Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INVANDRARE I EUROPA Tillsammans för ett bättre Europa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INVANDRARE I EUROPA Tillsammans för ett bättre Europa."— Presentationens avskrift:

1 INVANDRARE I EUROPA Tillsammans för ett bättre Europa

2 © 2016 Migrationsinstitutet Migrationsinstitutet är Finlands enda forskningsinstitut som specialiserat sig på migrationsforskning och –dokumentation. Eriksgatan 34, 20100 Åbo www.siirtolaisuusinstituutti.fi MIGRATIONSINSTITUTET

3 Även den första finländaren var en invandrare!

4 Begrepp  Migration är en permanent eller långvarig flyttning från ett område till ett annat  Emigration är en gränsöverskridande permanent flyttning  Betraktat från utgångslandets synvinkel är det fråga om emigration och sett från destinationslandet invandring

5 Varför finns det invandrare? ?

6 Push-pull-modellen  Push-faktorer  Pull-faktorer Utflyttningsområde Destinationsområde Mellanliggande faktorer ----------------- Personliga orsaker ? ? Vilka orsaker till migration kan du komma på?

7 Push-pull-modellen  Push- faktorer  Dålig ekonomisk eller social situation  Överbefolkning  Instabila förhållanden  Miljöfaktorer  Pull-faktorer  Bättre levnads- standard  God arbets- marknadssituation  Möjligheter att förbättra sin sociala ställning UtflyttningsområdeDestinationsområde Mellanliggande faktorer Kostnader Avstånd ----------------- Personliga faktorer Kontakter Migration inträffar när alla dessa faktorer verkar samtidigt

8 Skillnader i levnadsstandard FinlandNorge Turkiet Rumäninen Kenya BNP per capita justerat för köpkraft 2011 Internationella valutafonden

9 Skillnader i levnadsstandard i Europa BNP per capita justerat för köpkraft 2011 Internationella valutafonden

10 Mellanliggande faktorer  Avstånd – Lättare att flytta till länder som finns nära hemlandet  Information – Vad vet man om mottagarlandet, hur kommer man dit?  Egna resurser – Har man råd att resa?  Överenskommelser och lagar som underlättar eller försvårar resandet – nödvändiga tillstånd o.s.v.

11 Personliga faktorer  Beslutet att flytta påverkas också alltid av personliga faktorer  Vad slags liv värdesätter jag?  Känner jag någon i det nya landet?  Är jag vid tillräckligt god hälsa för att orka ge mig av?  Vad säger andra?

12 Repetition: Förklaringar till migration  Folk försöker förbättra sitt välbefinnande genom att flytta  Migration sker när det finns stora skillnader i levnadsstandard mellan områden  Från fattiga länder flyttar man oftast till rikare länder  Befolkningsöverskott; många saknar ordentlig försörjning eller drägliga framtidsutsikter  Krig, förföljelser och naturkatastrofer driver miljoner på flykt

13 Invandrare i Finland och Europa

14 Migration i Finland Statistikcentralen 2016 1945–2015

15 Definitioner på utländsk befolkning  Utomlands födda  Utländska medborgare  Har annat modersmål än finska, svenska eller samiska  Definitionerna är delvis överlappande. Bland utomlands födda och utländska medborgare finns också finländare, och andra generationens invandrare kan ha annat modersmål än något inhemskt.

16 Finlands befolkning enligt födelseland, medborgarskap och modersmål Statistikcentralen, Befolkningsstruktur, 2013, [http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/02/vaerak_2013_02_2014-12-10_kuv_001_sv.html] Hur många utländska medborgare bor i Finland? Hur många utlandsfödda personer bor i Finland? Hur många bor det i Finland som talar utländska språk?

17 Finlands befolkning enligt födelseland, medborgarskap och modersmål Utländska medborgare: 183 000 Födda i utlandet: 265 000 Talar utländska språk: 244 000 Statistikcentralen, Befolkningsstruktur, 2013, [http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/02/vaerak_2013_02_2014-12-10_kuv_001_sv.html]

18 Invandrare i Finland Statistikcentralen 2016 Varför är de utländska medborgarna färre än de som talar främmande språk?

19 Andelen utlandsfödda Källa: Eurostat 2014

20 Andelen utländska medborgare Källa: Eurostat 2014

21 Andelen utländska medborgare av befolkningen i olika europeiska länder Källa: Eurostat 2014

22 Visste du att..? I Västeuropa är antalet utländska medborgare i förhållande till befolkningen lägst i Finland

23 Vilka medborgarskap har de utlänningar som bor i Finland? Statistikcentralen 2014 2014

24 Varifrån kommer invandrarna?  Utlandsfödda i Finland 2015 F.d. Sovjetunionen + Ryssland 68 300 Sverige 32 000 Estland 44 500 Somalien 10 600 Kina 10 000 Statistikcentralen 2015 Irak 10 700 Thailand 9 700

25 Varifrån kommer invandrarna?  Utländska medborgare i Finland 2015 Ryssland 30 900 Sverige 8 200 Somalien 7 300 Kina 8 000 Estland 50 400 Irak 7 100 Thailand 7 200 Statistikcentralen 2015

26 Vilka främmande språk talas i Finland? ryska 72 400 estniska 48 100 somaliska 17 900 engelska 17 800 arabiska 16 700 kurdiska 11 300 Statistikcentralen 2015

27 Olika orsaker till invandring Vad tror du att är orsaken till att de här människorna har flyttat?

28 Beviljade uppehållstillstånd i Finland år 2015 enligt olika grunder Migrationsverket, 2016, http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot/oleskelulupatilastot Fördelningen omfattar inte dem som inflyttat från EU-länder och inte heller asylsökanden.

29 Olika invandrare

30 Invandrare i olika kategorier  EU-medborgare  Invandrare från områden utanför EU  De som anländer av humanitära skäl  Papperslösa

31 EU-medborgare  Varje EU-medborgare har rätt att vistas och arbeta i ett annat EU-land  Finns endast få hinder för att flytta “Every citizen of the Union shall have the right to move and reside freely within the territory of the Member States” – Maastrichtfördraget, artikel 8a

32 Immigranter från områden utanför EU  Uppehållstillstånd nödvändigt  Till en början beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd  Migrationsverket avgör  Vanliga grunder: arbete, studier, familjeband  Prövning av behovet av arbetskraft  Utländsk arbetskraft får inte anställas till sektorer där det redan finns arbetslöshet

33 Immigranter från områden utanför EU  Högutbildade experter lockas till Europa  Blue Card (EU-blåkort) = arbetstillstånd för kvalificerade gästarbetare Rätt att arbeta i vilket EU-land som helst  Kritik: Lockar bort experter från utvecklingsländer och försämrar därmed möjligheterna till utveckling där

34 De som anländer av humanitära skäl  Migration som orsakas av politiska, ekonomiska eller miljömässiga faktorer  Personlig förföljelse  Omänsklig behandling i hemlandet  Väpnad konflikt eller miljökatastrof  En asylsökande är en person som anåller om asyl i ett främmande land ”Himlen är samma färg, vart du än går." – Iranskt ordspråk

35 Behandling av asylansökningar  En asylsökande kan få flyktingstatus eller bli beviljad uppehållstillstånd på andra grunder, t.ex. av humanitära skäl. Migrationsverket behandlar ansökningarna  Finland tar emot ca. 1000 personer årligen som kvotflyktingar. Valet av kvotflyktingar bygger i allmänhet på uppgifter i FN:s flyktingorgans UNHCR:s handlingar och på intervjuer som utförs i flyktingens bosättningsland, på flyktingläger eller på UNHCR:s lokalbyråer.

36 Flykting  Enligt Geneve-avtalet 1951 är en flykting en person, ”som har välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politiska åsikter.” FN-avtal Tycker du att alla nödställda innefattas av denna definition?

37 ”Jag är kristen, katolik, men i Eritrea är islam den enda tillåtna religionen. Enligt diktaturstyret måste bibelläsning bestraffas.” Jag var hemma och bad när polisen kom och arresterade mig. I fängelset fanns det inte tillräckligt med rum för att ligga ner och sova, så jag var tvungen att sova sittandes på huk… Jag har alltid bara hört bra saker om England. I Afrika sade vi att engelsmännen har samma tro som oss, men till skillnad från Eritrea är deras land bördigt. Folk berättade att det är lätt att få jobb och bostad i England. Sedan skulle jag kunna bjuda in min familj dit.” Viitanen, Kaisa & Tähjä, Katja: Paperittomat. HS Kirjat, 2010

38 Dublinavtalet  En asylsökandes ansökan behandlas bara i ett EU-land  Ansökan behandlas i det EU-land som den asylsökande först kommer till, eller som av andra skäl är ansvarigt för behandlingen av ansökan  Om en person ansöker om asyl i ett annat EU- land återlämnas den ansökande till det land som har ansvar för behandlingen av ansökan EU- förordning

39 Miljöflyktingar  Politiker på Tokelauöarna: ”Vi är ett av de första länderna som drunknar”  Om vattenytan höjdes med en meter skulle t.ex. Malediverna översvämmas nästan helt och öarnas 300 000 invånare skulle bli tvungna att söka nya hem. Vid en höjning med en meter i Nilendeltat skulle nästan 10 miljoner människor tvingas bort från sina hem. Exempel

40 Papperslösa  Har inte de dokument som krävs för inresa eller för vistelse  Anländer vanligtvis med de rätta pappren, men stannar sedan kvar trots att tillstånden har löpt ut  I EU:s område finns ungefär 5–8 miljoner papperslösa  I Finland finns det uppskattningsvis från några hundra till några tusen papperslösa, enligt polisens uppskattning upp till 7000  Papperslös = laglös?  Brott mot utlänningslagen  ”Vi är inte laglösa, vi är människor”

41 Fortress Europe – Fästning Europa  Effektivare kontroll av EU:s yttre gränser  FRONTEX, EU:s säkerhetsmyndighet för de yttre gränserna

42 När migration försvåras tar människor i allt högre grad till farliga alternativ för att försöka korsa gränser

43 De huvudsakliga ankomstrutterna för papperslösa

44 Problematisk situation för de som är papperslösa Vågar inte söka sjukvård eller hjälp från myndigheterna eftersom de är rädda för bli fast för olaglig vistelse i landet, i vilket fall de kan bli utvisade De faller utanför samhällets skyddsnät. Uppfylls de mänskliga rättigheterna?

45 ”Om poliserna får fast mig skickas jag tillbaka till Azerbajdzjan, där har jag inte bott på 13 år. Barnen skulle stanna kvar här eftersom de är nederländska medborgare och bli omhändertagna av socialen. Därför smiter jag undan myndigheterna efter bästa förmåga.” Viitanen, Kaisa & Tähjä, Katja: Paperittomat. HS Kirjat, 2010

46 Problematisk situation för dem som är papperslösa  I många länder har situationen förbättrats för de papperslösa, t.ex. rätten att få bashälsovård anonymt  I Finland öppnades en volontärklinik i Helsingfors 2011 Videomaterial: Ylen elävä arkisto, Silminnäkijä: Salaa Suomessa, http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/nakymattomat_ihmiset_77720.html#media=77770http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/nakymattomat_ihmiset_77720.html#media=77770

47 Människohandel och -smuggling  Människosmuggling innebär att smugglare, mot betalning hjälper folk över gränser. De tar hand om transporten och erbjuder förfalskade resehandlingar  Vid människohandel blir folk lurade eller direkt tvingade till tvångsarbete, t.ex. till prostitution

48 Lönsamma affärer  En kriminell organisation köper ett fartyg som kostar 10 000 €  På fartyget ryms 300 personer, varav alla betalar 5000€ per person för transporten. De sammanlagda inkomsterna blir 300 x 5 000 € = 1 500 000 €  Smugglarna kör fartyget till destinationslandet  Eftersom passagerarna redan har betalat för resan så bryr sig smugglarna inte längre om deras öde.  Staten beslagtar fartyget, men smugglarna får ändå en vinst på 1 500 000 € - 10 000 € = 1 490 000 €  Fartygets kapten tillfångatas och får kanske ett års fängelse.  Vanligtvis får kaptenen ca. 10% av hela summan, med andra ord kan kaptenens ”årsinkomst” i fängelset vara 149 000 €. Exempel

49 Integration

50 ”Det tog ungefär fem år innan jag började känna att det finländska samhället var mitt eget och jag kände mig hemma här. Det var ganska svårt att anpassa sig till Finland. Folk verkade vara sura och negativa. Till en början blev jag också nervös över småsaker, som att jag inte kunde hitta de produkter jag var van med i butiken. Vid ett skede funderade jag på att flytta tillbaka, eftersom jag inte hade lärt mig finska och arbetet var osäkert. Nu trivs jag bra i Finland.”

51 Integration  Målet för integration är att ge invandraren de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samtidigt som invandrarens möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och sin egen kultur stöds.  Integration är att lära sig landets språk, hitta arbete och bostad, gå i skola och bygga sociala nätverk  Integrering tar tid. Övergången till ett främmande språk och en främmande kulturell miljö är en stor livsförändring och kräver stora ansträngningar  Det är också av betydelse i vilken utsträckning det mottagande samhället är villigt att hjälpa och stöda nykomlingar.

52 ”Fastän jag själv inte ser mig som finländare så är det här mitt hemland, eller något mittemellan. Jag har mycket kompisar här.” Helena Oikarinen-Jabai(toim.): Mun stadi.

53 Européernas medelålder ökar kraftigt Befolkningsfrågan

54 Den beräknade prognosen för andelen 65-åringar och äldre av hela befolkningen EU Finland % hela befolkningen En tredjedel av befolkningen är 65 år eller äldre! Eurostat, 2012

55 Befolkningens åldersstruktur i Finland 1950–2030

56 Försörjningskvot  Försörjningskvot = antalet personer utanför arbetskraften och arbetslösa per en sysselsatt.  Skattebetalarna minskar när de stora årskullarna i arbetsför ålder går i pension > allt svårare att finansiera åldringsvård  Försörjningskvoten minskar när arbetarnas antal i förhållande till pensionärerna och de som får ekonomiskt understöd växer  Det talas ofta om pensionsbomb och hållbarhetsgap

57 Försörjningskvot

58 Den beräknade prognosen för andelen 65-åringar och äldre i förhållande till 15–64 -åringar

59 Hur löser man situationen? Förslag:  Bättre användning av den finländska arbetskraften  Längre yrkesliv  Kortare studietid  Kortare familjeledighet  Effektivare få ut arbetslösa i arbetslivet  Ökad invandring av personer i arbetsför ålder

60 Invandrarna är i genomsnitt yngre än majoritetsbefolkningen  Medelåldern hos de invandrare som kom till Europa i slutet av 2008 var 28,4 år, medan medelåldern hos den infödda befolkningen var 40,6 år  MEN, den lättnad som invandringen för med sig förverkligas bara om invandrarna får jobb! Eurostat

61 Invandrarna är i genomsnitt yngre än majoritetsbefolkningen Källa: Eurostat 2008

62 Invandrare, börda eller tillgång?

63 Iltalehti 21.5.2012 Onpas aika kärjistetty juttu

64 ”Efter att en somalisk kille, som hade begått brott, skickades tillbaka till Somalien så skrevs det om honom i tidningar och gjordes en dokumentär. Just om honom. Varför inte om något annat? Varför var den killen, som hade begått brott och skickats tillbaka till hemlandet, intressant?” Helena Oikarinen-Jabai(toim.): Mun stadi. Migrationsinstitutet 2012.

65 Åsikter: Anna-Maria Nykänen: Hyöty vai haitta, uhka vai uhri? Argumentit maahanmuuton puolesta ja vastaan Suomessa vuosina 2003–2011

66 Ekonomi ”… mångkulturalism och tolerans är de faktorer som föder kreativitet och innovationer. Ett utåtriktat och öppet Finland klarar sig i framtiden. Ett inåtvänt och slutet Finland förtvinar.” ”Även under lågkonjukturen verkar det finnas pengar till det här [mottagandet av flyktingar], men på andra områden skärs det nog ner.”

67 Arbetsplatser ”Förändringen i vår åldersstruktur kommer inom en snar framtid att ge upphov till ett stort behov av ny arbetskraft. Om sådan inte finns i Finland, varför ska man då stänga dörren för andra?” ”Det är viktigt för mig att finländsk arbetskraft används innan man lockar hit mera arbetskraftsrelaterad invandring.”

68 Säkerhet ”Enligt mig måste invandringen sättas i rätt perspektiv. Det håller inte alls på att gå oss ur händerna. Här är det helt andra saker som håller på att gå oss ur händerna, framförallt klimatförändringarna som beror på den här planetens problem.” ”Vi vill inte ha förorter var det görs upplopp eller uppstår stora problem tack vare dåligt hanterad asylpolitik eller misslyckad integrering.”

69 Medmänsklighet ”Att ge skydd åt flyktingar är något av det mest värdefulla vi kan göra.” ”Finland är ett av världens rikaste länder. Säg mig, vilket belopp är det Finland har råd med? 90 procent av världens flyktingar finns i fattiga utvecklingsländer. Jag antar att dessa länder har ännu mindre råd att ta hand om flyktingar än Finland har.”

70 Kultur ”Invandrarna har fört med sig information om olika religioner och kulturer. – Invandrarna hjälper oss att se att det finns andra kulturella perspektiv och världsbilder.” ”För att integreras måste invandrarna förstå och införliva det finländska samhällets värderingar. Invandrarna har själva en viktig roll i integreringen. Rättsstaten accepterar inte hedersvåld eller flickors omskärelse.”

71 På kort sikt  Kostnad: Mottagande, boende, byråkrati, utbildning, sjukvård, arbetslöshetskostnader  Anpassningsproblem, problematiska relationer mellan majoritetsbefolkning och invandrare, rasism, brottslighet  Hög arbetslöshet bland invandrarna och låg sysselsättningsgrad  Frustration  Arbetskraft, konkurrentkraftigt pris på arbetskraft  Nya idéer, experter, kontakter  Många har redan utbildning som Finland kan dra nytta av FördelarProblem

72 På lång sikt  Etniskt segregerade bostadsområden  Otillräckliga språkkunskaper  Internationalisering av arbetslivet och ekonomin  Befolkningsstrukturen föryngras  Ökade skatteintäkter  Mångkultur, tolerans  Berikar det genetiska arvet FördelarProblem

73 © 2016 Migrationsinstitutet Denna presentation är en del av Migrationsinstitutets läromedelspaket – ”Migration i Finland och Europa”. Paketets delar: Migrationshistoria i Finland och Europa Invandrare i Europa Europeiska unionen och fri rörlighet Materialet finns att ladda ner på: www.migrationinstitute.fi/sv/informationstjanster/laropaket www.migrationinstitute.fi/sv/informationstjanster/laropaket Mer information:Magnus Enlund, Centret för Svenskfinland magnus.enlund@utu.fi tel. 044 559 2447 magnus.enlund@utu.fi I samarbete med SLUT


Ladda ner ppt "INVANDRARE I EUROPA Tillsammans för ett bättre Europa."

Liknande presentationer


Google-annonser