Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringsområde KOL. Bakgrund KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en folksjukdom som oftast är en följd av mångårig rökning. Rökstopp är enda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringsområde KOL. Bakgrund KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en folksjukdom som oftast är en följd av mångårig rökning. Rökstopp är enda."— Presentationens avskrift:

1 Förbättringsområde KOL

2 Bakgrund KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en folksjukdom som oftast är en följd av mångårig rökning. Rökstopp är enda sättet att bromsa sjukdomsutvecklingen. Underdiagnostiken är stor generellt. Inga säkra prevalenssiffror finns men studier tyder på att antalet individer i Sverige med KOL ligger mellan 400 000 och 700 000. För att upptäcka och diagnosticera KOL bör hälso- och sjukvården enligt Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer 2015 erbjuda minispirometri till personer som röker eller har rökt och som dessutom har symtom från luftvägarna, för att rutinmässigt identifiera dem som behöver vidare och mer grundlig utredning (spirometri). Prevalensen dagligrökare 2015 är 10% i befolkningen. Andelen rökare är högre vid låg utbildningsnivå, hos personer med sjukersättning 22%, arbetslösa 21% jämfört med 9% hos yrkesverksamma. Andelen rökare är också högre hos utlandsfödda jämfört med födda i Sverige. Befolkningen inom Råslätts VC upptagningsområde karakteriseras av hög andel lågutbildade personer, fler icke- yrkesverksamma i arbetsför ålder, samt många utlandsfödda. Detta förklarar den högre andel rökare vi funnit vid hälsosamtal. Därmed kan vi också anta att prevalensen av KOL är högre än genomsnittet i samhället. Vi har två sköterskor som är astma/KOL-sköterskor och som gör vanliga spirometrier för diagnostik och uppföljning. Vi behöver använda dessa resurser så rationellt som möjligt. En av sköterskorna arbetar också som tobaksavvänjare vilket är mycket viktigt i detta arbete. Man kan med minispirometri enkelt göra en screening för KOL. Normal minispirometri kan utesluta KOL - vilket gör att en vanlig spirometri då inte behöver göras. Med minispirometri skulle vi också enklare kunna screena fler för att hitta fler människor med KOL. Att använda en minispirometer kan undersköterskor och sjuksköterskor lära sig ganska lätt. Mål Vi vill hitta människor med KOL i tid på ett enkelt sätt för att kunna bromsa sjukdomsutvecklingen i tid. Då ökar vi också den medicinska kvaliteten inom området. Ökad medicinsk kvalitet leder till ökad stolthet över arbetet och ökad arbetstillfredsställelse Bakgrund och mål Beskriv vad ni vill åstadkomma med detta förbättringsområde med koppling till ert uppdrag som vårdcentral och God vård (patientfokuserad, jämlik, i rimlig tid, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, effektiv)

3 Nuläge Beskriv nuvarande situation för detta område beskrivs. Vilka är våra resultat och hur gör vi idag? Av dem som gjorde hälsosamtal/hälsokurva 2014 var 20% rökare eller snusare. Vi hade 2010-2015 277 patienter med KOL diagnos. 2015 210 patienter med Kol diagnos. Vi har gjort 259 vanliga spirometrier 2015. Spirometri är en tidskrävande undersökning, tidsåtgång vid besöket är ca 1 timme för sköterskan. Ambition att de flesta patienter med KOL ska följas upp med spirometrier årligen, där vi idag har svårt att hinna med det. Om man på ett enkelt sätt kan screena patienter med minispirometri och då få ett normalt resultat behöver man inte göra en större spirometri.

4 Analys av nuläget a) beskriv orsaker till att nuläget ser ut som det gör utifrån fakta och inhämtade synpunkter från personal och patienter, b) Samla alla idéer som ni tror påverkar att ni når målet a) Behövs regelbunden påminnelse till alla att leta aktivt efter dessa patienter och att använda metoden med minispirometer. "Rann ut i sanden" på något sätt förra gången. Vi höll på för kort tid. Personal: Rann ut i sanden förra året vi provade. Ingen uthållighet, för kort tid. Inte så förankrat arbetssätt. Hur fångar vi dessa patienter: Söker för t ex hosta, trötthet, andfåddhet, täta infektioner – hos rökare/exrökare/passiva rökare eller utsatts för rök o dyl på annat sätt, t ex i yrkeslivet, matlagning över öppna eldar. Fångas oftast vid läkarbesök, men skulle även kunna fångas av sjuksköterskor. Utbilda undersköterskor och sjuksköterskor igen hur man gör en minispirometri. Skaffa nya mätare. Återkommande dialog om detta i läkargruppen. Ska kännas lika naturligt att göra detta som att ta ett EKG.

5 Analys av nuläget forts Personal forts: På "internremissen" till astma/KOL-sköterska görs tillägg av en ruta om minispirometri är gjord eller ej, eller om patienthuvud används skriva det på lappen. Astma/KOL-sköterskorna gör inga nya spirometrier med KOL-frågeställning om inte minispirometri är gjord. Patienter över 45 år som röker eller har varit rökare och som har luftvägssymtom (hosta, slem, långdragna infektioner, nedsatt fysisk ork) erbjuds minispirometri. Vid misstanke om obstruktion skrivs remiss till astma/KOL sköterska för vanlig spirometri.

6 Tidigare genomförda eller planerade aktiviteter/förbättringsarbeten beskriv de aktiviteter/förbättringsarbeten ni tidigare genomfört eller planerar att genomföra kopplat till det ni vill uppnå med detta förbättringsområde Februari, mars, april, maj 2015 försökte vi göra en liknande satsning med ökad minispirometrianvändning. Då gjordes totalt 15 minispirometrier under dessa månader (2,11,1,1). Då hittades 3 sänkta värden, men vid normal spirometri var det ingen som fick ny diagnos KOL. Planerar: Skaffa nya mätare Utbilda Krav på minispirometri på alla som remitteras innan vanlig spirometri Undersköterska ska kunna boka in en patient för minispirometri om man av olika skäl inte kan göra den direkt. Noterar alla minispirometrier vi gör för varje månad. Spara patientdata så vi kan se hur många av dem som fick diagnos KOL.

7 Planera Skaffa nya minispirometrimetrar - gjort Utbilda undersköterskor och sjuksköterskor – gjort Ej genomföra spirometri på patient med ny KOL-frågeställning om minispiromteri inte är genomförd innan – pågår.

8 Göra Göra minispirometrier på patienter över 45 år som röker eller har varit rökare och som har luftvägssymtom (hosta, slem, långdragna infektioner, nedsatt fysisk ork) erbjuds minispirometri. Vid misstanke om obstruktion skrivs remiss till astma/KOL sköterska för vanlig spirometri. Mäta hur många som görs varje månad och även spara patient-ID för att kunna se hur många av dessa som visar sig ha KOL vid den vanliga spiometrin Mäta hur många som har normala minispirometrier.

9 Studera

10 Agera


Ladda ner ppt "Förbättringsområde KOL. Bakgrund KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en folksjukdom som oftast är en följd av mångårig rökning. Rökstopp är enda."

Liknande presentationer


Google-annonser