Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggproduktförordningen CPR Sara Elfving 2013-03-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggproduktförordningen CPR Sara Elfving 2013-03-05."— Presentationens avskrift:

1 Byggproduktförordningen CPR Sara Elfving 2013-03-05

2 120504Sida 2 -Byggproduktförordningen -Prestandadeklaration och CE- märkning -Kontaktpunkt -Harmoniserade standarder -Boverkets roll

3 CPR tillämpas fullt ut 1 juli 2013 24 april 2011 – 1 juli 2013 successiv övergång från byggproduktdirektivet till CPR Byggproduktdirektivet gäller till dess Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG Byggproduktförordningen – CPR Construction Products Regulation

4 Byggproduktförordningen – CPR Målet är fri handel med byggprodukter på den inre marknaden Verktyget är gemensamma sätt att bedöma och tekniskt beskriva byggprodukten 1 juli 2013 obligatoriskt med prestandadeklaration och CE-märkning för de produkter som omfattas av en harmoniserad standard

5 Byggreglerna är nationella, hEN utgår från dem Byggreglerna är alltjämt nationella Medlemsländerna beskriver vilka regler de har och vilka uppgifter om produkter som behövs EU-kommissionen begär att standardiseringen, CEN, tar fram metoder för att redovisa produktegenskaperna Tidigare standarder under CPD ligger kvar

6 Prestandadeklaration senast den 1 juli 2013 – nytt för alla Om det finns en harmoniserad standard eller en europeisk teknisk bedömning för produkten (ETA), ska tillverkaren ha en prestandadeklaration för sin produkt senast den 1 juli 2013 Prestandadeklaration måste också göras för byggprodukter som redan idag är CE-märkta Många använder den engelska förkortningen DoP, declaration of performance

7 120504Sida 7 Prestandadeklaration och CE-märkning

8 Prestandadeklaration Deklarationen ska bl.a. innehålla: identifiering av produkten produktens avsedda användning identifiering av och kontaktuppgifter till tillverkare och tredjepartsorgan vilket AVCP-system som används bedömd prestanda för relevanta egenskaper Relevanta egenskaper: Uppgifter som krävs för att byggherren ska kunna avgöra om produkten går att använda eller inte. Byggherren har ansvaret för att det färdiga byggnadsverket uppfyller byggreglerna.

9 Avsedd användning Viktigt att ange i prestandadeklarationen Definieras ofta i den harmoniserade standardens scope, exempel fönster: ”avsedd användning enligt EN 14351-1:2006” ”avser fönster utan brandegenskaper (ej takfönster)” Tillverkaren kan inte ta ansvar för att produkten används hur som helst

10 Exempel på deklaration av egenskaper okomplicerat konstruktionsmaterial som virke och spikplattor: materialegenskaper genom provningsresultat förtillverkade konstruktionsprodukter och sammansatta element som takstolar: beräkning enligt metoder i eurokoder  i så fall fyra olika metoder, se den harmoniserade standarden

11 Vem är tillverkare? Definitionen i CPR artikel 2.19 gäller En tillverkare är den som tillverkar, eller låter tillverka, en byggprodukt som säljs under eget namn eller varumärke Den som köper in en byggprodukt och säljer den under sitt eget namn eller varumärke räknas också som tillverkare Ändrar du en produkt och säljer den är du kanske också tillverkare

12 Vem är tillverkare? För vägledning, titta på bilden på boverket.se Saknas något fall? Lämna en kommentar till oss så kompletterar vi! Webben uppdateras kontinuerligt…

13 Hur ska användaren få del av prestandadeklarationen? ett exemplar ska följa varje byggprodukt (eller parti, om det går till en enda användare) elektroniskt (inte på webben) eller på papper på papper om mottagaren begär det på svenska i Sverige kommissionen får bestämma om villkor för ev. webbaserade prestandadeklarationer efter 1 juli 2013

14 Kemikalieinformation tillsammans med prestandadeklarationen Information enligt EU:s kemikalieförordning Reach ska ges tillsammans med prestandadeklarationen För varor, t.ex. fönster, gäller det särskilt farliga ämnen som finns med på den s.k. kandidatförteckningen i Reach För ämnen och beredningar, t.ex. lim, är det ett säkerhetsdatablad Mer information: www.kemi.se Utredning om ytterligare kemikalie- information, men tidigast 2017

15 CE-märkning Ska sättas på produkten av tillverkaren när det har upprättats en prestandadeklaration Markerar att tillverkaren ansvarar för att produktens egenskaper stämmer överens med deklarerade prestanda – och med annan tillämplig europeisk lagstiftning CE-märkning på en byggprodukt innebär inte en kvalitetsstämpel, utan signalerar bara att dess egenskaper har redovisats på ett standardiserat sätt.

16 CE-märkning av byggprodukter krav 1 juli 2013 – nytt för Sverige -Information i själva CE-märkningen som tidigare, MEN med tillägg av: -Produkttypens identifieringskod -Prestandadeklarationens nummer och värde/klass för angivna prestanda -Prestandadeklaration -Kemikalieinformation

17 Spara informationen! Tillverkaren ska som grund för prestandadeklarationen upprätta teknisk dokumentation som beskriver alla relevanta delar i systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda Tillverkaren ska bevara den tekniska dokumentationen och prestandadeklarationen under en period på tio år efter det att byggprodukten har släppts ut på marknaden

18 Artikel 5, undantag från att upprätta en prestandadeklaration I vissa fall får tillverkaren avstå från att upprätta en prestandadeklaration Undantaget bör tillämpas med försiktighet Individuellt eller specialtillverkade produkter, ej i en serietillverkningsprocess – mycket UNIKA produkter Produkt tillverkad på byggarbetsplatsen Traditionellt eller specialtillverkad produkt, för t.ex. renovering av byggnadsverk med officiellt skydd

19 Artikel 37, Förenklade förfaranden för mikroföretag Definition: Sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. Om systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda är 3 eller 4 får andra sätt att verifiera produkten användas MEN det är tillverkaren som måste bevisa att det valda alternativa sättet är likvärdigt med det som används i den harmoniserade standarden Tillverkaren tar på sig stort ansvar!

20 Artikel 38, Andra förenklade förfaranden Tillverkaren får byta ut prestandabedömningsdelen av det tillämpliga systemet mot specifik teknisk dokumentation för en byggprodukt som är individuellt tillverkad eller specialtillverkad i process som inte innebär serietillverkning är tillverkad för en särskild beställning ska installeras i ett enda byggnadsverk Vid system 1+ eller 1 ska den specifika tekniska dokumentationen kontrolleras av tredje part Tillverkaren tar på sig stort ansvar! Jfr med artikel 5

21 120504Sida 21 Kontaktpunkt – vad ska finnas med i prestandadeklarationen?

22 Prestandadeklaration – vad ska redovisas i Sverige? Den harmoniserade standardens ZA-bilaga visar Vilka egenskaper som kan redovisas Hur dessa ska bedömas och redovisas Eventuella klasser eller nivåer Inte prova i onödan – vad behöver användaren veta?  Kontaktpunkt för byggprodukter Tillverkaren anger avsedd användning

23 Kontaktpunkt för byggprodukter Svarar på frågor från tillverkare, t.ex.: Vi tillverkar fönster och vill sälja dem i Sverige. Vilka egenskaper ska vi ta med i prestandadeklarationen? Frågan ska besvaras inom 15 arbetsdagar Utifrån relevant harmoniserad standard bedöms vilka egenskaper som är behöver deklareras med hänsyn till svenska regler, i synnerhet BBR/EKS Den som vill sälja i annat EU-land får hjälp av det landets kontaktpunkt

24 421 harmoniserade standarder för byggprodukter Hur ska dessa frågor besvaras? Boverket håller på att lägga upp rutiner för arbetet. Kräver genomgång av standarderna, och jämförelse med de nationella reglerna I praktiken har vi gjort detta länge redan, men syftet är nu att skapa jämn kvalitet och transparens samt ett system för att hantera de många frågor som förutses

25 Svenska tillverkare då? Många frågar om de omfattas av kravet på CE- märkning och prestandadeklaration. Tillverkaren är skyldig att själv ta reda på vilken standard som kan vara relevant Boverket kan som marknadskontrollmyndighet inte ta på sig uppgiften att också upplysa om detta

26 Läget i Europa Systemet omfattar de snart 28 medlemsländerna samt ytterligare fem Alla ska ha en kontaktpunkt senast 1/7 I många länder krävs lagändringar för att öppna kontaktpunkter, nya kommer efter hand Klara är Danmark, Belgien, Tyskland, Ungern, Nederländerna, Slovenien och Storbritannien Boverket är kontaktpunkt för byggprodukter i Sverige sedan 1 februari 2013

27 120504Sida 27 Exempel: harmoniserade standarder inom träområdet

28 SS-EN 14351-1:2006+A1:2010 Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage Fönster Essential characteristicsDeklareras och varför WatertightnessJa, BBR 6:5 Dangerous substancesNej Resistance to wind loadNja, EKS 8 (BFS 2011:10) Load-bearing capacity of safety devices Ja, AFS 2009:2, 45§ Acoustic performanceNja, BBR 7:2 Thermal transmittanceJa, BBR 9:4, 9:92 Radiation propertiesNja, BBR 6:322 Air permeabilityJa, BBR 9:21

29 SS-EN 14351-1:2006+A1:2010 Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage Takfönster Essential characteristicsDeklareras och varför External fire performanceNej Reaction to fireNja, BBR 5:521-5:523 WatertightnessJa, BBR 6:5 Resistance to wind loadNja, EKS 8 (BFS 2011:10) Resistance to snow and permanent loadNej Impact resistanceNja, BBR 8:351-8:353 Load-bearing capacity of safety devicesJa, AFS 2009:2, 45§ Acoustic performanceJa, BBR 7:2 Thermal transmittanceJa, BBR 9:4, 9:92 Radiation propertiesJa, BBR 6:322 Air permeabilityJa, BBR 9:21

30 SS-EN 14351-1:2006+A1:2010 Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage Ytterdörrar Essential characteristicsDeklareras och varför WatertightnessJa, BBR 6:5 Dangerous substancesNej Resistance to wind loadJa, EKS 8 (BFS 2011:10) Impact resistanceJa, BBR 8:351-8:353 Load-bearing capacity of safety devicesJa, AFS 2009:2, 45§ HeightJa Ability to releaseNja, BBR 5:335 Acoustic performanceNja, BBR 7:2 Thermal transmittanceJa, BBR 9:4, 9:92 Radiation propertiesNjaej… BBR 6:322 Air permeabilityJa, BBR 9:21

31 SS-EN 14250:2010 Förtillverkade takstolar med förband av spikplåtar – Produktkrav Essential characteristicsDeklareras och varför Geometrical dataEventuellt, SS-EN 1995-1-1, avs. 9.2.2 Materials' (components') propertiesEventuellt, SS-EN 1995-1-1, avs. 9.2.3 Structural timberJa, eurokod Finger jointed timberJa, eurokod Punched metal plate fastenersJa, eurokod Other member's characteristicsJa, eurokod Dimensional stabilityNej Reaction to fireJa, BBR 5:521-5:523 Fire resistanceJa, EKS 1.1.2 Release of dangerous substancesEventuellt, KIFS 2008:3 Biocider Durability - Without preservative treatment Ja, BBR 6:52 Durability - After preservative treatment - Timber Ja, BBR 6:52 Durability - After preservative treatment - FastenersJa, SS-EN 1995-1-1, avs. 4.2 Metod 1: Dimensioner och materialegenskaper

32 SS-EN 14250:2010 Förtillverkade takstolar med förband av spikplåtar – Produktkrav Essential characteristicsDeklareras och varför Load-bearing capacityEventuellt, SS-EN 1995-1-1, avs. 9.2.4 Stiffness or deflectionEventuellt, SS-EN 1995-1-1, avs. 9.2.5 Structural timberJa, eurokod Finger jointed timberJa, eurokod Punched metal plate fastenersJa, eurokod Other member's characteristicsJa, eurokod Dimensional stabilityNej Reaction to fireJa, BBR 5:521-5:523 Fire resistanceJa, EKS 1.1.2 Release of dangerous substancesEventuellt, KIFS 2008:3 Biocider Durability - Without preservative treatment Ja, BBR 6:52 Durability - After preservative treatment - Timber Ja, BBR 6:52 Durability - After preservative treatment - FastenersJa, SS-EN 1995-1-1, avs. 4.2 Metod 2: Bärighetsberäkningar enligt eurokodsystem

33 SS-EN 14250:2010 Förtillverkade takstolar med förband av spikplåtar – Produktkrav Essential characteristicsDeklareras och varför Reference to production drawingsEventuellt, SS-EN 1995-1-1, avs. 9.2.6 Structural timberJa, eurokod Finger jointed timberJa, eurokod Punched metal plate fastenersJa, eurokod Other member's characteristicsJa, eurokod Dimensional stabilityNej Reaction to fireJa, BBR 5:521-5:523 Fire resistanceJa, EKS 1.1.2 Release of dangerous substancesEventuellt, KIFS 2008:3 Biocider Durability - Without preservative treatment Ja, BBR 6:52 Durability - After preservative treatment - Timber Ja, BBR 6:52 Durability - After preservative treatment - Fasteners Ja, SS-EN 1995-1-1, avs. 4.2 Metod 3a: Enligt beställarens beräkningar

34 SS-EN 14250:2010 Förtillverkade takstolar med förband av spikplåtar – Produktkrav Essential characteristicsDeklareras och varför Load-bearing capacityEventuellt, SS-EN 1995-1-1, avs. 9.2.7 DeflectionEventuellt, SS-EN 1995-1-1, avs. 9.2.8 Structural timberJa, eurokod Finger jointed timberJa, eurokod Punched metal plate fastenersJa, eurokod Other member's characteristicsJa, eurokod Dimensional stabilityNej Reaction to fireJa, BBR 5:521-5:523 Fire resistanceJa, EKS 1.1.2 Release of dangerous substancesEventuellt, KIFS 2008:3 Biocider Durability - Without preservative treatment Ja, BBR 6:52 Durability - After preservative treatment - Timber Ja, BBR 6:52 Durability - After preservative treatment - FastenersJa, SS-EN 1995-1-1, avs. 4.2 Metod 3b: Enligt tillverkarens beräkningar

35 SS-EN 14342:2005+A1:2008 Trägolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning Essential characteristicsDeklareras och varför Reaction to fireJa, BBR 5:524 Emission (release) of formaldehyde Ja, KIFS 2008:2 Emission (content) of pentachlorophenol Reach EG 1907/2006 (förbud) Breaking strengthNej SlipperinessJa, BBR 8:22 Thermal conductivityNej Durability (biological)Ja, BBR 6:52

36 Övriga standarder inom träområdet… SS-EN 14915:2006 Träpaneler – Egenskaper, provning och kontroll samt märkning SS – EN 14374 Träkonstruktioner – Fanerträ (LVL) – Krav SS-EN 14080:2005 Träkonstruktioner – Limträ – Krav SS-EN 14081-1:2005+A1:2011 Träkonstruktioner – Sågat konstruktionsvirke Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthetssortering SS-EN 14229:2010 Träkonstruktioner – Trästolpar för kraft- och teleledningar – Krav

37 120504Sida 37 Boverkets roll - Marknadskontroll mm

38 Marknadskontroll Fri inre marknad, vi har inte några myndigheter som kontrollerar varor som rör sig över gränserna. Varje medlemsland har ansvar för marknadskontroll. Proaktiva ärenden – gå ut och titta på det som tillverkas och/eller säljs. Stämmer deklarerade uppgifter? Är märkningen korrekt? Reaktiva ärenden – anmälan kommer till Boverket, agerande utifrån det.

39 När marknadskontrollen hittat något som inte stämmer Vad händer om jag inte deklarerar och märker?  Försäljningsförbud Vad händer om produkten inte stämmer med deklarationen?  Påpekande, möjlighet att rätta till Vad händer om en produkt bedöms vara farlig?  Agerande nationellt, system finns för att snabbt informera andra EU-länder

40 Utveckling av CPR – hur fungerar det i praktiken? I EU-kommissionens ständiga byggkommitté representerar Boverket Sverige, den svenska regeringens handelspolitik för fri handel och svenska industriella intressen Vi behöver input från svenska tillverkare om vad som fungerar eller inte i praktiken Det vi får reda på kanske vi kan göra något åt! registraturen@boverket.se

41 Informationskampanj om CE-märkning av byggprodukter CE-märkning är nytt för Sverige, många större företag märker redan idag eftersom kravet finns i större delen av Europa sedan många år Prestandadeklaration är nytt för alla Boverket har hittills informerat tillverkare genom broschyr, webbsidan, film och en serie seminarier

42 Sammanfattning 120504Sida 42

43 Sammanfattning CE-märk dina byggprodukter snarast om det går Om produkten redan är CE-märkt, ta gärna fram en prestandadeklaration redan nu Kontaktpunkten i respektive land svarar på frågor om vilka egenskaper som ska med i prestandadeklarationen Informera oss om problem med förordningen

44 Fakta om Boverket 200 medarbetare med kompetens inom bland annat samhällsplanering, teknik, arkitektur, juridik och ekonomi. Socialdepartementet är vårt huvuddepartement. Generaldirektör är Janna Valik. Vi finns i Karlskrona. boverket.se omboende.se Youtube – www.youtube.com/boverket http://boverket.blogg.se/ Twitter och Facebook

45 Tack! Sara Elfving e-post: registraturen@boverket.se Annika Wessel Fredrik Olsson


Ladda ner ppt "Byggproduktförordningen CPR Sara Elfving 2013-03-05."

Liknande presentationer


Google-annonser