Tack!

21 Förutsättningar Besluta observationsfokus Besök varandra om möjligt i ”stafett” A → B→C→A

22 Hjälp i kompendium Arbetsgång Besökare Mottagare Minnesanteckningar Protokoll Lektionsförlopp Matris Feedback Kulturkontrakt

23 Diskutera texter Var och en läser en (del av en) text mer noga och funderar över några specifika frågor, exempelvis: Vad är den röda tråden? Vilka styrkor och svagheter finns? Förbered en kort presentation på 2 minuter av den text som du läst mer noggrant. Besluta gemensamt i gruppen vilken frågeställning ni vill utgå från i ert samtal. Besluta vad ni ska prova i verksamheten till nästa gång.

24 Samtal utifrån dilemman Var och formulerar ett avkodat dilemma på ett särskilt område Ett dilemma i taget diskuteras och löses

25 Samtal om begrepp, Nelson Deltagarna föreslår antingen själva ett begrepp eller problem som de vill utreda, eller ledaren ber dem tänka igenom något i sin egen erfarenhet. Var och en får så en tyst tanketid. Därefter försöker deltagarna definiera och samla egenskaper, som begreppet eller problemet består av, genom att referera de olika exempel de kommit på. Egenskaperna summeras och samlas på tavlan. Momentet kan återupprepas några gånger (och vid olika tillfällen), för att finna så många egenskaper som möjligt och se till, att inget saknas. Listan delas nu i nödvändiga och möjliga egenskaper/kriterier dvs. i de egenskaper/kriterier, som enbart hör till detta begrepp och övriga, vilka delas av även andra begrepp. Detta moment utgör den eftertänksamma dialogen. Frågeställningarna här kommer att kräva kritisk analys, tolkning och ställningstaganden. I det sista momentet försöker gruppen finna begreppets viktigaste kriterier. Till sist utvärderas dialogen i metadialog.

26 Metasamtal Individuella mål och gruppmål Utvärdera samtalet och målen efteråt

27 Pedagogiska trädet Pihlgren, Ann S. (2013). Det tänkande klassrummet. Stockholm: Liber.

28 Diskutera i basgrupp: Sätt gruppmål/individuellt mål Presentera dig Praxisteorier hos dina lärare Var är dina kollegor? Vad betyder det för ditt arbetssätt som förstelärare? Utvärdera gruppmål


Ladda ner ppt "Försteläraruppdraget: Eftermiddagens verktygslåda 2015-09-01 Vittra."

Liknande presentationer


Google-annonser