Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 27 länder EU-länder Kandidatländer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 27 länder EU-länder Kandidatländer."— Presentationens avskrift:

1 Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 27 länder EU-länder Kandidatländer

2 Grundare Nya idéer för varaktig fred och välstånd… Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet

3 EU:s symboler Europaflaggan Europahymnen Europadagen den 9 maj EU:s motto: förenade i mångfalden

4 23 officiella språk

5 Utvidgning – från 6 till 27 länder 19521973 1981 1986 1990199520042007

6 Den stora utvidgningen – det delade Europa enas Berlinmurens fall – slutet på kommunismen EU börjar ge ekonomiskt stöd genom Phare- programmet Kriterier för EU-medlemskap införs: demokrati och rättsstat fungerande marknadsekonomi förmåga att tillämpa EU:s regler Formella förhandlingar om utvidgningen inleds Toppmötet i Köpenhamn godkänner utvidgningen 10 nya EU-länder: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern  1989  1992  1998  2002  2004  2007 Bulgarien och Rumänien går med i EU Kandidatländer Kroatien, Island, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Turkiet © Reuders

7 Fördragen – den rättsliga grunden för demokratiskt samarbete 1952 Europeiska kol- och stålgemenskapen 1958 Romfördragen: Europeiska ekonomiska gemenskapen Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) 1987 Europeiska enhetsakten: den inre marknaden 1993 EU-fördraget (Maastrichtfördraget) 1999 Amsterdamfördraget 2003 Nicefördraget 2009 Lissabonfördraget

8 Fördraget ska göra EU Effektivare Enklare arbetsmetoder, Europeiska rådet får en fast ordförande m.m. Mer demokratiskt Stärkt roll för Europaparlamentet och de nationella parlamenten, medborgarinitiativet, stadgan om de grundläggande rättigheterna m.m. ÖppnareTydligare vem som gör vad, lättare att få tillgång till handlingar och sammanträden m.m. Mer enatiHög representant för utrikespolitik m.m. internationella frågor SäkrareNya möjligheter att bekämpa klimatförändringar och terrorism, tryggad energiförsörjning m.m. Lissabonfördraget – ett fördrag för framtidens EU

9 Ett öppet EU till din tjänst EU:s webbplats europa.eu Ger dig tillgång till 1,5 miljoner handlingar Europe directs kontaktcentrum Besvarar dina frågor 00 800 6 7 8 9 10 11 Europe directs informationskontor Över 400 kontor runtom i EU EU-handlingar Tillgång till interna handlingar på begäran Europeiska ombudsmannen Behandlar klagomål mot EU:s institutioner Nikoforos Diamandouros, EU-ombudsman

10 EU:s befolkning i internationell jämförelse Befolkning i miljoner invånare 2009 500 1339 128 142 307 EUKinaJapanRysslandUSA

11 EU:s yta i internationell jämförelse Yta i 1 000 km² EUKina Japan RysslandUSA 16 889 9 327 9 159 4 234 365

12 Hur rikt är EU jämfört med övriga världen? EU KinaJapanRysslandUSA EU KinaJapan Ryssland USA 12 508 1 326 3 329 468 9 819 25 100 4 400 27 800 12 200 38 700 Ekonomins storlek: BNP i miljarder euro (2008)Välstånd per person: BNP per person (2008)

13 Hur stora är EU-länderna? Yta i 1 000 km² Frankrie Spanien Sverige Tyskland Polen Finland Italien Storbritannien Rumänien Grekland Bulgarien Ungern Portugal Österrike Tjeckien Irland Litauen Lettland Slovakien Estland Danmark Nederländerna Belgien Slovenien Cypern Luxemburg Malta 544 506 410 357 313305 295 244230 131 111 939283 77686362 49 43 3430 20 9 3 0,3

14 Hur många människor bor det i EU? Befolkning i miljoner invånare (2009), sammanlagt 500 miljoner 82,1 64,4 61,6 60,1 45,8 38,1 21,5 16,5 11,3 10,8 10,6 10,510,09,38,4 7,6 5,5 5,4 5,3 4,5 3,3 2,3 2,0 1,30,80,50,4 Frankrike Spanien Sverige Polen Finland Italien Storbritannien Rumänien Grekland Bulgarien Ungern Belgien Österrike Tjeckien Irland Litauen Lettland Slovakien Estland Danmark Nederländerna Portugal Slovenien Cypern Luxemburg Malta Tyskland

15 BNP per invånare – hur är välståndet fördelat? BNP per invånare (2008) Index där EU-genomsnittet är 100 271 137 135 123 122 118 117 116 115 114 107 103 101 100 95 94 91 80 76 72 68 63 61 58 56 46 40 Luxemburg Irland Nederländerna Österrike Sverige Danmark Storbritannien Tyskland Finland Belgien Frankrike Spanien Italien EUCypernGrekland Slovenien Tjeckien Malta Portugal Slovakien Estland Ungern Litauen Polen Lettland RumänienBulgarien

16 Hur spenderar EU sina pengar? EU:s budget 2011: 141,9 miljarder euro = 1,13 % av bruttonationalinkomsten (BNI) Medborgare, frihet, säkerhet och rättvisa 1 % Övrigt, administration 6 % Hållbar tillväxt: jobb, konkurrenskraft, regional utveckling 46 % EU i världen: bistånd m.m. 6 % Naturresurser: jordbruk, miljö 41 %

17 Klimatförändringar – ett globalt problem För att stoppa den globala uppvärmningen beslutade EU:s ledare 2007 att  minska utsläppen av växthusgaser med 20 % till 2020 (30 % om andra utvecklade länder också gör det)  förbättra energieffektiviteten med 20 % till 2020  öka andelen förnybar energi till 20 % av den totala energikonsumtionen fram till 2020 (vindkraft, solenergi, vattenkraft, biomassa)

18 Bränsle som användes inom EU under 2008, efter energityp Andelen bränsle som importerades från länder utanför EU 2008 Olja 36 % Gas 25 % Kärnkraft 13 % Kol 18 % Förnybar energi 8 % 45 % 84 % 60 % 100 % 54 % OljaKolGasKärnkraft (uran) Förnybar energi Alla typer av bränsle 0 % Energi för en värld i förändring

19 Jobb och tillväxt Svårigheter:  Befolkningsutvecklingen – européerna lever längre och får färre barn  Globalisering – Europas ekonomi får konkurrens från andra delar av världen  Klimatförändringar – utsläppen av växthusgaser måste minska Lösningar: EU-ländernas ledare har därför enats om en strategi för  mer forskning och innovation  ett mer dynamiskt företagsklimat  investeringar i människor  en grönare ekonomi

20 Forskning – investera i kunskapssamhället Investering i forskning och utveckling i procent av BNP (2006) 1,8 % 3,0 % 1,3 % 2,6 % 3,4 % EUEU:s mål för 2010 Kina Japan USA

21 Solidaritet i praktiken – EU:s sammanhållningspolitik 2007–2013: 347 miljarder euro investeras i infrastruktur, företag, miljö och utbildning av arbetstagare i mindre gynnade områden  Regionalfonden  Socialfonden  Sammanhållningsfonden Konvergensmålet: regioner med BNP per capita under 75 % av EU- genomsnittet. 81,5 % av medlen går till detta mål. Målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

22 Euron – en gemensam europeisk valuta EU-länder som använder euron EU-länder som inte använder euron Kan användas i alla länder som infört euron  Mynt: en gemensam sida och en sida med en nationell symbol  Sedlar: likadana i alla länder

23 Hejda inflationen Europeiska ekonomiska och monetära unionen – stabila priser Genomsnittlig årlig inflation i de 15 EU-länder som använde euron 2008

24 Den inre marknaden – valfrihet Fri rörlighet på fyra områden:  varor  tjänster  människor  kapital © Getty Images Den inre marknaden har lett till:  avsevärt sänkta priser på flera produkter och tjänster, inklusive internetuppkoppling och flygresor.  40 % sänkning av priset på telefonsamtal 2000–2006.  2,8 miljoner nya jobb.

25 EU utan gränser ”Schengen”:  Inga polis- eller passkontroller vid de flesta EU-gränser  Skärpta kontroller vid EU:s yttre gränser  Fördjupat polissamarbete mellan EU-länderna  Du kan köpa och ta med dig vilka varor du vill för personligt bruk när du reser inom EU © Corbis

26 Studera utomlands Över två miljoner unga människor har gått någon utbildning i andra europeiska länder tack vare bidrag från EU-program:  Comenius: skolutbildning  Erasmus: högre utbildning  Leonardo da Vinci: yrkesutbildning  Grundtvig: vuxenutbildning  Ung och aktiv i Europa: volontärarbete och icke-formell utbildning © Getty Images

27 Bättre hälsa och miljö Föroreningar följer inga landgränser – vi måste agera gemensamt EU:s insatser har bidragit till:  Renare badvatten  Betydligt mindre surt regn  Blyfri bensin  Gratis och säker avfallshantering av elektronisk utrustning  Stränga regler för livsmedelssäkerhet, från jord till bord  Bättre och mer ekologiskt jordbruk  Effektivare hälsovarningar på cigaretter  Registrering och kontroll av kemikalier (Reach) © Van Parys Media

28 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa  Stadga för grundläggande rättigheter  Gemensam kamp mot terrorismen  Polis och rättsinstanser från olika länder samarbetar  Samordnade regler för asyl och invandring  Civilrättsligt samarbete © European Union Police Mission

29 EU sprider fred och välstånd i världen  Världshandelsregler  Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik  Utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd EU genomför fredsbevarande insatser och hjälper till att bygga upp samhället i krigshärjade länder som Bosnien och Hercegovina.

30 Andel av världshandeln med varor (2007) Andel av världshandeln med tjänster (2007) Övriga 53,2 % EU 17 % USA 14,5 % Japan 5,8 % Kina 9,5 % Övriga 40,6 % EU 28,5 % USA 18,2 % Japan 6,8 % Kina 5,9 % EU – en viktig handelsmakt

31 EU – världens största biståndsgivare Offentligt utvecklingsbistånd per invånare (2007) 93€ 44€ 53€ EU Japan USA EU står för 60 % av världens utvecklingsbistånd

32 Tre nyckelaktörer Europaparlamentet – folkets röst Jerzy Buzek, Europaparlamentets talman Ministerrådet – EU-ländernas röst Herman Van Rompuy, rådets ordförande Europeiska kommissionen – främjar gemensamma intressen José Manuel Barroso, kommissionens ordförande

33 EU:s institutioner Europaparlamentet EG- domstolen Revisions- rätten Ekonomiska och sociala kommittén Regionkommittén Ministerrådet (Europeiska unionens råd) Europeiska kommissionen Europeiska investeringsbanken Europeiska centralbanken EU-organ Europeiska rådet (toppmöte)

34 Medborgare, intressegrupper, experter: diskussioner och samråd Kommissionen: lägger fram formellt förslag Europaparlamentet och ministerrådet: beslutar tillsammans Kommissionen och EG-domstolen: övervakar tillämpningen Nationella eller lokala myndigheter: tillämpar Hur antas EU:s lagar?

35 17Österrike Europaparlamentet – folkets röst 6 8 12 5 22 Malta Luxemburg 12 Litauen Lettland 72 Italien Irland Grekland 72 Frankrike 13 Finland 6Estland 13Danmark 6 Cypern 17Bulgarien 22 Belgien  Beslutar om EU:s lagar och budget tillsammans med ministerrådet  Demokratisk kontroll av EU:s verksamhet Totalt 736 22Ungern 99Tyskland 22Tjeckien 18Sverige 72 Storbritannien 50 Spanien 7 Slovenien 13 Slovakien 33 Rumänien 22 Portugal 50 Polen 25Nederländerna Antal ledamöter från de olika länderna (januari 2010)

36 De europeiska politiska partierna Antal platser i Europaparlamentet per politisk grupp (januari 2010) Europeiska enade vänstern/ Nordisk grön vänster 35 Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet 184 De gröna/Europeiska fria alliansen 55 Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) 265 Grupplösa ledamöter 27 Totalt : 736 Alliansen liberaler och demokrater för Europa 84 Europeiska konservativa och reformister 54 Frihet och demokrati i Europa 32

37 Ministerrådet – EU-ländernas röst  En minister från varje EU-land  Ordförandeskap: roterar varje halvår  Beslutar om EU:s lagar och budget tillsammans med Europaparlamentet  Ansvarar för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

38 Ministerrådet – antal röster per land 345Totalt: 3Malta 4Cypern, Estland, Lettland, Luxemburg och Slovenien 7Danmark, Finland, Irland, Litauen och Slovakien 10Sverige, Bulgarien och Österrike 12 Belgien, Grekland, Portugal, Tjeckien och Ungern 13Nederländerna 14 Rumänien 27Polen och Spanien 29Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland ”Kvalificerad majoritet” krävs för många beslut: 255 röster och en majoritet av medlemsländerna Från och med 2014: 55 % av medlemsstaterna motsvarande minst 65 % av befolkningen

39 Europeiska rådets toppmöte Toppmöte med EU-ländernas stats- och regeringschefer  Hålls minst 4 gånger om året  Fastställer allmänna riktlinjer för EU:s verksamhet  Ordförande: Herman Van Rompuy

40 Catherine Ashton Dubbla stolar: ordförande vid rådets möten angående utrikes frågor samt vice ordförande i kommissionen Ansvarig för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken Chef för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder Hög representant för utrikes frågor och säkerhet

41 Europeiska kommissionen – främjar gemensamma intressen 27 oberoende kommissionärer, en från varje EU-land  Föreslår ny lagstiftning  Verkställer lagstiftningen  Fördragens väktare  Företräder EU i internationella frågor

42 27 oberoende domare, en från varje EU-land  Avgör hur EU-rätten ska tolkas  Ser till att EU:s lagar tillämpas på samma sätt i alla EU-länder EG-domstolen – lagens väktare

43 27 oberoende ledamöter  Kontrollerar att EU:s medel används korrekt  Kan granska alla personer eller organisationer som förvaltar EU-medel Revisionsrätten – valuta för pengarna

44  Säkerställer stabila priser  Kontrollerar penningflödet och bestämmer räntan  Är oberoende i förhållande till ländernas regeringar Mario Draghi Centralbankens ordförande Europeiska centralbanken – förvaltar euron

45  344 ledamöter  Företräder fackföreningar, arbetsgivare, jordbrukare, konsumenter m.fl.  Yttrar sig om förslag till nya EU-lagar och politiska riktlinjer  Ser till att civilsamhället deltar mer aktivt i EU-frågor Ekonomiska och sociala kommittén – det civila samhällets röst

46  344 ledamöter  Företräder städer och regioner  Yttrar sig om förslag till nya EU- lagar och politiska riktlinjer  Ser till att de lokala förvaltningarna deltar mer aktivt i EU-frågor Regionkommittén – de lokala förvaltningarnas röst

47 Kommissionen har omkring 23 000 fast anställda tjänstemän och 11 000 korttidsanställda eller projektanställda Övriga EU-institutioner: omkring 10 000 anställda  Fast anställda tjänstemän  Väljs ut genom allmänna uttagningsprov  Kommer från alla EU-länder  Lönerna fastställs i lag  EU:s administration kostar varje EU-invånare 15 euro per år Tjänstemän vid EU-institutionerna


Ladda ner ppt "Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 27 länder EU-länder Kandidatländer."

Liknande presentationer


Google-annonser