Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens Framtidens Vårdinformation Nuläge och framtid juni 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens Framtidens Vårdinformation Nuläge och framtid juni 2016."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens Framtidens Vårdinformation Nuläge och framtid juni 2016

2 Framtidens Framtidens Vårdinformation Ett komplett system för patientbaserad vård En inloggning för medarbetaren En journal per patient. All information på ett ställe Ett gränssnitt för alla bokningar, resurser och scheman Mobila arbetssätt. Information, registreras & signeras omedelbart Stöd för framtidens eHälsolösningar Intuitivt system uppbyggt utifrån medarbetarnas arbetsflöden Situationsanpassade vyer beroende på arbetsprocess

3 Internationella trender Nya smarta arbetssätt Integrerade system som stödjer vårdens arbetsflöden Mindre administration, mer tid för vård Patienten i teamet Vården bedrivs allt närmare patienten  Systemen möjliggör verksamhetens utveckling 3

4 Framtidens Vårdinformation i Region Skåne 4 Strategi Program Delprojekt Vision och målbild Bakgrund och analys Framgångsfaktorer Vägval Sekvens för införande Hantering av beroenden Arkivering / avveckling gamla system Övergripande planering och kommunikation Aktiviteter Tider Resurser Budget

5 Vision och målbild Vision Framtidens vårdinformation bidrar till vårdens säkerhet och kvalitet. Systemen bär all kunskap och är hjärtat i verksamheten. Informationen finns där den behövs, när den behövs. Inga patienter skadas som följd av bristfällig kommunikation, arbetsmiljön är god, processerna effektiva och verksamheten har de stöd som behövs för ständig utveckling. Målbild Modern vård och verksamhetsutveckling utgår från patienten som del av teamet. Framtidens vårdinformation ska stötta denna utveckling och säkra en modern, mobil, snabb och säker IT-miljö som gör vårdens digitaliserade dokumentation och kommunikation enhetlig, enkel och effektiv. 5

6 Vägval Prioritera standardisering framför specialfunktioner Implementera ny basfunktionalitet snabbt Vidareutveckla med till exempel mobilitet så snabbt som möjligt Upphandla självständigt och småskaligt 6

7 Ökad vårdkvalitet Beslutsstöd och varningar Integrerade beslutsstöd med direktkoppling till journalen Standardbeställningar baserade på diagnos Systemet varnar om något är fel Automatisk informationsregistrering Möjlighet att koppla upp och automatiskt föra över information från medicinteknisk utrustning Mobil tillgång till vårdinformation Ökar effektivitet och kvalitet Understödjer nya arbetssätt Förbättrar arbetsmiljö och flexibilitet Ökar möjligheter för vård i hemmet 7

8 Ökad patientsäkerhet Säker läkemedelsadministration Patient och medicin matchas med hjälp av streckkodsskanning Felmedicinering reduceras – systemet varnar Intuitiva system och varningsfunktioner Reduktion av vårdrelaterade skador och kritiska incidenter som sepsis, fall, trycksår, infektioner, suicid och stroke 8

9 Självservice Automatisk incheckning Egenregistrering av information inför besök Rådgivning och behandling på distans Digitala patientmöten (”videomöten”) genom säkra kanaler Säker meddelandetjänst Effektivare patientmöte 9

10 Sjukvård i hemmet Automatisk överföring av mätdata till journalsystemet i realtid Stöttar både diagnostik och mer avancerad sjukvård i hemmet Elektronisk tillgång till information Enkel tillgång till journalen (inklusive information som t ex provresultat, remissvar och diagnoser) ökar patienters och anhörigas delaktighet Möjlighet att ta del av relevant utbildningsmaterial Patientens delaktighet ökar 10

11 Bättre kommunikation Smarta kommunikationsverktyg Minskad responstid inom och mellan vårdteam Lätt att se och få kontakt med alla som är inblandade i patientens vård All Information tillgänglig i realtid Integrerade aktivitetslistor Effektiv sessionshantering Alla sessioner körs från server Användare kan snabbt komma åt sin session från annan arbetsstation Utloggning först efter 15-30 min inaktivitet Uppgifter som kräver stark autentisering kan utföras utan att man förlorar sin session 11

12 Effektivare processer 12 Digital remiss och svar Spårbarhet genom hela kedjan Integrerat med övrig vårdinformation Bättre arbetsmiljö – reducerar manuellt arbete Bättre uppföljning Högre genomförandegrad Bättre resursutnyttjande Automatisk registrering av uppgifter och data Uppgifter matas in en gång, sedan tillgängliga överallt Samlad inloggning En samlad inloggning ger enkel tillgång till all information

13 Bättre verktyg 13 Datadriven verksamhetsförbättring Analys av stora mängder data Proaktiv vård baserad på insamlad kunskap Standardiserad dokumentation Intuitiv journalföring och dokumentation Klickbara termer och alternativ sparar tid och ökar kvaliteten Sökbarhet Enkelt och användarvänligt

14 Ökad produktion och effektivitet Resursstyrning En samlad databas för samtliga scheman (personal, lokal, utrustning) Automatiskt planeringsstöd baserat på åtgärd Övergripande resursstyrning och optimerad produktion Administrationsbördan minskar Integrerade rapporter Anpassade rapporter Möjlighet att skapa skräddarsydda rapporter efter behov Tydliga beslutsunderlag Bättre uppföljning Minskat beroende av extern rapporteringslösning 14

15 Förankring Samtliga ledningsgrupper för vårdens divisioner besökta Informations- och dialogmöte med vårdprofessionen i Skåne Sakkunniggrupper besöks löpande Månatlig ledningsinformation Månatliga bildspel med talarmanus Löpande artiklar på intranät Referensgrupp med facken Resursägargrupp med vårdförvaltningarna 15

16 Pilotprojekt Mobilitet Vidareutvecklingen av Vinnovaprojektet Mina Vårdflöden Ny tjänst ”Hälsa på plats” Region Skåne har anmält intresse och förberedelser för pilot inom mobilitet pågår Tidigare erfarenheter tas tillvara Videomöte Region Skåne var pilot i 1177 –tjänsten ”Stöd och behandling” Nästa steg: ta höjd för videomöten mellan patient och vårdbehandlande personal Tjänsten för tidbok och den kommande videotjänsten kombineras Pilot startas så fort tekniken är på plats 16

17 Status idag Förstudien avslutad Strategi och program för beslut Regionstyrelsen fattat beslut om Region Skånes roll i 3R Upphandling ute för verksamhetsstöd för Obstetrik och gemensam systemplattform Input från vårens dialogmöten Flera pilotprojekt under uppstart 17

18 Resultat dialogmöten ”En patient – en journal” är den viktigaste principen Integrerade beslutsstöd som varnar när något är fel bör prioriteras Mobilitet intressant, men inte nödvändigt i första steget Stor efterfrågan på kommunikation Relativ hög vilja att lära nytt 18

19 Nästa steg 19 136 verksamhetsgrenar 11 arbetsområden Fyra områden prioriteras i första steget Vårdens medarbetare involveras Arbetet samordnas med nyckelfunktioner Begränsat antal deltagare initialt, utökas efterhand Förstå kartlägga hur systemen fungerar idag och vad som behöver förändras

20 Styr- och ansvarsmodell 20 Mobiliseras nu Hanterar processer och framtida behov Hur ska systemen se ut framöver Vad ska förändras, förbättras och hur Workshops Mobiliseras nu Mobiliseras senare Reg. Service & Stöd Ekonomi HR & Stöd Användarnära IT & telefoni Komm, Dok & Ärendeh. IT Infrastruktur OperationObstetrik Patientbunden bilddiagnostik Patientbunden funktionsdiagnostik Specialistvård Provbunden diagnostik Vård- och patientadmin Vårddokumentation och läkemedel

21 Omfattning 27 000 medarbetare 10 sjukhusområden 2 större: Lund och Malmö 3 mellanstora: Helsingborg, CSK och Ystad 5 mindre: Hässleholm, Ängelholm, Landskrona, Trelleborg och Simrishamn Primärvård – 162 enheter Psykiatri – 7 verksamhetsområden Habilitering & Hjälpmedel – 4 verksamhetsområden 21

22 Införande Steg 1 18 månader för första vårdförvaltningen Steg 2 12 månader för resterande vårdförvaltningar 22

23 Tidplan 23 MarsMarsAprilAprilMajMajJuniJuniJuliJuliAugustiAugusti Flera delprojekt Flera delprojekt Förstudie Förstudie Nominering - start rekrytering Förankring och kommunikation Förankring och kommunikation Styrgruppsarbete Styrgruppsarbete

24 Framtidens Framtidens Vårdinformation Tack för er tid!


Ladda ner ppt "Framtidens Framtidens Vårdinformation Nuläge och framtid juni 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser