Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman,"— Presentationens avskrift:

1 orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman, Eeva Matikainen Grupp 2 Anna Lena Kanto, Jörgen Larsen, Ann-Christin Heerman, Daniel Broadley, Camilla Andersson, Bertil Eliasson, Peter Stenberg, Liselotte Bragd Grupp 3 Maria Lemon, Sofie Holmqvist, Bodil Holmström, Christer Blom, Marie Åhrling, Petronella Ekström, Christer Backlund, Magnus Riseby Grupp 4 Lisa Fredriksson, Ewa Lena Therus, Liselotte Höppe Persson, Anneli Carlsson Starmark, Anders Hagsten, Ola Åkerlund, Peter Larsson, Torbjörn Jansson Grupp 5 Rickard Pauly, Anna Karin Hedlund, Mårten Persson, Anna Larsson, Per Johansson, Therese Viberg, Joacim Zetterman, Magnus Åkerblad, Christina Kjellsdotter Ander Grupp 6 Maria Ersmark, Annika Walter, Anne-Sophie Skalin, Therese Maran, Anne Granfelt, Ola Jävergård, Kenth Rohlén, Åke Lindqvist Grupp 7 Kerstin Eklund, Malin Granath, Erland Skommevik, Jessica Hallonqvist, Magdalena Stenman, Marie Gilbertsson, Helena Salo-Ohlsson, Emma Strömqvist Lund Grupp 8 Anna Forsman, Marie Rex, Lars Tuvestad, Ulrika Duvman Rydén, Pernilla Pettersson, Malin Myhrberg, Elisabeth Lindgren Röjler, Emma Herou

2 orebro.se Dagens syfte Kollegialt lärande utifrån basgruppens egna behov och önskemål. Att möta motstånd i förändringsarbete Open space, en modell för förändringsarbete, skapa gemensam dialog om förstelärarens roll och uppdrag

3 orebro.se Program för dagen 13:00 Inledning 13:15 -14:15 Arbete i basgrupperna 14:15 Att möta motstånd i förändringsarbete 15:00 Fika 15:15 -15:45 återkoppling från andra nätverksträffen 15:45-17:00 Open space, gemensamt mötesforum utifrån analys ”Formulera mitt försteläraruppdrag”

4 orebro.se Arbetsgång Träff 1 Träff 2 Träff 3 Träff 4 -Summering och analys -Återkoppling till processledningsgruppen -Planering av nätverksträffar -Omvärldsbevakning

5 orebro.se Arbete i basgrupper 13:15-14:15 Kollegialt lärande utifrån basgruppens egna behov och önskemål. Gruppen dokumenterar vad som diskuteras i bloggkommentarer. Varje basgrupp skapar även bloggkommentarer med frågor/funderingar till Per Kornhall. www.forstelarareorebro.weebly.com Jag ser fram emot att träffa er och era rektorer nästa nätverksträff! 21/4 9-16.30

6 orebro.se Att möta motstånd mot lärande/förändring Att bedriva kollegialt lärande och få med sig kollegorna är inte någon enkel process. Framgångsfaktorer och svårigheter i försteläraruppdraget har aktualiserats vid tidigare träffar. Förstelärarna möter en del motstånd i förändringsarbete och det kan vara tufft att implementera nya tankar och metoder.

7 orebro.se Hur hantera motstånd? Att förstå vad motstånd står för, varför det uppstår och hur jag själv reagerar i motstånd samt hur andra reagerar blir viktiga verktyg i min roll som förstelärare. Vi utgår ifrån att om jag är medveten om hur jag själv reagerar mot förändring är det lättare att sätta sig in i andras reaktioner på förändring.

8 orebro.se Reaktioner på förändring 50 % kommer att vara neutrala och anta en vänta- och-se-attityd 30 % kommer att stödja och samarbeta 20 % kommer vanligtvis att motarbeta en förändring Rick Maurer: Beyond the wall of resistance

9 orebro.se Nätverksträff, varför då? Jag har inte tid.

10 orebro.se https://www.youtube.com/watch?v=SmW6KUL71iM Hur reagerade kvinnan i klippet när hon mötte motstånd? Hur reagerar du själv i motstånd mot förändring?

11 orebro.se Vad är motstånd? Människor motsätter sig oftast inte förändringen i sig. De motsätter sig att bli förändrade” (M. Wheatly)

12 orebro.se Vad är motstånd? ”Det som vanligtvis uppfattas som motstånd är inte bara ett dumt hinder som behöver tas bort utan en kreativ kraft för att hantera en svår situation” (Polster & Polster)

13 orebro.se ”You've Got to Know What Creates Resistance to Change” Rick Maurer Resistance is in the eye of the beholder. The people resisting don't see what they are doing as resistance - they often see it as survival. Resistance to change is a reaction to the way a change is being led. There are no born "resistors" out there waiting to ruin otherwise perfect plans. People resist in response to something. Resistance protects people from harm. If I'm a novice downhill skier, it's resistance that keeps me from taking the chair lift to the top of Bodycast Mountain. In an organization, resistance keeps me from saying "yes" to an assignment that I think will kill my career. After all, people aren't dopes. The better we are at seeing what causes resistance, the easier it will be to build support for our ideas. In other words, if we understand resistance, we also understand the other side of that coin - support for change. https://abbringh.files.wordpress.com/2009/11/resistance-to- change.pdf

14 orebro.se Uttryck för motstånd https://www.youtube.com/watch?v=_hh0iaN55KE 13.32-14.59 Hur uttrycker Gustav sitt motstånd mot förändring?

15 orebro.se Förvirring Tystnad Skenbart medhåll Förvirring Tystnad Skenbart medhåll Argumentation Aggression Obstruktion/Sabotage Argumentation Aggression Obstruktion/Sabotage check! Fight Freeze Intellektualisering Projektion Ironi och sarkasm Intellektualisering Projektion Ironi och sarkasm Flight Uttryck för motstånd Aktivt motstånd Passivt motstånd

16 orebro.se Maurers motståndsnivåer

17 orebro.se Maurers motståndsnivå Baserat på bristande information (fakta, data, idéen) Brist på information Oense om idén i sig Idén / grunden för idéen är inte kommunicerad. “I don’t get it!” 1

18 orebro.se Maurers motståndsnivå 2 Fysiologiska och känslomässiga reaktioner på förändringen. Förlust av makt, kontroll, status Inkräktar på min intigritet Idén verkar inkompetent Rädsla för isolering eller att bli övergiven Orkar inte mer! “I don’t like it!”

19 orebro.se Maurers motståndsnivå 3 Bristande förtroende för förändringsledaren/ledningen Bygger på den historiska relationen Har grund i "vad du representerar" (kulturellt, etniskt, kön eller makt skillnader) Tydlig åsiktsskillnad i värderingar “I don’t like you!”

20 orebro.se edpuzzle

21 orebro.se < Säkerställ tillgång till samma information om de pågående händelser (utmaningar, trender, finansiella villkor) som kan följas tillsammans med insikten och behovet av att agera, som en följd av detta Säkerställ att alla får samma möjligheter att förstå och tolka information – i tid Ge alla inblandade möjlighet att delta i analysen av vilka utvecklingsbehov som finns och hur planeringen kan se ut. Låt allas röst bli hörd, pågående aktiviteter avslutas och nya tas fram i samförstånd– på en kognitiv och rationellt nivå Öppna dialoger som skapar en tydlig och gemensam bild om bakgrund, syfte och framtid och hur detta skall kommuniceras ut på både kort och lång sikt Hantera nivå 1

22 orebro.se Skapa ett forum där det är tillåtet att uttrycka tvivel, osäkerhet och rädsla För en aktivt dialog om förändringen – för att själv upptäcka hot om förluster, rädslor, stress – alla känslor dolda i "magen" Gå in i dialoger och lyssna på oro, med genuint intresse – möt människor där de är – känslomässigt på deras grunder Involvera människor i planeringen av framtida ramar och möjligheter, processer och metoder Hantera nivå 2

23 orebro.se Se över gamla mellanhavanden ; finns det missförstånd, ilska, känsla av att ha blivit sårad? Utforska ”störningar" i relation och beteende: ”När du … vad handlade det om?” Undersök och få förklaringar om tidigare erfarenheter med anknytning till personen – tidigare förluster, problem, nedskärningar… Om möjligt – gör en överenskommelse med personen om professionellt beteende och ömsesidig ärlighet Överväg (om möjligt tillsammans) att gå skilda vägar – och hur! Hantera nivå 3

24 orebro.se Hur hanterar ni motstånd idag i era verksamheter? Finns det områden som behöver utvecklas mot bakgrund av Maurers 3 motståndsnivåer ?

25 orebro.se Kjell Enhager- glassboomerang http://t.sr.se/1JYzEWk 14.51

26 orebro.se 15.10-15.30 Fika

27 orebro.se Analys, sammanställning Nätverksträff 2 ”Nuläge, nyläge förstelärarrollen”

28 orebro.se Skolövergripande uppdrag - kopplat till skolans prioriterade utvecklingsområde

29 orebro.se Systematiskt kvalitetsarbete Under vt-16 ska mitt program genomföra PRIO, resultatet kommer vara ett underlag för kommande utvecklingsarbete som vi förstelärare ska fokusera på. Jobba med att förenkla och förbättra arbetet (för rektorer och skolledning) med det systematiska kvalitetsarbetet - att ta fram en enkel/enklare modell för uppföljning som hämtar resultat direkt från våra brukarenkäter (CMA/LivHälsaUng/Medarbetarenkäten). Målet är också att kvalitetsarbetet inkl kvalitetsplan/rapport ska vara ett levande arbete/dokument som verkligen fungerar som ett stöd för rektor/skolledning att prioritera sitt arbete.

30 orebro.se IKT ”Mitt uppdrag som förstelärare är väl definierat, att utveckla den digitala kompetensen hos personal och elever på hela skolan. Det är en process som tar lång tid och därför skulle det vara av största vikt att fortsätta med detta uppdrag”. Jag vill jobba som nu med IKT som stöd till BFL. Att användningen av IKT som pedagogiskt hjälpmedel och stöd till IKT ökar rejält på skolan. Ju mer lärare kan och ju fler lärare som gör lika (t ex var planeringar ligger, infokanaler till elever mm) desto enklare blir det för eleverna.

31 orebro.se BFL BFL …att jobba mera med synligt lärande så eleverna känner att vi alla lärare jobbar efter samma "modell" Utveckla elevers lärande t.ex. via BFL. Resultatet kan bli att de till sist äger sitt lärande (och förstår hur, vad, varför etc de ska/behöver lära sig) Målen blir lika självklara för eleverna som för lärarna. Jag arbetar i mitt uppdrag med formativ bedömning och då särskilt kopplat till lärplattformen It´s learning. Eleverna ska känna att de äger sin undervisning och sitt lärande. Vi har börjat på olika håll men det behöver hållas levande och utvecklas.

32 orebro.se APL Utveckla APL på flera sätt. Handledarutbildning, matriser mot branschen, APL-pärm-innehåll.

33 orebro.se Klassrumsledarskap Att jobba med det "goda" elevmötet på skolan och i klassrummet. Ge förutsättningar för att få insikt om sitt ledarskap i klassrummet och på skolan med utgångspunkt i elevmötet. Utveckla det kollegiala lärandet med fokus på ledarskap och effektiv inlärning Skapa goda inlärningsklimat

34 orebro.se Hälsa Jobba med att bygga en bra organisation där eleverna känner delaktighet och ser ett syfte med sin utbildning, samt att minska elevernas stressnivå. Utforma en bra stödverksamhet inom de områden där eleverna har stort behov av stöd och möjlighet att omstrukturera vid behov. Jobba med unga elevers hälsa kring stress - få möjlighet att jobba med strategier att ge dem redskap att kunna hantera detta både förebyggande och när det är "i" det. Programutveckling med minskat antal lästa parallella kurser för att minska stressen för både elever och lärare

35 orebro.se Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ”Mitt önskemål är att få fortsätta det utvecklingsuppdrag jag har på mitt program där jag driver utveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt att som lärspridare att höja kompetensen av användande av digitala enheter. Jag önskar också att få handledaruppdrag i kommande Läslyftet. Är övertygad om att dessa insatser i slutändan ökar måluppfyllelsen och skapar starkt kollegie. Kan också tänka mig att arbeta på fler program med ovanstående frågor.” Ökad måluppfyllelse för alla elever, men främst flerspråkiga elever. …arbeta mer med att stärka de moderna språkens ställning och modernisera ämnet tillsammans med mina duktiga språklärarkollegor.

36 orebro.se Ämnesövergripande Utvärdera undervisningen regelbundet i kollegiet och gemensamt hitta nycklar för förbättring. Arbeta fram intressanta ämnesövergripande teman. Jobba med gemensamma ramar på programmet ---> skolan

37 orebro.se Kollegialt lärande Kollegialt lärande för skolutveckling utifrån såväl ämnes- som allmändidaktiska frågeställningar. -samhällsvetenskaplig didaktik. Hur kan vi utveckla ämnet? Hur kan vi utveckla metoder och former för ökad måluppfyllelse och ökad motivation från eleverna? -allmändidaktik. Vilka undervisningsmetoder kan vi utveckla? Vilka undervisningsmetoder bör vi undvika (kopplat till vetenskap och beprövad erfarenhet)? Vilka felaktiga "sanningar" bär vi runt på i vår vardag? (se Kornhall 2014 för ett utförligare resonemang) Hur kan vi skapa former för det kollegiala lärandet i vår vardag? Hur får vi med "alla på tåget"? Hur får vi tid? Vilket är viktigast - ämnesdidaktik eller allmändidaktik? Hur lång tid skall ett sådant utvecklingsuppdrag pågå? Ständigt eller ett tidsbegränsat? 1)Jobba med en fortsättning på Matematiklyftet. Att jobba med matematiklärarna med kollegialt lärande - därigenom skulle vi tillsammans kunna stötta varandra i att nå högre måluppfyllelse för att vi vet vad vi har för problem, hur vi ska ta oss an dem och hjälpas åt att lösa dem. Utveckla det kollegiala lärandet med fokus på ledarskap och effektiv inlärning Spegling/coachning/skuggning

38 orebro.se Värdegrund ”Värdegrund är ett prioriterat område och där fortgår arbetet veckovis och vid större samlingar”. trygghetsarbete: material och samordning för arbetet med likabehandlingsplaner på klassrådstid. Ge högre kvalitet till klassrådstiden, samordna innehållet så alla elever arbetar med samma frågor vid ung samma tillfällen. Olika fokusfrågor för olika årskurser.

39 orebro.se Mentorskap ”Mentorskapet är också ett prioriterat utvecklingsområde som ligger lite utanför vårt uppdrag men som vi kanske borde prata om mer”. Utveckla mentorskapets roll i skolan.

40 orebro.se Samarbete med lärärutbildningen VFU-handledning - samarbete med Universitet Programutveckling Utveckla samarbetet med externa kontakter, företag och universitetet Handledning av nya medarbetare Handledning av nya medarbetare Utveckla det kollegiala lärandet med fokus på ledarskap och effektiv inlärning Skapa goda inlärningsklimat Förväntat resultat: Ökad arbetstillfredställelse Ökad måluppfyllelse

41 orebro.se Internationalisering ”Stötta och samordna internationella aktiviteter. Underlätta och främja internationalisering, hjälpa de kollegor som har svårt att se möjligheter”.

42 orebro.se Stöd/ Elever i behov av särskilt stöd Vi är tre specialpedagoger som är förstelärare, vi skulle vilja utveckla/kvalitetssäkra specialpedagogens arbete på övergripande plan. Kvalitetsarbete utifrån flera fokusområden som berör oss. ”Det skulle vara värdefullt att utveckla en praktisk pedagogisk samordning för hela särskolan från 6 -20 år. En rad frågeställningar skulle vinna på att belysas i ett större perspektiv. - Vilken typ av kommunikationsstöd använder vi? - Ska matematikundervisningen i särskolan ha ett något annorlunda fokus än grundskola/gymskola? - Hur ser vuxenlivet ut som vi utbildar för?”

43 orebro.se Likvärdighet och jämställdhet ”Jag arbetar förvaltningsövergripande via projektet Likvärdighet och jämställdhet ger frihet där vi framför allt har arbetat med att utbilda personalen på gymnasieskolorna i hedersproblematik. Under slutet av förra läsåret och början av detta så utbildade vi även delar av gymnasieeleverna. Dessa två arbeten fortsätter då vi bl.a. arbetar med ett metodstöd som ska implementeras hos personalen samt ett aktivt arbete med eleverna utifrån mänskliga rättigheter och normkritik”.

44 orebro.se Vilka förutsättningar krävs för att du ska lyckas med ditt uppdrag?

45 orebro.se Fortbildning Utrymme på fortbildningsdagar. Möjlighet till fortbildning för att hålla min specialkompetens levande. Fortbildning inom dessa områden. Föreläsningar, utbildningar, tid att träffa kollegor som för utvecklingen framåt! Fortbildning i digital kompetens. Fortbildning inom språkutvecklande arbetssätt. Vår gemensamma kompetens räcker, men gärna yttre kompetens i form av spec. pedagog kanske? Handledarutbildning Nationell fortbildningskurs inom de områden som ryms inom likabehandlingsfrågorna.

46 orebro.se Tid Tid till samtalsträffar kontinuerligt för alla inblandade. Ska man komma någonstans så krävs tid. Att tjänsten blir en tillsvidaretjänst. Tid att hålla sig uppdaterad inom området och att jobba med det för att implementera det i klassrummet. För att göra ett bra jobb behövs tid. 20-25% av arbetstiden beroende på uppdrag är nog rimligt. Det går inte att vara dubbelbokad i schemat så att undervisning och försteläraruppdrag kolliderar. TID behövs! Vet ej hur mycket, men angeläget att få sammanhängande tid. t.ex. en hel dag/ två dagar i veckan för att få en mindre splittrad tillvaro. Tid till reflektion är det jag främst saknar i nuläget. Tid till att planera med framförhållning. Tidsbestämt uppdrag Alla förstelärare i kommunen borde få tid till det. En självklarhet om det ska bli något resultat. Arbetslagstid och andra interna möten Mindre undervisningstid ger utrymme för reflektion och kompetensutveckling Tid är viktigt, men jag har inte upplevt det som något problem utan jag tycker att jag har kunnat ha en vettig dialog om tidsåtgången och förutsättningarna.

47 orebro.se Tydlighet i roll och uppdrag Tydligt uppdrag från skolledning och därmed ett tydligt mandat för skolutvecklingsuppdraget. Överhuvudtaget tänker jag att försteläraruppdraget måste tydliggöras. Viktigt att min rektor ger mig mandat. Jag skulle önska mer transparens och tydlighet kring uppdraget, framför allt till övrig personal, som nog kan undra/ifrågasätta vad förstelärare egentligen gör... Upplever att detta är något som man inte gärna talar om. Långsiktig plan för hur uppdraget ska se ut framöver. Önskar också tydlighet kring hur mitt arbete som förstelärare ska kunna utvärderas. Hur vet vi att eleverna har nått bättre resultat utifrån det arbete som jag och mina kolleger utfört/utför tillsammans?

48 orebro.se Nätverk Nätverksträffar anpassade efter behov av var i försteläraruppdraget man befinner sig Introduktion till ”Vad är en förstelärare” innan man börjar Chans att träffa kollegor

49 orebro.se Christina Thunberg om former för nya nätverk ht 2016

50 orebro.se Open space-metoden

51 orebro.se Open space Metoden erbjuder ett demokratiskt sätt att byta erfarenheter och/eller genomföra utvecklings- och förändringsarbete. Tillåter alla att komma till tals. Utgår idag ifrån vad du skulle vilja se i ett försteläraruppdrag framöver.

52 orebro.se Deltagarna skapar agendan: I detta fall utgår vi ifrån analysen och de gemensamma utgångspunkterna från ”fyll din roll” Bfl, Digitala lärmiljöer, Klassrumsledarskap, Hälsa/stress Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, Värdegrund Kollegialt lärande, Mentorskap, Elevhälsa /stöd, Ämnesdidaktiskt kollegium Utgångspunkter för diskussionen: -Hur arbetar jag/vi idag? (Erfarenhetsutbyte) -Hur skulle arbetet kunna se ut framöver? -Forskningsförankring? -Metodval?

53 orebro.se De fyra principerna Vilka som än kommer är rätt personer Vad som än händer är det enda som kan ske När det än börjar är det rätt tid När det är slut så är det slut

54 orebro.se Deltagarna väljer samtal: Utifrån de anmälda ämnena går alla deltagare fram till väggen och väljer vilket samtal/vilken grupp de vill delta i genom att notera sitt namn på det aktuella bladet.

55 orebro.se Grupperna bildas: Självstyrande samtalsgrupper bildas. En av personerna som kom med ämnesförslaget startar samtalet i gruppen. Den personen är ansvarig för att dokumentera vad som sägs.

56 orebro.se ”Lagen om två fötter” Förflytta dig! När du som deltar upptäcker att du är i en situation där du varken lär dig eller bidrar med något, har du ansvar att gå vidare, antingen till en annan arbetsgrupp eller till en annan plats. Metoden bygger på kafferastens dynamik, kaos och kreativitet. Varje individ bestämmer själv när man vill delta eller inte.

57 orebro.se Rapporter sätts upp: Alla förslag och idéer som diskuteras dokumenteras under mötets gång. Färdiga rapporter sätts efterhand upp på rapportväggen så att deltagarna direkt kan ta del av varandras idéer.

58 orebro.se Summering Nästa träff 21 april kl. 9.00-16.30 lokal Studion (+rektorer) Frågor till Per Kornhall Dagens syfte Kollegialt lärande utifrån basgruppens egna behov och önskemål. Att få konkreta verktyg för att möta motstånd i förändringsarbete Från eget behov till gemensam förändringsprocess


Ladda ner ppt "Orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman,"

Liknande presentationer


Google-annonser