Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HÖSTMÖTE 2015-11-24 Innehållsförteckning Kallelse och föredragningslista1 Verksamhetsplan 2-3 Medlemmarnas avgifter 3 Budget4 Inkomna motioner4 1. Kallelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HÖSTMÖTE 2015-11-24 Innehållsförteckning Kallelse och föredragningslista1 Verksamhetsplan 2-3 Medlemmarnas avgifter 3 Budget4 Inkomna motioner4 1. Kallelse."— Presentationens avskrift:

1 HÖSTMÖTE 2015-11-24 Innehållsförteckning Kallelse och föredragningslista1 Verksamhetsplan 2-3 Medlemmarnas avgifter 3 Budget4 Inkomna motioner4 1. Kallelse och föredragningslista Kallelse till höstmöte Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie höstmöte, tisdag den 24 november kl. 19.00 på Mimers hus. Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet. 6. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Verksamhetsplan Medlemmarnas avgifter Budget 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 8. Övriga frågor samt avslutning

2 2. Verksamhetsplan 2016 Allmänt 2016 kommer att präglas av klubbens 50-årsjubileum. Aktiviteter från april till september i olika former kommer att finnas på agendan. Slutförande av vårt projekt gällande tillgänglighetsanpassning av anläggningen är naturligtvis av största betydelse. Arbetet med ”Roligare Golf” fortsätter och förhoppningen är att detta arbete skall göra att våra medlemmar stannar kvar i vår klubb samt att vi kan locka nya medlemmar. En jämställdhetsplan kommer att tas fram under året. Nuvarande organisation kommer att ses över. Ekonomi Budgeten för 2016 är i balans med ett litet överskott. Viktigt fokus är arbetet med att få in nya medlemmar, och mot företag. Fortsatt samarbetet med klubbar i närområdet om tävling, greenfee-erbjudande och medlemserbjudande. Banan Fokus kommer att ligga på greenområden och förbättra den allmänna finishen. Fortsätta förbättring av kringområden runt banan enligt "Roligare golf". Personal Personalsituationen i nuläget är stabil. Fokus är att ha en hög servicenivå både på banan och på kansliet under högsäsong. Personal och bemanning ses över kontinuerligt. Målsättningen är att vi skall ha en hög service i kansli till medlemmar och gäster under högsäsong, samt den bemanning som krävs för att banan skall hålla en hög nivå. Fastighet Fastigheterna kommer att få ett ansiktslyft i och med vårt tillgänglighetsprojekt genom RF och Allmänna Arvsfonden. Terrassen färdigställs, nya fönster och ny entré till klubbhuset. En ny studio byggs på drivingrangen. Vi har också ambitionen att påbörja ett renoveringsprojekt i omklädningsrummen. Idrottssektion Sektionen kommer att fortsätta att vara en gemensam plattform för Idrott, Tävling, Regel&Hcp samt seniorverksameten. Tävling Kommitteérna kommer att ansvara för var sin tävling under Lysegårdsveckan. Vi kommer att stå som arrangör för SGF Handigolf Tour 14-15 maj. Fortsätta tävlingsutbytet med Bästkortsklubbarna. Tävlingsutbudet kommer motsvara fjolårets nivå. Senior Deltagande i GGF:s seriespel med fem lag - H30, H40, H50, H60 och H75. En utökad kontinuerlig rapport till sektionsansvarig skall göras efter varje tävling. Jobba aktivt för att hitta lagledare till de olika lagen. Regel och handicap Jan Hollstig ny ansvarig. Genomföra individuell handicaprevision. Se över alla markeringar på banan. Utfärda lokala regler. Bistå vid regelträffar. Medverka till att engagera medlemmar i sektionen. Kommer att anordna regelkurser. Junior- och elitkommittén JEK mål för kommande säsong är att fortsätta driva verksamheten inom Golfkul, Junior- Bas/Bas XL/Elit och Herr- damelit. Tävlingsmomentet kommer även nästa säsong ha ett stort focus för att avdramatisera tävlingsmomentet inom golfen. JEK kommer fortsättningsvis följa den tävlingssteg som finns beskriven i JEK vision 2016. Vidare kommer vi utveckla arbetet med att kunna erbjuda träning året runt. Alla spelare från Junior Bas XL och uppåt kommer att få mål och personlig utvecklingsplan för 2015. Fortsatt arbete mot att öka rekryteringen till ungdomsträningen (golf i skolan, annonsering, mm). Öka antalet engagerade föräldrar till träningsverksamheten kommer att vara en viktig del i kommande års arbete. Inom detta område kommer ledarutbildning att genomföras. Vidare kommer vi att fortsätta utveckla kommunikationsverktyg inom verksamheten. Handigolf Sektionen har som huvuduppgift att tillvarata rättigheter för personer med funktionsnedsättningar på golfanläggningen. Kommer att ansvara för allt runt omkring tävlingen SGF Handigolf Tour 14-15 maj. Under 2016 är tanken att sektionen skall bygga upp ett nätverk kring Handigolf. Kommer också fungera som ett bollplank till projektgruppen gällande ombyggnationen och tillgänglighetsanpassningen av vår anläggning. Undersöker möjligheter att genomföra utbildning under hösten 2016.

3 Veteransektionen Veteranernas verksamhet går ut på att engagera damer 50+ och herrar 55+ till ett aktivt och socialt liv i golfens anda. Därför genomför vi våra mycket uppskattade tisdagstävlingar med ett genomsnittsdeltagande på cirka 90 personer per tävling under 2015 och med rekordet över 100 startande vid en tävling i augusti. Totalt har cirka 130 golfare deltagit. En ökning med cirka tio personer sen 2015. Vi har kunnat hantera denna ökning av spelare men har nu nått gränsen. Vad det innebär för våra tävlingar skall vi utreda under vintern och besluta inför säsongen 2016. Matchspelscupen som vi startade 2012 har spelats även under 2015. Intresset för cupen kvarstår och den kommer att genomföras även under 2016. Under 2015 har vi haft spelutbyte med Ale GK, Gullbringa GCC, Lerjedalen GK och Tjörn GK. Veteranernas ambition är att fortsätta spelutbytet med dessa klubbar. Det pågår dock en diskussion klubbarna emellan om att ta ut en greenfeeavgift vid spelutbytena och detta kan påverka intresset. Vi kommer även under 2016 att vara med i HCP-serien oss klubbar emellan med ett herr- H55+ och ett damlag D50+. Veterankommitténs sammansättning har förändrats marginellt. Kommittén kommer under 2016 att driva tävlingsverksamheten och det administrativa arbetet likartat 2015. Under höst och vår deltar ett relativt stort antal av veteranerna i underhålls- och förbättringsarbete av banan. Avsikten är att fortsätta med detta under 2016. De organiserade vinteraktiviteterna bangolf och simulatorspel är planerade att genomföras under vintern 2015/2016. Samarbetet med styrelsen och kansliet har fungerat utmärkt och vi ser fram emot ett gott samarbete och ett härligt golfår 2016. Medlem Kommittén består f n av sex personer. Vi önskar att våra aktiviteter lockar många både nya och gamla medlemmar. Vi kommer fortsätta med våra träffar där nya golfare och etablerade golfare träffas och spelar 9 hål tillsammans, s k fadderrundor. Det kommer bli fyra tillfällen i början av säsongen och fyra tillfällen under sensommaren. Dessutom planerar vi två eftermiddagsaktiviteter som vi vill kalla ”Medlemsaktivitet – Roligare golf”, en fredag och en lördag. Vi ser det som en trevlig klubbaktivitet där nya och gamla medlemmar träffas och lär känna varandra. Vi spelar 9 hål scramble och avslutar med att äta en bit mat ihop. Därutöver kommer kommittén medverka i olika aktiviteter i samband med att Lysegården firar 50 år. Damsektionen 2016 års spelprogram är under planering och kommer att presenteras på hemsidan när allt är klart. Damresans 25-års jubileum förra året var en sån succé med ca 30 st damer som åkte till Halmstad och många önskade att få resa med övernattning även 2016. Mångolfen fortsätter som vanligt på måndagar men under 2016 har vi utökat från 13 till 16 speltillfällen. Vi kommer även fortsättningsvis att genomföra lottade torsdagstävlingar men vi har valt att genomföra något färre tävlingar för att satsa på att få fler att anmäla sig till de tävlingar vi anordnar. Vi har sett en vikande trend i tävlingsdeltagandet under 2015. Vi hoppas att kunna öka intresset genom att ge mer information om våra tävlingar. Inför 2016 har vi som ambition att bli ännu mer aktiva när det gäller att få ut information om vad som är ¨på gång¨. Vi kommer att använda oss av olika kanaler; hemsidan, anslagstavlan i entrén och damrummet m.m. Vi vill bli bättre på att använda oss av ¨frivillig-krafter¨. En idé är att använda oss av ¨bokat¨ systemet, som används i Mångolfen, där frivilliga har möjlighet att anmäla sitt intresse för olika uppgifter inför våra tävlingar. 3. Medlemmarnas avgifter Förslaget innebär att medlemsavgiften höjs med från 495:- till 595:- för alla utom de passiva. Motivet till höjningen är ökade kostnader. I medlemmarnas avgifter ingår: medlemsavgift, spelavgift, städpremie och rangebollar. Medlemskategori2015 2016 Premium med spelrätt5 9006 000 Premium utan spelrätt6 9007 000 Vardag med spelrätt4 9005 000 9-håls med spelrätt3 5003 600 9-håls utan spelrätt4 0004 100 9-håls midi2 5002 600 9-håls mini1 8001 900 Junior 13-211 5001 600 Junior 0-12500600 Passiva740 740 Maximal familjeavgift13 50013 900 Greenfee 2016: Vi fortsätter med differentierad greenfee 2016. Grundpriset på 18-hålsbanan sätts till 500:- och priset reduceras från den nivån. På 9-hålsbanan är grundpriset 250:-. Juniorer betalar 50%.

4 5. Motioner Motion till Lysegårdens Golfklubbs Höstmöte Jag skulle vilja att klubben satte upp en klocka vid drivingrangen, så att man från utslagsmattorna kunde se vad klockan är. Det skulle underlätta för många av oss som tar av armbandsuret vid golfspel och minska den stress man kan känna för att inte missa sin starttid. Om jag inte missminner mig, fanns där en klocka för några år sedan och vi är flera som saknar den. Mvh Magnus Lisnell Styrelsens svar: En klocka har under hösten 2015 satts upp på drivingrangen. 4. Budget Lysegårdens GolfklubbUtfallBudgetPrognosBudget 20142015 2016 Intäkter4 5395 0004 8814 950 Kostnader-521-600-520-550 Medlemmar4 0184 4004 3614 400 Intäkter13931 50015231 370 Kostnader-138-150-178-50 Gäster1 2551 3501 3451 320 Intäkter556650550650 Kostnader-32-100-44-80 Företag524550506570 Intäkter336350382330 Kostnader-185-200-213-200 Tävlingar151150169130 Övriga intäkter197175312169 Klubbens nettointäkter61456 6256 6936 589 Intäkter228250 Kostnader, tränare-250-300-304-300 Övriga kostnader-184-250-246-250 Ungdom & Elit-206-300 Underhållskostnader-605-500-595-400 Investering fastighet0-2000-160 Fastighet-605-800-595-560 Löpande kostnader-1 075-1400-1 015-800 Maskinleasing00-406-390 Arrendekostnader-270 Banan-1 345-1 670-1 691-1 460 Löpande kostnader-343-500-637-500 Kansli-343-500-637-500 Personal-3171-3390-3533 -3675 Personalintäkter490500673515 Personal Bana/Kansli-2678-2 890-2 860-3 160 Avskrivningar fastighet-1540-144 Avskrivningar inventarier-1050-22-65 Klubbens nettokostnader-5437-6 160-6 249-6189 Klubbens resultat före räntor708465444400 Räntekostnader-148-150-100 Klubbens resultat560315344300


Ladda ner ppt "HÖSTMÖTE 2015-11-24 Innehållsförteckning Kallelse och föredragningslista1 Verksamhetsplan 2-3 Medlemmarnas avgifter 3 Budget4 Inkomna motioner4 1. Kallelse."

Liknande presentationer


Google-annonser